Studium

Mezinárodní (bilaterální) smlouvy

Zahraniční oddělení
Náměstí Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
Místnosti 103 a 128
Kontakty na pracovníky


Obecné informace

STIPENDIA JSOU URČENA PRO AKADEMICKÉ PRACOVNÍKY A PRO ŘÁDNÉ STUDENTY UNIVERZITY KARLOVY. VYBRANÍ UCHAZEČI JIMI TUDÍŽ MUSÍ BÝT I BĚHEM SVÉHO STIPENDIJNÍHO POBYTU V ZAHRANIČÍ A TAKÉ V DOBĚ ŽÁDOSTI O PROPLACENÍ CESTOVNÉHO. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NELZE STUDIUM PŘERUŠIT NA DOBU ZAHRANIČNÍHO POBYTU.

Stipendijní místa se rozdělují dvěma způsoby:

1. STIPENDIJNÍ MÍSTA NA ZÁKLADĚ KVÓT

 • místa jednotlivým vysokým školám každoročně přiděluje MŠMT ČR
 • uchazeč se do výběrového řízení hlásí prostřednictvím fakultního Zahraničního oddělení
 • výběrové řízení realizuje Rektorát UK, kam jsou uchazeči nominováni fakultou
 • uchazeči o studijní pobyt předkládají tyto dokumenty (ve dvojím vyhotovení = originál + kopie):

  návrh na vyslání – vyplnit on-line aplikaci,
  přihlášku vytisknout a odevzdat v papírové podobě  (je třeba správně zadat, že se jedná o Rozpis kvót)
  souhlas se zpracováním zprávy o pobytu
  motivační dopis
  – p
  otvrzení o studijním průměru (vystaví Studijní oddělení)

 

2. STIPENDIJNÍ MÍSTA NA ZÁKLADĚ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ DZS

 • Akademická informační agentura ve spolupráci s daným zastupitelským úřadem organizuje konkurzy na obsazení konkrétních studijních míst
 • jako přihláška slouží návrh na vyslání potvrzený Zahraničním oddělením fakulty a další dokumenty, které DZS požaduje (viz web DZS)
 • uchazeč potřebné dokumenty doručí přímo na DZS

Termíny pro akademický rok 2019/2020

UPOZORŇUJEME, ŽE NENÍ PROPLÁCENO CESTOVNÉ NA LETNÍ ŠKOLY DO ŠVÉDSKA, CHORVATSKA A SLOVINSKA.

PRO POBYTY NA ZÁKLADĚ KVÓT:

 • Itálie, Řecko – středa 12. 12. 2018 do 17:30
 • Slovensko – úterý 5. 2. 2018

PRO POBYTY NA ZÁKLADĚ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Aktualizované informace k nabídce stipendií do jednotlivých zemí jsou zveřejněny na webu DZS.

14. 12. 2018 je termín odevzdání přihlášek do následujících zemí:

Albánie nabízí 2 místa na letní školu albánského jazyka, 18 měsíců studijního pobytu pro studenty BSP, MSP a DSP a 2 měsíce výzkumného nebo přednáškového pobytu pro VŠ učitele

Bulharsko nabízí 8 míst na letní školu bulharštiny, 27 měsíců studijních pobytů pro studenty BSP, MSP a DSP, 3 měsíce výzkumného pobytu pro VŠ učitele a 2 místa na zimní seminář balkanistiky.

Egypt nabízí 4 místa studijního pobytu pro studenty DSP, 18 měsíců studijního a přednáškového pobytu pro VŠ učitele a vědecké pracovníky a 2 místa na studijní pobyt pro VŠ učitele

Gruzie nabízí 2 místa na letní školu gruzínského jazyka, 27 měsíců studijního pobytu pro studenty BSP, MSP a DSP a 2 měsíce výzkumného a přednáškového pobytu pro VŠ učitele

Lotyšsko nabízí 2 místa na oborově zaměřené letní školy v AJ, 30 měsíců studijního pobytu pro studenty BSP, MSP a DSP a 3 měsíce studijního a přednáškového pobytu pro VŠ učitele

Makedonie nabízí 10 měsíců na studijní pobyt pro studenty BSP, MSP a DSP a 2 místa na studijní a přednáškový pobyt pro VŠ učitele a vědecké pracovníky

Mongolsko nabízí 3 místa na letní kurz mongolského jazyka, 20 měsíců studijního pobytu pro studenty BSP, MSP a DSP a 2 měsíce studijního a přednáškového pobytu pro VŠ učitele

Rumunsko nabízí 4 místa na letní kurz rumunštiny, 27 měsíců studijního pobytu pro studenty BSP, MSP a DSP a 3 měsíce studijního a přednáškového pobytu pro VŠ učitele

Ukrajina nabízí 4 místa na letní kurz ukrajinštiny, 27 měsíců studijního pobytu pro studenty BSP, MSP a DSP a 2 měsíce studijního a výzkumného pobytu pro VŠ učitele

17. 12. 2018 je termín odevzdání na výběrové řízení do Číny:

