Přijímací řízení

Bakalářské programy 2021/2022

SWITCH TO ENGLISH

OBECNÉ INFORMACEPOPLATKYBĚŽNÉ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ (s informacemi o změnách!)DODATEČNÉ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
Bakalářské studijní programy jsou určeny uchazečům s ukončeným středoškolským vzděláním.
Standardní délka bakalářského studia je 3 roky.

Středoškolské vzdělání ukončené maturitou je jednou z nezbytných podmínek pro přijetí. Maturitní vysvědčení předkládají přijatí uchazeči až u zápisu do studia. Letošní maturanti si tedy přihlášku podávají ještě před maturitou, u některých programů není vyloučeno, že i přijímačky budou maturitní zkoušce předcházet.
Všechny bakalářské studijní programy jsou akreditovány v českém jazyce a za splnění podmínek je jejich studium zdarma.

Bakalářské studijní programy se dělí na:

TYP PROGRAMU POPIS PROGRAMU OZNAČENÍ PROGRAMU CENA PŘIHLÁŠKY

PROGRAMY
POUZE SAMOSTATNÉ

Tyto programy není možné studovat společně s jiným studijním programem formou sdruženého studia. V tabulce studijních programů jsou označeny růžovou barvou. 820 Kč

PROGRAMY
POVINNĚ SDRUŽENÉ

Přijetí a studium těchto programů je podmíněno současným přijetím na alespoň jeden další kombinovatelný bakalářský program na Filozofické fakultě, tj. tyto programy je možné studovat pouze společně s jiným bakalářským programem nebo specializací, na který si musíte podat samostatnou přihlášku – poznáte je mimo jiné podle toho, že poplatek za přihlášku je poloviční.
—————————————————-
Samostatnou skupinu povinně sdružených programů tvoří studijní programy se zaměřením na vzdělávání, které je možné kombinovat pouze mezi sebou navzájem (tj. vždy jen s jiným bakalářským programem zaměřeným na vzdělávání na FF UK).
V tabulce studijních programů jsou označeny modrou barvou. 410 Kč

PROGRAMY, KTERÉ LZE STUDOVAT JAK SAMOSTATNĚ, TAK SDRUŽENĚ

Tyto programy můžete zcela libovolně kombinovat se všemi dalšími bakalářskými studijními programy na FF UK umožňujícími sdružené studium kromě programů zaměřených na vzdělávání.
—————————————————-
Jediný studijní program se zaměřením na vzdělávání, který lze studovat jak samostatně, tak sdruženě (Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání) lze kombinovat pouze se studijními programy se zaměřením na vzdělávání.
V tabulce studijních programů jsou označeny bílou barvou. 820 Kč

Některé programy se dělí na tzv. dvouspecializace: specializace určené ke studiu v kombinaci s druhou specializací téhož programu (nebo s jiným studijním programem). Pro ně platí následující pravidla: každá dvouspecializace má vlastní předpokládaný počet přijímaných; na každou dvouspecializaci se podává samostatná přihláška; uchazeč může podat přihlášky na libovolný počet dvouspecializací (a zároveň i na libovolný počet programů) a následně na ně vykonat přijímací zkoušku; bodový výsledek přijímací zkoušky pro každou dvouspecializaci se hodnotí zvlášť; výsledkem přijímací zkoušky na každou dvouspecializaci je samostatný pořadník uchazečů; lze studovat kombinaci jedné specializace daného programu s jiným programem (sdružené studium), kombinaci dvou dvouspecializací daného programu (dvouspecializační studium) anebo, umožňují-li to požadavky přijímacího řízení, daný program s jednou specializací samostatně (samostatné studium).

Pomoci zorientovat se v nabídce bakalářských programů vám může stránka Jak si vybrat bakalářský program nebo interaktivní mapa „Světa FF UK“.

Přihlášky na bakalářské studijní programy se podávají pouze elektronicky. Vyplněný formulář se netiskne; stačí jej potvrdit tlačítkem „Odeslat“. Posléze vám přijde informační e-mail s číslem přihlášky, které slouží jako specifický symbol k platbě administrativního poplatku. Přihlášku můžete zaplatit i kartou přímo z informačního systému.

