Přijímací řízení

Filmová studia

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

Vítejte na vizitce bakalářského studijního programu Filmová studia.
Veškeré informace pro uchazeče o studium najdete níže (po rozkliknutí jednotlivých položek +).
Přihlášku lze podat do 28. února!

Obecné informace o studijním programu
 • forma a typ studia: prezenční bakalářské (To znamená, že do školy budete pravidelně docházet dle rozvrhu, a to standardně 3 roky.)
 • kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium (to znamená, že tento program můžete studovat jako jediný na naší fakultě nebo jej můžete studovat formou sdruženého studia s dalším studijním programem na FF UK, který to nevylučuje. Přihlášku na každý z programů si musíte podat samostatně a o tom, že budete zvolené programy studovat formou sdruženého studia, informujete studijní referentku až u zápisu ke studiu.)
  • s čím nelze kombinovat: s programy se zaměřením na vzdělávání vyučovanými na FF UK a dále nelze tento program studovat mezifakultně (tj. formou sdruženého studia s programem na jiné fakultě)
 • přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze
 • důležité odkazy:
Katedra filmových studií
Proč studovat u nás
Filmová věda přešla na univerzitní půdu v roce 1968 z FAMU. Následovala tak po několika letech divadelní vědu, která se rovněž začala jako studijní obor rozvíjet nejprve na umělecké vysoké škole (DAMU). Organizačně byla začleněna do rámce katedry divadelní vědy, později katedry hudební, divadelní a filmové vědy FF UK, ale jako samostatný studijní obor se na Filozofické fakultě UK etablovala teprve v osmdesátých letech. V roce 1990 pak došlo nejprve k oddělení divadelní a filmové vědy od muzikologie a v roce 1996 institucionální vývoj oboru na univerzitě zatím vyvrcholil ustavením samostatné katedry filmové vědy, dnes katedry filmových studií.
V současné době nabízí katedra filmových studií tříletý bakalářský a dvoouletý navazajucí magisterský studijní program oboru filmová věda, interní a externí variantu postgraduálního studia filmové vědy, kurzy pro zájemce o studium a kurzy celoživotního vzdělávání. KFS je centrem výzkumu filmové historie a teorie, podílí se na řadě meziinstitucionálních aktivit v České republice a v zahraničí.
Při studiu se klade důraz na písemné práce různého druhu a na aktivní účast v seminářích (diskuse na daná témata, analýza textu, rozvíjení schopnosti kritického myšlení a psaní, historická kritika a analýza pramenů, rešerše z archivních fondů, z periodického tisku a literatury apod.). Studium podporuje rozvíjení komunikačních schopností studentů, včetně schopností formulovat problém, strukturovaně ho popsat a v základní míře též zařadit do širších souvislostí.
Absolvent studia filmové vědy v současné době opouští univerzitu vybaven solidní znalostí dvou cizích jazyků, zevrubnými vědomostmi o světových dějinách kinematografie i o historii českého a slovenského filmu v širokých mezioborových souvislostech i ucelenými vědomostmi o minulosti a přítomnosti teoretické reflexe filmového média.

Zajímavosti ze světa Filmových studií

Laterna magika skrývá mnoho podob, téměř nikdo neví, jak ve skutečnosti vypadala

Národní filmové muzeum zahájilo pravidelný provoz. Jeho vznik iniciovali studenti filmové vědy na FF UK


Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech
ROK PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJÍMANÝCH PŘIHLÁŠENÝCH PŘIJATÝCH MINIMÁLNÍ POČET BODŮ NUTNÝ PRO PŘIJETÍ ZAPSANÝCH KE STUDIU
2022/23 19
2021/22 19 154 20 83 19
2020/21 27 118 27 75 24
2019/20 17 132 20 60 19
2018/19 17 124 18 68 18
2017/18 17 140 17 57 16
2016/17 17 139 17 67 15
2015/16 17 152 17 50 16

Minimální počet bodů nutný pro přijetí znamená, kolik bodů získal v daném roce poslední přijatý uchazeč (tj. všichni, kteří získali bodů méně, se umístili „pod čarou“). Je-li přijatých více, než stanovuje předpokládaný počet přijímaných, pak stejného počtu bodů dosáhlo více uchazečů na posledním místě. Bodová hranice je tímto definitivní, nikam se neposouvá, a to ani v případě, že někteří přijatí uchazeči do studia nenastoupí.

