Studium

Formuláře

KONTAKT

ZAHRANIČNÍ ODDĚLENÍ 

náměstí Jana Palacha 2

116 38 Praha 1
Místnosti 103 a 128
Kontakty na pracovníky

POZOR: Letos není třeba dokumenty odevzdávat fyzicky, ale stačí je nahrát do aplikace.

ATTENTION: The documents should be uploaded in the online application system only this year, the hard copies are not necessary.

 

1) ŽÁDOST / APPLICATION

 • Aplikace pro jarní kolo 2021 se otevírá 1. 2. 2021.
  The online application for the spring round 2021 opens 1 February 2021.

 

2) ODSOUHLASENÍ ŽÁDOSTI GARANTEM / APPROVAL OF THE APPLICATION BY THE GUARANTOR

V souladu s GDPR je při ukládání záložky Údaje žadatele ukládající osoba dotázána, zda si přeje uložit a zaslat žádost o souhlas garantovi (osoba, která píše doporučující dopis). Standardní postup je potvrzení tohoto dotazu a vyčkání, až garantovi e-mailem dorazí výzva a následně tento souhlas v žádosti provede. Garanta dopředu upozorněte, že mu přijde žádost o souhlas (může se stát, že spadne do spamů). U Externího garanta není tento souhlas prozatím vyžadován.

In accordance with the GDPR, when saving the Applicant’s Data tab, the applicant is asked to save and send a request for approval to the guarantor (the person who writes the Recommendation Letter). The standard procedure is to confirm this inquiry and wait until the guarantor receives an invitation by e-mail and then executes this consent in the application. Notify the guarantor in advance that he / she will receive a request for consent (it may be forwarded into the spam folder). This consent is not yet required for the External Guarantor.

 

3) V APLIKACI JE SEZNAM DALŠÍCH DOKUMENTŮ, které je potřeba odevzdat (dle typu Žádosti) / THE APPLICATION CONTAINS A LIST OF OTHER DOCUMENTS that need to be submitted (according to the type of Application).

 • Obecné informace k jednotlivým typům přihlašovacích dokumentů najdete zde.
  General information on the types of application documents can be found here.
 • U jazykových oborů není třeba dokládat jazykovou způsobilost v případě, že studium na zahraniční univerzitě probíhá ve studovaném jazyce, tuto informaci do systému nahrajte jako přílohu ve Wordu, kde stačí jednou větou zmínit danou skutečnost.

  Applicants studying a linguistic field of study do not have to provide language proficiency if the study at a foreign university is provided in the studied language, upload this information to the system as an attachment in Word, where it is enough to mention the given fact in one sentence.

 • Orientační seznam potřebných dokumentů / Indicative list of required documents:
 1. Podpora vědeckých nebo výzkumných pobytů v zahraničí – akceptační dopis; motivační dopis; doporučení akademického pracovníka FF UK
  Support for scientific or research stays abroadletter of acceptance; cover letter; recommendation of an academic staff member of FA CU
 2. Podpora studia na zahraniční univerzitě v délce 1-2 semestry – akceptační dopis; motivační dopis; doporučení akademického pracovníka FF UK; doložení jazykové způsobilosti
  1-2 semesters stays at a foreign university – acceptance letter; cover letter; recommendation of an academic staff member of FA CU; proof of language proficiency
 3. Podpora pro zahraniční vysokoškolské nebo vědecké pracovníky přednášející na UK – zde se většina informací vyplňuje až do aplikace, samostatně lze odevzdat doporučení vedoucího ústavu/katedry
  Support for foreign lecturers or researchers lecturing at FA CU – most of the information is filled in the online application, the recommendations of the head of the department can be submitted separately