Bakalářské obory 2019/2020

Kontakt

Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů

+420 221 619 330, 333

prijimacky@ff.cuni.cz

11538058_390752121117075_1169734608667021339_o

Úplné znění Obecných podmínek přijímacího řízení naleznete zde.

Odborné požadavky zobrazíte kliknutím na konkrétní obor v seznamu níže.

NOVĚ AKREDITOVANÉ PROGRAMY:

Lhůta pro podávání přihlášek: do 15. 7. 2019.
Termín přijímacích zkoušek: 2.–13. 9. 2019, náhradní termín 11.–12. 9. nebo 18.–19. 9. 2019.

Upozornění:

1) Programy se zaměřením na vzdělávání lze kombinovat pouze mezi sebou, nikoliv s dalšími programy a obory, na něž se v září uskuteční přijímací zkoušky.

2) Pokud se daný program otevírá ve sdruženém („povinně dvouoborovém“) studiu, je nutné podat přihlášku a uspět u přijímací zkoušky na alespoň jeden další program se zaměřením na vzdělávání. Uchazeči, kteří tak neučiní, nemohou být přijati ke studiu.

Na tyto programy/obory níže skončila možnost podávání přihlášek dne 15. 7. 2019.

NÁZEV OBOR / PROGRAM OBOROVOST / STUDIUM FORMA STUDIA PPP KATEDRA / ÚSTAV
Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání program sdružené prezenční 20 Ústav anglického jazyka a didaktiky, Ústav anglofonních literatur a kultur, ucitelstvi.ff.cuni.cz
Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání program samostatné a sdružené prezenční 40 Ústav českého jazyka a teorie komunikace, ucitelstvi.ff.cuni.cz
Francouzský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání program sdružené prezenční 20 Ústav románských studií, ucitelstvi.ff.cuni.cz
Historie se zaměřením na vzdělávání program sdružené prezenční 50 Ústav českých dějin, Ústav hospodářských a sociálních dějin, Ústav světových dějin, ucitelstvi.ff.cuni.cz
Latinský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání program sdružené prezenční 15 Ústav řeckých a latinských studií, ucitelstvi.ff.cuni.cz
Německý jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání program sdružené prezenční 35 Ústav germánských studií, ucitelstvi.ff.cuni.cz, informace pro uchazeče
Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání program sdružené prezenční 35 Ústav východoevropských studií, ucitelstvi.ff.cuni.cz
Španělský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání program sdružené prezenční 20 Ústav románských studií, ucitelstvi.ff.cuni.cz

.

DODATEČNÉ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2019/2020

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy vyhlásila dodatečné přijímací řízení pro vybrané bakalářské a navazující magisterské obory a programy pro akademický rok 2019/2020. Přijímací zkoušky proběhnou v září 2019.
Podmínky dodatečného přijímacího řízení jsou shodné se zveřejněnými podmínkami běžného přijímacího řízení (přijímací zkoušky v květnu a červnu) pro akademický rok 2019/2020 s výjimkou stanovených termínů a předpokládaného počtu přijímaných uchazečů (PPP).
Dodatečné přijímací řízení je samostatné řízení. Za každou nově podanou přihlášku je potřeba uhradit poplatek. Přihlášky mohou podávat všichni zájemci; lze se hlásit například i na obor nebo program, na který uchazeč nebyl přijat v běžném přijímacím řízení. Do dvouoborového, sdruženého a dvouspecializačního studia nelze zkombinovat obor/program, u kterého uchazeč uspěl v běžném přijímacím řízení, s oborem/programem, u kterého uspěl v dodatečném přijímacím řízení.

Lhůta pro podávání přihlášek: do 12. 8. 2019.
Termín přijímacích zkoušek: 2.–13. 9. 2019, náhradní termín 11.–12. 9. nebo 18.–19. 9. 2019.
Termín odevzdání žádosti o prominutí přijímací zkoušky společně s doklady je do 12. 8. 2019.

Ve všem ostatním platí obecné Podmínky přijímacího řízení ke studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy pro studium začínající akademickým rokem 2019/2020: bakalářské a navazující magisterské studium.

!!! Stále platí, že nelze kombinovat program a obor – vysvětlení najdete zde.

Na tyto programy/obory níže skončila možnost podávání přihlášek dne 12. 8. 2019.

