Studium

Nejčastější dotazy ke studiu

Nejprve se ujistěte, že znáte studijní předpisy.

Nevím si rady:

V případě problému se studijním informačním systémem se podívejte na stránku nejčastějších dotazů SIS na stránce sis.ff.cuni.cz.

Informace ohledně zápisu do 1. ročníku jsou uvedeny na webu FF UK.

Studenti vyšších ročníků se do dalšího akademického roku zapisují elektronicky dle Manuálu pro zápis do dalšího ročníku a sledují informace na webu FF UK

Využijte možnost zápisu bezprostředně po splnění studijních povinností!

 • Pro uzavření 1. ročníku bakalářského studia je třeba dosáhnout nejméně 50 kreditů
 • Pro uzavření 1. ročníku navazujícího magisterského studia je třeba získat nejméně 40 kredi
 • Bakalářské studium
  • pro zápis do 3. ročníku v součtu nejméně 90 kreditů
  • pro zápis do 4. ročníku v součtu nejméně 120 kreditů
  • pro zápis do 5. ročníku v součtu nejméně 150 kreditů
  • pro zápis do 6. ročníku v součtu nejméně 180 kreditů
 • Magisterské studium
  • pro zápis do 3. ročníku v součtu nejméně 60 kreditů
  • pro zápis do 4. ročníku v součtu nejméně 90 kreditů
  • pro zápis do 5. ročníku v součtu nejméně 120 kreditů

Tyto kredity se načítají do celkového součtu získaných kreditů, kontroly pro postup do dalšího ročníku s nimi tedy počítají.

Ověřte si, zda má váš obor v akreditaci formu kombinovaného studia. Pokud ano, napište žádost a zaneste nebo zašlete do podatelny.

Úplná změna oborů možná není. Vždy studujete jen ten obor, na který jste prošli přes přijímací řízení.

Pro uznání atestace je nutné podat si žádost společně s přílohou. Přiložíte ověřený doklad o vykonaných atestacích a žádost odevzdáváte do podatelny.

Před odjezdem na zahraniční stáž (nebo na stáži) si student el. zapisuje povinné a povinně volitelné předměty v rámci svého studijního plánu, o jejichž uznání bude žádat. Volitelné předměty, které si na stáži splnil, které nemají ekvivalenty na FF UK, mu po příjezdu na základě písemného souhlasu koordinátora stáže zapíše studijní referentka jako předmět „Uznané volitelné předměty ve výši xxx kreditů“. Obraťte se tedy prosím nejprve na koordinátora svého pobytu.

Rozvrhy jsou k dispozici v SIS v modulu Rozvrh NG. Dále můžete k informaci o probíhající výuce využít rozvrhového portálu FF UK na rozvrhy.ff.cuni.cz.

Rozvrhy jsou uveřejňovány také na webových stránkách příslušných kateder a ústavů a bývají i vyvěšeny na jejich nástěnkách.

Nahlásíte ji své referentce na Studijním oddělení.

Změnu tématu schvaluje děkan na základě písemné žádosti studenta doporučené vedoucím příslušné základní součásti. Student se domluví s vedoucím práce na názvu a konkrétní podobě nového tématu. Poté se obrátí na katedře či ústavu na osobu pověřenou zadáváním prací v SIS. Pověřená osoba vypíše nové téma do seznamu témat bez řešitele a přidělí toto téma studentovi. Staré téma studentu v SIS zůstane jako paměťová stopa na původně zadanou práci. K novému tématu student v součinnosti s vedoucím v SIS doplní zásady pro vypracování a doporučenou literaturu. Potom katedra nové zadání vytiskne, nechá je podepsat školitelem a vedoucím katedry. Současně si student sepíše zdůvodněnou žádost o změnu tématu a dá ji podepsat vedoucímu katedry. Oba dokumenty společně, tj. žádost a nové zadání, pošle katedra nebo student k schválení na studijní oddělení prostřednictvím podatelny. Studijní oddělení po podpisu proděkanky potvrdí v SIS nové zadání, dá vědět studentovi a založí nové zadání spolu se schválenou žádostí do materiálu studenta (u jeho studijní referentky).

Téma práce není nutně identické s názvem práce. V případě dílčí změny názvu práce, kterou není nijak dotčeno původně schválené téma, není třeba podávat písemnou žádost. Název, který může téma blíže určovat, lze v průběhu řešení práce měnit se souhlasem vedoucího práce, jenž provede požadovanou změnu v příslušných polích v SIS.

Změnu vedoucího práce provede studijní oddělení na základě písemné žádosti studenta podepsané vedoucím katedry či ústavu a schválené děkankou. Žádost je předána na studijní oddělení prostřednictvím podatelny. Studijní oddělení po podpisu proděkanky provede změnu vedoucího práce, dá vědět studentovi a založí žádost do materiálu studenta (u jeho studijní referentky).

Ano, můžete, veškeré informace jsou k dispozici na webu FF UK na stránce Učitelství pro střední školy.

Ve formulářích si stáhněte Prohlášení o ukončení studia, podepište a odevzdejte společně s indexem, byl-li vám vydán, do podatelny (není časově omezeno).

Kdy se mě týkají poplatky za studium? 

 Všechny informace o poplatcích jsou uvedeny na webu FF UK.

Jak to je s mými poplatky? Moc tomu nerozumím. 

Pokud nerozumíte pravidlům pro placení poplatků za studium, obraťte se na referentku Kláru Kordíkovou,  tel.:+420 221 619 815, Studijní oddělení – místnost č. 126.

O tato stipendia je třeba požádat Studijní odbor Rektorátu Univerzity Karlovy. Žádost se podává elektronicky.

O prospěchové stipendium se nežádá, výpočet nároku na toto stipendium zpracovává automaticky, vždy na podzim, studijní oddělení. Konkrétní výše stipendia a další postup stanoví Opatření děkana v příslušném ak. roce.

Podmínky pro přiznání stipendia za vynikající studijní výsledky jsou uvedeny v článku 2 Pravidel pro přiznávání stipendií na FF UK, obecné informace najdete ve Stipendijním řádu UK.

Povinnost studenta absolvovat lékařskou prohlídku není nikde stanovena. (sdělila JUDr. Eva Kášová, Odbor pro studium a záležitosti studentů  RUK)

Kontakty

Studijní oddělení
nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 (hl. budova), 1. patro, místnosti 124, 125, 126, 127, 130

Kontakty na pracovníky


DŮLEŽITÉ INFORMACE A ODKAZY

Často kladené dotazy ke studiu