Bakalářské a magisterské studium

Studium učitelství

Základní informace o studijním programu Učitelství pro střední školy na FF UK, jeho obsahu i způsobu realizace.

Studijní program Učitelství pro střední školy představuje na FF UK ucelenou přípravu učitelů různých předmětů pro jejich výuku na středních školách (vyšších odborných a případně vysokých školách), vede k získání úplné učitelské kvalifikace (způsobilosti).

V současné době je možné se na FF UK připravovat na profesní dráhu učitele/učitelky v akreditovaných bakalářských studijních programech se zaměřením na vzdělávání a v navazujících magisterských programech učitelství. Více informací naleznete také na webových stránkách učitelství a webových stránkách jednotlivých kateder a ústavů zajišťujících konkrétní studijní programy.

Možnost dodělat si učitelskou kvalifikaci k jinému filologickému, historickému nebo společenskovědnímu oboru v rámci kurzů CŽV (tzv. „pedagogické minimum“) je možné. Informujte se na webu Katedry pedagogiky FF UK v sekci Kurzy CŽV a https://kped.ff.cuni.cz/cs/ucitelstvi-pro-ss-spolecenske-ekonomicke-a-pravni-vedy/.

Seznam pracovišť a vyučujících FF UK zajišťujících oborovou didaktiku

Kontakt

Klára Kordíková
Studijní oddělení

tel. +420 221 619 815

hlavní budova FF UK
nám. Jana Palacha 1/2
1. patro, místnost P126