Výše poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením

 • Přihláška na program umožňující samostatné studium: 820 Kč.
 • Přihláška na program, u něhož samostatné studium není možné: 410 Kč (musíte si ale podat nejméně 2 přihlášky, abyste měli vždy 2 programy do kombinace!).
  Hlásíte-li se na programy neumožňující samostatné studium, zaplatíte za jednotlivou přihlášku 410 Kč.
  Je-li ovšem některá z vašich přihlášek na program, který umožňuje samostatné studium, poplatek za tuto je vždy 820 Kč bez ohledu na to, jak budete daný program následně kombinovat. Výhodou programů, které umožňují jak samostatné, tak sdružené studium při podání více přihlášek je, že v případě úspěchu pouze u tohoto programu jej lze studovat i samostatně.
 • Poplatek můžete uhradit:
  • on-line kreditní kartou (tento způsob vřele doporučujeme, vylučuje totiž možnost udělat chybu při zadávání platebního příkazu)
  • převodem na účet (zvolíte-li tento způsob, je nutné přesně vyplnit nejen číslo účtu a částku, ale i variabilní a specifický symbol. Při chybném vyplnění nebo nevyplnění kteréhokoli z těchto údajů nedojde ke spárování platby s přihláškou!)
  • vkladem v bance na účet (zvolíte-li tento způsob, je nutné přesně vyplnit nejen číslo účtu a částku, ale i variabilní a specifický symbol. Při chybném vyplnění nebo nevyplnění kteréhokoli z těchto údajů nedojde ke spárování platby s přihláškou!)
  • nebo v krajním případě v hotovosti v pokladně FF UK
 • Pokud si podáváte více přihlášek, je třeba každou zaplatit zvlášť.
 • Poplatek je nevratný v jakékoli fázi přijímacího řízení.

V akademickém roce 2021/2022 otevíráme níže uvedené bakalářské studijní programy:

Lhůta pro podávání přihlášek na tyto bakalářské studijní programy vypršela dne 28. 2. 2021, ale některé programy otevíráme letos ještě v dodatečném přijímacím řízení.

Všem uchazečům doporučujeme, aby se seznámili s PODMÍNKAMI PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍHARMONOGRAMEM. U některých programů došlo v souvislosti s Covid ke změně podoby přijímací zkoušky.

STUDIJNÍ PROGRAMFORMA STUDIAZMĚNA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY LZE POŽÁDAT O DISTANČNÍ FORMU ZKOUŠKY?TERMÍN A DALŠÍ PODROBNOSTI PŘÍJÍMACÍ ZKOUŠKYPPP
ANDRAGOGIKA A PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍprezenční2kolová distanční:
1. test - Moodle
2. posouzení materiálů
NE
(celá zkouška je distanční, není třeba o to žádat)
3. 6. 2021 - test v Moodle30
ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍangličtina učitelprezenční1kolová písemná prezenčníNE19. 6. 202120
ANGLISTIKA – AMERIKANISTIKA angličtina prezenční1kolová písemná prezenčníNE19. 6. 202195
ARCHEOLOGIE PRAVĚKU A STŘEDOVĚKUprezenčníbudou přijati všichni uchazeči, kteří u zápisu předloží doklad o středoškolském vzděláníNE
(přijímací zkouška se nekoná)
přijímací zkouška se nekoná30
ARCHIVNICTVÍ A POMOCNÉ VĚDY HISTORICKÉprezenčníbudou přijati všichni uchazeči, kteří u zápisu předloží doklad o středoškolském vzděláníNE
(přijímací zkouška se nekoná)
přijímací zkouška se nekoná29

