Studium

POINT – stipendia / POINT Scholarships

KONTAKT

ZAHRANIČNÍ ODDĚLENÍ 

náměstí Jana Palacha 2

116 38 Praha 1
Místnosti 103 a 128
Kontakty na pracovníky

POINT – podpora internacionalizace na Univerzitě Karlově vychází z Opatření rektora č. 27/2023 – před vyplňováním žádosti si pečlivě přečtěte.

POINT – support for the internationalisation of Charles University is based on the Rector’s Directive No. 27/2023read carefully before submitting the application.

PODPOROVANÉ AKTIVITY / SUPPORTED ACTIVITIES: 

.

1) zahraniční mobilita studentů ve smyslu krátkodobých pobytů (maximálně tři týdny) / the international mobility of students in the form of short-term stays (max. duration of 3 weeks):

 • podpora výjezdu studentů UK na letní/zimní školy (nevztahuje se na jazykové letní školy)
  support for stays of CU students at summer/winter schools (with the exception of language courses)
  .
 • krátkodobé neplacené odborné studentské stáže
  short-term unpaid professional internships of students
  .
 • mezinárodní soutěže a mistrovství
  international competitions and championships
  .
 • konference s aktivní účastí studentů
  conferences with students‘ active participation
  .
 • reprezentace UK na mezinárodním plénu vztahujícím se k internacionalizaci aktivit univerzity
  representation of Charles University at international plenaries related to the internationalisation of the University’s activities
  .

2) pro fakulty či další součásti UK / for faculties or other parts of Charles University

 • Podpora organizace mezinárodních letních škol a jiných mimokurikulárních akcí organizovaných fakultami či dalšími součástmi UK.Program POINT pracuje na principu „seed money“, tedy na jednorázové nebo opakované podpoře nutné k ustavení dané akce, nejvýše v délce prvních tří ročníků, a předpokládá následné konání dalších minimálně tří ročníků už ekonomicky soběstačně, bez finanční podpory ze strany Rektorátu UK.
  .
  Support for the organisation of international summer schools and other extracurricular events organised by CU faculties or other units.The POINT programme operates on the principle of „seed money“, i.e. one-time or repeated support necessary to establish a given event, for a maximum of the first three years, and assumes the following organization of at least three more editions economically self-sufficient, without financial support from the Rectorate of Charles University.
  .

PRAVIDLA / RULES
.

 • délka pobytů, na které je možné příspěvek požádat, je do 3 týdnů
  the duration of stays for which funding is can be required is up to 3 weeks
  .
 • změna termínu výjezdu je možná v rámci kalendářního roku, na který byla podpora udělena; žadatel v takovém případě musí prostřednictvím online aplikace odevzdat žádost o změnu termínu a počkat na schválení Rektorátu
  change of the term is possible within the calendar year for which the support has been granted; in this case, the applicant must submit an application for a change of date via the online application and wait for the approval of the Rectorate
  .
 • jeden žadatel může v daném kole podat pouze jednu žádost
  an applicant may submit only one application in the ongoing round
  .
 • lze žádat jen na aktivity, které teprve proběhnou
  it is only possible to apply before the activity takes place

 • studentovi lze přiznat finanční podporu na cestovné, ubytování a stravné, není umožněno žádat o příspěvek na účastnický poplatek
  the student may be granted financial support for travel, accommodation and meals, but it is not possible to apply for a participation fee contribution
  .
 • podpora je poskytována účelově, tj. je vázána na konkrétního žadatele a aktivitu
  the support is provided for a specific purpose, i.e. it is tied to a specific applicant and activity
  .
 • maximální výše přidělené podpory pro studenty je 40 000 Kč a pro organizátory letních škol a mimokurikulárních akcí je to 80 000 Kč
  the maximum support for students is 40,000 CZK and for organisers of summer schools and extra-curricular events it is 80,000 CZK
  .
 • podpora se nevztahuje na letní jazykové školy
  support does not apply to summer language schools
  .
 • podpora se nevztahuje na výjezdy v rámci CEEPUS
  support does not apply to stays under CEEPUS Programme
  .
 • nelze kombinovat s Fondem mobility ani s GAUK
  must not be combined with the Mobility Fund Scholarships or GAUK
  .
 • studenti musí být studenty FF UK po celou dobu zahraničního pobytu podpořeného stipendiem POINT
  students must be students of the FA CU for the entire period of their stay abroad supported by the POINT scholarship
  .

