Mezinárodní smlouvy / International Agreements

Zahraniční oddělení
Náměstí Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
Místnosti 103 a 128
Kontakty na pracovníky


Obecné informace / General Information

 • Stipendia jsou určena pro akakdemické pracovníky a studenty UK, vybraní uchazeči jimi musí být během pobytu v zahraničí a také v době žádosti o proplacení cestovného. Studium nelze přerušit na dobu zahraničního pobytu.
  .
  Scholarships are intended for academic staff and students of Charles University, the selected applicants must be them during their stay abroad and also at the time of the application for reimbursement of travel expenses. The study cannot be interrupted for the period of the stay abroad.
  .
 • Brožura DZS 2023/24 / DZS Brochure 2023/24

Stipendijní místa se rozdělují dvěma způsoby / Scholarships are divided into two types:

1. STIPENDIJNÍ MÍSTA NA ZÁKLADĚ KVÓT / QUOTA-BASED SCHOLARSHIPS

 • místa jednotlivým vysokým školám každoročně přiděluje MŠMT ČR
  places are allocated annually to universities by the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic
  .
 • uchazeč se hlásí prostřednictvím fakultního Zahraničního oddělení
  the applicant applies through the FA CU International Relations Office
  .

 • výběrové řízení realizuje Rektorát UK, kam jsou uchazeči nominováni fakultou
  the selection procedure is carried out by the CU Rectorate, where applicants are nominated by the faculty
  .
 • uchazeči o studijní pobyt zasílají v češtině tyto dokumenty:
  application documents to be sent in CZ or EN:

  návrh na vyslání – vyplnit on-line aplikaci (je třeba zadat, že se jedná o Rozpis kvót), přihlášku vytisknout, podepsat a naskenovat
   .návrh na vyslání
  fill in the online application (it is necessary to fill in that it is Rozpis kvót), print the application, sign and scan it
  .

  – souhlas se zpracováním zprávy o pobytu – ke stažení na stejné stránce jako návrh na vyslání
  ..souhlas se zpracováním zprávy o pobytu –
  download on the same page as návrh na vyslání
  .
  motivační dopis (obecné informace k jednotlivým typům přihlašovacích dokumentů zde)
  ..Cover Letter (general info on types of application documents you can find here)
  .

  – potvrzení o studijním průměru (vystaví Studijní oddělení)
  ..GPA confirmation – issued by the Student´s Affairs Office

Všechny dokumenty zasílejte na e-mail: marie.hankova@ff.cuni.cz, každý dokument naskenujte zvlášť.

Send all documents to e-mail: marie.hankova@ff.cuni.cz, scan each document separately.

.

2. STIPENDIJNÍ MÍSTA NA ZÁKLADĚ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ DZS / DZS SELECTION PROCEDURE BASED SCHOLARSHIPS

 • Akademická informační agentura ve spolupráci s daným zastupitelským úřadem organizuje konkurzy na obsazení konkrétních studijních míst
  The Academic Information Agency, in cooperation with the given embassy, organizes competitions to fill specific study places
  .
 • jako přihláška slouží návrh na vyslání potvrzený Zahraničním oddělením fakulty a další dokumenty, které DZS požaduje (viz web DZS)
  návrh na vyslání confirmed by the FA CU International Relations Office plus other documents required by the DZS (see the DZS website) serve as the application
  .
 • uchazeč potřebné dokumenty doručí přímo na DZS
  the applicant submit the documents directly to DZS

Termíny pro akademický rok 2023/2024 / Academic Year 2023/24 Deadlines

1. POBYTY NA ZÁKLADĚ KVÓT / QUOTA-BASED SCHOLARSHIP

Detaily k jednotlivým zemím si vyfiltrujete zde (do filtru zadejte rok 2022).
You can filter the details on each country here (specify 2022 in the filter).
.

