Studium

Státní doktorská zkouška

Základní informace

 • Státní doktorská zkouška (SDZK) se koná po splnění všech základních studijních povinností dle Vašeho Individuálního studijního plánu (ISP), a to v jeho schválené podobě. Koná se před komisí a je veřejná. Školitel je ke státnici přizván, a to i v případě, že není členem komise.
 • Konání státní doktorské zkoušky probíhá dle čl. 11 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze a čl. 30 Pravidel pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.
 • Výsledek SDZK je klasifikován jako prospěl či neprospěl. Student má právo na jeden opravný termín. Nevykoná-li SDZK ani v opravném termínu, studium mu bude ukončeno. Nedostaví-li se student k SDZK, na kterou je přihlášen, bez řádné omluvy, není klasifikován a termín mu propadá.
 • Požadavky a obsah k SDZK naleznete v obecném plánu Vašeho oboru

Kdy lze ke Státní doktorské zkoušce přistoupit?

 • Předpokladem pro přihlášení se k SDZK je splnění všech základních studijních povinností dle ISP. Kontrola požadavků pro jednotlivé obory je možná zde.
 • SDZK se skládá v roce, kdy máte danou povinnost stanovenou v Individuálním studijním plánu. V případě nejasností konzultujte splnění těchto povinností se svou studijní referentkou.

Přihlášení

 • K SDZK je možné podat přihlášku nejpozději 2 měsíce před předběžným termínem konání SDZK.
 • Přihlašování k SDZK probíhá v SIS, postup naleznete v manuálu.
 • Termíny Státních doktorských zkoušek, ke kterým je možné se přihlásit jsou uvedené v Harmonogramu aktuálního akademického roku. Po dohodě s předsedou oborové rady lze SDZK konat i mimo tyto termíny. V tomto případě musí o individuálním termínu informovat předseda oborové rady příslušnou referentku e-mailem v dostatečném předstihu.
 • Úspěšně přihlášeni jste ve chvíli, kdy Referát doktorského studia  ověří, že jste dle studijního plánu k SDZK splnili všechny prerekvizity. O přihlášení budete informováni automatickým e-mailem ze SIS.

Termín Vaší SDZK

 • Přesný termín konání Vaší SDZK stanovuje děkan na návrh předsedy oborové rady a je uveřejněn nejméně 14 dní před konáním SDZK na úřední desce v SIS
 • O datu a místu konání budete informováni automatickým e-mailem ze SIS.

Komise

 • Komisi pro SDZK jmenuje děkan na návrh předsedy oborové rady. Komise se skládá z profesorů, docentů a odborníků schválených Vědeckou radou FF UK. Školitel je k SDZK přizván; může být i členem komise, pokud byl pro tento účel schválen Vědeckou radou FF UK.
 • Seznam studentů k jednotlivým komisím (včetně termínu a místa konání) předkládá předseda oborové rady prostřednictvím Referátu doktorského studia, a to nejpozději 21 dní před konáním SDZK.

Průběh

 • Jde o veřejnou komisionální zkoušku. Neveřejné je hlasování komise o klasifikaci.
 • Zkoušku zahajuje a řídí předseda komise.
 • O konání SDZK se pořizuje zápis, jehož vypracování a doručení na Referát doktorského studia zajišťuje předseda komise.
 • Výsledek SDZK zapisuje do SIS studijní referentka.

Omluva ze SDZK

 • Pokud se student z vážných příčin k SDZK, na kterou je přihlášen, nedostaví, je povinen svou neúčast řádně zdůvodnit. Omluva se zasílá předsedovi komise prostřednictvím Referátu doktorského studia. O řádnosti omluvy rozhoduje děkan. V případě, že se student řádně neomluví, termín mu propadá.

Možnosti konání Státní doktorské zkoušky

Je-li to důvodné nebo účelné, je možné konat státní doktorskou zkoušku nebo obhajobu disertační práce zcela distančně nebo částečně distanční formou. Režim zkoušky navrhuje předseda Oborové rady.

 • Částečně distanční a plně distanční zkouška.
 • koná se v programu MS Teams
 • Částečně distanční formou se rozumí zejména situace, kdy je (dle čl. 9 ods. 15 SZŘ UK):
  • a) student přítomen distančně, komise prezenčně a veřejnost prezenčně,
  • b) student přítomen prezenčně, část komise distančně a část komise a veřejnost prezenčně nebo
  • c) student přítomen distančně, komise prezenčně a veřejnost distančně.
 • Metodika pro distanční a částečně distanční průběh státní závěrečné zkoušky

Kontakt

nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1
1. patro, místnost č. 127
 

Úřední hodiny 

 
pondělí —-
úterý 09:00 – 12:00
středa 14:00 – 17:00
čtvrtek 14:00 – 16:00
pátek

Najdete nás i na Facebooku!

Důležité odkazy

Stránky Referátu doktorského studia
Předpisy FF UK
Formuláře a žádosti
Úřední deska