Přihláška k rigoróznímu řízení

KONTAKT

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ 

hl. budova, 1.p, místnost 126

POVINNÉ PŘÍLOHY K PŘIHLÁŠCE

1.       Doklad o předchozím vzdělání:

  • úředně ověřená kopie magisterského diplomu a osvědčení o SZZK vydané na základě zákona č. 172/1990 Sb.
  • nebo úředně ověřená kopie magisterského diplomu a dodatku k diplomu nebo vysvědčení o SZZK podle zákona č. 111/1998 Sb.
  • nebo doklad o provedení nostrifikace ukončeného vysokoškolského vzdělání na zahraniční vysoké škole (vydaný podle vyhlášky MŠMT ČR číslo 476/1990 Sb.)
  • nebo doklad o provedené nostrifikaci ukončeného vysokoškolského vzdělání na zahraniční vysoké škole (vydaný podle § 89 – 90 zák. č. 111/1998 Sb.)
  • úředně ověřená kopie „Oznámení o udělení Ph.D.“ – u absolventů doktorských studijních programů

Povinnost doložit předchozí vzdělání neplatí pro absolventy FF UK evidované v SISu.

2.       Doklad o uhrazení poplatku za rigorózní řízení

  • kopie složenky nebo pokladního dokladu FF UK
  • výpis z bankovního účtu při úhradě převodem