Studium

Studijní povinnosti

Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací


 

Úřední hodiny

mimo ně pouze po domluvě
pondělí  nejsou úřední hodiny
úterý 9:00 – 12:00
středa nejsou úřední hodiny
čtvrtek 14:00 – 16:00
pátek nejsou úřední hodiny
Najdete nás i na Facebooku!

 

Studijní povinnosti je souhrnný název pro zkoušky a různé formy odborných aktivit (publikace, granty, konference, výuka aj.). Student plní v rámci svého Individuálního studijního plánu zkoušky, které má na daný akademický rok předepsány.

Katedry a ústavy na FF UK se ve svých výukových plánech liší, některé zkoušky jsou však pro všechny studenty doktorského studia povinné (Cizí jazyk, Doktorský seminář (Konzultace se školitelem), Filosofie či Teoreticko-metodologický seminář, Státní doktorská zkouška a Obhajoba dizertační práce).

ZKOUŠKY A SDZK

INFORMACE KE ZKOUŠCE Z CIZÍHO JAZYKA

INFORMACE KE ZKOUŠCE Z FILOSOFIE

STÁTNÍ DOKTORSKÁ ZKOUŠKA

ODBORNÉ AKTIVITY

PUBLIKACE

Součástí doktorského studia je také průběžná publikační činnost v odborných domácích i zahraničních periodikách, jejichž okruh je specifikován oborem (impaktované nebo recenzované časopisy – domácí i zahraniční, sborníky, kapitoly v knihách apod.). Informaci, kde nejlépe publikovat, získáte od svého školitele (či konzultanta).

Další informace o tom, kde a jak publikovat naleznete na webu Knihovny FF UK.

Veškeré publikační aktivity za daný kalendářní rok je doktorand prezenční i kombinované formy studia povinen zaznamenat do Osobní bibliografické databáze (OBD). Jeho publikační činnost je v případě zájmu uvedena na Dodatku k diplomu.

Práci s OBD popisuje manuál.

Nejčastěji kladené dotazy k vykazování do OBD naleznete zde.

KONFERENCE

Součástí doktorského studia je účast na odborných vědeckých akcích, na nichž se doktorand setkává s odborníky svého oboru. Na kongresech, konferencích, seminářích, workshopech apod. se doktorandi nejen seznámí s příspěvky kolegů, ale především se naučí prezentovat výsledky svého výzkumu. Na konferencích se prezentují příspěvky (20 min) či postery (5 min); některé konference pak publikují z příspěvků sborníky.

O konání konferencí a workshopů se doktorand dozví buď od svého školitele (či konzultanta) nebo sledováním odborných portálů svého oboru. Pokud se doktorand stane členem odborných organizací, bude o pořádání jejich či jiných konferencí pravidelně informován.

K účasti na konferenci je obvykle třeba:

  1. zjistit kdy a kde se konference plánuje
  2. do termínu (Call for papers) zaslat abstrakt příspěvku (cca 500 znaků)
  3. čekat, zda bude příspěvek přijat (Na mezinárodní prestižní konference je konkurence příspěvků veliká a ne vždy se doktorandovi podaří uspět. Jednodušší je přednést příspěvek na studentské konferenci či malém sympoziu.)
  4. zaregistrovat se a zaplatit poplatek
  5. připravit příspěvek
  6. příspěvek odprezentovat

Některé náklady spojené s účastí na konferencích nebo seminářích je možné hradit ze stipendijního fondu (účelové stipendium), z Fondu mobility, z výzkumného záměru nebo z grantu (konferenční cestu je vhodné plánovat při podávání grantové žádosti a zahrnout do ní i výdaje s účastí na konferenci spojené), v němž je doktorand zapojen. Doktorand si musí hledat ale i další zdroje k pokrytí nákladů.

PROJEKTY A GRANTY

Realizaci výzkumu a vypracování disertační práce je možné financovat prostřednictvím grantů či participací na jiných projektech.

Doktorandi se mohou zapojit do projektů Grantové agentury UK (GA UK).

    • Projekty mohou být jedno až tříleté.
    • Řízení na udělení grantů se vyhlašuje každoročně začátkem akademického roku opatřením rektora.

Typem stipendií na studentské projekty jsou Vnitřní granty FF UK. Jako soutěž je vyhlašuje děkan fakulty, zpravidla jednou za rok.

Existuje také řada fondů, agentur a nadací, které umožnují financovat studijní a badatelské pobyty v ČR i v zahraničí a pokrýt tak výdaje spojené s výzkumem, konferenční cestou apod.

