Studium

Fondy EHP

Zahraniční oddělení
Náměstí Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
Místnosti 103 a 128
Kontakty na pracovníky

 

Fondy EHP podporují studijní pobyty a projektovou spolupráci s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem. Dům zahraniční spolupráce zprostředkovává pro školy program Vzdělávání.

Hlavním cílem Programu Vzdělávání je zvýšit úroveň lidského kapitálu a vzdělanostní základny v ČR, snížit ekonomické a sociální rozdílů v Evropském hospodářském prostoru a posílit spolupráci s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem. Program nabízí čtyři aktivity, z nichž Zahraniční oddělení spolupracuje na projektech mobilit. Pro více informací o těchto a dalších aktivitách navštivte stránky Domu zahraniční spolupráce.

 

Projekt EHP-CZ-MOP-1-006 – „Univerzita Karlova, Filozofická fakulta – EHP Granty mobilit“

Tento projekt získal grant ve výši 2 529 319 Kč z Fondů EHP 2014 – 2021, programu Vzdělávání, které jsou financované Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem.

Zahraniční oddělení FF UK ve spolupráci se pěti základními součástmi FF UK úspěšně podalo v dubnu 2019 grantovou žádost ve výzvě projektů mobilit na mobilitní výměny zaměstnanců a studentů FF UK se třemi partnerskými institucemi – University of Iceland v Reykjavíku (Island), University of Bergen a University of Oslo (Norsko).

Během grantového období (tj. od srpna 2019 do srpna 2020) budou realizovány výjezdy 27 studentů a pedagogů z FF UK na partnerské instituce, a zároveň 25 studentů a pedagogů z Norska a Islandu navštíví, ať už krátkodobě či na celý semestr, Filozofickou fakultu.

 


Aktuální výběrová řízení na letní semestr 2019/20 v rámci projektu EHP-CZ-MOP-1-006

 

Výběrové řízení na semestrální stipendijní pobyt na University of Iceland (Háskóli Íslands)

 

  • stipendium ve výši 4.800 € na semestr a max. 360 € na cestu
  • příspěvek na jazykovou přípravu ve výši max. 150 € (jazykový kurz, učebnice)
  • studenti se specifickými potřebami mohou navíc obdržet až 1.100 € na pokrytí zvláštních výdajů (specifické potřeby student popíše motivačním dopisu)
  • délka výjezdu – LS 2019/20 (leden – květen 2020 dle harmonogramu akad. roku na University of Iceland – https://english.hi.is/ – max. 120 dní).
  • student musí splnit min. 25 kreditů na University of Iceland, které si nechá uznat na FF a z toho alespoň 60% ECTS v rámci svého oboru ze School of Humanities

Stipendium je určeno pro studenty všech stupňů – Bc., NMgr. a Ph.D. (s výjimkou studentů prvního ročníku bakalářského studia).

Prostřednictvím fondů EHP finančně přispívají Norsko, Island a Lichtenštejnsko k posílení základů české společnosti, jako jsou řádná správa věcí veřejných, dodržování demokratických principů, lidských práv a rovnoprávnosti. Program věnuje zvláštní pozornost tématům jako je demokracie, aktivní občanství a inkluzivní vzdělávání.

Zvláště podporované budou výjezdy budoucích učitelů, které posílí jejich schopnost pracovat s třídním kolektivem a jejich motivaci stát se po ukončení studia pedagogem.

Vzhledem k možnostem vyššího financování pro tyto potřeby bude priorita dána studentům se specifickými potřebami nebo s omezenými příležitostmi.

Termín na podávání žádostí je 1. října 2019. Více informací o tom, jak se o stipendium ucházet, naleznete v textu vyhlášení.

Z přihlášených kandidátů na stipendium vybere komise (složená z proděkana pro zahraničí, koordinátora projektu EHP a katederního koordinátory pro zahraniční programy)
2 úspěšné žadatele. Všichni kandidáti budou o výsledcích informováni do týdne od termínu podání žádosti.

Kontaktními osobami jsou Mgr. Martina Reiterová (erasmusIN@ff.cuni.cz) a Mgr. Petra Jančíková (erasmusOUT@ff.cuni.cz) – kancelář č. 128 (hl. budova FF UK)

 


Interní výběrové řízení Ústavu etnologie FF UK na semestrální stipendijní pobyt na University of Oslo (Universitetet i Oslo)

Ústav etnologie FF UK vypisuje výzvu k podávání žádostí na semestrální pobyt na Katedře sociální antropologie Univerzity v Oslu v rámci projektu EHP-CZ-MOP-1-006.

Stipendium je určeno pro studenty všech stupňů – Bc., NMgr. a Ph.D.

Předpokládá se dobrá znalost angličtiny. Znalost norštiny výhodou.

  • stipendium ve výši max. 5.200 € na semestr a max. 275 € na cestu
  • délka výjezdu – LS 2019/20 (leden – červen 2020 dle harmonogramu akad. roku na University of Oslo)
  • student musí splnit min. 25 kreditů na University od Oslo

Přihláška:

  • motivační dopis v AJ
  • strukturovaný životopis s aktuálními kontaktními údaji v AJ

Přihlášku zašlete emailem do 14. října 2019 na adresu lenka.jakoubkovabudilova@ff.cuni.cz. Výběrové řízení ve formě pohovoru s vybranými uchazeči proběhne v pondělí 21. října 2019 na ÚETNO FF UK.

Více informací naleznete v textu vyhlášení.