Přijímací zkouška a jak se na ni připravit
přijímací zkouška: dvoukolová (distanční písemná, ústní)

1. kolo – PÍSEMNÁ ČÁST

(čas na vyhotovení 2, respektive 4 dny)

 1. ANALÝZA FILMU (max. 30 bodů)
  Uchazeč zhlédne film a následně zpracuje jeho analýzu – ta nemá být popisem děje, ale má sledovat jednotlivé stylové prostředky, které film využívá, zaměřit se na způsob výstavby filmového vyprávění, respektive výstavby filmového fikčního světa, nebo se věnovat tematické analýze snímku. Analýza bude mít maximální rozsah 2 normostrany (3600 znaků včetně mezer) a bude odeslaná ve wordovém souboru (nikoli jako pdf) e-mailem na adresu uchazec.film@ff.cuni.cz do určeného dne a hodiny.
  U analýzy se posuzují: schopnost analytického myšlení, schopnost citlivého vnímání stylových prostředků, schopnost výstavby textu, jazyková kultura.
  Kritéria hodnocení analýzy:

  • komplexní analýza včetně kontextualizace snímku: 30–25 bodů
  • komplexní analýza: 24–20 bodů
  • analýza zahrnující popis a interpretaci stylových prostředků: 19–15 bodů
  • analýza zahrnující popis stylových prostředků: 14–10 bodů
  • analýza skládající se pouze z popisu děje a vyznačující se logickou strukturu: 9–5 bodů


  Jelikož studium, do značné míry založené na psaní textů, probíhá v českém jazyce, je nezbytná jeho velice dobrá znalost. Proto za nedostatečnou jazykovou úroveň analýzy lze při hodnocení strhnout až 5 bodů.
  Netestují se historické znalosti vztažené ke snímku, proto doporučujeme neztrácet čas snahou dohledat na internetu a v odborné literatuře jakékoli informace. Film je záměrně zvolen tak, aby neexistovala žádná jeho analýza, kterou by se bylo možné inspirovat.
  Doporučená literatura pro přípravu na analýzu filmu:

  • Bordwell, David; Thompsonová, Kristin: Umění filmu. Praha 2011
  • Kokeš, Radomír: Rozbor filmu. Praha 2015
  • Filmové analýzy v časopisech: Cinepur, Film a doba, Kino-Ikon, Iluminace, IndieFilm
 2.  

 3. TEST Z HISTORIE ČESKÉHO A SVĚTOVÉHO FILMU A FILMOVÉ TEORIE (max. 20 bodů)
  Test (wordový soubor) bude obsahovat otázky vycházející z porozumění odborným textům a schopnosti aktivního čtení – u každé otázky proto bude uveden odkaz na odbornou literaturu, kterou budeme s uchazeči sdílet. Odpovědi doporučujeme hledat v zaslaných materiálech, nikoli na internetu a v jiných zdrojích. Odpovědi na jednotlivé otázky budou uchazeči vpisovat přímo do wordového souboru do vyznačených polí, vypracovaný test pak zašlou ve wordovém souboru do předem určeného data na adresu uchazec.film@ff.cuni.cz. Boduje se správnost odpovědí na jednotlivé otázky.

Uchazeči k datu uvedenému v pozvánce k přijímací zkoušce obdrží z e-mailové adresy uchazec.film@ff.cuni.cz zadání obou částí přijímací zkoušky.
Zadání bude obsahovat:

 1. odkaz na film k analýze a vstupní informace,
 2. test,
 3. data, dokdy je třeba zpracovanou analýzu filmu a vyplněný test zaslat zpět na touž e-mailovou adresu.

