Studium

Zápis do vyšších ročníků

Zápis do akademického roku 2022/2023 se pro studenty fakulty řídí Pravidly pro organizaci studia na FF UK, konkrétně článkem 15. (Zápis přijatých uchazečů do prvních ročníků řešíme v sekci „ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU STUDIA“.)

Do vyšších ročníků studia se studenti zapisují elektronicky (prostřednictvím SIS), poté, co dosáhnou kreditové hranice umožňující postup do dalšího ročníku – soupis minimálních kreditových hranic je v článku č. 4 Pravidel pro organizaci studia na FF UK.

Názorný návod pro provedení zápisu najdete v manuálu na manualy.ff.cuni.cz. Elektronické podání žádosti o postup do dalšího ročníku, v souladu s harmonogramem akademického roku 2021/2022 je nutné provést do 19. září 2022!

UPOZORNĚNÍ! Studenti, kteří potřebují získat kredity k postupu do dalšího ročníku uznáním předmětů z jiného studia, si podávají žádost o toto uznání co nejdříve během roku, nejpozději však 30. července 2022. (Tato informace se netýká těch, kdo nastupují do prvního ročníku – těm žádosti o uznání předmětů z jiného studia fakulta vyřizuje až po zahájení akademického roku, do kterého byli přijati, tedy od 1. 10. 2022.)

Studenti, kteří mají studium přerušeno, se před koncem přerušení (tj. před koncem akademického roku 30. září 2022) dostaví k  opětovnému zápisu do studia ke své studijní referentce v úředních hodinách s vyplněným zápisovým listem studenta.