VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrová řízení

Výběrové řízení na pozici Koordinátor/ka mezinárodních programů

Popis pozice: Zahraniční oddělení Filozofické fakulty UK hledá vynikajícího administrativního pracovníka, který bude spolu s dalšími koordinátory a ředitelkou mezinárodních programů spravovat program East and Central European Studies (ECES) a další  komerční programy na FFUK. Koordinátor mezinárodních programů bude mít na starosti jednak kancelářskou práci, ale také kontakt a kooperaci se zahraničními studenty během jejich pobytu v Praze. Pracovní povinnosti: […]

Interní výběrové řízení na pozici vedoucí/vedoucího Katedry sociologie

Děkan FF UK vypisuje ke dni 30. prosince 2021 interní výběrové řízení na pozici vedoucí/vedoucího Katedry sociologie. Podávání přihlášek děkanovi FF UK je možné do 28. ledna 2022.

Výběrové řízení na pozici Personalista/Personalistka

Náplň práce: kompletní zpracování a vedení personální agendy přidělené části fakulty dle platné legislativy nástupy/výstupy/změny pracovně právních vztahů (pracovní smlouvy, dohody konané mimo pracovní poměr) komunikace s ČSSZ, zdravotními pojišťovnami, úřadem práce (přihlášky/odhlášky/změny zaměstnanců) práce s personálním a mzdovým systémem Elanor, Who is – zadávání a aktualizace dat evidence lékařských prohlídek Požadavky: SŠ vzdělání ekonomického nebo humanitního směru praxe v oboru […]

Referent/ka Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací FF UK

Kdo jsme? Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací (ODSAK) zajišťuje zejména agendu studia v doktorských studijních programech, včetně studia akreditovaného v cizích jazycích, agendu doktorských promocí a agendu některých typů stipendií. Do gesce ODSAK dále spadá organizace habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem, agenda čestných hodností a ocenění pracovníků ve vědě a výzkumu a administrativní agenda činnosti Vědecké rady fakulty. Co bude […]

Výběrové řízení ze dne 13. 12. 2021 – Ústav pro klasickou archeologii / Job offer from 13 December 2021 – Institute of classical archeology

Děkan FF UK vypisuje výběrové řízení na Ústav pro klasickou archeologii. Obor a zaměření: Archeologie – archeologie Střední Asie, zaměření na archeologii Střední Asie v obdobích od doby bronzové do pozdní antiky s důrazem buď výzkum vývoje osídlení a jeho charakteristiky nebo vybrané typy artefaktů a jejich kontextuální analýzy. Přihlášky je nutno podat do 14. 1. 2022. / Field and specialization: Archaeology – archaeology of Central Asia, focus: Archaeology of Central Asia in the periods from the Bronze Age to Late Antiquity with emphasis on either research into settlement patterns and dynamics, or selected types of artefacts and their contextual analysis. Applications by 14. 1. 2022.

Výběrové řízení na pozici Informatik pro práci s texty v XML

Kdo jsme? Ústav Českého národního korpusu se zabývá především systematickým mapováním češtiny v mnoha jejích podobách a žánrech (včetně češtiny psané i mluvené) prostřednictvím vytváření a zpřístupňování rozsáhlých databází autentických textů – jazykových korpusů. Ty slouží zejména jazykově orientovanému výzkumu v oblasti společenských a humanitních věd. Nedílnou součástí těchto aktivit je také vývoj specializovaných aplikací pro uživatelskou práci s korpusy, poskytování konzultací […]

Výběrové řízení na pozici Finanční manažer/ka projektu financovaného z OP VVV

Popis pozice a její pracovní náplň průběžná kontrola čerpání finančních prostředků v rámci projektu kontrola finančních operací v rámci projektu zajišťování a kontrola obsahové a formální stránky podkladů pro správné zaúčtování, účetní evidenci a úhradu dokladů spjatých s projektem zajištění a kontrola podkladů dle potřeb ekonomického oddělení pro správné zařazení a evidenci majetku příprava ekonomických a účetních podkladů pro potřeby realizačního týmu při sestavování výkazů, zpráv, […]

Výběrové řízení na pozici Ekonom/technik

Náplň práce administrativního pracovníka zařazeného jako technik/ekonom/hospodář. Hledáme uchazečku či uchazeče, jehož náplň práce bude: Zajištění provozu a chodu oddělení stavebně-investičních projektů Správa spisové služby oddělení Evidence dokladů – faktur, objednávek, výběrových řízení Komunikace s ekonomickým oddělením, zpracování návrhu rozpočtu a dalších podkladů Vedení a vyřizování ekonomické agendy oddělení, zejména „Schvalování před vznikem závazku“ a faktur Spolupráce na zpracování plánů investičních […]