Studium

Stipendia a granty

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy poskytuje svým studujícím finanční podporu ve formě různých typů stipendií a grantů pro podporu vědecké práce. Může jít o podporu v obtížné situaci či ocenění za vynikající výsledky ve studiu nebo souvisejících aktivitách. Stipendia se liší podle jejich druhu – mohou být jednorázová či pravidelně opakující se.

Typy stipendií a jak o ně žádat

Formuláře a hlavní dokumenty upravující přiznávání stipendií na UK a FF UK:

Stipendium se přiznává zpětně za vynikající studijní výsledky v předcházejícím úseku studia, tedy ročníku. Je určeno pouze studujícím bakalářských a magisterských studijních programů. Jeho výši vyhlásí děkan/ka po projednání fakultním akademickým senátem (rozmezí 10 000 až 50 000 Kč, v posledních letech šlo o cca 10 000 Kč na studenta)  v rámci opatření děkana

O stipendium se nežádá, přiznává děkan z moci úřední zpětně. Pro stipendium jsou důležité studijní výsledky z předchozího akademického roku, které jsou zaneseny v SIS k 31. 10., a také další proměnné ze zmíněného vzorce: nerozhoduje tedy pouze studijní průměr, ani počet vykonaných atestací, ale toto vše v kombinaci s dalšími faktory, jako je průměr známek všech studentů studovaného oboru a rovněž výsledky ostatních studentů v témž ročníku napříč všemi obory. Stipendium nelze přiznat ani vyplácet, pokud skutečná doba studia přesáhne standardní dobu studia tohoto programu o více než jeden rok.

Stipendium je vypláceno na účet uvedený v SIS před Vánoci.

Studující, kteří toto stipendium obdrží, jsou vybráni v souladu s podmínkami čl. 4 Stipendijního řádu UK a na základě matematického vzorce obsaženého v čl. 2 Pravidel pro přiznávání stipendií na FF UK.

Podmínky stanovuje čl. 5 a 13 Stipendijního řádu UK a čl. 3 a 9 Pravidel pro přiznávání stipendií na FF UK. Přiznává také děkan bez žádosti z moci úřední (pouze ze stipendijního fondu či z jiných zdrojů). Limit na akademický rok a studenta (student více studijních programů tedy nemůže čerpat limit vícekrát) činí 100 000 Kč. Zejména je stipendium přiznáváno za vědecké publikace.

Žádost je možno podat dvakrát ročně, a to k 31. 3. a 30. 9., hodnotí Komise pro vědu FF UK.

 • nelze přiznat studujícím v bakalářském nebo magisterském studijním programu ani vyplácet, pokud skutečná doba studia přesáhne standardní dobu studia o více než dva roky

Podmínky stanovuje čl. 6 a 13 Stipendijního řádu UK a čl. 4 Pravidel pro přiznávání stipendií na FF UK. Přiznává se z moci úřední na základě návrhu řešitele projektu dle rozpočtu projektu. Limit na akademický rok a studující/ho (studující více studijních programů tedy nemůže čerpat limit vícekrát) činí 300 000 Kč pro GAUK a další SVV a 360 000 Kč pro ostatní výzkumnou činnost.

 • stipendia z SVV nelze přiznat studentům bakalářských studijních programů,
 • nelze přiznat studujícím v bakalářském nebo magisterském studijním programu ani vyplácet, pokud skutečná doba studia přesáhne standardní dobu studia o více než dva roky.

Tato stipendia jsou vyplácena na základě žádosti studujících, kteří splňují následující podmínky:

 • nemají studium přerušeno,
 • nejsou studenti studující v cizím jazyce, samoplátci,
 • v žádném ze souběžně studovaných studijních programů nepřesáhli standardní dobu studia.

Zásady pro přiznávání a vyplácení tohoto stipendia jsou stanoveny zejména v čl. 7 a 13 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy.

Žádost se podává přes webovou aplikaci Rektorátu UK, v termínech daných opatřením rektora. Další informace na webu UK.

Přiznáváno může být všem studentům, u nichž nenastala překážka pro poskytnutí, tj. jestliže:

 • nejsou zapsáni ke studiu ve studijním programu uskutečňovaném v cizím jazyce nebo 
 • předchozí studia ve studijních programech více než dvakrát ukončili jinak než řádně anebo
 • skutečná doba studia v některém ze souběžně studovaných studijních programů přesáhla standardní dobu studia tohoto programu o více než jeden rok.

