CŽV – celoživotní vzdělávání

Obecné informace

  • Celoživotním vzděláváním (dále jen „CŽV“) se rozumí takové druhy vzdělávání, které doplňují, prohlubují, obnovují nebo rozšiřují vědomosti, dovednosti
    a kvalifikaci jeho účastníků a jsou poskytovány mimo rámec studijních programů. Tento způsob vzdělávání je otevřený zájemcům různého věku, odborného zaměření a předchozího vzdělání a je široce dostupný.
  • Účastníci U3V mají status posluchačů univerzity, nejsou však studenty ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů.
  • Na účastníky se přiměřeně vztahuje Etický kodex univerzity a opatření rektora týkající se etiky a plagiátorství.
  • Program CŽV může být zaměřen na výkon povolání nebo zájmově.
  • Program CŽV může být uskutečňován v českém nebo jiném jazyce, a to prezenční, distanční nebo kombinovanou formou.
  • Zájemce přijímá do programu jeho uskutečňovatel, a to podle svých kapacitních možností a v souladu se zveřejněnými podmínkami.
  • Program je uskutečňován za úplatu nebo bezplatně. Výši úplaty, způsob úhrady a termín její splatnosti stanoví na základě kalkulace uskutečňovatel programu.
  • Podmínkou absolvování programu je splnění stanovených podmínek pro jeho úspěšné ukončení (viz Řád celoživotního vzdělávání UK, čl. 5).

Kontakt

Filozofická fakulta UK
Centrum dalšího vzdělávání
Na Příkopě 29, 3. patro.
110 00 Praha 1

Doručovací adresa
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1

Jana Havelková
e-mail: jana.havelkova@ff.cuni.cz 

tel.: +420 221 619 801

Úřední hodiny

po
út09.00 – 12.00
st14.00 – 17.00
čt14.00 – 16.00
VÝUKA