 • ČLR – studijní pobyty pro studenty oboru sinologie (předvýběr kandidátů probíhá na KSI) – 7 míst pro UK + jeden náhradník
  China – study stays for sinology students (pre-selection of candidates takes place at KSI) – 7 places for CU + one substitute
  fakultní uzávěrka pro podávání přihlášek / faculty application deadline2. 12. 2022  (12:00 / noon)
 • Slovensko – letní kurzy slovenského jazyka a kultury v roce 2023 – 2 místa pro UK + jeden náhradník
  Slovakia – 2023 summer courses in Slovak language and culture – 2 places for CU + one substitute
  – 
  fakultní uzávěrka pro podávání přihlášek / faculty application deadline: 3. 2. 2023 (12:00 / noon)
  .
 • ČLR – letní kurzy čínštiny pro učitele čínštiny v roce 2023 – 1 místo pro UK + jeden náhradník
  China – Chinese summer courses for teachers of Chinese – 1 place for CU + one substitute
  fakultní uzávěrka pro podávání přihlášek / faculty application deadline:  3. 3. 2023 (12:00 / noon)

2. PRO POBYTY NA ZÁKLADĚ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ / DZS SELECTION PROCEDURE BASED SCHOLARSHIPS

Aktualizované informace k nabídce stipendií do jednotlivých zemí jsou zveřejněny na webu DZS.
Updated information on the scholarships offer for particular countries is published on the DZS website.

.

 • Stipendijní letní kurzy hebrejštiny v roce 2023 v Izraeli. Nabídka je určena pro VŠ studenty s ukončeným Bc. studiem (nebo končící v akademickém roce 2023/24) a pro pedagogy do 35 let. Předchozí znalost hebrejštiny není nutná; podmínkou je dostatečná znalost angličtiny.Přihlášky přijímá AIA, naskenované dokumenty je třeba zaslat emailem na e-podatelna@gmail.cz.
  Bližší informace včetně seznamu požadovaných dokumentů jsou v přehledu nabídky ve vyhledávači stipendií AIA.

  Termín: 29. 12. 2022.

 • ČLR nabízí stipendijní místa k semestrálním studijním pobytům pro studenty přednostně jiných než sinologických oborů. Seznam čínských univerzit, na něž je možné se hlásit, zveřejňuje na svých webových stránkách China Scholarship Council (programy s oranžovou hvězdou jsou zahrnuté ve stipendijní nabídce): 19.12.2022
  China offers scholarship places for semester-long study visits for students, preferably in fields other than Sinology. The China Scholarship Council publishes a list of Chinese universities to which applications are open on its website (programs with an orange star are included in the scholarship offer): 19.12.2022

Náležitosti před odjezdem / Pre-departuture Requirements

 • Jakmile uchazeč obdrží akceptační dopis z MŠMT nebo agentury AIA, e-mailem nahlásí termín svého pobytu v zahraničí Mgr. Renatě Jamin (Zahraniční oddělení FF UK). Pokud uchazeč akceptační dopis neobdrží, musí si ho sám vyžádat, protože je základním dokladem pro proplacení financí.
  .
  As soon as the applicant receives an Acceptance Letter from the Ministry of Education, Youth and Sports or AIA, they will report the term of their stay abroad by e-mail toMgr. Renata Jamin (International Relations Office FA CU). If the applicant does not receive the Acceptance Letter, they must request it, as it is the basic document for the scholarship payment.
  .
 • Akademičtí pracovníci předloží vedoucímu ZO cestovní příkaz k podpisu.
  Academics submit their Travel Order to the head of the IRO for signing.
  .
 • Cestovní náklady se proplácejí až po návratu a po dodání všech nutných podkladů.
  Travel costs are reimbursed only upon return and submitting of all necessary documents.

Náležitosti po návratu / Requirements upon Return

V rámci některých mezinárodních dohod má žadatel nárok na proplacení cestovních nákladů do místa pobytu a zpět (pouze jedna cesta tam a jedna cesta zpět), tzn. letenku nebo vlakovou či autobusovou jízdenku. Pokud je nutné cestovat několika spoji, proplácí se všechny jízdenky/letenky. V žádném případě se neproplácí cesta soukromým automobilem nebo taxi.

Under some international agreements, the applicant is entitled to reimbursement of travel expenses to and from the place of residence (only one way there and one way back), i.e. air, train or bus ticket. If it is necessary to travel with multiple means of transport, all tickets are reimbursed. In no case is the trip reimbursed by private car or taxi.
.

