Studium

Mezinárodní (bilaterální) smlouvy

Zahraniční oddělení
Náměstí Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
Místnosti 103 a 128
Kontakty na pracovníky


Obecné informace / General Information

 • Stipendia jsou určena pro akakdemické pracovníky a studenty UK, vybraní uchazeči jimi musí být během pobytu v zahraničí a také v době žádosti o proplacení cestovného. Studium nelze přerušit na dobu zahraničního pobytu.
  Scholarships are intended for academic staff and students of Charles University, the selected applicants must be them during their stay abroad and also at the time of the application for reimbursement of travel expenses. The study cannot be interrupted for the period of the stay abroad.

Stipendijní místa se rozdělují dvěma způsoby / Scholarships are divided into two types:

1. STIPENDIJNÍ MÍSTA NA ZÁKLADĚ KVÓT / QUOTA-BASED SCHOLARSHIPS

 • místa jednotlivým vysokým školám každoročně přiděluje MŠMT ČR
  places are allocated annually to universities by the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic
  .
 • uchazeč se hlásí prostřednictvím fakultního Zahraničního oddělení
  the applicant applies through the FA CU International Relations Office
  .

 • výběrové řízení realizuje Rektorát UK, kam jsou uchazeči nominováni fakultou
  the selection procedure is carried out by the CU Rectorate, where applicants are nominated by the faculty
  .
 • uchazeči o studijní pobyt zasílají v češtině tyto dokumenty:
  application documents to be sent in CZ or EN:

  návrh na vyslání – vyplnit on-line aplikaci (je třeba zadat, že se jedná o Rozpis kvót), přihlášku vytisknout, podepsat a naskenovat
   . návrh na vyslání
  fill in the online application (it is necessary to fill in that it is Rozpis kvót), print the application, sign and scan it
  – souhlas se zpracováním zprávy o pobytu – ke stažení na stejné stránce jako návrh na vyslání
  ..souhlas se zpracováním zprávy o pobytu –
  download on the same page as návrh na vyslání
  motivační dopis (obecné informace k jednotlivým typům přihlašovacích dokumentů zde)
  ..Cover Letter (general info on types of application documents you can find here)
  – potvrzení o studijním průměru (vystaví Studijní oddělení)
  ..GPA confirmation – issued by the Student´s Affairs Office

Všechny dokumenty zasílejte na e-mail: marie.hankova@ff.cuni.cz, každý dokument naskenujte zvlášť.

Send all documents to e-mail: marie.hankova@ff.cuni.cz, scan each document separately.

.

2. STIPENDIJNÍ MÍSTA NA ZÁKLADĚ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ DZS / DZS SELECTION PROCEDURE BASED SCHOLARSHIPS

 • Akademická informační agentura ve spolupráci s daným zastupitelským úřadem organizuje konkurzy na obsazení konkrétních studijních míst
  The Academic Information Agency, in cooperation with the given embassy, organizes competitions to fill specific study places
 • jako přihláška slouží návrh na vyslání potvrzený Zahraničním oddělením fakulty a další dokumenty, které DZS požaduje (viz web DZS)
  návrh na vyslání confirmed by the FA CU International Relations Office plus other documents required by the DZS (see the DZS website) serve as the application
 • uchazeč potřebné dokumenty doručí přímo na DZS
  the applicant submit the documents directly to DZS

Termíny pro akademický rok 2022/2023 / Academic year 2022/23 deadlines

PRO POBYTY NA ZÁKLADĚ KVÓT / QUOTA-BASED SCHOLARSHIPS

 • detaily k jednotlivým typům nabízených míst najdete po rozkliknutí příslušné země v této tabulce
  details on the individual types of places offered can be found by clicking on the particular country in this table
  .
 • 24. 11. 2021 do 12:00 / 24 November 2021 till 12:00
  .
  1) Rusko – 2 místa na letní školu a 2 místa na studijní pobyt / Russia – 2 summer school places and 2 study stay places
  2) Egypt – 4 místa na studijní pobyt / Egypt – 4 study stay places
  3) Chorvatsko – 2 místa na letní školu / Croatia – 2 summer school places
  4) Severní Makedonie – 2 místa na letní školu / North Macedonia – 2 summer school places
  5) Slovinsko – 2 místa na letní školu a 1 místo na letní seminář / Slovenia – 2 summer school places and 1 summer seminar place
  .
 • 7. 1. 2022 do 12:00 / 7 January 2022 till 12:00
  .
  Malta – 1 místo na letní kurzy anglického jazyka / Malta – 1 place for the summer English course
  .
 • 11. 2. 2022 do 12:00 / 11 February 2022 till 12:00
  .
  Slovensko – 2 místa (+ 1 náhradník) na letní školu / Slovakia – 2 places (+ 1 substitute) for the summer school

PRO POBYTY NA ZÁKLADĚ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Aktualizované informace k nabídce stipendií do jednotlivých zemí jsou zveřejněny na webu DZS.