ARCHIVNICTVÍ A POMOCNÉ VĚDY HISTORICKÉ
kombinovanábudou přijati všichni uchazeči, kteří u zápisu předloží doklad o středoškolském vzděláníNE
(přijímací zkouška se nekoná)
přijímací zkouška se nekoná19
Asijská studia: INDOLOGIEprezenčníbudou přijati všichni uchazeči, kteří u zápisu předloží doklad o středoškolském vzděláníNE
(přijímací zkouška se nekoná)
přijímací zkouška se nekoná21
Asijská studia: INDONÉSISTIKAprezenční1kolová ústní distančníNE
(celá zkouška je distanční, není třeba o to žádat)
8. 6. 202120
Asijská studia: JAPANOLOGIEprezenční1kolová písemná prezenčníNE2. 6. 202120
Asijská studia: KOREANISTIKAprezenční1kolová ústní prezenčníANO20
Asijská studia: MONGOLISTIKAprezenční1kolová ústní prezenčníANO8. 6. 202115
Asijská studia: TIBETANISTIKAprezenčníbudou přijati všichni uchazeči, kteří u zápisu předloží doklad o středoškolském vzděláníNE
(přijímací zkouška se nekoná)
přijímací zkouška se nekoná20
BLÍZKOVÝCHODNÍ STUDIA
specializace:
Íránistika
Turkologiearabština perština turečtina
prezenční1kolová ústní prezenčníANO7. 6. 202160
BOHEMISTIKA PRO CIZINCEčeština český czechprezenční2kolová (písemná distanční + ústní distanční)NE
(celá zkouška je distanční, není třeba o to žádat)
PÍSEMNÁ ČÁST: 1. 6. 2021 mezi 10:00 a 10:15 uchazeči obdrží z e-mailu lucie.sojkova@ff.cuni.cz konkrétní zadání a do 1. 6. 2021, 14:00 hod. na týž e-mail zašlou vypracovaný esej o rozsahu 300–350 slov. Zároveň zašlou seznam přečtených titulů české literatury (cca 5 knižních titulů). Esej a seznam literatury se zasílají ve dvou samostatných souborech.
ÚSTNÍ ČÁST: 8. 6. 2021 (videokonference - ústní části zkoušky se mohou zúčastnit pouze uchazeči, kteří získali v písemné části 25 a více bodů)
20
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA prezenční1kolová písemná (distanční v Moodle)NE
(celá zkouška je distanční, není třeba o to žádat)
10. 6. 2021 - jazyková část testu
11. 6. 2021 - literární část testu
125
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍučitelprezenční1kolová písemná (distanční v Moodle)NE
(celá zkouška je distanční, není třeba o to žádat)
10. 6. 2021 - jazyková část testu
11. 6. 2021 - literární část testu
40
DĚJINY UMĚNÍ prezenční2kolová (písemná prezenční + ústní prezenční)NEpísemná část: 4. 6. 2021
ústní část: 21. - 24. 6. 2021 (ústní části zkoušky se mohou zúčastnit pouze uchazeči, kteří získali v písemné části 25 a více bodů)
35
DIVADELNÍ VĚDA prezenční1kolová ústní prezenčníANOKaždý uchazeč do 4. 6. 2021 zašle na adresu divadelniveda@ff.cuni.cz následující materiály:
A. Dvě písemné domácí práce s divadelně-vědnou tématikou (recenze inscenace, analýza dramatického textu, rozbor her, historiografické práce o divadle); každá v rozsahu minimálně 3600 znaků,
B. Seznam odborné četby + stručný životopis.
ÚSTNÍ ZKOUŠKA: 7. 6. 2021
20
ESTETIKA prezenční1kolová ústní prezenčníANO2. - 3. 6. 202126
ETNOLOGIE A KULTURNÍ ANTROPOLOGIEprezenční1kolová ústní prezenčníANO7. 6. 202140
FILMOVÁ STUDIA prezenční1kolová písemná distanční - analýza filmu a testNE
(celá zkouška je distanční, není třeba o to žádat)
Do 1. 6. 2021 zašlou všichni uchazeči na adresu uchazec.film@ff.cuni.cz: a) profesní životopis, b) seznam prostudované literatury relevantní k oboru filmová věda, respektive humanitním oborům (nikoliv seznam přečtené beletrie).
1. 6. 2021 mezi 10:00 a 11:00 uchazeči obdrží z e-mailové adresy uchazec.film@ff.cuni.cz zadání obou částí přijímací zkoušky. Zadání bude obsahovat: 1) odkaz na film k analýze a vstupní informace, 2) test. Na touž e-mailovou adresu uchazeči zašlou: zpracovanou analýzu do 2. 6. 2021, 24:00 hod.; a vyplněný test do 4. 6. 2021, 24:00 hod.
19
FILOZOFIEprezenční1kolová ústní prezenčníANO50
FONETIKA prezenční1kolová ústní distančníNE
(celá zkouška je distanční, není třeba o to žádat)
16. 6. 202118
FRANCOUZSKÁ FILOLOGIE prezenční1kolová písemná distanční a posouzení materiálůNE
(celá zkouška je distanční, není třeba o to žádat)
POSOUZENÍ MATERIÁLŮ: uchazeči zašlou motivační text ve francouzském jazyce (400–500 slov) vysvětlující, jaké jsou jejich zkušenosti s užíváním francouzštiny (lze doplnit naskenovanými certifikáty, diplomy apod.) a proč chtějí studovat filologii. Uvedou, jaké jsou jejich oblasti zájmu (jazyk, literatura, kultura aj.), jak dlouho se učí francouzsky, zda již navštívili nějakou frankofonní zemi a za jakým účelem, jak se udržují v kontaktu s frankofonní realitou. Případně mohou zmínit, zda plánují sdružené studium a jakou mají představu o svém budoucím povolání.
PÍSEMNÁ ZKOUŠKA: 4. 6. 2021 mezi 9:00 a 10:00 uchazeči obdrží z e-mailu uchazec.francouzstina@ff.cuni.cz konkrétní zadání a vypracují úvahu v českém, slovenském nebo francouzském jazyce o rozsahu 400–500 slov. Výběr jazyka ani tématu nemá vliv na bodové hodnocení.
Uchazeči zašlou oba uvedené podklady (motivační text a vypracovanou esej) do 6. 6. 2021, 24:00 hod. na e-mail: uchazec.francouzstina@ff.cuni.cz a v předmětu e-mailu uvedou „Francouzská filologie“.
40
FRANCOUZSKÝ JAZYK A LITERATURA SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍučitelprezenční1kolová písemná distanční a posouzení materiálůNE
(celá zkouška je distanční, není třeba o to žádat)
POSOUZENÍ MATERIÁLŮ: uchazeči zašlou motivační text ve francouzském jazyce (400–500 slov) vysvětlující, jaké jsou jejich zkušenosti s užíváním francouzštiny (lze doplnit naskenovanými certifikáty, diplomy apod.), proč chtějí studovat učitelský obor a zda mají nějaké zkušenosti s výukou, vedením zájmových kroužků apod. (možné doložit naskenovanými certifikáty nebo potvrzeními). Uvedou, jaké jsou jejich oblasti zájmu (jazyk, literatura, kultura aj.), jak dlouho se učí francouzsky, zda již navštívili nějakou frankofonní zemi a za jakým účelem, jak se udržují v kontaktu s frankofonní realitou. Případně mohou zmínit, jakou mají představu o svém budoucím povolání.
PÍSEMNÁ ZKOUŠKA: uchazeči 4. 6. 2021 mezi 9:00 a 10:00 obdrží z e-mailu uchazec.francouzstina@ff.cuni.cz konkrétní zadání a vypracují úvahu v českém, slovenském nebo francouzském jazyce o rozsahu 400–500 slov. Výběr jazyka ani tématu nemá vliv na bodové hodnocení.
Uchazeči zašlou oba uvedené podklady (motivační text a vypracovanou esej) do 6. 6. 2021, 24:00 hod. na e-mail: uchazec.francouzstina@ff.cuni.cz a v předmětu e-mailu uvedou „FJL se zaměřením na vzdělávání“.
20
Germánská a severoevropská studia: FINŠTINAprezenčníbudou přijati všichni uchazeči, kteří splní podmínku přijetí na další kombinovatelný program a u zápisu předloží doklad o středoškolském vzděláníNE
(přijímací zkouška se nekoná)
přijímací zkouška se nekoná26
Germánská a severoevropská studia: GERMANISTIKA němčina němecprezenčníbudou přijati všichni uchazeči, kteří u zápisu předloží doklad o středoškolském vzděláníNE
(přijímací zkouška se nekoná)
přijímací zkouška se nekoná75
Germánská a severoevropská studia: SKANDINAVISTIKAprezenčníbudou přijati všichni uchazeči, kteří splní podmínku přijetí na další kombinovatelný program a u zápisu předloží doklad o středoškolském vzděláníNE
(přijímací zkouška se nekoná)
přijímací zkouška se nekoná57
HEBRAISTIKA A ŽIDOVSKÁ STUDIAprezenční1kolová ústní prezenčníANO1. - 3. 6. 202125
HISPANISTIKA španělštinaprezenční1kolová písemná distanční a posouzení materiálůNE
(celá zkouška je distanční, není třeba o to žádat)
POSOUZENÍ MATERIÁLŮ: Uchazeči zašlou svůj profesní strukturovaný životopis (česky nebo slovensky) o rozsahu cca jedna strana A4 a dále ve 100–120 slovech popíší (česky nebo slovensky), jaké jsou jejich zkušenosti s užíváním španělštiny (možné doplnit naskenovanými certifikáty, diplomy apod.) a proč chtějí studovat filologii. Uchazeči tyto podklady zašlou do 4. 6. 2021, 24:00 hod na e-mail uchazec.spanelstina@ff.cuni.cz.
PÍSEMNÁ ZKOUŠKA: uchazeči 7. 6. 2021 mezi 9:00 a 10:00 obdrží z e-mailu uchazec.spanelstina@ff.cuni.cz konkrétní zadání a do 9. 6. 2021, 10:00 hod. na týž e-mail zašlou dva vypracované eseje: literární esej v češtině nebo slovenštině o rozsahu 300–350 slov a lingvistický esej ve španělštině o rozsahu 300–350 slov. Lingvistický esej je společný pro programy Hispanistika a Španělský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání; uchazeči, kteří se hlásí na oba tyto programy, odevzdávají lingvistický esej pouze jednou.
40