POSTUP PROPLÁCENÍ / REIMBURSEMENT PROCEDURE


O proplacení je možné žádat po celý kalendářní rok až do posledního níže uvedeného termínu. FF UK shromažďuje žádosti a na konci každého pololetí prostřednictvím Rektorátu UK žádá o refundaci cestovních nákladů.

Reimbursement can be requested throughout the calendar year until the last date below. The FA CU collects applications and at the end of each semester, through the CU Rectorate, it asks the for reimbursement of travel expenses.

Pololetní termíny :

pro I.pololetí ……………..15. 5.

pro II. pololetí …………….13.10.

Protože finance za cestovní náklady se proplácejí podle kalendářního roku, nikoliv akademického, upozorňujeme vyjíždějící, aby zvláště věnovali pozornost poslednímu termínu. Po tomto datu je ukončený příjem za daný kalendářní rok a po něm už není možné další žádosti o proplacení  pobytů  v tomto kalendářním roce vyřizovat.

Studenti, kteří odjíždějí na podzim a budou se vracet ještě téhož kalendářního roku, dodají doklad o studiu ještě před návratem (z důvodu termínu pro pro II. pololetí) podle předběžné domluvy se  Zahraničním oddělením.

! Uchazeči, kteří odjíždějí během roku a vrací se až následující kalendářní rok, o tom ještě před odjezdem informují Zahraniční oddělení, dodají akceptační list a domluví se na dalším postupu. V případě zpáteční letenky není problém s proplacením v následujícím akademickém roce, v případě letenek dvou, je třeba cestu tam proplatit ještě v daném kalendářním roce!

V případě, že vyjíždějící výrazně změní původní termín svého pobytu a je na této změně domluven s MŠMT nebo agenturou AIA, musí tuto skutečnost bez odkladu a předem nahlásit Zahraničnímu oddělení. Stejně tak v případě výrazného zkrácení pobytu během studia v zahraničí je nutné kontaktovat MŠMT nebo AIA a domluvit se na nároku na proplacení cestovních nákladů a poté o výsledku informovat Zahraniční oddělení.

 –

Nezbytné podklady pro úhradu cestovného, které student/akademik vyplní a dodá na ZO (uzávěrky viz výše):

Student:

 • Žádost
 • Kopie akceptačního listu z MŠMT nebo AIA
 • Potvrzení o absolvování zahraničního pobytu (platí pro studenty) – kopie transkriptu, kopie potvrzení o studiu ze zahraniční instituce apod.
 • Originál či kopie jízdenky nebo letenky (datum se musí alespoň zhruba krýt se studijním pobytem)
 • Doklad o zaplacení jízdenek/letenek – účtenka nebo výpis z účtu (ta část, která obsahuje danou částku, může být i formou printscreenu z internetového bankovnictví). Částky v cizí měně budou přepočítány podle aktuální kurzu ČNB v den vyřizování žádosti.
 • Kopie bankovní karty s číslem účtu, vlastnoručně podepsaná, možno i výpis z účtu, kde je důležitá hlavička s číslem účtu, jménem a adresou žadatele.
  POZOR: číslo účtu musí mít student uloženo v SIS, jinak nebude možno proplatit.

Na základě odevzdaných předchozích dokumentů je připraveno Rozhodnutí o přidělení stipendia, které podepisuje děkan FF UK. ZO informuje studenta o výplatě stipendia.

.

Akademik:

 • Kopie akceptačního listu z MŠMT nebo AIA
 • Cestovní příkaz musí být podepsaný vedoucím ZO před cestou a znovu po návratu. ZO si udělá kopii a na CP doplní č. zakázky, z níž se proplatí cestovné.
 • Kopie jízdenky nebo letenky (datum se musí alespoň zhruba krýt se studijním pobytem)
 • Doklad o zaplacení jízdenek/letenek – účtenka nebo výpis z účtu (ta část, která obsahuje danou částku, může být i formou printscreenu z internetového bankovnictví). Částky v cizí měně budou přepočítány podle aktuální kurzu ČNB v den vyřizování žádosti.

Akademik odevzdá vyúčtování služební cesty na EO. Výše uvedené doklady jsou zpracovány na ZO a předány MŠMT k refundaci.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kontaktní osoby:

renata.jamin@ff.cuni.cz – proplácení

marie.hankova@ff.cuni.cz – kvóty – přihlášky