Studium

Fond mobility

KONTAKT

ZAHRANIČNÍ ODDĚLENÍ 

náměstí Jana Palacha 2

116 38 Praha 1
Místnosti 103 a 128
Kontakty na pracovníky

FOND MOBILITY UK

 • jedním z cílů  je finančně podporovat studentskou mobilitu
 • možná finanční podpora: úhrada nákladů na cestu, ubytování a stravování, úhrada školného, pojištění, učebnic a další náklady spojené se studijním či vědeckým pobytem
 • podpora se poskytuje ve výši maximálně jedné poloviny celkových nákladů
 • finanční podpora není nároková
 • je třeba zažádat před cestou (zpětně nelze)
 • žádat mohou pouze studenti v prezenční formě studia
 • nelze kombinovat se stipendiem v rámci programu Erasmus+

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

 • fakultní kolo – žádosti studentů projednává Zahraniční komise FF UK (složená z vyučujících a studentů nominovaných senátem a děkanem FF UK)
  – o výsledcích výběrového řízení jsou uchazeči informováni e-mailem
 • vybrané žádosti jsou postoupeny na RUK k celouniverzitnímu kolu výběrového řízení
  – o výsledcích výběrového řízení jsou uchazeči informováni e-mailem
 • termíny pro odevzdání podkladů se vyhlašují dvakrát ročně (s uzávěrkami v říjnu a březnu)
 • AKTUÁLNÍ FAKULTNÍ TERMÍN:
  středa 7. 3. 2018 (do 17:30 hod.)

  možno odevzdávat kdykoli v úředních hodinách, výše uvedené datum je nejzazší možný termín

PODKLADY K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ

VÝPLATA PŘIDĚLENÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

DOKUMENTY PO NÁVRATU

ZÁKLADNÍ KRITÉRIA POSUZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ ZAHRANIČNÍ KOMISÍ FF UK

 • splnění všech formálních náležitostí (kompletní složka všech požadovaných dokumentů, denní forma studia);
 • zahraniční pobyt musí odpovídat oboru, jenž student studuje na FF UK (není možné doporučovat k finanční podpoře např. jazykové kurzy rozšiřující studentovu kvalifikaci mimo studijní plán jeho oboru);
 • předem stanovené cíle pobytu nad rámec prostého osvojení jazyka (nejčastěji projekt bakalářské/diplomové/disertační práce, na níž bude student pracovat v době zahraničního pobytu);
 • reálnost finančních požadavků (posuzovaná nejen ve vztahu ke konkrétnímu projektu, ale i k celkovému objemu požadavků podaných všemi studenty). Vzhledem k tomu, že prostředky Fondu mobility nejsou nevyčerpatelné, je hodnocena nejen relevantnost pobytu konkrétního studenta, ale přínos výjezdu tohoto studenta pro fakultu jako celek.

DOPLŇKOVÁ KRITÉRIA

 • propracování a reálnost projektu, formulování cílů, metod a výsledků
 • kvalita a detailnost doporučení odborného garanta

 


Kontaktní osoba: Mgr. Marie Hanková

Proplácení přidělených finančních prostředků: Mgr. Roman Zaťko