Studium

Zápis do prvního ročníku

KONTAKT

ODDĚLENÍ VĚDY

nám. Jana Palacha 2

116 38 Praha 1

hl. budova, přízemí, místnost č. 4

Informace pro studenty přijaté ke studiu do ak. roku 2019/2020

Termíny a organizace zápisu do studia:

 • Zápis je možné provést také v zastoupení na základě plné moci zhotovené k tomuto účelu. Plná moc nemusí být právně ověřena. Je na ní ovšem nutné uvést účel zplnomocnění, tj. „zastoupení ve věci zápisu ke studiu na FF UK“. Formulář plné moci je ke stažení na webu FF UK.

CO SI PŘINÉST K ZÁPISU?

U zápisu do studia je nutné předložit následující dokumenty:

1. Platný občanský průkaz, cizinci pas.
2. Jedna průkazová fotografie (formát 3,5×4,5 cm).
3. Jeden z těchto dokumentů:

A) Absolventi Mgr. studia na FF UK
 • ověřenou kopii magisterského diplomu (ti, kteří již diplom obdrželi) je možné přijít s originálem diplomu, kopii vyhotoví Oddělení vědy

Pokud jste absolvovali Vaše magisterské studium na FF UK a ještě nemáte diplom a zároveň máte v SIS studentský status „absolvoval“, budete mít potvrzení o absolvování o studiu pro účely zápisu do Ph.D. studia k dispozici u zápisu.

B) Absolventi Mgr. studia jinde než na FF UK
 • ověřenou kopii magisterského diplomu
 • potvrzení o absolvování magisterského studia (v případech, kdy diplom zatím nebyl vydán)
   Ověřenou kopii magisterského diplomu bude třeba předložit dodatečně po jeho vydání, a to nejpozději do 31. prosince 2019.

4. Občané států mimo EU navíc doloží povolení k pobytu (vízum nebo dlouhodobý pobyt).
5. Absolventi studia na zahraniční škole doloží navíc potvrzení o nostrifikaci magisterského vzdělání, pokud to předpisy vyžadují (informace zde).

Bez předložení všech požadovaných dokladů nelze zápis do studia provést.

         Při zápisu studenti obdrží:

 • rozhodnutí o přijetí ke studiu
 • potvrzení o studiu (včetně anglické verze)
 • kupón  stvrzující platnost studentského průkazu v daném akademickém roce a příslušnost studenta ke konkrétní fakultě

Po zápisu jsou studenti povinni:

  • vyzvednout si studentský průkaz ve výdejních místech UK
  • aktivovat účet v počítačové síti a přihlásit se do Studijního informačního systému – SIS (Absolventi FF UK budou mít tento přístup zachován pod aktuálními přístupovými údaji do data jejich expirace.)
  • založit si ORCID ID

 

Seznam dokumentů, s nimiž se student seznámí při nástupu do studia.

ISIC/STUDENTSKÝ PRŮKAZ

Průkaz studenta Univerzity Karlovy vyjadřuje příslušnost k univerzitě a s platnou revalidační známkou slouží jako doklad k prokázání, že student je zapsán v daném akademickém roce do studia. Po zápisu si student může vyzvednout studentský průkaz ve výdejních místech UK.

Průkaz studenta může být využit v Pražské integrované dopravě (PID) a slouží též jako karta na použití kopírovacích zařízení v rámci UK. Bližší informace k tiskovým a kopírovacím službám na FF UK naleznete zde.

Více informací na průkazu naleznete na webu UK.

Kupón stvrzující platnost studentského průkazu obdržíte u zápisu do prvního ročníku. Zápis do dalších ročníků se v doktorském studiu nekoná a kupón si studenti vyzvedávají u svých studijních referentek v úředních hodinách Oddělení vědy.

AKTIVACE STUDENTSKÉHO ÚČTU

Studentské účty jsou spravovány v Centrální autentizační službě (CAS) Univerzity Karlovy. V tomto systému si student nastavuje heslo pro přístup do CAS a kontaktní informace. Heslo a přihlašovací jméno studenta pak slouží jako přístupové údaje do řady aplikací UK a fondů knihoven UK. Důležitým údajem je číslo osoby, které je přiděleno studentovi na začátku studia a slouží též jako identifikátor. Číslo studenta je uvedeno též na studentském průkazu.