PODÁNÍ ŽÁDOSTI / APPLICATION PROCESS

Kolegium rektorky by mělo projednat výsledky podzimního kola programu POINT 2023 v pondělí 8. 1. 2024. Vzhledem k současnému dění se však může stát, že dojde ke zpoždění ve schvalovacím procesu.

The Rector’s Board is scheduled to discuss the results of the fall round of POINT 2023 on Monday 8 January 2024. However, given current events, there may be a delay in the approval process.

.

 • Žádosti lze podávat dvakrát ročně, a to vždy od 1. do 30. dubna a od 1. do 30. listopadu. V podzimním kole soutěže je možné žádat o podporu na akce, které se uskuteční během celého následujícího kalendářního roku.
  .
  Applications can be submitted twice a year, always from 1 to 30 April and from 1 to 30 November. In the autumn round, it is possible to apply for support for events that will take place throughout the following calendar year.
  .
 • Žádosti se podávají online prostřednictvím interních soutěží UK, detaily naleznete ve výše uvedeném Opatření a na tomto webu
  .
  Applications are submitted online through the UK’s Internal Competitions, details can be found in the above-mentioned Directive and on this website

 • Veškeré dotazy posílejte na: internacionalizace@cuni.cz
  All questions send to : internacionalizace@cuni.cz
  .

VÝPLATA STIPENDIÍ / SCHOLARSHIP PAYMENT
.

 • Přidělená finanční částka se vyplácí formou stipendia, přičemž Rozhodnutí o přidělení stipendia je studentovi doručeno přes SIS. Všechny údaje použité pro tvorbu Rozhodnutí jsou získány z online aplikace POINT a také ze SIS.
  .
  The allocated financial amount is paid in the form of a scholarship, while the Decision on the award of the scholarship is delivered to the student via the SIS. All data used for the creation of the Decision are obtained from the online application of the Mobility Fund and also from the SIS.
  .
 • Student je povinen mít v SIS vyplněno číslo účtu, na které  je stipendium převedeno.
  .
  Student is obliged to fill in the SIS his/her account number to which the scholarship is transferred.
  ..
 • Po doručení Rozhodnutí o přidělení stipendia běží třicetidenní odvolací lhůta, teprve poté lze stipendium vyplatit. Druhou možností je to, že se student v SIS vzdá práva na odvolání, pak lze stipendium vyplatit hned.
  .
  After the delivery of the Decision on the Award of the Scholarship, a thirty-day appeal period runs, only then can the scholarship be paid out. The second possibility is that the student waives via the SIS the right to appeal, then the scholarship can be paid immediately.
  .
 • Vzhledem k častým případům rušení zahraničního pobytu na poslední chvíli jsou stipendia vyplácena tak, aby se kryla s avizovaným datem odjezdu či chvíli po něm.
  .
  Due to the frequent cases of last-minute cancellation of stays, scholarships are paid to coincide with or shortly after the announced departure date.
  .
 • Dotazy ohledně vyplácení směřujte na Marii Hankovou.
  .
  All questions regarding payment send to
  Marie Hanková.
  .

DOKUMENTY PO NÁVRATU / DOCUMENTS UPON RETURN
.

Žadatel si v online aplikaci stáhne formuláře závěrečné zprávy a dalších potřebných dokumentů:
The applicant downloads the Final Report and other necessary documents in the online application:
.

 • přihlaste se do aplikace a otevřete svou žádost
  log in and open your application
  .
 • klikněte modré tlačítko Pravidla soutěže v pravém horním rohu – dole se dle charakteru žádosti zobrazí seznam závěrečných dokumentů + formuláře ke stažení
  click the blue button Tender terms in the upper right corner – based on the application type a list of final documents + downloadable forms will be displayed
  .
 • případné doplňující dokumenty je nutné vložit jako průběžnou zprávu
  any additional documents must be inserted as an interim report
  .

Povinné dokumenty k jednotlivým typům žádostí / Mandatory documents based on the application type:

 • Studenti – zahraniční krátkodobý výjezd studentů – závěrečná zpráva, případně potvrzení o pobytu (pokud je k dispozici)
  Student mobility abroad – short-term stays – Final Report, eventually Confirmation of Stay (if available)
  .
 • Podpora mezinárodních aktivit – krátkodobé akce – závěrečná zpráva, vyúčtování a Confirmation of Study Period
  Supporting international activities – short-term actionsFinal Report, activity accounts and Confirmation of Study Period 
  .
 • Podpora organizace mezinárodních letních škol nehospodářské povahy – závěrečná zpráva + vyúčtování
  Support for the organization of international summer schools  – Final Report + activity accounts