Fond mobility – stipendia / Mobility Fund Scholarships

KONTAKT

ZAHRANIČNÍ ODDĚLENÍ 

náměstí Jana Palacha 2

116 38 Praha 1
Místnosti 103 a 128
Kontakty na pracovníky

FOND MOBILITY UK

.

 • určeno na podporu zahraniční studentské mobility – finanční podpora není nároková
  the objective of the Mobility Fund of Charles University is to provide financial support for participation of FA CU students in international study or professional events abroad
  .
 • podpora dlouhodobých pobytů v zahraničnístudijní pobyty v délce 1-2 semestry nebo vědecké a výzkumné pobyty v délce min. 3 týdny (netýká se výjezdů na konference, semináře, kongresy apod.)
  financial support for long-term stays abroad1-2 semesters study stays or min. 3 weeks long scientific and research stays
  .
 • možná finanční podpora: úhrada nákladů na cestu, ubytování a stravování, úhrada školného, pojištění, učebnic a dalších nákladů spojených se studijním či vědeckým pobytem
  financial support can be used for: travel costs, accomodation and boarding costs, tutition fees, insurance, textbooks and other costs
  .
 • podpora se poskytuje ve výši maximálně jedné poloviny celkových nákladů
  support is provided up to a maximum of one half of the total costs
  .
 • žádosti musí být podány před výjezdem do zahraničí
  the application must be submitted before departure
  .
 • žádat mohou pouze studenti v prezenční formě studia
  for full-time students only

  .
 • nelze kombinovat se stipendiem v rámci programu Erasmus+
  can´t be combined with Erasmus+ scholarships
  .
 • rektorátní stránky FM
  Rectorate´s MF website + EN Rector’s Directive No. 50/2023 + Statutes of the Mobility Fund of Charles University

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ / CALL FOR APPLICATIONS

 • fakultní kolo / faculty application round

  žádosti studentů projednává Zahraniční komise FF UK
  the applications are evaluated by Zahraniční komise FF UK
  o výsledcích výběrového řízení jsou uchazeči informováni e-mailem
  the results are sent to the applicants by e-mail
 • univerzitní kolo / university application round

  – vybrané žádosti jsou postoupeny Rektorátu UK k celouniverzitnímu kolu výběrového řízení
  the recommended applications are submitted to the Rectorate
  – o výsledcích výběrového řízení jsou uchazeči informováni e-mailem
  the results are sent to the applicants by e-mail
 • termíny pro odevzdání podkladů se vyhlašují dvakrát ročně (s uzávěrkami v březnu a říjnu)
  applications are open twice a year (deadlines in March and October)
 • AKTUÁLNÍ FAKULTNÍ UZÁVĚRKA / CURRENT FACULTY DEADLINE:

  pátek / Friday 8. 3. 2024 (12:00 / at noon)

  výše uvedené datum je nejzazší možný termín, poté bude aplikace uzavřena
    the above deadline is the latest possible option, after that the application will be closed

PODÁNÍ ŽÁDOSTI / APPLICATION PROCESS

VÝPLATA PŘIDĚLENÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ / PAYMENT OF THE SCHOLARSHIP

DOKUMENTY PO NÁVRATU / DOCUMENTS UPON RETURN

ZÁKLADNÍ KRITÉRIA POSUZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ ZAHRANIČNÍ KOMISÍ FF UK / BASIC EVALUATION CRITERIA

 • splnění všech formálních náležitostí (kompletní složka všech požadovaných dokumentů, denní forma studia)
  fulfillment of all formal requirements (complete folder of all required documents, full-time form of study)
 • zahraniční pobyt musí odpovídat oboru, jenž student studuje na FF UK (není možné doporučovat k finanční podpoře např. jazykové kurzy rozšiřující studentovu kvalifikaci mimo studijní plán jeho oboru)
  the international stay abroad must correspond to the applicant´s field of study (e.g. language courses are not accepted if they are not a mandatory part of the study plan)
 • jasně stanovené cíle pobytu nad rámec prostého osvojení jazyka (nejčastěji projekt bakalářské/diplomové/disertační práce, na níž bude student pracovat v době zahraničního pobytu)
  clearly defined goals of the abroad stay beyond just enhancing the language competence (the most often it is description of the BA/MA/Ph.D. thesis project)
 • Reálnost finančních požadavků (posuzovaná nejen ve vztahu ke konkrétnímu projektu, ale i k celkovému objemu požadavků podaných všemi studenty). Vzhledem k tomu, že prostředky Fondu mobility nejsou nevyčerpatelné, je hodnocena nejen relevantnost pobytu konkrétního studenta, ale přínos výjezdu tohoto studenta pro fakultu jako celek.
  The reality of financial requirements (assessed not only in relation to a specific project, but also to the total volume of requirements submitted by all students). Due to the fact that the resources of the Mobility Fund are not inexhaustible, not only the relevance of the stay of a particular student is evaluated, but also the benefit of this student’s departure for the faculty as a whole.

DOPLŇKOVÁ KRITÉRIA / ADDITIONAL CRITERIA

 • propracování a reálnost projektu, formulování cílů, metod a výsledků
  elaboration and reality of the project, formulation of goals, methods and outcomes
 • kvalita a detailnost doporučení odborného garanta
  quality and detail of the recommendation letter

 


Kontaktní osoba: marie.hankova@ff.cuni.cz