Studium

Studijní povinnosti

Průběh studia

Průběh doktorského studia je diktován schváleným Individuálním studijním plánem (ISP), který obsahuje mimo Státní doktorskou zkouškuObhajobu disertační práce i další studijní povinnosti. Plnění studijních povinností je kontrolováno Oborovou radou v rámci Ročního hodnocení.

Obsah:

Zkouška z cizího jazyka

 • Cizí jazyk si vybíráte při tvorbě svého ISP podle možností daných ve studijním plánu pro Váš obor
 • Zkoušku z cizího jazyka zajišťuje pro všechny studenty doktorského studia Jazykové centrum FF UK . Kompletní informace o plnění zkoušky naleznete na jejich stránkách zde.
 • Zkoušku z cizího jazyka lze v jistých případech uznat.

Uznávání jazykových zkoušek:

 • jazykovou zkoušku lze uznat pouze na základě písemné žádosti studenta
 • uznávání upravuje čl. 8 odst. 17 Studijního a zkušebního řádu UK
 • jako jazykovou zkoušku lze uznat pouze obdobnou studijní povinnost, kterou student splnil během posledních deseti let na UK či na jiné vysoké škole v ČR anebo v zahraničí
 • žádost se podává prostřednictvím Referát doktorského studia
 • o uznání rozhoduje děkan na základě posouzení Jazykového centra FF UK a příslušné oborové rady.

Žádost o uznání jazykové zkoušky:

Žádost se podává na univerzálním formuláři a musí obsahovat následující informace:

 • jméno a příjmení,
 • současný/é studovaný/é obor/y,
 • dříve studovaný obor,
 • vysoká škola a fakulta, kde byl obor studován,
 • současný typ studia: doktorský
 • dřívější typ studia (bakalářský – magisterský – doktorský – jiný),
 • typ/charakter vykonané zkoušky (kdy, kde, potvrzení o úrovni zkoušky podle Společného evropského referenčního rámce CEFR),
 • konkrétní obsah a rozsah zkoušky (popis testovaných dovedností v písemné části zkoušky a náplň ústní části zkoušky, rozsah přečteného odborného textu),
 • výsledek zkoušky (hodnocení) – originál nebo ověřenou kopii vysvědčení/certifikátu/indexu je nutno přiložit, zkoušku lze uznat pouze v případě výsledku 1 či 2, příp. A až C,
 • ověřenou převodní tabulku, má-li hodnocení zkoušky formu písmen (A, B, C, …), aby bylo zřejmé, jakou hodnotu jednotlivá písmena mají.

Bez uvedených náležitostí nemůže Jazykové centrum FF UK žádost kvalifikovaně posoudit a případně doporučit ke kladnému vyřízení. Taková žádost bude studentovi vrácena k doplnění.


 Zkouška z Filosofie

 • Zkoušku z filosofie zajišťuje pro všechny studenty doktorského studia Ústav filosofie a religionistiky FF UK. Více informací naleznete na jejich stránkách
 • Zkoušku z filosofie lze v jistých případech uznat

Uznávání zkoušky z Filosofie


Odborné aktivity

Publikace

Součástí doktorského studia je také průběžná publikační činnost v odborných domácích i zahraničních periodikách, jejichž okruh je specifikován oborem (impaktované nebo recenzované časopisy – domácí i zahraniční, sborníky, kapitoly v knihách apod.). Informaci, kde nejlépe publikovat, získáte od svého školitele (či konzultanta). Další informace o tom, kde a jak publikovat naleznete na webu Knihovny FF UK .

Veškeré publikační aktivity za daný kalendářní rok je doktorand prezenční i kombinované formy studia povinen zaznamenat do Osobní bibliografické databáze (OBD). Jeho publikační činnost je v případě zájmu uvedena na Dodatku k diplomu. Další informace týkající se OBD naleznete na webu Knihovny FF UK.

Konference

Součástí doktorského studia je účast na odborných vědeckých akcích, na nichž se doktorand setkává s odborníky ve svém oboru. Na kongresech, konferencích, seminářích, workshopech apod. se doktorandi nejen seznámí s příspěvky kolegů, ale především se naučí prezentovat výsledky svého výzkumu. Na konferencích se prezentují příspěvky či postery; některé konference pak publikují z příspěvků sborníky.