HISTORIE
dějepis dějiny
prezenční1kolová ústní prezenční (s odevzdáním eseje v Moodlu); zkouška totožná s Historií se zaměřením na vzděláváníANO14. 6. 2021 - odevzdání eseje v Moodle100
HISTORIE - EVROPSKÁ STUDIAdějepis dějinyprezenční1kolová ústní prezenčníANO14. 6. 202130
HISTORIE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍučitel dějepisprezenční1kolová ústní prezenční (s odevzdáním eseje v Moodlu); zkouška totožná s Historií ANO14. 6. 2021 - odevzdání eseje v Moodle50
HUDEBNÍ VĚDA prezenční1kolová písemná prezenčníNE4. 6. 202120
INFORMAČNÍ STUDIA A KNIHOVNICTVÍ prezenční1kolová ústní prezenčníANO1. - 4. 6. 202142
INFORMAČNÍ STUDIA A KNIHOVNICTVÍkombinovaná1kolová ústní prezenčníANO1. - 4. 6. 202140
ITALIANISTIKAprezenční1kolová ústní prezenčníANO8. 6. 202125
JAZYKY A KOMUNIKACE NESLYŠÍCÍCH
(dříve "Čeština v komunikaci neslyšících")
prezenčníbudou přijati všichni uchazeči, kteří u zápisu předloží doklad o středoškolském vzděláníNE
(přijímací zkouška se nekoná)
přijímací zkouška se nekoná48
JIHOVÝCHODOEVROPSKÁ STUDIA
specializace:
Jihoslovanská studia
Albanistika
Rumunistikachorvatština bulharština srbština rumunština slovinština albánština
prezenčníbudou přijati všichni uchazeči, kteří u zápisu předloží doklad o středoškolském vzděláníNE
(přijímací zkouška se nekoná)
přijímací zkouška se nekoná40
KLASICKÁ ARCHEOLOGIEprezenční1kolová písemná prezenčníNE2. 6. 202115
LATINSKÝ JAZYK A LITERATURA SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍučitelprezenčníbudou přijati všichni uchazeči, kteří splní podmínku přijetí na další kombinovatelný program a u zápisu předloží doklad o středoškolském vzděláníNE
(přijímací zkouška se nekoná)
přijímací zkouška se nekoná18
LOGIKAprezenčníbudou přijati všichni uchazeči, kteří u zápisu předloží doklad o středoškolském vzděláníNE
(přijímací zkouška se nekoná)
přijímací zkouška se nekoná29
MEZIKULTURNÍ KOMUNIKACE ČEŠTINA – NĚMČINA / INTERKULTURELLE KOMMUNIKATION UND TRANSLATION TSCHECHISCH – DEUTSCHprezenční1kolová písemná prezenčníNE13. 6. 202114
Mezikulturní komunikace: PŘEKLAD A TLUMOČENÍ - ANGLIČTINAprezenční1kolová písemná prezenčníNE13. 6. 202160
Mezikulturní komunikace: PŘEKLAD A TLUMOČENÍ - FRANCOUZŠTINA prezenční1kolová písemná prezenčníNE13. 6. 202135
Mezikulturní komunikace: PŘEKLAD A TLUMOČENÍ - NĚMČINA prezenční1kolová písemná prezenčníNE13. 6. 202128
Mezikulturní komunikace: PŘEKLAD A TLUMOČENÍ - RUŠTINA prezenční1kolová písemná prezenčníNE13. 6. 202130
Mezikulturní komunikace: PŘEKLAD A TLUMOČENÍ - ŠPANĚLŠTINA prezenční1kolová písemná prezenčníNE13. 6. 202130
NĚMECKÝ JAZYK A LITERATURA SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍučitelprezenčníbudou přijati všichni uchazeči, kteří splní podmínku přijetí na další kombinovatelný program a u zápisu předloží doklad o středoškolském vzděláníNE
(přijímací zkouška se nekoná)
přijímací zkouška se nekoná35
OBECNÁ LINGVISTIKAprezenční2kolová (písemná distanční v Moodle + ústní distanční)NE
(celá zkouška je distanční, není třeba o to žádat)
písemná zkouška: 10. 6. 2021
ústní zkouška: 14. - 18. 6. 2021
25
PEDAGOGIKAprezenční1kolová písemná distanční v MoodleNE
(celá zkouška je distanční, není třeba o to žádat)
9. 6. 2021 - test v Moodle30
PEDAGOGIKA kombinovaná1kolová písemná distanční v MoodleNE
(celá zkouška je distanční, není třeba o to žádat)
9. 6. 2021 - test v Moodle30
POLITOLOGIEprezenční1kolová písemná distančníNE
(celá zkouška je distanční, není třeba o to žádat)
PÍSEMNÁ ZKOUŠKA: Přijímací zkouška proběhne distanční písemnou formou. Bude mít podobu interpretace úryvku odborného politologického textu v anglickém jazyce.
14. 6. 2021 mezi 10:00 a 10:15 uchazeči obdrží z e-mailu upol@ff.cuni.cz zadání, které vypracované do 14. 6. 2021, 16:00 hod. zašlou na týž e-mail, a to ve formátu pdf. Uchazeč interpretaci o maximálním rozsahu dvou normostran (3600 znaků včetně mezer) vypracovává v českém, slovenském nebo anglickém jazyce.
50
PORTUGALISTIKAprezenčníbudou přijati všichni uchazeči, kteří u zápisu předloží doklad o středoškolském vzděláníNE
(přijímací zkouška se nekoná)
přijímací zkouška se nekoná24
PSYCHOLOGIEprezenční2kolová (písemná prezenční + ústní prezenční)NEpísemná část: 5. 6. 202155
RELIGIONISTIKAprezenční1kolová ústní prezenčníANO8. 6. 202120
RUSKÝ JAZYK A LITERATURAprezenční1kolová ústní prezenčníANO3. - 4. 6. 202140