Podmínky stanovuje čl. 8 a 13 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy a opatření rektora.

Žádost se podává přes webovou aplikaci Rektorátu UK, v termínech daných opatřením rektora. Další informace na webu UK.

Případy zvláštního zřetele hodné jsou zejména účast na pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti, působení v laboratořích, podíl při rozvoji informačních technologií, mezinárodní spolupráce, vynikající sportovní výsledky, reprezentace univerzity nebo příkladné občanské činy, a to v ČR i v zahraničí. Zcela zvláštní formou je Cena Jana Palacha a Cena Růženy Vackové.

Tato stipendia jsou vyplácena na základě žádosti studujících, kteří splňují následující podmínku:

 • v žádném ze souběžně studovaných studijních programů nepřesáhli standardní dobu studia o více než dva roky.

Podmínky stanovuje čl. 9 a 13 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy a čl. 5, 7 a 9 Pravidel pro přiznávání stipendií na FF UK.

Studující podává standardní žádost kdykoliv v roce, nicméně nejpozději do 30 dnů po akci; doloží přílohy dle čl. 5 a 7 PPS FF UK. Žádosti hodnotí Stipendijní komise FF UK, přiznává také děkan bez žádosti z moci úřední, limit nestanoven.

Podmínky stanovuje čl. 10 a 13 Stipendijního řádu UK a čl. 6, 7 a 9 Pravidel pro přiznávání stipendií na FF UK.

Limit na akademický rok a studenta (student více studijních programů tedy nemůže čerpat limit vícekrát) činí 180 000 Kč:

 • nelze přiznat studujícím v bakalářském nebo magisterském studijním programu ani vyplácet, pokud skutečná doba studia přesáhne standardní dobu studia o více než dva roky
 • nelze přiznat studujícím 1. ročníků bakalářských studijních programů

Studující podává standardní žádost kdykoliv v roce, nicméně nejpozději do 30 dnů po akci; doloží přílohy dle čl. 6 a 7 PPS FF UK; přiznává také děkan bez žádosti z moci úřední (pouze ze stipendijního fondu či z jiných zdrojů).

Podmínky stanovuje čl. 11 a 13 Stipendijního řádu UK a opatření rektora č. 51/2015. Přiznává také děkan či rektor bez žádosti z moci úřední (pouze ze stipendijního fondu či z jiných zdrojů).

Nelze přiznat studujícím v bakalářském nebo magisterském studijním programu ani vyplácet, pokud skutečná doba studia přesáhne standardní dobu studia o více než dva roky.

Je přiznáváno studentům doktorských studijních programů v prezenční formě studia dle Stipendijního řádu UK. O toto stipendium se nežádá, přiznává jej děkan z moci úřední na základě podmínek daných v čl. 12 Stipendijního řádu UK a čl. 8 Pravidel pro přiznávání stipendií na FF UK. Další informace o stipendiu na webu UK

Jeho výši stanovuje děkan/ka po projednání na akademickém senátu fakulty v září každého roku (stipendium je v rozmezí 7 000 až 20 000 Kč, výplata každý měsíc zpětně).

Rektorát UK nabízí různé formy podpory univerzitního sportu a Sportovní stipendia.

Typy finanční podpory studentské vědy

Na cestu

Přehled krátkodobých studijních a výzkumných pobytů a aktuální nabídka zahraničních pobytů

PROGRES: Cestovné v rámci programů PROGRES (kontaktujte koordinátory projektů, naleznete je pod příslušnými centry na stránkách HRC)

Program mobility FF UK (v přípravě): Fond mobility UK

Další možnosti pro podporu studia v zahraničí:

Na projekt

GAUK: soutěž Grantové agentury UK

SVV: Stipendia na výzkumnou a vědeckou činnost v rámci projektů SVV pro Mgr. a PhD. studenty

PROGRES: Projektové prostředky pro studenty v rámci programů PROGRES (kontaktujte koordinátory projektů, naleznete je pod příslušnými centry na stránkách HRC)

Rozšířený přehled zdrojů projektového financování nejen pro studenty

Na již hotové publikační výsledky

Vizte Stipendium za vědecké výsledky výše.