Studium

Státní doktorská zkouška

Základní informace

 • Státní doktorská zkouška (SDZK) se koná po splnění všech základních studijních povinností dle Vašeho Individuálního studijního plánu (ISP), a to v jeho schválené podobě. Koná se před komisí a je veřejná. Školitel je ke státnici přizván, a to i v případě, že není členem komise.
 • Konání státní doktorské zkoušky probíhá dle čl. 11 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze a čl. 30 Pravidel pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.
 • Výsledek SDZK je klasifikován jako prospěl či neprospěl. Student má právo na jeden opravný termín. Nevykoná-li SDZK ani v opravném termínu, studium mu bude ukončeno. Nedostaví-li se student k SDZK, na kterou je přihlášen, bez řádné omluvy, není klasifikován a termín mu propadá.

Kdy lze ke Státní doktorské zkoušce přistoupit?

 • Předpokladem pro přihlášení se k SDZK je splnění všech základních studijních povinností dle ISP. Kontrola požadavků pro jednotlivé obory je možná na zde.
 • SDZK se skládá v roce, kdy máte danou povinnost stanovenou v Individuálním studijním plánu. V případě nejasností konzultujte splnění těchto povinností se svou studijní referentkou.

Přihlášení

 • K SDZK je možné podat přihlášku nejpozději 2 měsíce před předběžným termínem konání SDZK.
 • Přihlašování k SDZK probíhá na Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací u Vaší studijní referentky. Přihlásit se můžete, i když máte přerušené studium. Pokud se nemůžete na Oddělení dostavit, kontaktujte svou studijní referentku, probere s Vámi další postup.
 • Termíny Státních doktorských zkoušek, ke kterým je možné se přihlásit jsou uvedené v Harmonogramu aktuálního akademického roku. Po dohodě se školitelem a předsedou oborové rady lze SDZK konat i mimo tyto termíny.
 • Úspěšně přihlášeni jste ve chvíli, kdy Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací ověří, že jste dle studijního plánu k SDZK splnili všechny prerekvizity. O přihlášení budete informováni automatickým e-mailem ze SIS.

Termín Vaší SDZK

 • Přesný termín konání Vaší SDZK stanovuje děkan na návrh předsedy oborové rady a je uveřejněn nejméně 14 dní před konáním SDZK na úřední desce v SIS
 • O datu a místu konání budete informováni automatickým e-mailem ze SIS.

Komise

 • Komisi pro SDZK jmenuje děkan na návrh předsedy oborové rady. Komise se skládá z profesorů, docentů a odborníků schválených Vědeckou radou FF UK. Školitel je k SDZK přizván; může být i členem komise, pokud byl pro tento účel schválen Vědeckou radou FF UK.
 • Seznam studentů k jednotlivým komisím (včetně termínu a místa konání) předkládá předseda oborové rady prostřednictvím Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací, a to nejpozději 21 dní před konáním SDZK.

Průběh

 • Jde o veřejnou komisionální zkoušku. Neveřejné je hlasování komise o klasifikaci.
 • Zkoušku zahajuje a řídí předseda komise.
 • O konání SDZK se pořizuje zápis, jehož vypracování a doručení na Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací zajišťuje předseda komise.
 • Výsledek SDZK zapisuje do SIS studijní referentka.

Omluva ze SDZK

 • Pokud se student z vážných příčin k SDZK, na kterou je přihlášen, nedostaví, je povinen svou neúčast řádně zdůvodnit. Omluva se zasílá předsedovi komise prostřednictvím Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací (lze i elektronicky). O řádnosti omluvy rozhoduje děkan. V případě, že se student řádně neomluví, termín mu propadá.

Možnosti konání Státní doktorské zkoušky

V rámci mimořádných opatření je možné, že se Vaše zkouška nebude moci konat plně prezenčně. Alternativou k prezenční zkoušce je hybridní nebo distanční zkouška. Aktuální informace o tom, v jakém režimu může Vaše zkouška proběhnout naleznete na http://koronavirus.ff.cuni.cz. Režim zkoušky v rámci aktuálně platných předpisů určuje předseda Oborové rady.

 • Distanční zkouška.
 • Hybridní zkouška.
  • student a minimálně jeden člen komise jsou přítomni prezenčně ve zkušební místnosti. Ostatní členové komise a veřejnost jsou připojeni přes MS Teams.
  • hybridní konání zkoušky nevyžaduje souhlas studenta.

Kontakt

Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací

nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1

 

Úřední hodiny

mimo ně pouze po domluvě
pondělí  nejsou úřední hodiny
úterý 9:00 – 12:00
středa nejsou úřední hodiny
čtvrtek 14:00 – 16:00
pátek nejsou úřední hodiny

Najdete nás i na Facebooku!

 


 

Důležité odkazy

Stránky ODSAK
Předpisy FF UK
Formuláře a žádosti
Úřední deska