Studium

Mezinárodní (bilaterální) smlouvy

Zahraniční oddělení
Náměstí Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
Místnosti 103 a 128
Kontakty na pracovníky


Obecné informace

Stipendijní pobyty v rámci mezinárodních smluv zajišťuje Akademická informační agentura Domu zahraniční spolupráce MŠMT ČR. Studenti a akdemičtí pracovníci mají v případě většiny pobytů nárok na proplacení cestovného ze strany FF UK a na zahraniční univerzitě obdrží stipendium k uhrazení pobytových nákladů.

Nabídka stipendií není specifikována na konkrétní vysoké školy v zahraničí. Předpokládá se, že si uchazeči sami vyhledají univerzity, o které mají zájem. Doporučuje se, aby již v době podání přihlášky měli navázaný kontakt s příslušným pracovištěm v zahraničí.

STIPENDIA JSOU URČENA PRO AKADEMICKÉ PRACOVNÍKY A PRO ŘÁDNÉ STUDENTY UNIVERZITY KARLOVY. VYBRANÍ UCHAZEČI JIMI TUDÍŽ MUSÍ BÝT I BĚHEM SVÉHO STIPENDIJNÍHO POBYTU V ZAHRANIČÍ A TAKÉ V DOBĚ ŽÁDOSTI O PROPLACENÍ CESTOVNÉHO. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NELZE STUDIUM PŘERUŠIT NA DOBU ZAHRANIČNÍHO POBYTU.

Stipendijní místa se rozdělují dvěma způsoby:

1. STIPENDIJNÍ MÍSTA NA ZÁKLADĚ KVÓT, které každoročně přidělí MŠMT ČR jednotlivým vysokým školám.

Uchazeč se do výběrového řízení přihlásí prostřednictvím fakultního zahraničního oddělení, kde odevzdá potřebné materiály. Výběrové řízení následně realizuje RUK. Je v pravomoci kateder a ústavů uspořádat vlastní výběrové řízení a stanovit pořadník žádostí, které se posléze předkládají na fakultní zahraniční oddělení. Student se tedy musí nejprve informovat o aktuálním dění na své domovské katedře či ústavu.

Zájemci o studijní pobyt předkládají Zahraničnímu oddělení tyto dokumenty (ve dvojím vyhotovení = originál + kopie):

  • Návrh na vyslánízájemce se přihlásí do on-line aplikace a přihlášku následně vytiskne a v papírové podobě přinese na ZO (je třeba správně zadat, že se jedná o Rozpis kvót)
  • Motivační dopis – dobře rozepsat studijní záměr
  • Potvrzení o studijním průměru (vystaví Studijní oddělení)

 

2. STIPENDIJNÍ MÍSTA NA ZÁKLADĚ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ DZS

Akademická informační agentura ve spolupráci s daným zastupitelským úřadem zorganizuje konkurz na obsazení konkrétních studijních míst. Jako přihláška do konkurzu slouží Návrh na vyslání potvrzený fakultou, konkrétně zahraničním oddělením fakulty (pokud nebude formulář takto potvrzen, DZS jej nemusí přijmout) a další dokumenty, které DZS požaduje. Tyto dokumenty jsou uvedeny na webu DZS u každé konkrétní nabídky a student si sám zajistí jejich doručení na DZS.

Termíny pro akademický rok 2018/2019

UPOZORŇUJEME, ŽE NENÍ PROPLÁCENO CESTOVNÉ NA LETNÍ ŠKOLY DO CHORVATSKA A SLOVINSKA.

PRO POBYTY NA ZÁKLADĚ KVÓT:

PRO POBYTY NA ZÁKLADĚ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Aktualizované informace k nabídce stipendií do jednotlivých zemí jsou zveřejněny na webu DZS.

Náležitosti před odjezdem

Jakmile uchazeč obdrží akceptační dopis z MŠMT nebo agentury AIA, zastaví se na Zahraničním oddělení FF UK u Mgr. Romana Zaťka, nahlásí mu termín svého pobytu v zahraničí a domluví se s ním na dalším postupu. Vše je nutné vyřídit před odjezdem a s dostatečným časovým předstihem. Zároveň doporučujeme domluvit postup s panem Zaťkem ještě před nákupem jízdenky/letenky – vyhnete se tak případným nepříjemnostem týkajících se pravidel proplácení. Pokud uchazeč akceptační list neobdrží, musí si ho sám z MŠMT nebo agentury AIA vyžádat, protože je základním dokladem pro proplacení financí.

Akademičtí pracovníci předloží vedoucímu ZO cestovní příkaz k podpisu.

