Studium

Státní doktorská zkouška

Státní doktorská zkouška se koná po splnění všech základních studijních povinností dle Individuálního studijního plánu (ISP), a to v jeho schválené podobě, která je založena ve studijním spisu. SDZK se koná před komisí a je veřejná. Výsledek SDZK je klasifikován jako prospěl či neprospěl a zkoušku lze opakovat jen jednou. Konání státní závěrečné zkoušky probíhá dle čl. 10 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze a dle čl. 11 Opatření děkana č. 17/2016.

Přihlášení

SDZK se skládá v akademickém roce, který je pro splnění této povinnosti stanoven v Individuálním studijním plánu studenta (ISP). Ke SDZK je možné přistoupit po splnění všech základních studijních povinností dle Individuálního studijního plánu (ISP), a to v jeho schválené podobě, která je založena ve studijním spisu. V případě nejasností, konzultujte splnění těchto povinností se svou studijní referentkou. Součástí přihlášky je předložení kopie výkazu o doktorském studiu (indexu).

Ke SDZK je možné se přihlásit u studijní referentky na Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací. Přihlášku k SDZK lze podat i během přerušení studia.

Termíny SDZK jsou uvedené v Harmonogramu aktuálního akademického roku a přihlásit se na ně lze nejpozději 2 měsíce před konáním SDZK.

Po dohodě se školitelem a předsedou oborové rady lze SDZK konat i mimo tyto termíny.

Termín

Termín konání SDZK stanoví děkan na návrh předsedy oborové rady.

Termín SDZK je uveřejněn na úřední desce nejméně 14 dní před konáním SDZK.

Vyrozumění studenta o datu a místu konání obhajoby zajišťuje předseda oborové rady.

Termíny Státních doktorských zkoušek jsou uveřejněny na webu FF UK.

Komise

Předsedu a členy komise SDZK jmenuje děkan na návrh předsedy oborové rady.

Seznam studentů k jednotlivým komisím (včetně termínu a místa konání SDZK) předkládá předseda oborové rady prostřednictvím Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací, a to nejpozději 21 dní před konáním SDZK.

Komise se skládá z profesorů, docentů a odborníků schválených Vědeckou radou FF UK. Školitel je k SDZK přizván; může být členem komise, pokud byl pro tento účel schválen Vědeckou radou FF UK.

Průběh SDZK

  • Průběh SDZK je veřejný.
  • SDZK zahajuje a po celou dobu její průběh řídí předseda komise.
  • Neveřejná část SDZK včetně hlasování komise o klasifikaci se odehrává bez přítomnosti uchazeče a veřejnosti.
  • Vyhlášení výsledku SDZK je veřejné.

O konání SDZK se pořizuje zápis, jehož vypracování a doručení na Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací zajišťuje předseda komise. Vzor zápisu ze SDZK.

Výsledek SDZK zapisuje do SIS studijní referentka.

Pokud se student z vážných příčin k SDZK nedostaví, musí do tří dnů svou neúčast řádně zdůvodnit. Omluva se zasílá předsedovi komise prostřednictvím Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací (lze i elektronicky).