Studium

Fond mobility – stipendia

KONTAKT

ZAHRANIČNÍ ODDĚLENÍ 

náměstí Jana Palacha 2

116 38 Praha 1
Místnosti 103 a 128
Kontakty na pracovníky

FOND MOBILITY UK

 • určeno na podporu zahraniční studentské mobility – finanční podpora není nároková
 • podpora dlouhodobých pobytů v zahraničnístudijní pobyty v délce 1-2 semestry nebo vědecké a výzkumné pobyty v délce min. 1 měsíc (netýká se výjezdů na konference, semináře, kongresy apod.)
 • možná finanční podpora: úhrada nákladů na cestu, ubytování a stravování, úhrada školného, pojištění, učebnic a dalších nákladů spojených se studijním či vědeckým pobytem
 • podpora se poskytuje ve výši maximálně jedné poloviny celkových nákladů
 • žádosti se podávají před výjezdem do zahraničí (zpětně žádat nelze)
 • žádat mohou pouze studenti v prezenční formě studia
 • nelze kombinovat se stipendiem v rámci programu Erasmus+

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

 • fakultní kolo

  žádosti studentů projednává Zahraniční komise FF UK
  o výsledcích výběrového řízení jsou uchazeči informováni e-mailem
 • univerzitní kolo

  – vybrané žádosti jsou postoupeny Rektorátu UK k celouniverzitnímu kolu výběrového řízení
  – o výsledcích výběrového řízení jsou uchazeči informováni e-mailem
 • termíny pro odevzdání podkladů se vyhlašují dvakrát ročně (s uzávěrkami v říjnu a březnu)
 • AKTUÁLNÍ FAKULTNÍ TERMÍN:
  pátek 4. 10. 2019 (do 12:00 hod.)

  možno odevzdávat kdykoli v úředních hodinách, výše uvedené datum je nejzazší možný termín

PODKLADY K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ

VÝPLATA PŘIDĚLENÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

DOKUMENTY PO NÁVRATU

ZÁKLADNÍ KRITÉRIA POSUZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ ZAHRANIČNÍ KOMISÍ FF UK

 • splnění všech formálních náležitostí (kompletní složka všech požadovaných dokumentů, denní forma studia);
 • zahraniční pobyt musí odpovídat oboru, jenž student studuje na FF UK (není možné doporučovat k finanční podpoře např. jazykové kurzy rozšiřující studentovu kvalifikaci mimo studijní plán jeho oboru);
 • předem stanovené cíle pobytu nad rámec prostého osvojení jazyka (nejčastěji projekt bakalářské/diplomové/disertační práce, na níž bude student pracovat v době zahraničního pobytu);
 • reálnost finančních požadavků (posuzovaná nejen ve vztahu ke konkrétnímu projektu, ale i k celkovému objemu požadavků podaných všemi studenty). Vzhledem k tomu, že prostředky Fondu mobility nejsou nevyčerpatelné, je hodnocena nejen relevantnost pobytu konkrétního studenta, ale přínos výjezdu tohoto studenta pro fakultu jako celek.

DOPLŇKOVÁ KRITÉRIA

 • propracování a reálnost projektu, formulování cílů, metod a výsledků
 • kvalita a detailnost doporučení odborného garanta

 


Kontaktní osoba: Mgr. Marie Hanková