NÁZEV OBOR / PROGRAM OBOROVOST / STUDIUM FORMA STUDIA PPP  KATEDRA / ÚSTAV
Archeologie pravěku a středověku program samostatné a sdružené prezenční 15 Ústav pro archeologii
Etnologie a kulturní antropologie program samostatné a sdružené prezenční 8 Ústav etnologie
Finská studia obor 2obor prezenční 8 Ústav germánských studií; Oddělení finských studií
Fonetika obor 2obor prezenční 6 Fonetický ústav
Informační studia a knihovnictví obor 1obor prezenční 10 Ústav informačních studií a knihovnictví
Jihovýchodoevropská studia program samostatné a sdružené prezenční 20 Katedra jihoslovanských a balkanistických studií
Logika program samostatné a sdružené prezenční 15 Katedra logiky
Německý jazyk a literatura obor 1 i 2obor prezenční 30 Ústav germánských studií
Pedagogika program samostatné a sdružené prezenční 30 Katedra pedagogiky
Pedagogika program samostatné kombinovaná 30 Katedra pedagogiky
Portugalistika obor 1 i 2obor prezenční 5 Ústav románských studií
Řecká a latinská studia – ostatní specializace program samostatné a sdružené prezenční 15 Ústav řeckých a latinských studií
Řecká a latinská studia – Novořecký jazyk a literatura program sdružené prezenční 8 Ústav řeckých a latinských studií
Středoevropská studia – Maďarská studia program samostatné, sdružené a dvouspecializační prezenční 5 Katedra středoevropských studií
Středoevropská studia – Polonistika program samostatné, sdružené a dvouspecializační prezenční 8 Katedra středoevropských studií
Středoevropská studia – Slovakistika program samostatné, sdružené a dvouspecializační prezenční 5 Katedra středoevropských studií
Švédská studia obor 2obor prezenční 15 Ústav germánských studií, Oddělení skandinavistiky
Východoevropská studia program samostatné a sdružené prezenční 7 Ústav východoevropských studií

.

Na tyto programy/obory níže skončila možnost podávání přihlášek dne 28. 2. 2019.

