Rigorózní řízení

KONTAKT

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ 

hl. budova, 1.p, místnost 126

 • Podle § 46 Zákona o vysokých školách č. 111 /1998 Sb. mohou absolventi magisterských studijních programů, kteří získali akademický titul „magistr“, vykonat v téže oblasti studia státní rigorózní zkoušku, jejíž součástí je i obhajoba rigorózní práce. Uchazeči o rigorózní řízení nemají statut studenta vysoké školy.
 • Uchazeč o rigorózní řízení podává Přihlášku k rigoróznímu řízení na předepsaném formuláři na adresu: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1nebo tamtéž osobně v podatelně.
 • Státní rigorózní zkoušku spolu s obhajobou rigorózní práce, po jejímž absolvování je udělován titul PhDr., lze na fakultě konat pouze v oborech/programech, které jsou k tomu akreditovány, přičemž v případě končící akreditace je třeba SRZK a obhajobu práce vykonat před datem konce akreditace. Viz seznam akreditovaných oborů/programů s rigorózním řízením s datem konce akreditace
 • Podle Opatření děkana, které je uvedeno na úřední desce fakulty, uhradí fakultě uchazeč o státní rigorózní zkoušku poplatek za úkony spojené s přijetím přihlášky.

  Výše poplatku činí:

  • 3.000 Kč v případě uznání disertační práce za práci rigorózní a státní doktorské zkoušky za ústní část rigorózní zkoušky

  • 9.000 Kč v ostatních případech

  Poplatek je splatný formou převodu na bankovní účet č. 85631011/0100 pod variabilním symbolem 830005 nebo v hotovosti v pokladně fakulty na zúčtovací středisko č. 830005. Zaplacení prokazuje uchazeč doložením útržku složenky, kopií výpisu z účtu, nebo pokladním dokladem FF UK.

 • Základním předpisem, podle něhož se zájemci o titul PhDr. z Filozofické fakulty UK řídí, jsou Pravidla pro konání státní rigorózní zkoušky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy ze dne 2. 6. 2017.
 • Rozpis státních rigorózních zkoušek v dubnu 2023.