RUSKÝ JAZYK SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ
učitel
prezenční1kolová ústní prezenčníANO1. 6. 202135
ŘECKÁ A LATINSKÁ STUDIA: OSTATNÍ SPECIALIZACEprezenčníbudou přijati všichni uchazeči, kteří u zápisu předloží doklad o středoškolském vzděláníNE
(přijímací zkouška se nekoná)
přijímací zkouška se nekoná60
ŘECKÁ A LATINSKÁ STUDIA: NOVOŘECKÝ JAZYK A LITERATURAřečtinaprezenčníbudou přijati všichni uchazeči, kteří splní podmínku přijetí na další kombinovatelný program a u zápisu předloží doklad o středoškolském vzděláníNE
(přijímací zkouška se nekoná)
přijímací zkouška se nekoná15
SINOLOGIEčínštinaprezenční1kolová ústní prezenčníANO7. 6. 202120
SOCIÁLNÍ PRÁCE prezenční1kolová písemná prezenčníNE2. 6. 202140
SOCIOLOGIE
specializace:
Sociologie
Socioekonomická studia (pouze samostatné studium; nelze kombinovat s jiným programem)
prezenční2kolová (písemná prezenční + ústní prezenční)písemná část: NE
ústní část: ANO
písemná část: 2. 6. 2021
ústní část: 15. -17. 6. 2021 (ústní části zkoušky se mohou zúčastnit pouze uchazeči, kteří získali v písemné části 25 a více bodů)
50
SROVNÁVACÍ JAZYKOVĚDAprezenčníbudou přijati všichni uchazeči, kteří splní podmínku přijetí na další kombinovatelný program a u zápisu předloží doklad o středoškolském vzděláníNE
(přijímací zkouška se nekoná)
přijímací zkouška se nekoná16
Středoevropská studia: MAĎARSKÁ STUDIAmaďarština hungaristikaprezenčníbudou přijati všichni uchazeči, kteří u zápisu předloží doklad o středoškolském vzděláníNE
(přijímací zkouška se nekoná)
přijímací zkouška se nekoná20
Středoevropská studia: POLONISTIKApolštinaprezenčníbudou přijati všichni uchazeči, kteří u zápisu předloží doklad o středoškolském vzděláníNE
(přijímací zkouška se nekoná)
přijímací zkouška se nekoná20
Středoevropská studia: ROMISTIKAprezenčníbudou přijati všichni uchazeči, kteří u zápisu předloží doklad o středoškolském vzděláníNE
(přijímací zkouška se nekoná)
přijímací zkouška se nekoná20
Středoevropská studia: SLOVAKISTIKAslovenštinaprezenčníbudou přijati všichni uchazeči, kteří u zápisu předloží doklad o středoškolském vzděláníNE
(přijímací zkouška se nekoná)
přijímací zkouška se nekoná10