2. kolo – ÚSTNÍ ČÁST

 1. rozhovor s uchazečem vycházející z jeho znalostí z dějin světového a českého filmu, z filmové teorie a ze všeobecných příbuzných humanitních a uměnovědných disciplín – hodnotí se zejména schopnost analytického myšlení o filmech (max. 15 bodů)
 2. rozhovor o filmové současnosti – hodnotí se schopnost analytického myšlení o libovolných aktuálně viděných filmech (max. 20 bodů)
 3. rozhovor nad odbornými periodiky a vybranými tituly odborné literatury – hodnotí se uchazečův přehled o současné publicistice, teoretickém a historickém psaní o filmu a schopnost kritického zhodnocení přečtených textů (max. 15 bodů)

Další požadavky k ústní zkoušce:

Do 1. 6. 2022 zašlou uchazeči na adresu uchazec.film@ff.cuni.cz:

 1. profesní životopis (soubor bude označený takto: příjmení_CV),
 2. seznam prostudované literatury relevantní k oboru filmová věda, respektive humanitním oborům (nikoliv seznam přečtené beletrie) – (soubor bude označený takto: příjmení_seznam).
  Veškeré materiály musí v záhlaví obsahovat jméno, příjmení a obor, na který se uchazeč hlásí.

Bodové hodnocení přijímací zkoušky

V každém kole dvoukolové přijímací zkoušky lze získat maximálně 50 bodů (celkem lze tedy získat maximálně 100 bodů).
Do 2. kola dvoukolové přijímací zkoušky postupuje uchazeč, který v 1. kole získal 25 bodů a více.
Přijat ke studiu může být uchazeč, který u přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných.
Souhrnné výsledky přijímacích zkoušek pro porovnání, kolik bodů průměrně stačí pro přijetí u tohoto studijního programu, najdete v záložce Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech.


Užitečné odkazy:

Uplatnění absolventů v zaměstnání a návazném studiu
Absolvent získal zevrubné vědomosti o světových dějinách kinematografie i o historii českého a slovenského filmu, osvojil si základní znalost hlavních směrů filmové teorie a estetiky filmu, je orientován v hlavních tématech diskutovaných v současném bádání, stejně jako se mu dostalo systematické průpravy k profesi filmového kritika. Vedle toho si odnese základní povědomí o filozofii a velmi dobrou znalost přinejmenším jednoho světového jazyka. Bakalář filmových studií se může uplatnit jako redaktor v oborových i šíře kulturních časopisech, v kulturních rubrikách denního tisku, ale i v dalších médiích (rozhlas, televize, internet) nebo jako nakladatelský redaktor. Může působit jako kvalifikovaný filmový kritik a publicista, nalezne uplatnění jako organizátor, dramaturg, lektor, PR pracovník apod. ve štábech filmových festivalů a přehlídek, ale i ve štábech filmové produkce. Uplatní se i jako odborný pracovník oborových i dalších kulturních institucí, případně i ve státní správě. Zároveň je připraven pokračovat v navazujícím magisterském studiu filmové vědy nebo příbuzných humanitních oborů, případně zamířit k dalšímu studiu na Filmové a televizní fakultě AMU.

Naši absolventi

Mezi absolventy KFS patří například:

Michal Bregant
V letech 1983–1987 vystudoval obor divadelní a filmová věda na Filozofické fakultě UK v Praze. V období 1987–1991 byl zaměstnán ve Filmotéce Československého filmového ústavu (dnes Národní filmový archiv). Od roku 1991 působil jako pedagog na pražské FAMU. Souběžně byl redaktorem a později šéfredaktorem odborného časopisu Iluminace. V roce 1998 získal Fulbrightovo stipendium a působil na Univerzity of Texas (Department of Slavic Languages). Mezi lety 2002–2008 byl děkanem FAMU. Od roku 2008 do roku 2011 řídil FAMU International. Od roku 2011 je ředitelem Národního filmového archivu.