Čína nabízí 90 měsíců studijního pobytu pro studenty BSP, MSP a DSP, přednostně pro studenty jiných než sinologických oborů

 –

Náležitosti před odjezdem

 • Jakmile uchazeč obdrží akceptační dopis z MŠMT nebo agentury AIA, e-mailem nahlásí termín svého pobytu v zahraničí  Mgr. Romanu Zaťkovi, Ph.D. (Zahraniční oddělení FF UK). Pokud uchazeč akceptační list neobdrží, musí si ho sám z MŠMT nebo agentury AIA vyžádat, protože je základním dokladem pro proplacení financí.
 • Akademičtí pracovníci předloží vedoucímu ZO cestovní příkaz k podpisu.
 • Cestovní náklady se proplácejí až po návratu a po dodání všech nutných podkladů.

Náležitosti po návratu

V rámci některých mezivládních kulturních dohod má vyjíždějící nárok na proplacení cestovních nákladů do místa pobytu a zpět (pouze jedna cesta tam a jedna cesta zpět), tzn. letenku nebo vlakovou či autobusovou jízdenku. Pokud je nutné cestovat několika spoji, proplácí se všechny jízdenky/letenky. V žádném případě se neproplácí cesta soukromým autem a také proplacení taxi není možné.

Studenti jsou při nákupu nabádáni k hospodárnosti, využívání studentských slev, u vlaků přednostně 2. třídy apod.

 

POSTUP PROPLÁCENÍ:

Zahraniční oddělení k podání žádosti o proplacení cestovních nákladů předem nevyzývá.

O proplacení je možné žádat po celý kalendářní rok až do posledního níže uvedeného termínu. FF UK shromažďuje žádosti a na konci každého pololetí prostřednictvím Rektorátu UK žádá MŠMT o refundaci cestovních nákladů.

Čtvrtletní termíny :

pro I.pololetí ……………..15. 5.

pro II. pololetí …………….13.10.

Protože finance za cestovní náklady se proplácejí podle kalendářního roku, nikoliv akademického, upozorňujeme vyjíždějící, aby zvláště věnovali pozornost poslednímu termínu. Po tomto datu je ukončený příjem za daný kalendářní rok a po něm už není možné další žádosti o proplacení  pobytů  v tomto kalendářním roce vyřizovat.

Studenti, kteří odjíždějí na podzim a budou se vracet ještě téhož kalendářního roku, dodají doklad o studiu ještě před návratem (z důvodu termínu pro pro II. pololetí) podle předběžné domluvy se  Zahraničním oddělením.

! Uchazeči, kteří odjíždějí během roku a vrací se až následující kalendářní rok, o tom ještě před odjezdem informují Zahraniční oddělení, dodají akceptační list a domluví se na dalším postupu. V případě zpáteční letenky není problém s proplacením v následujícím akademickém roce, v případě letenek dvou, je třeba cestu tam proplatit ještě v daném kalendářním roce!

V případě, že vyjíždějící výrazně změní původní termín svého pobytu a je na této změně domluven s MŠMT nebo agenturou AIA, musí tuto skutečnost bez odkladu a předem nahlásit Zahraničnímu oddělení. Stejně tak v případě výrazného zkrácení pobytu během studia v zahraničí je nutné kontaktovat MŠMT nebo AIA a domluvit se na nároku na proplacení cestovních nákladů a poté o výsledku informovat Zahraniční oddělení.

 –

Nezbytné podklady pro úhradu cestovného, které student vyplní a dodá nejpozději 14 dní po návratu:

 • Žádost
 • Kopie akceptačního listu z MŠMT nebo AIA
 • Akademičtí pracovníci předkládají cestovní příkaz k podpisu vedoucímu ZO – před cestou a znovu po návratu.
 • Originál či kopie jízdenky nebo letenky (datum se musí alespoň zhruba krýt se studijním pobytem)
 • Doklad o zaplacení jízdenek/letenek – účtenka nebo výpis z účtu (ta část, která obsahuje danou částku, může být i formou printscreenu z internetového bankovnictví). Částky v cizí měně budou přepočítány podle aktuální kurzu ČNB v den vyřizování žádosti na Zahraničním oddělení FF UK.
 • Kopie bankovní karty s číslem účtu, vlastnoručně podepsaná, možno i výpis z účtu, kde je důležitá hlavička s číslem účtu, jménem a adresou žadatele.
  POZOR: číslo účtu musí mít žadatel uloženo v SIS, jinak nebude možno proplatit.
 • Formulář Rozhodnutí o přidělení stipendia (neplatí pro akademické pracovníky ) – je na základě odevzdaných předchozích dokumentů připraven na ZO a podepisuje ho děkan FF UK. Originál si student po podpisu děkanem vyzvedne jako doklad o proplacení financí (bude vyzván ZO). Teprve po podepsání a vyzvednutí Rozhodnutí může být studentovi proplacena žádaná částka za cestovní náklady.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kontaktní osoby:

Mgr. Roman Zaťko, Ph.D.