ŠPANĚLSKÝ JAZYK A LITERATURA SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ
učitel
prezenční1kolová písemná distanční a posouzení materiálůNE
(celá zkouška je distanční, není třeba o to žádat)
POSOUZENÍ MATERIÁLŮ: Uchazeči zašlou svůj profesní strukturovaný životopis (česky nebo slovensky) o rozsahu cca jedna strana A4 a dále ve 100–120 slovech popíší (česky nebo slovensky), jaké jsou jejich zkušenosti s užíváním španělštiny (možné doplnit naskenovanými certifikáty, diplomy apod.), proč chtějí studovat učitelský obor a zda mají nějaké zkušenosti s výukou, vedením zájmových kroužků apod. (možné doložit naskenovanými certifikáty nebo potvrzeními). Uchazeči tyto podklady zašlou do 4. 6. 2021, 24:00 hod. na e-mail uchazec.spanelstina@ff.cuni.cz.
PÍSEMNÁ ZKOUŠKA: 7. 6. 2021 mezi 9:00 a 10:00 uchazeči obdrží z e-mailu uchazec.spanelstina@ff.cuni.cz konkrétní zadání a do 9. 6. 2021, 10:00 hod. na týž e-mail zašlou tři vypracované eseje: literární esej v češtině nebo slovenštině o rozsahu 150–175 slov, pedagogický esej v češtině nebo slovenštině o rozsahu 150–175 slov a lingvistický esej ve španělštině o rozsahu 300–350 slov. Lingvistický esej je společný pro programy Hispanistika a Španělský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání; uchazeči, kteří se hlásí na oba tyto programy, odevzdávají lingvistický esej pouze jednou.
20
VEŘEJNÁ SPRÁVA A SPISOVÁ SLUŽBAprezenčníbudou přijati všichni uchazeči, kteří u zápisu předloží doklad o středoškolském vzděláníNE
(přijímací zkouška se nekoná)
přijímací zkouška se nekoná23
VÝCHODOEVROPSKÁ STUDIA
specializace:
Litevština
Lotyština
Ruština
Ukrajinština
prezenční1kolová ústní prezenčníANO1. - 2. 6. 202135
Vysvětlivky:
PPP = předpokládaný počet přijímaných

