Přijímací řízení

Logika

PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2021/22 BYLY ZMĚNĚNY!

AKTUÁLNÍ PODMÍNKY NALEZNETE   ZDE

Obecné informace o studijním programu

 • forma a typ studia: prezenční bakalářské (To znamená, že do školy budete pravidelně docházet dle rozvrhu, a to standardně 3 roky.)
 • kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského studia na Filozofické fakultě UK, které to nevylučují (To znamená, že můžete Logiku studovat jako jediný program na naší fakultě nebo si k němu přibrat další program, který nemá v podmínkách výslovně uvedeno, že jej nelze s ničím kombinovat, případně má předepsanou množinu kombinovatelných programů – to se typicky týká učitelských programů. To znamená, že tento program nelze kombinovat s žádným z učitelských programů. Dále tento program nelze „sdružit“ se studijním programem vyučovaným na jiné fakultě. Budete-li chtít tento program studovat formou sdruženého studia, musíte si na každý studijní program podat samostatnou přihlášku na FF UK!)
 • přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: lze. Od přijímací zkoušky lze upustit, pokud uchazeč splní níže uvedenou podmínku: uchazeč postoupil v České nebo Slovenské republice do ústředního kola Matematické olympiády (kategorie A nebo P) nebo byl v České nebo Slovenské republice úspěšným řešitelem krajského kola Matematické olympiády (kategorie A, B, C nebo P).
  Žádost o upuštění od přijímací zkoušky je nutné zaslat prostřednictvím SIS (záložka „Žádosti“) do 30. dubna.
 • další informace naleznete na webových stránkách:
   

  Katedra logiky
 • Obecné podmínky a základní dokumenty o přijímacím řízení naleznete ZDE.
 • Podrobné informace k přijímacímu řízení na bakalářské studijní programy naleznete ZDE.
 • Termíny přijímacích zkoušek naleznete ZDE.

Proč studovat u nás

Moderní logika vznikla na přelomu 19. a 20. století jako pokus formalizovat matematické konstrukce v analýze, algebře a dalších oborech. Východiska byla matematická i filozofická: matematické úvahy směřovaly k základům matematiky a exaktních věd, zatímco filozofické zkoumání se zaměřilo na přirozené jazyky a jejich výrazy a na filozofické otázky obecně. Cílem bylo v obou případech lépe uchopit problém tím, že ho zpřesníme a lépe definujeme.
Studium oboru logika seznámí studenty s mnoha pojmy a konstrukcemi, které jsme zmínili v předchozím odstavci, a povede je k pochopení jejich složitosti a elegance.
Bakalářský program poskytuje rámec pro pochopení a orientaci v základních výsledcích. Skládá se z přednášek a cvičení z úvodu do matematiky (algebra, analýza apod.), teorie množin (konstrukce matematických objektů jako např. reálná čísla, porovnávání velikostí nekonečných množin atd.) a studia matematických aspektů klasické logiky i jejích neklasických variant (v dostatečném rozsahu pro pochopení Gödelovy věty o neúplnosti). Matematické výsledky jsou postaveny na filozofické základy v přednáškách věnovaných analytické filozofii a filozofii matematiky.

Co a jak se u nás studuje, si můžete prohlédnout ve Studijním plánu.

Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech

ROK PPP* PŘIHLÁŠENÝCH PŘIJATÝCH
2021/22 25
2020/21 28 28 28
2019/20 25 19 10
2018/19 X X X
2017/18 25 32 17
2016/17 25 42 23
2015/16 25 39 17

*/ PPP = předpokládaný počet přijímaných
V počtech přihlášených a přijatých nejsou zahrnuty počty přihlášených a přijatých uchazečů z Dodatečného přijímacího řízení v září.