Granty a projekty administruje Grantové oddělení FF UK.

Informace k odborným aktivitám – Kódy předmětů

Odborné aktivity dříve evidované pod dílčími kódy AXPUB, AXSTA, AXGRA, AXKON… se od roku 2014 evidují pod souhrnným označením předmětu kódem AX??OAK01 až 8. V rámci ročního hodnocení student popsaným postupem u tohoto předmětu uvede komentář, na základě čehož bude posouzeno a zapsáno jeho splnění.

Oborové požadavky na rozsah odborných aktivit jsou dostupné na stránce http://www.ff.cuni.cz/studium/studijni-obory-plany/studijni-plany/.

Kódy někdejších šesti povinností AXSPE0001 až 6 jsou nahrazeny třemi oborovými kódy s dvousemestrálním trváním a označením AX??KON01 až 3.

Otazníky v kódu jsou pro jednotlivé obory nahrazeny dvoupísmenným označením podle tabulky:

Obor Zajišťuje ústav Kód oboru Kód předmětu
Andragogika (XAND) 21-KANPR XAND nebude
Anglická a americká literatura (XANL) 21-UALK XANL AL
Anglický jazyk (XANJ) 21-UAJD XANJ AJ
České dějiny (XCDE) 21-UCD XCDE CD
Český jazyk (XCJ) 21-UCJTK XCJ CJ
Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky (XDAA) 21-UBVA XDAA DA
Dějiny antického starověku (XANT) 21-URLS XANT DS
Dějiny české literatury a teorie literatury (XCL) 21-UCLK XCL DL
Dějiny výtvarného umění (XVU) 21-UDU XVU DU
Didaktika dějepisu (XDDE) 21-UCD XDDE DD
Didaktika konkrétního jazyka (XDKJ) 21-UCJTK XDKJ DJ
Divadelní věda (XDV) 21-KDV XDV DV
Egyptologie (XEGY) 21-CEGU XEGY EG
Estetika (XEST) 21-KEST XEST ES
Etnologie (XETN) 21-UETN XETN ET
Film Studies (XFVE) 21-KFS XFVE FV
Filmová věda (XFV) 21-KFS XFV FV
Filozofie (XFIL) 21-UFAR XFIL FS
Fonetika (XFO) 21-FU XFO FO
Germánské jazyky a literatury (XGER) 21-UGS XGER GE
Historie/obecné dějiny (XODE) 21-USD XODE HS
Hudební věda (XHV) 21-UHV XHV HV
Iberoamerikanistika (XIBE) 21-SIAS XIBE IB
Informační věda (XINF) 21-UISK XINF IV
Jazyky zemí Asie a Afriky (XJAA) 21-UJCA XJAA JA
Klasická archeologie (XARK) 21-UKAR XARK KA
Klasická filologie (XKLF) 21-URLS XKLF KF
Klinická psychologie (XPSK) 21-KPS XPSK KP
Kulturologie (XKUL) 21-UETN XKUL nebude
Latinská medievalistika a novolatinská studia (XLME) 21-URLS XLME LM
Logika (XLG) 21-KLOG XLG LO
Matematická lingvistika (XMLI) 21-UCNK XMLI ML
Moderní hospodářské a sociální dějiny (XMHD) 21-UHSD XMHD HD
Obecná a srovnávací literatura komparatistika (XKOM) 21-UCLK XKOM KM
Obecná lingvistika (XOBL) 21-ULING XOBL OL
Obecná psychologie (XPSO) 21-KPS XPSO OP
Pedagogika (XPED) 21-KPED XPED PD
Politologie (XPOL) 21-UPOL XPOL PO
Pomocné vědy historické (XPVH) 21-KPVHAS XPVH PV
Pravěká a středověká archeologie (XPRA) 21-UPRAV XPRA PA
Psychologie práce a organizace (XPSP) 21-KPS XPSP PP
Religionistika (XREL) 21-UFAR XREL RE
Románské jazyky (XROJ) 21-URS XROJ RJ
Románské literatury (XROL) 21-URS XROL RL
Slovanské filologie (XSLE) 21-KJBS XSLE SF
Slovanské literatury (XSLL) 21-UVES XSLL SL
Sociální psychologie (XPSS) 21-KPS XPSS SP
Sociologie (XSOC) 21-KSOC XSOC SG
Teorie a dějiny literatur zemí Asie a Afriky (XTAA) 21-UDV XTAA LA
Translatologie (XTRA) 21-UTRL XTRA TR
DISERTAČNÍ PRÁCE