V dodatečném přijímacím řízení pro akademický rok 2021/2022 otevíráme níže uvedené bakalářské studijní programy

Přihlášky na bakalářské programy v dodatečném přijímacím řízení můžete podávat do 9. 8. 2021

Všem uchazečům doporučujeme, aby se seznámili s PODMÍNKAMI PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍHARMONOGRAMEM. Přihlašování bude spuštěno postupně.

Pro dodatečné přijímací řízení (DPŘ) platí následující pravidla:
 1. Studijní program z běžného „jarního“ přijímacího řízení nelze kombinovat se studijním programem z dodatečného přijímacího řízení.
 2. Studijní programy se zaměřením na vzdělávání lze kombinovat pouze mezi sebou! V dodatečném přijímacím řízení je tedy možné se přihlásit pouze na kombinaci Německý jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání + Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání. Ani jeden z těchto programů nelze studovat samostatně, musíte si tedy podat dvě samostatné přihlášky právě na tyto dva studijní programy.
 3. Studijní programy Fonetika , Germánská a severoevropská studia: FinštinaGermánská a severoevropská studia: Skandinavistika (dánština) jsou povinně sdružené, což znamená, že k tomu, abyste je mohli studovat, musíte si podat ještě alespoň jednu další samostatnou přihlášku na některý z níže uvedených programů, který NENÍ „se zaměřením na vzdělávání“.
STUDIJNÍ PROGRAMSTUDIUMS ČÍM LZE KOMBINOVATFORMA STUDIAPŘIJÍMACÍ ZKOUŠKAPPP
ARCHEOLOGIE PRAVĚKU A STŘEDOVĚKUsamostatné a sdruženése všemi studijními programy v DPŘ, které NEJSOU se zaměřením na vzděláváníprezenční2kolová (písemná + ústní) prezenční7
Asijská studia: INDOLOGIEsamostatné, sdružené a dvouspecializačníse všemi studijními programy v DPŘ, které NEJSOU se zaměřením na vzděláváníprezenčníOd přijímací zkoušky bylo upuštěno. Budou přijati všichni uchazeči, kteří u zápisu předloží doklad o středoškolském vzdělání.10
Asijská studia: INDONÉSISTIKAsamostatné, sdružené a dvouspecializačníse všemi studijními programy v DPŘ, které NEJSOU se zaměřením na vzděláváníprezenční1kolová ústní prezenční5
Asijská studia: MONGOLISTIKAsamostatné, sdružené a dvouspecializačníse všemi studijními programy v DPŘ, které NEJSOU se zaměřením na vzděláváníprezenční1kolová ústní prezenční12
Asijská studia: TIBETANISTIKAsamostatné, sdružené a dvouspecializačníse všemi studijními programy v DPŘ, které NEJSOU se zaměřením na vzděláváníprezenčníOd přijímací zkoušky bylo upuštěno. Budou přijati všichni uchazeči, kteří u zápisu předloží doklad o středoškolském vzdělání.8
FONETIKA sdružené
(to znamená, že si musíte podat ještě nejméně jednu další přihlášku na jiný kombinovatelný program)
se všemi studijními programy v DPŘ, které NEJSOU se zaměřením na vzděláváníprezenčníOd přijímací zkoušky bylo upuštěno. Budou přijati všichni uchazeči, kteří splní podmínku přijetí na další kombinovatelný program a u zápisu předloží doklad o středoškolském vzdělání.6
Germánská a severoevropská studia: FINŠTINAsdružené a dvouspecializační
(to znamená, že si musíte podat ještě nejméně jednu další přihlášku na jiný kombinovatelný program)
se všemi studijními programy v DPŘ, které NEJSOU se zaměřením na vzděláváníprezenční1kolová písemná prezenční8
Germánská a severoevropská studia: GERMANISTIKA němčina němecsamostatné, sdružené a dvouspecializačníse všemi studijními programy v DPŘ, které NEJSOU se zaměřením na vzděláváníprezenční1kolová ústní prezenční30
Germánská a severoevropská studia: SKANDINAVISTIKAsdružené a dvouspecializační
(to znamená, že si musíte podat ještě nejméně jednu další přihlášku na jiný kombinovatelný program)
se všemi studijními programy v DPŘ, které NEJSOU se zaměřením na vzděláváníprezenční1kolová písemná prezenční15
HUDEBNÍ VĚDA samostatné a sdruženése všemi studijními programy v DPŘ, které NEJSOU se zaměřením na vzděláváníprezenční1kolová písemná prezenční15
JIHOVÝCHODOEVROPSKÁ STUDIA
specializace:
Jihoslovanská studia
Albanistika
Rumunistikachorvatština bulharština srbština rumunština slovinština albánština
samostatné a sdruženése všemi studijními programy v DPŘ, které NEJSOU se zaměřením na vzděláváníprezenčníOd přijímací zkoušky bylo upuštěno. Budou přijati všichni uchazeči, kteří u zápisu předloží doklad o středoškolském vzdělání.10
LOGIKAsamostatné a sdruženése všemi studijními programy v DPŘ, které NEJSOU se zaměřením na vzděláváníprezenční1kolová ústní prezenční15
NĚMECKÝ JAZYK A LITERATURA SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍučitelsdružené
(to znamená, že si musíte podat ještě nejméně jednu další přihlášku na další program se zaměřením na vzdělávání)
pouze se studijním programem Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání v DPŘprezenční1kolová ústní prezenční7
PORTUGALISTIKAsamostatné a sdruženése všemi studijními programy v DPŘ, které NEJSOU se zaměřením na vzděláváníprezenčníOd přijímací zkoušky bylo upuštěno. Budou přijati všichni uchazeči, kteří u zápisu předloží doklad o středoškolském vzdělání.6
RUSKÝ JAZYK A LITERATURAsamostatné a sdruženése všemi studijními programy v DPŘ, které NEJSOU se zaměřením na vzděláváníprezenční1kolová ústní prezenční10