O konání konferencí a workshopů se doktorand dozví buď od svého školitele (či konzultanta) nebo sledováním odborných portálů svého oboru. Pokud se doktorand stane členem odborných organizací, bude o pořádání jejich či jiných konferencí pravidelně informován.

Doktorand sám si musí hledat zdroje k pokrytí nákladů. Nicméně, některé náklady spojené s účastí na konferencích nebo seminářích je možné hradit ze stipendijního fondu (účelové stipendium), z Fondu mobility a z výzkumného záměru nebo z grantu (konferenční cestu je vhodné plánovat při podávání grantové žádosti a zahrnout do ní i výdaje s účastí na konferenci spojené), v němž je doktorand zapojen. Více informací o stipendiích a grantech naleznete zde.

K účasti na konferenci je obvykle třeba:

 1. zjistit kdy a kde se konference plánuje
 2. do termínu (Call for papers) zaslat abstrakt příspěvku
 3. čekat, zda bude příspěvek přijat (Na mezinárodní prestižní konference je konkurence příspěvků velká, a ne vždy se doktorandovi podaří uspět. Jednodušší je přednést příspěvek na studentské konferenci či malém sympoziu.)
 4. zaregistrovat se a zaplatit poplatek
 5. připravit příspěvek
 6. příspěvek odprezentovat

Zahraniční stáže

Zahraniční stáže si doktorandi zajištují individuálně dle svého zaměření a tématu výzkumu. Podrobnou nabídku zahraničních pobytů naleznete na webu Zahraničního oddělení FF UK, kde jsou pravidelně aktualizovány možnosti studijních pobytů v zahraničí.

Studenti, kteří odjíždějí v rámci studia na studijní pobyt v zahraničí, a to bez ohledu na zdroj financování tohoto pobytu, jsou povinni tuto skutečnost zanést do SIS, modul Evidence stáží.

V zahraničí lze studovat v rámci:

Přehled možností, které se studentům FF UK nabízejí pro financování individuálního studia v zahraničí naleznete zde.


Cotutelle – doktorské studium pod dvojím vedením

Jednotliví studenti mohou na zahraničních univerzitách studovat v rámci doktorského studia pod dvojím vedením (tzv. cotutelle).Společné (dvojí) vedení disertačních prací probíhá na základě spolupráce mezi UK a zahraniční univerzitou.

Společné vedení disertační práce je zajištěno dvěma školiteli – jedním z každé zapojené instituce – a posluchač tráví část doktorského studia na obou institucích.

Pro každý doktorát připravovaný v rámci Cotutelle uzavírají partnerské instituce individuální Smlouvu o společném vedení disertační práce, která stanovuje podmínky, časový harmonogram a ostatní náležitosti studia a obhajoby disertační práce. Podepisuje ji doktorand a jeho školitelé, děkan fakulty, rektor UK a příslušní představitelé partnerské instituce. Bližší informace podá Zahraniční oddělení FF UK.

Více informací o Cotutelle lze nalézt na stránkách Univerzity Karlovy zde.


Projekty a Granty

Granty a projekty administruje Grantové oddělení FF UK.

Realizaci výzkumu a vypracování disertační práce je možné financovat prostřednictvím grantů či participací na jiných projektech.

Doktorandi se mohou zapojit do projektů Grantové agentury UK (GA UK).

 • Projekty mohou být jednoleté až tříleté.
 • Řízení na udělení grantů se vyhlašuje každoročně začátkem akademického roku opatřením rektora.

Typem stipendií na studentské projekty jsou Vnitřní granty FF UK. Jako soutěž je vyhlašuje děkan fakulty, zpravidla jednou za rok.

Existuje také řada fondů, agentur a nadací, které umožnují financovat studijní a badatelské pobyty v ČR i v zahraničí a pokrýt tak výdaje spojené s výzkumem, konferenční cestou apod.

 

 

Kontakt

nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1
1. patro, místnost č. 127
 

Úřední hodiny 

 
pondělí —-
úterý 09:00 – 12:00
středa 14:00 – 17:00
čtvrtek 14:00 – 16:00
pátek

Najdete nás i na Facebooku!

Důležité odkazy

Stránky Referátu doktorského studia
Předpisy FF UK
Formuláře a žádosti
Úřední deska