Studium

POINT – stipendia / POINT Scholarships

KONTAKT

ZAHRANIČNÍ ODDĚLENÍ 

náměstí Jana Palacha 2

116 38 Praha 1
Místnosti 103 a 128
Kontakty na pracovníky

POINT – podpora internacionalizace na Univerzitě Karlově vychází z Opatření rektora č. 10/2022 – před vyplňováním žádosti si pečlivě přečtěte.

POINT – support for the internationalisation of Charles University is based on the Rector’s Directive No. 10/2022read carefully before submitting the application.

.

Tato stipendia spravuje přímo Rektorát, s veškerými dotazy se tedy obracejte na níže uvedený kontakt.

These scholarships are managed directly by the Rectorate, if you have any questions, use the contact below.

.

POZOR: Přestože přiložené Opatření rektora zahrnuje tzv. aktivity A, B a C, aktuální výzva se týká jen aktivit A + B.

NOTE: Although the attached Rector’s Directive includes the so-called activities A, B and C, the current call concerns only activities A + B.

PODPOROVANÉ AKTIVITY / SUPPORTED ACTIVITIES: 

.

1) pro fakulty či další součásti UK / for faculties or other parts of Charles University 

 • krátkodobé výjezdy akademických pracovníků a studentských zástupců fakulty na jednání v rámci mezinárodních univerzitních sítí (jako např. Coimbra, LERU, UNICA, Europaeum apod.)
  short-term stays of academic staff and student representatives of the faculty at meetings within the framework of international university networks (such as Coimbra, LERU, UNICA, Europaeum, etc.)
  .
 • krátkodobé výjezdy akademických pracovníků za účelem přípravy mezinárodních projektů
  short-term stays of academic staff for the purpose of preparing international projects
  .
  Žádost ve dvou výše uvedených případech lze podávat i za kolektiv. V takovém případě musí vyjet přesně ten počet osob, pro který je podpora žádána. V případě neúčasti jednoho nebo více členů skupiny je žadatel povinen informovat Odbor zahraničních vztahů RUK a Zahraniční oddělení domovské fakulty z důvodu případného snížení přidělených finančních prostředků, o kterém rozhoduje Expertní panel. V případě kolektivní žádosti vypracuje žadatel motivační dopis za celý kolektiv v rozsahu maximálně 1 normostrany.
  .

  The application in the two above-mentioned cases can also be submitted on behalf of a team. In such case, the exact number of people for whom support is requested must participate. In case of non-participation of one or more members of the team, the applicant is obliged to inform the CU International Relations Office and the International Relations Office of the home faculty due to a possible reduction of allocated funds, which is decided by the Expert Panel. In the case of a collective application, the applicant will prepare a motivation letter for the entire team to the extent of a maximum of 1 standard page.
 • podpora organizace mezinárodních letních/zimních škol a jiných mimokurikulárních akcí organizovaných fakultami či dalšími součástmi UK, které nemají hospodářskou povahu
  support for the organisation of international summer/winter schools and other extracurricular events of a non-economic nature organised by CU faculties or other units
  .

2) zahraniční mobilita studentů ve smyslu krátkodobých pobytů (maximálně tři týdny) / the international mobility of students in the form of short-term stays (max. duration of 3 weeks):

 • podporu výjezdu studentů UK na letní/zimní školy (nevztahuje se na jazykové letní školy)
  support for stays of CU students at summer/winter schools (with the exception of language courses)
  .
 • krátkodobé neplacené odborné studentské stáže v maximální délce do 3 týdnů
  short unpaid professional internships of students with a maximum duration of 3 weeks
  .
 • mezinárodní soutěže a mistrovství
  international competitions and championships
  .
 • studentské konference
  student conferences
  .
 • jednání vztahující se k internacionalizaci aktivit univerzity
  meetings related to the internationalisation of CU activities
  .
  .

PRAVIDLA / RULES
.

 • délka pobytů, na kterou je požadováno financování, je zpravidla do 3 týdnů
  the duration of stays for which funding is required is usually up to 3 weeks
  .
 • změna termínu výjezdu je možná v rámci kalendářního roku, na který byla podpora udělena; žadatel v takovém případě musí prostřednictvím online aplikace odevzdat žádost o změnu termínu a počkat na schválení Rektorátu
  change of the term is possible within the calendar year for which the support has been granted; in this case, the applicant must submit an application for a change of date via the online application and wait for the approval of the Rectorate
  .
 • jeden žadatel může v daném kole podat pouze jednu žádost
  an applicant may submit only one application in the ongoing round
  .
 • lze žádat jen na aktivity, které teprve proběhnou
  it is only possible to apply before the activity takes place
  .
 • podpora je poskytována účelově, tj. je vázána na konkrétního žadatele a aktivitu
  the support is provided for a specific purpose, i.e. it is tied to a specific applicant and activity
  .
 • podpora se nevztahuje na letní jazykové školy
  support does not apply to summer language schools
  .
 • podpora se nevztahuje na výjezdy v rámci CEEPUS
  support does not apply to stays under CEEPUS Programme
  .
 • nelze kombinovat s Fondem mobility ani s GAUK
  must not be combined with the Mobility Fund Scholarships or GAUK
  .
 • studenti musí být studenty FF UK po celou dobu zahraničního pobytu podpořeného stipendiem POINT
  students must be students of the FA CU for the entire period of their stay abroad supported by the POINT scholarship
  .