Přijímací zkouška a jak se na ni připravit

 • přijímací zkouška: jednokolová (ústní)
 • popis přijímací zkoušky:
  ÚSTNÍ ZKOUŠKA

  obsahem ústní zkoušky je matematika v rozsahu středoškolské matematiky na školách gymnaziálního typu. Důraz je položen na schopnost logického úsudku (účelem zkoušky není ověřování memorovaných vzorečků). Všichni uchazeči obdrží na začátku přijímací zkoušky stejnou sadu příkladů k rozmyšlení. Připravené řešení příkladů a diskuse nad jejich řešením se hodnotí v rozmezí od 0 do 100 bodů (u každého příkladu bude uveden počet bodů, které lze jeho vyřešením získat, přičemž součet všech bodů je 100). Seznam témat, včetně typových příkladů, je uveden na webových stránkách katedry logiky

Seznam doporučené literatury: Seznam literatury je k dispozici na webu KL
Kurz pro uchazeče: Nekoná se.

Uplatnění absolventů v zaměstnání a návazném studiu

Logika je teoretickým programem, ve kterém se uplatňují matematické metody a který je aplikovatelný v matematice, teoretické informatice a specifických oblastech filosofie. Dále logika souvisí zejména s lingvistikou nebo s právní vědou, avšak její absolventi se uplatňují v celé řadě dalších oborů, pokud je v nich potřebné vytváření pojmů, práce s příčinností a důsledkem nebo použití kvantitativních metod. Absolvent studia logiky je připraven k dalšímu studiu logiky nebo příbuzných programů v navazujícím magisterském stupni a v doktorském studiu, pokud se rozhodne pro akademickou dráhu. Uplatní se ale dobře i mimo akademickou oblast všude tam, kde je nutné systematické myšlení, kde se pracuje s formalizovanými texty, jako jsou počítačové programy nebo návrhy pravidel a zákonů, a kde se navrhují datové struktury. Mohou to být například softwarové nebo právní firmy, státní správa či vzdělávací instituce.

Přihláška ke studiu

Přihlášky ke studiu na FF UK můžete podávat jedině elektronicky prostřednictvím Studentského informačního systému (SIS)!

Před podáním přihlášky ke studiu budete vyzvání k přihlášení:

 • V případě, že jste aktivním studentem/studentkou UK, k přihlášení použijte přidělený studentský login. Ekvivalentem loginu je také osobní číslo, které je uvedeno na průkazu studenta/studentky (pod fotografií). Pokud máte problém s heslem – navštivte stránku CAS, kde můžete získat nové heslo a případně se dozvědět více informací o Centrální autentizační službě (CAS).
 • V případě, že jste nový uchazeč/ka o studium, na UK jste nikdy nestudoval/a, ani jste v minulosti nepodal/a přihlášku ke studiu (byť neúspěšně), budete před založením přihlášky vyzván/a k registraci. Registrace se provádí vyplněním registračního e-mailu. Na tento e-mail vám bude následně odeslána zpráva s aktivním odkazem, který vás zavede na stránku, kde budete vyzván/a k vyplnění hesla. Tento registrační e-mail a heslo je třeba používat během celého přijímacího řízení, protože jen pod tímto přihlášením uvidíte všechny své přihlášky. (Tyto údaje však není možné použít k přihlášení do jiných modulů SIS).

Pokud máte již vyplněnou přihlášku a znovu se přihlásíte, v pravém horním rohu formuláře naleznete své jméno a po kliknutí na tlačítko „Moje přihlášky“ uvidíte přehled dosud podaných přihlášek ke studiu.

Nezakládejte, prosím, novou přihlášku pod jinou e-mailovou adresou, komplikujete tím identifikaci nejen systému, ale i pracovníkům Oddělení přijímacího řízení. Nemůžete-li se ke svému již založenému účtu přihlášky znovu přihlásit, kontaktujte nás na e-mailu prijimacky@ff.cuni.cz, rádi vám pomůžeme proces přihlášení obnovit.

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU
Narazíte-li v procesu podávání přihlášky na jakékoli komplikace, řešení hledejte ve FAQ.