Karel Och
Studoval práva a absolvoval filmovou vědu na Filozofické fakultě UK v Praze. V roce 2001 začal pracovat pro Mezinárodní festival Karlovy Vary, v programové sekci. Od roku 2010 je uměleckým ředitelem festivalu. Je rovněž členem mezinárodní federace filmových kritiků FIPRESCI.

Petr Marek
Absolvent Filmové vědy na FFUK je český hudebník, skladatel, herec, scenárista, režisér a pedagog pražské FAMU. Působí jako frontman hudební skupiny Midi lidi, která vytvořila hudbu pro filmy Polski film, Protektor, Prezident Blaník a internetovým seriálům Kancelář Blaník a Žrouti. Debutoval filmem Láska shora (2002). Je aktivním divadelním tvůrcem a mimořádným improvizátorem. Kromě vlastních formací Dekadentní divadlo Beruška, Láhor soundsystém nebo Rádio IVO spolupracuje také autorsky i herecky s Divadlem VOSTO5 na inscenacích Zahrádkáři a Proton!!!.

Andrea Slováková
Absolventka Katedry filmových studií je slovenská režisérka, dokumentaristka, filmová teoretička a kurátorka žijící v České republice. Je autorkou portrétu českého matematika Petra Vopěnky, kurátorkou experimentálních filmů Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava, jednou z kurátorek portálu online distribuce dokumentů Doc Alliance Films a zakladatelkou nakladatelství Nová beseda. Byla ředitelkou Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, ředitelkou pro publikační činnost Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava, šéfredaktorkou a editorkou sborníku textů o dokumentárním filmu DO, založila tréninkový workshop pro studenty filmové vědy a žurnalistiky Média a dokument. V roce 2018 vydalo nakladatelství Větrné mlýny její debutovou básnickou sbírku Vně. V roce 2019 byla zvolena děkankou pražské FAMU.

Štěpán Hulík
Vystudoval Gymnázium v Uherském Hradišti a filmovou vědu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a scenáristiku a dramaturgii na FAMU. Rozšířenou verzi své diplomové práce z filmové vědy o počátcích normalizace ve filmovém studiu Barrandov vydal pod názvem Kinematografie zapomnění (2011). Za knihu získal Magnesii Literu pro objev roku a zvláštní cenu poroty cen Českého filmového a televizního svazu FITES. Jako scenárista debutoval trojdílným televizním filmem Hořící keř (2013), za tuto minisérii obdržel Českého lva za nejlepší scénář, Cenu české filmové kritiky 2013 za nejlepší scénář, Cenu RWE pro objev roku a Cenu Václava Havla Českého filmového a televizního svazu FITES. Napsal scénář k seriálu HBO Pustina (2016).Nyní pracuje na scénáři podle knihy Simona Mawera Mendelův trpaslík. Spolupracuje také s festivaly Letní filmová škola a Festival nad řekou.

