Studium

Univerzita třetího věku

Kontakt

Univerzita Karlova
Filozofická fakulta Centrum dalšího vzdělávání
Na Příkopě 29, 3. patro.
110 00 Praha 1

 

Doručovací adresa
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1

Obecné informace o U3V

 • Univerzita třetího věku je zájmovým, neprofesním studiem občanů na vysokoškolské úrovni.
 • Je  určena zejména občanům v seniorském věku (obecně jde o osoby starší 60 let). Výjimku tvoří občané v invalidním důchodu, kteří se mohou stát posluchači U3V bez ohledu na věkovou hranici.
 • U3V  je součástí systému celoživotního vzdělávání. Její účastníci  mají status posluchačů univerzity, nejsou však studenty ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění.
 • Organizačním garantem U3V na FF je Centrum dalšího vzdělávání, odbornou garanci za jednotlivé programy mají katedry a ústavy.

 

Podmínky přijetí

 • Podmínkou přijetí je řádně vyplněná a včas podaná přihláška ke studiu pro daný akademický rok, ukončené středoškolské vzdělání s maturitoukapacita poslucháren (rozhoduje datum přijetí přihlášky/doručení).
 • V případě vícesemestrálního programu je nutné si zapsat celý program (zimní i letní semestr), v případě víceletého programu se přihláška  podává  do každého ročníku v příslušném akademickém roce.
 • Podrobné informace k jednotlivým kurzům, jejich anotace i podmínky absolvování jsou uvedeny v Nabídce vzdělávacích programů pro daný akademický rok, který vydává CDV.
 • Uchazeč si může vybrat libovolný počet programů, počet posluchačů v programu je omezen kapacitními možnostmi poslucháren. Specializované semináře pro absolventy a workshopy jsou určeny pro max. 25 osob.
 • Přijímání přihlášek ke studiu U3V je možné zpravidla v květnu, přičemž nová nabídka bývá k dispozici během dubna.

Poplatek za vzdělávací program

 • Platba je stanovena  poplatkem za 1 program, a to ve výši 600,-  Kč za semestr
 • V případě „Zdravotního a kondičního cvičení“ je poplatek stanoven ve výši 800,- Kč za semestr (v ceně je zahrnut pronájem tělocvičny za celý akademický rok)

Informace ke studiu a zakončení studia

 • Pořizování audiovizuálních záznamů přednášek podléhá „Autorskému zákonu“ (zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském). S pořízením takového záznamu musí souhlasit přednášející, kterého se to týká.
 • Podmínkou absolvování programu U3V je splnění stanovených podmínek na jeho úspěšné ukončení, přičemž jednou z podmínek úspěšného ukončení je prezenční účast na výuce v rozsahu minimálně 50%.
 • Posluchači, kteří splní požadované podmínky (vypracování a odevzdání závěrečné písemné práce v rozsahu 10 stran, příp. úspěšné složení testu), získají  Osvědčení o absolvování programu Celoživotního vzdělávání Univerzita třetího věku. O způsobu předání osvědčení absolventům rozhoduje uskutečňovatel programu U3V.