Cestovní náklady se proplácejí až po návratu a po dodání všech nutných formulářů, podkladů a potvrzení o studijním pobytu.

Náležitosti po návratu

V rámci mezivládních kulturních dohod má vyjíždějící nárok na proplacení cestovních nákladů do místa pobytu a zpět (pouze jedna cesta tam a jedna cesta zpět), tzn. letenku nebo vlakovou či autobusovou jízdenku. Pokud je nutné cestovat několika spoji, proplácí se všechny jízdenky/letenky. V žádném případě se neproplácí cesta soukromým autem a také proplacení taxi není možné.

Studenti jsou při nákupu nabádáni k hospodárnosti, využívání studentských slev, u vlaků přednostně 2. třídy apod.

 

POSTUP PROPLÁCENÍ:

Zahraniční oddělení k podání žádosti o proplacení cestovních nákladů předem nevyzývá.

O proplacení je možné žádat po celý kalendářní rok až do posledního níže uvedeného termínu. FF UK shromažďuje žádosti a na konci každého čtvrtletí prostřednictvím Rektorátu UK žádá MŠMT o refundaci cestovních nákladů.

Čtvrtletní termíny :

pro I.čtvrtletí ……………..17.3.

pro II. čtvrtletí …………….16.6.

pro III. a IV. čtvrtletí…….27.9.

pro dodatečné žádosti za cesty uskutečněné ve IV. čtvrtletí nejpozději do ………13.10.

Protože finance za cestovní náklady se proplácejí podle kalendářního roku, nikoliv akademického, upozorňujeme vyjíždějící, aby zvláště věnovali pozornost poslednímu termínu 27.10. Po tomto datu je ukončený příjem za daný kalendářní rok a po něm už není možné další žádosti o proplacení  pobytů  v tomto kalendářním roce vyřizovat.

Studenti, kteří odjíždějí na podzim a budou se vracet ještě téhož kalendářního roku, dodají doklad o studiu ještě před návratem (z důvodu termínu pro IV. čtvrtletí) podle předběžné domluvy s Mgr. Romanem Zaťkem.

! Uchazeči, kteří odjíždějí během roku a vrací se až následující kalendářní rok, o tom ještě před odjezdem informují Mgr. Romana Zaťka, dodají akceptační list a domluví se na dalším postupu. V případě zpáteční letenky neneí problém s proplacením v následujícícm akademickém roce, v případě letenek dvou, je třeba cestu tam proplatit ještě v daném kalendářním roce!

V případě, že vyjíždějící výrazně změní původní termín svého pobytu a je na této změně domluven s MŠMT nebo agenturou AIA, musí tuto skutečnost bez odkladu a předem nahlásit Mgr. Romanu Zaťkovi Stejně tak v případě výrazného zkrácení pobytu během studia v zahraničí je nutné kontaktovat MŠMT nebo AIA a domluvit se na nároku na proplacení cestovních nákladů a poté o výsledku informovat Zahraniční oddělení.

 –

Nezbytné podklady pro úhradu cestovného, které student vyplní a dodá nejpozději 14 dní po návratu:

  • Žádost formulář s potvrzením o studiu (vydává Studijního oddělení)
  • Kopie akceptačního listu z MŠMT nebo AIA (odevzdat již před odjezdem)
  • Akademičtí pracovníci předkládají cestovní příkaz k podpisu vedoucímu ZO – před cestou a znovu po návratu.
  • Originál či kopie jízdenky nebo letenky (datum se musí alespoň zhruba krýt se studijním pobytem)
  • Doklad o zaplacení jízdenek/letenek – účtenka nebo výpis z účtu (ta část, která obsahuje danou částku, může být i formou printscreenu z internetového bankovnictví). Částky v cizí měně budou přepočítány podle aktuální kurzu ČNB v den vyřizování žádosti na Zahraničním oddělení FF UK.
  • Kopie bankovní karty s číslem účtu, vlastnoručně podepsaná, možno i výpis z účtu, kde je důležitá hlavička s číslem účtu, jménem a adresou žadatele. Pokud žadatel dokládá účet jiné osoby, pak její podepsaný souhlas.
  • Formulář Rozhodnutí o přidělení stipendia (neplatí pro akademické pracovníky ) – je na základě odevzdaných předchozích dokumentů předpřipraven na ZO a podepisuje ho děkan FF UK. Originál si student po podpisu děkanem vyzvedne jako doklad o proplacení financí. Teprve po podepsání a vyzvednutí Rozhodnutí může být studentovi proplacena žádaná částka za cestovní náklady.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kontaktní osoby:

Mgr. Roman Zaťko