NÁZEV OBOR / PROGRAM OBOROVOST / STUDIUM FORMA STUDIA KATEDRA / ÚSTAV
Andragogika a personální řízení program samostatné a sdružené prezenční Katedra andragogiky a personálního řízení
Anglistika – amerikanistika obor 1 i 2oborové prezenční Ústav anglického jazyka a didaktiky, Ústav anglofonních literatur a kultur
Archeologie pravěku a středověku program samostatné a sdružené prezenční Ústav pro archeologii
Archivnictví a pomocné vědy historické program samostatné a sdružené prezenční Katedra pomocných věd historických a archivního studia
Archivnictví a pomocné vědy historické program samostatné a sdružené kombinovaná Katedra pomocných věd historických a archivního studia
Blízkovýchodní studia program samostatné a sdružené prezenční Katedra Blízkého východu
Bohemistika pro cizince program samostatné prezenční Ústav bohemistických studií
Český jazyk a literatura program samostatné a sdružené prezenční Ústav české literatury a komparatistiky, Ústav českého jazyka a teorie komunikace
Čeština v komunikaci neslyšících obor 1 i 2oborové prezenční Ústav jazyků a komunikace neslyšících
Dějiny umění obor 1 i 2oborové prezenční Ústav pro dějiny umění
Divadelní věda obor 1 i 2oborové prezenční Katedra divadelní vědy
Estetika program samostatné a sdružené prezenční Katedra estetiky
Etnologie a kulturní antropologie program samostatné a sdružené prezenční Ústav etnologie
Filmová studia obor 1 i 2oborové prezenční Katedra filmových studií
Filozofie obor 1 i 2oborové prezenční Ústav filosofie a religionistiky
Finská studia obor 2oborové prezenční Ústav germánských studií; Oddělení finských studií
Fonetika obor 2oborové prezenční Fonetický ústav
Francouzská filologie obor 1 i 2oborové prezenční Ústav románských studií
Hebraistika a židovská studia program samostatné a sdružené prezenční Katedra Blízkého východu
Hispanistika obor 1 i 2oborové prezenční Ústav románských studií
Historie program samostatné a sdružené prezenční Ústav českých dějin
Historie – Evropská studia obor 1 i 2oborové prezenční Ústav světových dějin
Hudební věda obor 1 i 2oborové prezenční Ústav hudební vědy
Informační studia a knihovnictví obor 1oborové prezenční Ústav informačních studií a knihovnictví
Informační studia a knihovnictví obor 1oborové kombinovaná Ústav informačních studií a knihovnictví
Italianistika obor 1 i 2oborové prezenční Ústav románských studií
Klasická archeologie obor 1 i 2oborové prezenční Ústav pro klasickou archeologii
Mezikulturní komunikace čeština – němčina / Interkulturelle Kommunikation und Translation Tschechisch – Deutsch obor 1oborové prezenční Ústav translatologie
Mezikulturní komunikace: překlad a tlumočení: Angličtina pro překlad a tlumočení program sdružené a dvouspecializační prezenční Ústav translatologie
Mezikulturní komunikace: překlad a tlumočení: Francouzština pro překlad a tlumočení program sdružené a dvouspecializační prezenční Ústav translatologie
Mezikulturní komunikace: překlad a tlumočení: Němčina pro překlad a tlumočení program sdružené a dvouspecializační prezenční Ústav translatologie
Mezikulturní komunikace: překlad a tlumočení: Ruština pro překlad a tlumočení program sdružené a dvouspecializační prezenční Ústav translatologie
Mezikulturní komunikace: překlad a tlumočení: Španělština pro překlad a tlumočení program sdružené a dvouspecializační prezenční Ústav translatologie
Německý jazyk a literatura obor 1 i 2oborové prezenční Ústav germánských studií
Nizozemský jazyk a literatura obor 1 i 2oborové prezenční Ústav germánských studií
Politologie obor 1 i 2oborové prezenční Ústav politologie
Portugalistika obor 1 i 2oborové prezenční Ústav románských studií
Psychologie obor 1oborové prezenční Katedra psychologie
Religionistika obor 1 i 2oborové prezenční Ústav filosofie a religionistiky
Ruský jazyk a literatura program samostatné a sdružené prezenční Ústav východoevropských studií
Řecká a latinská studia: Novořecký jazyk a literatura program sdružené prezenční Ústav řeckých a latinských studií
Řecká a latinská studia: ostatní specializace program samostatné a sdružené prezenční Ústav řeckých a latinských studií
Sociální práce program samostatné prezenční Katedra sociální práce
Sociologie program samostatné a sdružené prezenční Katedra sociologie
Srovnávací jazykověda obor 2oborové prezenční Ústav srovnávací jazykovědy
Středoevropská studia: Maďarská studia program samostatné, sdružené a dvouspecializační prezenční Katedra středoevropských studií
Středoevropská studia: Polonistika program samostatné, sdružené a dvouspecializační prezenční Katedra středoevropských studií
Středoevropská studia: Slovakistika program samostatné, sdružené a dvouspecializační prezenční Katedra středoevropských studií
Švédská studia obor 2oborové prezenční Ústav germánských studií, Oddělení skandinavistiky
Veřejná správa a spisová služba program samostatné prezenční Katedra PVH a archivního studia
Východoevropská studia program samostatné a sdružené prezenční Ústav východoevropských studií

.

Na tyto programy/obory níže skončila možnost podávání přihlášek dne 15. 4. 2019.

Přijímací zkoušky se uskuteční ve standardních květnových a červnových termínech (pozvánky obdržíte elektronicky do konce dubna 2019).  Programy sdruženého a dvouspecializačního studia bude možné studovat v kombinaci s programy stejného typu, na které se podávaly přihlášky do 28. 2. 2019.

NÁZEV OBOR / PROGRAM OBOROVOST / STUDIUM FORMA STUDIA KATEDRA / ÚSTAV
Asijská studia: Japonologie program samostatné, sdružené nebo dvouspecializační prezenční Ústav Dálného východu
Asijská studia: Koreanistika program samostatné, sdružené nebo dvouspecializační prezenční Ústav Dálného východu
Jihovýchodoevropská studia program samostatné a sdružené prezenční Katedra jihoslovanských a balkanistických studií
Logika program samostatné a sdružené prezenční Katedra logiky
Obecná lingvistika program sdružené prezenční Ústav obecné lingvistiky
Pedagogika program samostatné a sdružené prezenční Katedra pedagogiky
Pedagogika program samostatné kombinované Katedra pedagogiky
Sinologie program samostatné a sdružené prezenční Ústav Dálného východu