 • Nabídka vládních stipendií do Itálie. Výzkumní pracovníci, pedagogové VŠ, odborníci a pracovníci v oblasti kultury mohou získat příspěvek až 906 eur na krátkodobý (max. týdenní) pobyt na pozvání libovolné italské univerzity či kulturní instituce, a to s termínem realizace nejpozději do konce roku 2021.
  Žádosti přijímá Italský kulturní institut průběžně, termín uzávěrky je 30. října 2021.

Náležitosti před odjezdem

 • Jakmile uchazeč obdrží akceptační dopis z MŠMT nebo agentury AIA, e-mailem nahlásí termín svého pobytu v zahraničí  Renatě Jamin (Zahraniční oddělení FF UK). Pokud uchazeč akceptační list neobdrží, musí si ho sám z MŠMT nebo agentury AIA vyžádat, protože je základním dokladem pro proplacení financí.
 • Akademičtí pracovníci předloží vedoucímu ZO cestovní příkaz k podpisu.
 • Cestovní náklady se proplácejí až po návratu a po dodání všech nutných podkladů.

Náležitosti po návratu

V rámci některých mezivládních kulturních dohod má vyjíždějící nárok na proplacení cestovních nákladů do místa pobytu a zpět (pouze jedna cesta tam a jedna cesta zpět), tzn. letenku nebo vlakovou či autobusovou jízdenku. Pokud je nutné cestovat několika spoji, proplácí se všechny jízdenky/letenky. V žádném případě se neproplácí cesta soukromým autem a také proplacení taxi není možné.

Studenti jsou při nákupu nabádáni k hospodárnosti, využívání studentských slev, u vlaků přednostně 2. třídy apod.

 

POSTUP PROPLÁCENÍ:

Zahraniční oddělení k podání žádosti o proplacení cestovních nákladů předem nevyzývá.

O proplacení je možné žádat po celý kalendářní rok až do posledního níže uvedeného termínu. FF UK shromažďuje žádosti a na konci každého pololetí prostřednictvím Rektorátu UK žádá MŠMT o refundaci cestovních nákladů.

Pololetní termíny :

pro I.pololetí ……………..15. 5.

pro II. pololetí …………….13.10.

Protože finance za cestovní náklady se proplácejí podle kalendářního roku, nikoliv akademického, upozorňujeme vyjíždějící, aby zvláště věnovali pozornost poslednímu termínu. Po tomto datu je ukončený příjem za daný kalendářní rok a po něm už není možné další žádosti o proplacení  pobytů  v tomto kalendářním roce vyřizovat.

Studenti, kteří odjíždějí na podzim a budou se vracet ještě téhož kalendářního roku, dodají doklad o studiu ještě před návratem (z důvodu termínu pro pro II. pololetí) podle předběžné domluvy se  Zahraničním oddělením.

! Uchazeči, kteří odjíždějí během roku a vrací se až následující kalendářní rok, o tom ještě před odjezdem informují Zahraniční oddělení, dodají akceptační list a domluví se na dalším postupu. V případě zpáteční letenky není problém s proplacením v následujícím akademickém roce, v případě letenek dvou, je třeba cestu tam proplatit ještě v daném kalendářním roce!

V případě, že vyjíždějící výrazně změní původní termín svého pobytu a je na této změně domluven s MŠMT nebo agenturou AIA, musí tuto skutečnost bez odkladu a předem nahlásit Zahraničnímu oddělení. Stejně tak v případě výrazného zkrácení pobytu během studia v zahraničí je nutné kontaktovat MŠMT nebo AIA a domluvit se na nároku na proplacení cestovních nákladů a poté o výsledku informovat Zahraniční oddělení.

 –

Nezbytné podklady pro úhradu cestovného, které student vyplní a dodá nejpozději 14 dní po návratu:

 • Žádost
 • Kopie akceptačního listu z MŠMT nebo AIA
 • Akademičtí pracovníci předkládají cestovní příkaz k podpisu vedoucímu ZO – před cestou a znovu po návratu.
 • Potvrzení o absolvování zahraničního pobytu (platí pro studenty) – kopie transkriptu, kopie potvrzení o studiu ze zahraniční instituce apod.
 • Originál či kopie jízdenky nebo letenky (datum se musí alespoň zhruba krýt se studijním pobytem)
 • Doklad o zaplacení jízdenek/letenek – účtenka nebo výpis z účtu (ta část, která obsahuje danou částku, může být i formou printscreenu z internetového bankovnictví). Částky v cizí měně budou přepočítány podle aktuální kurzu ČNB v den vyřizování žádosti na Zahraničním oddělení FF UK.
 • Kopie bankovní karty s číslem účtu, vlastnoručně podepsaná, možno i výpis z účtu, kde je důležitá hlavička s číslem účtu, jménem a adresou žadatele.
  POZOR: číslo účtu musí mít žadatel uloženo v SIS, jinak nebude možno proplatit.
 • Rozhodnutí o přidělení stipendia (neplatí pro akademické pracovníky ) – je na základě odevzdaných předchozích dokumentů připraveno na ZO a podepisuje ho děkan FF UK. Stejnopis si student po podpisu děkanem vyzvedne (bude vyzván ZO), teprve poté může být studentovi proplacena žádaná částka za cestovní náklady.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kontaktní osoby:

Renata Jamin – proplácení

Marie Hanková – kvóty – přihlášky