Studium

Zápis do prvního ročníku

KONTAKT

Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací


Adresa:
nám. Jana Palacha 2, 116 38  Praha 1
přízemí, místnost č. 4


Hlavní budova Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze na náměstí Jana Palacha; zdroj: archiv FF UK

Informace pro studenty přijaté ke studiu do ak. roku 2020/2021

 

Termíny a organizace zápisu do studia:

 • Zápis do studia proběhne 15. a 16. září 2020.
 • Doktorandi přijatí ke studiu jsou o organizaci zápisu v dostatečném předstihu informováni e-mailem.
 • Studenti, kteří se nemohou k zápisu v řádných termínech ze závažných důvodů dostavit, si mohou domluvit individuální termín zápisu (vždy v úředních hodinách Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací, po předchozí e-mailové či telefonické domluvě se studijní referentkou).
 • Zápis je možné provést také v zastoupení na základě plné moci zhotovené k tomuto účelu. Plná moc nemusí být právně ověřena. Je na ní ovšem nutné uvést účel zplnomocnění, tj.„zastoupení ve věci zápisu ke studiu na FF UK“. Formulář ve formě vyplňovatelného pdf.

U zápisu do studia je nutné předložit následující dokumenty:

 • Platný občanský průkaz, cizinci pas.
 • Jeden z těchto dokumentů:
  • Absolventi Mgr. studia na FF UK
   • Ověřenou kopii magisterského diplomu (ti, kteří již diplom obdrželi). Je možné přijít s originálem diplomu, kopii vyhotoví Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací.
   • Pokud jste absolvovali Vaše magisterské studium na FF UK a ještě nemáte diplom a zároveň máte v SIS studijní status „absolvoval“, budete mít potvrzení o absolvování o studiu pro účely zápisu do Ph.D. studia k dispozici u zápisu.
  • Absolventi Mgr. studia jinde, než na FF UK
   • Ověřenou kopii magisterského diplomu.
   • V případě, že diplom zatím nebyl vydán, potvrzení o absolvování magisterského studia. Ověřenou kopii magisterského diplomu bude třeba předložit dodatečně po jeho vydání, a to nejpozději do 31. prosince 2020.
 • Občané států mimo EU navíc doloží povolení k pobytu (vízum nebo dlouhodobý pobyt).
 • Absolventi studia na zahraniční škole doloží navíc potvrzení o nostrifikaci magisterského vzdělání, pokud to předpisy vyžadují (informace zde).
 • Podepsané Poučení o bezpečnosti a požární ochraně (English version of Instructions relating to safety and fire protection here.)
 • Podepsaný imatrikulační slib (English version of matriculation oath here.)

Bez předložení všech požadovaných dokladů nelze zápis do studia provést.

Při zápisu studenti obdrží:

 • rozhodnutí o přijetí ke studiu
 • potvrzení o studiu (včetně anglické verze)

Po zápisu jsou studenti povinni:

 • vyzvednout si studentský průkaz ve výdejních centrech UK
 • aktivovat účet v počítačové síti a přihlásit se do Studijního informačního systému – SIS (Absolventi FF UK budou mít tento přístup zachován pod aktuálními přístupovými údaji do data jejich expirace.)
 • založit si ORCID ID

Užitečné informace:

ISIC / Studentský průkaz

Průkaz studenta Univerzity Karlovy vyjadřuje příslušnost k univerzitě. Po zápisu si student vyzvedne studentský průkaz ve výdejních místech UK.

Průkaz studenta může být využit v Pražské integrované dopravě (PID) a slouží též jako karta na použití kopírovacích zařízení v rámci UK. Bližší informace k tiskovým a kopírovacím službám na FF UK naleznete zde. Více informací o průkazu naleznete na webu UK.

Aktivace studentského účtu

Studentské účty jsou spravovány v Centrální autentizační službě (CAS) Univerzity Karlovy. V tomto systému si student nastavuje heslo pro přístup do CAS a kontaktní informace. Heslo a přihlašovací jméno studenta pak slouží jako přístupové údaje do řady aplikací UK a fondů knihoven UK. Důležitým údajem je číslo osoby, které je přiděleno studentovi na začátku studia a slouží též jako identifikátor. Číslo studenta je uvedeno též na studentském průkazu. Po zápisu je každý student povinen aktivovat účet v počítačové síti a přihlásit se do Studijního informačního systému – SIS. (Absolventi FF UK budou mít tento přístup zachován pod aktuálními přístupovými údaji do data jejich expirace.)

Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací a Vaše referentka

Kontakty na jednotlivé referentky Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací naleznete zde.

Školitel a Oborová rada

Doktorské studium probíhá pod vedením školitele, případně s podporou odborného konzultanta. Studium sleduje a hodnotí oborová rada. Více informací naleznete na stránce Obory.

Úvodní semináře

Většina oborů doktorského studia pořádá informační setkání se studenty prvního ročníku. Doporučujeme proto sledovat webové stránky katedry nebo ústavu, které váš obor zajišťují. Rektorát UK pořádá pravidelně Orientační týden pro studenty prvních ročníků.