Po zápisu je každý student povinen aktivovat účet v počítačové síti a přihlásit se do Studijního informačního systému – SIS. (Absolventi FF UK budou mít tento přístup zachován pod aktuálními přístupovými údaji do data jejich expirace.)

OBECNÉ INFORMACE K POČÍTAČOVÉ SÍTI A STUDIJNÍMU INFORMAČNÍMU SYSTÉMU

(Pozn. Tyto inforamce jsou primárně určeny studentům pregraduálu, a proto ne všechny inforamce jsou relevatní pro doktorské studium.)

Obecné informace k počítačové síti a SIS pro nově přijaté studenty

ODDĚLENÍ VĚDY A VAŠE REFERENTKA

Kontakty na jednotlivé pracovnice a pracovníky Oddělení vědy naleznete zde.

ŠKOLITEL A OBOROVÁ RADA

Doktorské studium probíhá pod vedením školitele, případně s podporou odborného konzultanta. Studium sleduje a hodnotí oborová rada. Více informací naleznete na stránce OBORY.

IMATRIKULACE

Imatrikulace je slavnost, při níž student zapsaný do fakultní matriky (imatrikulován) slibuje, že bude plnit studijní povinnosti při respektování morálního závazku vůči škole, jejímu řádu a rozhodnutí akademických funkcionářů.

 • Chtěli bychom Vám připomenout, že účast na imatrikulaci je integrální součástí Vašeho nadcházejícího studia. Zvažte prosím, zda Vaše případná neúčast na imatrikulaci je skutečně způsobena závažnými důvody.
 • Řád imatrikulací a promocí UK

Znění imatrikulačního slibu:

„Slibuji, že budu řádně vykonávat práva a plnit povinnosti člena akademické obce Univerzity Karlovy. Slibuji, že uchovám v úctě slavnou humanistickou a demokratickou tradici Univerzity Karlovy, budu dbát jejího dobrého jména a budu studovat tak, aby má činnost přinášela všestranný užitek.“

Pokyny k průběhu imatrikulace

 • Imatrikulace se koná ve Velké aule Karolina (Ovocný trh, Praha 1).
 • Imatrikulace je neveřejná, je na ni umožněn vstup pouze studentům.
 • Protože se jedná o slavnostní akademický obřad, žádáme o dodržení společenských pravidel, která se týkají oděvu.
 • Na imatrikulaci se prosím dostavte nejpozději 20 minut před jejím zahájením. Předpokládaná doba trvání je cca 45 minut. Žádáme Vás, abyste si před zahájením tohoto slavnostního aktu vypnuli své mobilní telefony.

UPOZORNĚNÍ:
V průběhu slavnostní promoce mohou být pořizovány obrazové, zvukové a obrazově zvukové záznamy všech přítomných osob. Svým vstupem do prostor, kde slavnostní promoce probíhá, toto bere každá osoba na vědomí. Pokud by se některý z absolventů nechtěl z takového důvodu slavnostní imaktrikulace zúčastnit, může požádat o vyřazení ze slavnostní imatrikulace.

Termín

 • Imatrikulace se koná v měsíci říjnu, o přesném termínu konání imatrikulací budou studenti včas informováni e-mailem.

ÚVODNÍ SEMINÁŘE

Jazykové centrum UK každoročně pořádá na začátku akademického roku úvodní seminář, jehož cílem je poskytnout souhrnně podstatné informace o požadavcích a podmínkách spojených s jazykovou přípravou v doktorském studiu.

Většina oborů doktorského studia pořádá informační setkání se studenty prvního ročníku. Doporučujeme proto sledovat webové stránky katedry nebo ústavu, které váš obor zajišťují.

Rektorát UK pořádá pravidelně Orientační týden pro studenty prvních ročníků.

Zápis do druhého a dalších ročníků se v doktorském studiu neuskutečňuje. Na sklonku akademického roku probíhá podle zveřejněného harmonogramu hodnocení plnění povinností stanovených individuálním studijním plánem. V případě, kdy oborová rada konstatuje, že student neplní individuální studijní plán, zahajuje se řízení o ukončení studia. Výsledky hodnocení ISP jsou studentům dostupné v SIS v modulu „Individuální studijní plán PhD studentů“. Kupón, stvrzující platnost studentského průkazu v daném akademickém roce, je možné si vyzvednout u studijní referentky v úředních hodinách Oddělení vědy.