PODÁNÍ ŽÁDOSTI / APPLICATION PROCESS
.

 • Žádosti lze podávat dvakrát ročně, a to vždy od 1. do 30. dubna a od 1. do 30. listopadu. V podzimním kole soutěže je možné žádat o podporu na akce, které se uskuteční během celého následujícího kalendářního roku.
  .
  Applications can be submitted twice a year, always from 1 to 30 April and from 1 to 30 November. In the autumn round, it is possible to apply for support for events that will take place throughout the following calendar year.
  .
 • Žádosti se podávají online prostřednictvím interních soutěží UK, detaily naleznete ve výše uvedeném Opatření a na tomto webu.
  .
  Applications are submitted online through the UK’s Internal Competitions, details can be found in the above-mentioned Directive and on this website..

 • Veškeré dotazy posílejte na: internacionalizace@cuni.cz
  All questions send to : internacionalizace@cuni.cz
  .
 • vložení závěrečné zprávy po návratu (viz níže)
  Final Report upload upon return (see below)
  .

VÝPLATA STIPENDIÍ / SCHOLARSHIP PAYMENT
.

 • Přidělená finanční částka se vyplácí formou stipendia, přičemž Rozhodnutí o přidělení stipendia je studentovi doručeno přes SIS. Všechny údaje použité pro tvorbu Rozhodnutí jsou získány z online aplikace POINT a také ze SIS.
  .
  The allocated financial amount is paid in the form of a scholarship, while the Decision on the award of the scholarship is delivered to the student via the SIS. All data used for the creation of the Decision are obtained from the online application of the Mobility Fund and also from the SIS.
  .
 • Student je povinen mít v SIS vyplněno číslo účtu, na které  je stipendium převedeno.
  .
  Student is obliged to fill in the SIS his/her account number to which the scholarship is transferred.
  ..
 • Po doručení Rozhodnutí o přidělení stipendia běží třicetidenní odvolací lhůta, teprve poté lze stipendium vyplatit. Druhou možností je to, že se student v SIS vzdá práva na odvolání, pak lze stipendium vyplatit hned.
  .
  After the delivery of the Decision on the Award of the Scholarship, a thirty-day appeal period runs, only then can the scholarship be paid out. The second possibility is that the student waives via the SIS the right to appeal, then the scholarship can be paid immediately.
  .
 • Vzhledem k častým případům rušení zahraničního pobytu na poslední chvíli jsou stipendia vyplácena tak, aby se kryla s avizovaným datem odjezdu či chvíli po něm.
  .
  Due to the frequent cases of last-minute cancellation of stays, scholarships are paid to coincide with or shortly after the announced departure date.
  .
 • Dotazy ohledně vyplácení směřujte na Marii Hankovou.
  .
  All questions regarding payment send to
  Marie Hanková.
  .

DOKUMENTY PO NÁVRATU / DOCUMENTS UPON RETURN
.

Žadatel si v online aplikaci stáhne formuláře závěrečné zprávy a dalších potřebných dokumentů:
The applicant downloads the Final Report and other necessary documents in the online application:
.

 • přihlaste se do aplikace a otevřete svou žádost
  log in and open your application
  .
 • klikněte modré tlačítko Pravidla soutěže v pravém horním rohu – dole se dle charakteru žádosti zobrazí seznam závěrečných dokumentů + formuláře ke stažení
  click the blue button Tender terms in the upper right corner – based on the application type a list of final documents + downloadable forms will be displayed
  .
 • případné doplňující dokumenty je nutné vložit jako průběžnou zprávu
  any additional documents must be inserted as an interim report
  .
 • po vložení všech povinných dokumentů je nutné, aby žadatel změnil stav žádosti na kompletní (otevřít žádost a na první záložce kliknout na tlačítko kompletní)
  when all the mandatory documents are inserted, the applicant must change the application status to complete (open the application and click on the complete button in the first tab)
  .

Povinné dokumenty k jednotlivým typům žádostí / Mandatory documents based on the application type:

 • Studenti – zahraniční krátkodobý výjezd studentů – závěrečná zpráva, případně potvrzení o pobytu (pokud je k dispozici)
  Student mobility abroad – short-term stays – Final Report, eventually Confirmation of Stay (if available)
  .
 • Podpora mezinárodních aktivit – krátkodobé akce – závěrečná zpráva, vyúčtování a Confirmation of Study Period
  Supporting international activities – short-term actionsFinal Report, activity accounts and Confirmation of Study Period 
  .
 • Podpora organizace mezinárodních letních škol nehospodářské povahy – závěrečná zpráva + vyúčtování
  Support for the organization of international summer schools  – Final Report + activity accounts