Univerzita třetího věku

Obecné informace o Univerzitě třetího věku (U3V)

 • Univerzita třetího věku je jedním z programů celoživotního vzdělávání, zaměřených zájmově. Jejím cílem je poskytnout účastníkům v postproduktivním věku možnost uspokojení osobních zájmů a rozšíření vědomostního obzoru, a to prostřednictvím otevřených univerzitních zdrojů poznatků, vědomostí a dovedností. Univerzita si je vědoma své společenské odpovědnosti ve vztahu k celoživotnímu vzdělávání, a proto základním posláním U3V je naplňovat společenskou roli vůči těmto účastníkům a podpora mezigeneračního učení.
 • Do programu U3V mohou být přijati pouze zájemci s úplným středním vzděláním ukončeným maturitní zkouškou a s trvalým pobytem na území České republiky, kteří buď dovršili 60 let věku, nebo pobírají invalidní důchod bez ohledu na věk a válečným veteránům (zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů).
 • Účastníci U3V mají status posluchačů univerzity, nejsou však studenty ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů.
 • Organizačním garantem U3V je Centrum dalšího vzdělávání FF UK, odbornými garanty jednotlivých vzdělávacích programů U3V jsou příslušné základní součásti FF UK.

Podmínky přijetí

 • Podmínkou přijetí je řádně vyplněná a včas podaná přihláška pro daný akademický rok, ukončené středoškolské vzdělání s maturitou a kapacita poslucháren (rozhoduje datum přijetí přihlášky).
 • V případě vícesemestrálního programu je nutné si zapsat celý program (zimní i letní semestr), v případě víceletého programu se přihláška podává do každého ročníku v příslušném akademickém roce. Uchazeč se přihlašuje na oba dva semestry daného akademického roku, zimní i letní.
 • Podrobné informace k jednotlivým kurzům, jejich anotace i podmínky absolvování jsou uvedeny v Katalogu vzdělávacích programů U3V pro daný akademický rok, který vydává CDV.
 • U3V tvoří jednosemestrální kurzy (kurz tvoří 9 přednášek v časovém rozsahu 18 vyučovacích hodin), vícesemestrální vzdělávací programy a specializované semináře, tematicky zaměřené podle oborů akreditovaných v rámci studijních programů na FF UK.
 • Uchazeč si může vybrat libovolný počet programů, počet posluchačů v programu je omezen kapacitními možnostmi poslucháren. Specializované semináře a jazykové kurzy jsou určeny pro max. 26 osob.
 • Výuka probíhá vždy v akademickém roce (od října do května), výukový den je zpravidla pátek (netýká se specializovaných seminářů).

Poplatek za vzdělávací program

 • Platba je stanovena poplatkem za 1 program, a to ve výši Kč 600,- za semestr.
 • Výjimkou je program „Kondiční cvičení pro seniory – teorie a praxe“, kde je poplatek stanoven na Kč 800,- za semestr (v ceně je pronájem tělocvičny).

Informace ke studiu a zakončení studia

 • Pořizování audiovizuálních záznamů přednášek podléhá „Autorskému zákonu“ (zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském). S pořízením takového záznamu musí souhlasit přednášející, kterého se to týká.
 • Podmínkou absolvování programu U3V je splnění stanovených podmínek na jeho úspěšné ukončení, přičemž jednou z podmínek úspěšného ukončení je prezenční účast na výuce v rozsahu minimálně 50%.
 • Posluchači, kteří splní požadované podmínky (vypracování a odevzdání závěrečné písemné práce v rozsahu 10 stran, příp. úspěšné složení testu), získají  Osvědčení o absolvování programu Celoživotního vzdělávání Univerzita třetího věku. O způsobu předání osvědčení absolventům rozhoduje uskutečňovatel programu U3V.

Kontakt

Filozofická fakulta UK
Centrum dalšího vzdělávání
Na Příkopě 29, 3. patro.
110 00 Praha 1

Doručovací adresa
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1

Anna Novotná  

e-mail: anna.novotna@ff.cuni.cz

tel.: +420 221 619 811

Úřední hodiny

Do odvolání úřední hodiny CDV:

Úterý            09:00 – 12:00 h

Čtvrtek        14:00 – 16:00 h

Výhradně na adrese:

Na Příkopě 29, Praha 1, 3. patro

po
út09.00 – 12.00
st14.00 – 17.00
čt14.00 – 16.00
VÝUKA