Studium

Fondy EHP

Zahraniční oddělení
Náměstí Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
Místnosti 103 a 128
Kontakty na pracovníky

 

 

 

 

 

 

Fondy EHP podporují studijní pobyty a projektovou spolupráci s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem.

Mobilitní projekty fondů EHP nabízejí oproti pobytům Erasmus+ několiknásobně vyšší financování, a také umožňují čerpat další finance na specifické potřeby studentů.


Aktuality

 

Výběrově řízení na semestrální pobyty na Islandu (Háskóli Íslands) a v Norsku (Universitetet i Bergen) v LS 2021/22

Termín: 3. září 2021
Podmínky:
  • stipendium ve výši 166 400 Kč na semestr a 7 150 Kč (+2 210 navíc pro Island) na cestovní výdaje
  • studenti se specifickými potřebami mohou navíc obdržet až 28 600 Kč na pokrytí zvláštních výdajů (specifické potřeby student popíše v motivačním dopisu)
  • délka výjezdu – LS 2021/22 (leden – květen/červen 2022 dle harmonogramu akad. roku na University of IcelandUniversity of Bergen – max. 160 dní).
  • student musí splnit min. 25 kreditů na svém pobytu, které si nechá uznat na FF (na University of Iceland si student musí zapsat alespoň 60% ECTS v rámci svého oboru ze School of Humanities)
Přihláška:
  • motivační dopis v AJ
  • strukturovaný životopis s aktuálními kontaktními údaji v AJ
  • návrh studijního plánu (Learning Agreement)
  • doložení jazykových schopností – certifikát na min. úrovni B2 z angličtiny, islandštiny nebo norštiny (alternativně lze uznat i zkoušku na úrovni B2 splněnou na FF UK)
  • výpis dosavadních studijních výsledků v AJ (Transcript of Records, lze vygenerovat v SIS)
  • souhlas vedoucího závěrečné práce a příslušného katederního koordinátora s výjezdem studenta (postačí email)

Výběrové řízení probíhá na Zahraničním oddělení a členy výběrové komise jsou proděkani pro zahraničí a studium. Na pobyt na University of Iceland jsou k dispozici místa pro dva studenty, na pobyt na University of Bergen může být vybrán jeden student.

Kritéria hodnocení výběru studentů: odevzdání všech požadovaných dokumentů, priority programu EHP (https://www.dzs.cz/cz/fondy-ehp/ ), úroveň znalosti jazyka, obsah motivačního dopisu, studijní průměr.

Zvláště podporované budou výjezdy budoucích učitelů, které posílí jejich schopnost pracovat s třídním kolektivem a jejich motivaci stát se po ukončení studia pedagogem. Vzhledem k možnostem vyššího financování pro tyto potřeby bude priorita dána studentům se specifickými potřebami nebo s omezenými příležitostmi.

Termín odevzdání přihlášky je 3. září 2021 a to zasláním na email martina.reiterova@ff.cuni.cz

Stipendium je určeno pro studenty Bc. a NMgr. studia.

Pokud student nemá v době přihlášení zadanou závěrečnou práci v SIS, postačí doporučení katederního koordinátora.

V případě dotazů se obraťte na Mgr. Martinu Vackovou Reiterovou (martina.reiterova@ff.cuni.cz, 221 619 344) a Mgr. Petru Benešovskou (petra.benesovska@ff.cuni.cz, 221 619 840)

 


Projekt EHP-CZ-MOP-2-014 – „Univerzita Karlova, Filozofická fakulta – Výměnné pobyty zaměstnanců a studentů s EHP partnery“

Tento projekt získal grant ve výši 2 205 250 Kč z Fondů EHP 2014 – 2021, programu Vzdělávání, které jsou financované Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem.

Zahraniční oddělení FF UK ve spolupráci se šesti základními součástmi FF UK úspěšně podalo v únoru 2020 grantovou žádost ve druhé výzvě projektů mobilit na mobilitní výměny zaměstnanců a studentů FF UK se čtyřmi partnerskými institucemi – University of Iceland v Reykjavíku (Island), University of Bergen, University of Oslo a nově i Norwegian University of Science and Technology v Trondheimu (Norsko).

Během grantového období (tj. od srpna 2020 do srpna 2021) budou realizovány výjezdy 26 studentů a pedagogů z FF UK na partnerské instituce, a zároveň 8 studentů a pedagogů z Norska a Islandu navštíví Filozofickou fakultu. Projekt zahrnuje studentské semestrální pobyty a krátkodobé výzkumné pobyty doktorandů. Projekt obsahuje rovněž mobilitu pedagogickou a mobilitu administrativních pracovníků, pracujících na implementaci EHP projektů.

 

 


Projekt EHP-CZ-MOP-1-006 – „Univerzita Karlova, Filozofická fakulta – EHP Granty mobilit“

Tento projekt získal grant ve výši 2 529 319 Kč z Fondů EHP 2014 – 2021, programu Vzdělávání, které jsou financované Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem.

Zahraniční oddělení FF UK ve spolupráci s pěti základními součástmi FF UK úspěšně podalo v dubnu 2019 grantovou žádost ve výzvě projektů mobilit na mobilitní výměny zaměstnanců a studentů FF UK se třemi partnerskými institucemi – University of Iceland v Reykjavíku (Island), University of Bergen a University of Oslo (Norsko).

Během grantového období (tj. od srpna 2019 do srpna 2020) budou realizovány výjezdy 27 studentů a pedagogů z FF UK na partnerské instituce, a zároveň 25 studentů a pedagogů z Norska a Islandu navštíví, ať už krátkodobě či na celý semestr, Filozofickou fakultu.

 


Obecně o fondech EHP

Fondy EHP podporují studijní pobyty a projektovou spolupráci s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem. Dům zahraniční spolupráce zprostředkovává pro školy program Vzdělávání.

Hlavním cílem Programu Vzdělávání je zvýšit úroveň lidského kapitálu a vzdělanostní základny v ČR, snížit ekonomické a sociální rozdíly v Evropském hospodářském prostoru a posílit spolupráci s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem. Program nabízí čtyři aktivity, z nichž Zahraniční oddělení spolupracuje na projektech mobilit. Pro více informací o těchto a dalších aktivitách navštivte stránky Domu zahraniční spolupráce.