Studium

POINT – stipendia

KONTAKT

ZAHRANIČNÍ ODDĚLENÍ 

náměstí Jana Palacha 2

116 38 Praha 1
Místnosti 103 a 128
Kontakty na pracovníky

POINT – podpora internacionalizace na Univerzitě Karlově vychází z Opatření rektora č. 10/2020 – před vyplňováním žádosti si pečlivě přečtěte!

Danou formu stipendií spravuje přímo Rektorát, s veškerými dotazy se tedy obracejte na níže uvedený kontakt.

POZOR! Přestože přiložené Opatření rektora zahrnuje tzv. aktivity A, B a C, aktuální výzva se týká jen aktivit A + B.

PODPOROVANÉ AKTIVITY:

1) pro fakulty či další součásti UK

 • výjezdy akademických pracovníků a studentských zástupců fakulty na jednání v rámci mezinárodních univerzitních sítí (jako např. Coimbra, LERU, UNICA, Europaeum apod.)
 • krátkodobé výjezdy akademických pracovníků za účelem přípravy mezinárodních projektů

  Žádost ve dvou výše uvedených případech lze podávat i za kolektiv. V takovém případě musí vyjet přesně ten počet osob, pro který je podpora žádána. V případě neúčasti jednoho nebo více členů skupiny je žadatel povinen informovat referenta odboru zahraničních vztahů RUK a Zahraniční oddělení domovské fakulty z důvodu případného snížení přidělených finančních prostředků, o kterém rozhoduje Expertní panel. V případě kolektivní žádosti vypracuje žadatel motivační dopis za celý kolektiv v rozsahu maximálně 1 normostrany.
 • podpora organizace mezinárodních letních/zimních škol a jiných mimokurikulárních akcí organizovaných fakultami či dalšími součástmi UK, které nemají hospodářskou povahu

2) zahraniční mobilita studentů ve smyslu krátkodobých pobytů (maximálně tři týdny):

 • podporu účasti či výjezdu studentů UK na letní školy (nevztahuje se na jazykové letní školy)
 • krátkodobé neplacené odborné studentské stáže v maximální délce do 3 týdnů
 • mezinárodní soutěže a mistrovství
 • studentské konference
 • jednání vztahující se k internacionalizaci aktivit univerzity

 

PRAVIDLA

 • délka pobytů, na kterou je požadováno financování, je zpravidla do 3 týdnů
 • změna termínu výjezdu je možná pod podmínkou, že žadatel před konáním akce e-mailem informuje Zahraniční oddělení své domovské fakulty
 • lze žádat jen na aktivity, které teprve proběhnou
 • podpora je poskytována účelově, tj. je vázána na konkrétního žadatele, aktivitu a termíny realizace
 • podpora se nevztahuje na letní jazykové školy
 • podpora se nevztahuje na výjezdy v rámci CEEPUS
 • nelze kombinovat s Fondem mobility
 • studenti musí být studenty FF UK po celou dobu zahraničního pobytu podpořeného příspěvkem z programu POINT

 

POSTUP

 • Žádosti lze podávat dvakrát ročně, a to vždy od 1. do 30. dubna a od 1. do 30. listopadu. V podzimním kole soutěže je možné žádat o podporu na akce, které se uskuteční během celého následujícího kalendářního roku.
 • Žádosti se podávají online prostřednictvím interních soutěží UK, detaily naleznete ve výše uvedeném Opatření a na tomto webu

  • – po přihlášení kliknout na žlutý obdélník v pravém rohu s názvem Vstoupit do modulu INTERNÍCH SOUTĚŽÍ
   – v menu vlevokliknout na Návrhy mých projektů
   – vlevo nahoře pod červenou lištou kliknout na +nový návrh
   vybrat kategorii, v rámci níž žádáte
   – vpravo dole kliknout na modré kolečko s bílou šipkou – založit návrh
   – vyplnit žádost včetně nahrání příloh
   – odevzdat
 • UPOZORNĚNÍ: žadatelé, kteří již byli podpoření v rámci programu POINT a nemohli svou cestu v roce 2020 z důvodu Covid-19 realizovat, jejich prostředky tedy musely být vráceny na Rektorát UK, na tuto skutečnost upozorní v motivačním dopise.
 • Otázky týkající se této aktivity směřujte na e-mail: internacionalizace@cuni.cz
 • vložení závěrečné zprávy po návratu (viz níže)

 

VÝPLATA STIPENDIÍ

 • Přidělená finanční částka se vyplácí formou stipendia, přičemž Rozhodnutí o přidělení stipendia je studentovi doručeno přes SIS. Všechny údaje použité pro tvorbu Rozhodnutí jsou získány z online aplikace POINT a také ze SIS.
 • Student je povinen mít v SIS vyplněno číslo účtu, na které  je stipendium převedeno.
 • Po doručení Rozhodnutí o přidělení stipendia běží třicetidenní odvolací lhůta, teprve poté lze stipendium vyplatit. Druhou možností je to, že se student v SIS vzdá práva na odvolání, pak lze stipendium vyplatit hned.
 • Vzhledem k častým případům rušení zahraninčího pobytu na poslední chvíli jsou stipendia vyplácena tak, aby se kryla s avizovaným datem odjezdu či chvíli po něm.
 • Dotazy ohledně vyplácení směřujte na Marii Hankovou.

DOKUMENTY PO NÁVRATU

Žadatel si v online aplikaci stáhne formuláře závěrečné zprávy a dalších potřebných dokumentů:

 • přihlásit se do aplikace a otevřít svou žádost
 • modré tlačítko Pravidla soutěže v pravém horním rohu – dole se dle charakteru žádosti objeví seznam závěrečných dokumentů + formuláře ke stažení
 • závěrečná zpráva může být vložena pouze jednou, další doplňující dokumenty je nutné vložit jako “průběžnou zprávu”
 • po vložení všech povinných dokumentů je nutné, aby žadatel změnil stav žádosti na kompletní (otevřít žádost a na první záložce kliknout na tlačítko kompletní)

Povinné dokumenty k jednotlivým typům žádostí:

 • Studenti – zahraniční krátkodobý výjezd studentů – závěrečná zpráva
 • Akademičtí pracovníci a zaměstnanci UK – Podpora mezinárodních aktivit – krátkodobé akce – závěrečná zpráva, vyúčtování a Confirmation of study period
 • Akademičtí pracovníci a zaměstnanci UK – Podpora organizace mezinárodních letních škol nehospodářské povahy – závěrečná zpráva + vyúčtování