Úspěchy našeho oboru
KFS je centrem výzkumu filmové historie a teorie, podílí se na řadě meziinstitucionálních aktivit v České republice a v zahraničí. Katedra filmových studií je zakládajícím a institucionálním členem České společnosti pro filmová studia. V posledních letech byly její pedagogové zapojeni do nejrůznějších grantů a výzkumných projektů, včetně mezinárodního projektu na výzkumu produkce jazykových verzí filmů po nástupu zvuku, meziinstitučního výzkum Laterny magiky, projektu na výzkum postsocialistické produkce, historie filmového festivalu Karlovy Vary či na dílčí výzkumy jednotlivých osobností českého filmu, jako byli například kameraman Jaroslav Kučera, režisér Miloš Forman nebo kostýmní výtvarnice a scénáristka Ester Krumbachová.
Pedagogové katedry jsou zastoupeni v edičních radách domácích i mezinárodních vědeckých časopisů, knižních řad a konferencích (jako například Iluminace, Cinema & Cie, Film denizen nakladatelství Wilhelm: Fink, Media Industries nakladatelství Springer, NFA, AMU, konference NECS aj.) a často zvaní na zahraniční přednášky a výzkumné pobyty (IKKM Weimar, Carleton University Ottawa, Johannes Gutenberg-Universität Mainz, oncordia University Montreal, Sapienza Universita di Roma, Institut für Slawistik Vídeň, University of Chicago aj.). Mimo členství v mnoha akademických radách přesahují i do filmové praxe a jsou experty Státního fondu kinematografie, dramaturgickými experty Filmového centra České televize nebo členy Sdružení českých filmových kritiků. Mezi jejich aktivity spadá i kurátorská činnost, lektorské úvody či dramaturgie festivalů.
Katedra filmových studií hojně podporuje studentské projekty, které často překročí hranice výuky a stanou se samostatnými a plně funkčními platformami rozvíjejícími kritické myšlení a prezentujícími film pro širší veřejnost. Mezi nejznámější patří časopis pro moderní cinefily Cinepur, který vychází od roku 1991, internetový časopis informující o nezávislých filmech, artových snímcích, evropských produkcích a festivalech IndieFilm, organizace orientující se na filmovou/audiovizuální výchovu Free Cinema nebo muzeum českého filmu NaFilm. Katedra také, již přes dvacet let, organizuje mezinárodní festival studentů audiovizue Zlatý voči.
Jak si podat přihlášku ke studiu
Přihlášky ke studiu na FF UK můžete podávat jedině elektronicky prostřednictvím Studentského informačního systému (SIS)!

Před podáním přihlášky ke studiu budete vyzvání k přihlášení:

 • V případě, že jste aktivním studentem/studentkou kterékoli fakulty UK, k přihlášení použijte přidělený studentský login. Ekvivalentem loginu je také osobní číslo, které je uvedeno na průkazu studenta/studentky (pod fotografií). Pokud máte problém s heslem – navštivte stránku Centrální autentizační služby CAS, kde můžete získat nové heslo.
 • V případě, že jste si již v minulosti přihlášku na jakoukoli fakultu UK podával/a, byť jste se nestal/a studentem/studentkou, použijte stejné údaje jako při podání předešlé přihlášky (e-mail a heslo).
 • V případě, že jste nový uchazeč / nová uchazečka o studium, na žádné fakultě UK jste nikdy nestudoval/a, ani jste v minulosti nepodal/a přihlášku ke studiu (byť neúspěšně), budete před založením přihlášky vyzván/a k registraci. Registrace se provádí vyplněním registračního e-mailu (nedoporučujeme k tomuto účelu používat školní nebo pracovní e-maily, ke kterým po absolvování školy nebo ukončení zaměstnaneckého poměru ztratíte přístup!). Na tento e-mail vám bude následně odeslána zpráva s aktivním odkazem, který vás zavede na stránku, kde budete vyzván/a k vyplnění hesla. Tento registrační e-mail a heslo je třeba používat během celého přijímacího řízení, protože jen pod tímto přihlášením uvidíte všechny své přihlášky, pozvánky ke zkouškám a výsledky.

Pokud máte již vyplněnou přihlášku a znovu se přihlásíte, v pravém horním rohu formuláře naleznete své jméno a po kliknutí na tlačítko „Moje přihlášky“ uvidíte přehled dosud podaných přihlášek ke studiu.

Nezakládejte, prosím, novou přihlášku pod jinou e-mailovou adresou, komplikujete tím identifikaci nejen systému, ale i pracovníkům Referátu přijímacího řízení. Nemůžete-li se ke svému již založenému účtu přihlášky znovu přihlásit, kontaktujte nás na e-mailu prijimacky@ff.cuni.cz, rádi vám pomůžeme proces přihlášení obnovit.

Podávat přihlášku z mobilního zařízení nedoporučujeme!


Texty uvedené na této stránce jsou pouze informačního charakteru. Závazné podmínky přijímacího řízení se mohou v průběhu roku měnit např. z důvodu pandemie. Přihlášení uchazeči jsou o změnách podmínek vždy informování e-mailem, veřejně dostupné aktuální podmínky jsou k dispozici na webové stránce Základní dokumenty o přijímacím řízení.