RUSKÝ JAZYK SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ
učitel
sdružené
(to znamená, že si musíte podat ještě nejméně jednu další přihlášku na další program se zaměřením na vzdělávání)
pouze se studijním programem Německý jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání v DPŘ
prezenční1kolová ústní prezenční7
Středoevropská studia: MAĎARSKÁ STUDIAmaďarština hungaristikasamostatné a sdruženése všemi studijními programy v DPŘ, které NEJSOU se zaměřením na vzděláváníprezenčníOd přijímací zkoušky bylo upuštěno. Budou přijati všichni uchazeči, kteří u zápisu předloží doklad o středoškolském vzdělání.10
Středoevropská studia: POLONISTIKApolštinasamostatné a sdruženése všemi studijními programy v DPŘ, které NEJSOU se zaměřením na vzděláváníprezenčníOd přijímací zkoušky bylo upuštěno. Budou přijati všichni uchazeči, kteří u zápisu předloží doklad o středoškolském vzdělání.10
Středoevropská studia: ROMISTIKAsamostatné a sdruženése všemi studijními programy v DPŘ, které NEJSOU se zaměřením na vzděláváníprezenčníOd přijímací zkoušky bylo upuštěno. Budou přijati všichni uchazeči, kteří u zápisu předloží doklad o středoškolském vzdělání.10
Středoevropská studia: SLOVAKISTIKAslovenštinasamostatné a sdruženése všemi studijními programy v DPŘ, které NEJSOU se zaměřením na vzděláváníprezenčníOd přijímací zkoušky bylo upuštěno. Budou přijati všichni uchazeči, kteří u zápisu předloží doklad o středoškolském vzdělání.10
VÝCHODOEVROPSKÁ STUDIA
specializace:
Litevština
Lotyština
Ruština
Ukrajinština
samostatné a sdruženése všemi studijními programy v DPŘ, které NEJSOU se zaměřením na vzděláváníprezenční1kolová ústní prezenční5
Vysvětlivky:
PPP = předpokládaný počet přijímaných