Cotutelle – Společné (dvojí) vedení disertační práce

KONTAKT

ZAHRANIČNÍ ODDĚLENÍ 

náměstí Jana Palacha 2

116 38 Praha 1
Místnosti 103 a 128
Kontakty na pracovníky

Obsah dokumentu

a) všeobecné informace
b) před podpisem smlouvy cotutelle
c) podpis smlouvy cotutelle
d) před obhajobou disertace


a) všeobecné informace

Doktorát „pod dvojím vedením“ (z fr. cotutelle de thèse) je založen na spolupráci se zahraničními univerzitami a umožňuje doktorandům vypracovat společnou disertační práci pod vedením dvou školitelů (na zahraniční univerzitě a na FF UK). Student je zapsán k doktorskému studiu na obou univerzitách, tudíž plní studijní povinnosti na obou z nich.

Smlouva, která je za tímto účelem uzavírána, musí být schválena na obou partnerských univerzitách. Univerzita Karlova připravila několik možných vzorů smluv, které mohou být použity. V případě, že partnerská univerzita vyžaduje vlastní verzi smlouvy, je nutné ji zaslat na FF UK k projednání ještě před jejím podpisem. Pokud partnerská univerzita zašle již podepsané smlouvy bez předchozího souhlasu UK, smlouvy nebudou doporučeny k podpisu. Podrobné informace naleznete v Opatření rektora č. 9/2016.

b) před podpisem smlouvy cotutelle

 

 1. Student musí být přijat do řádného doktorského studia na FF UK (řídí se pravidly, která jsou zveřejněna na webových stránkách  Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahůplatí i pro zahraniční studenty).
 2. Student musí být přijat do řádného doktorského studia na partnerské univerzitě (řídí se pravidly této univerzity).
 3. Doktorand projedná možné vedení doktorského studia v režimu cotutelle se svým školitelem na FF UK a osloví svého budoucího školitele na partnerské univerzitě.
 4. K návrhu smlouvy se vyjadřuje Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací.

c) podpis smlouvy cotutelle

 

 1. Smlouva je individuálně uzavírána s každým studentem doktorského studia primárně v angličtině; pokud partnerská univerzita trvá na smlouvě v jazyce své země, pak musí být smlouva dvojjazyčná, přičemž druhým jazykem musí být čeština.
 2. Informace, které musí smlouva, obsahovat naleznete v Opatření rektora č. 9/2016.
 3. Vyplněné smlouvy musí být předány na Zahraniční oddělení FF UK, které zajistí potřebné podpisy (rektor, děkan, školitel, student + partnerská univerzita).
 4. Podepsaná smlouva – počet originálů se odvíjí od znění smlouvy, nicméně jeden originál náleží studentovi, přičemž kopie smlouvy je uložena v jeho osobním spisu studenta na Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací.

d) před odevzdáním disertační práce a obhajobou

 1. Student si před odevzdáním disertační práce musí zkontrolovat platnost smlouvy, příp. dodatků (obhajobu lze konat pouze v době platnosti smlouvy). Obhajoba se koná v souladu se zněním smlouvy.
 2. Student musí disertační práci obhajovanou v režimu cotuttelle odevzdat v dostatečném časovém předstihu (min. 4 měsíce), a to s přihlédnutím ke skutečnosti, že složení komise pro obhajobu schvaluje Vědecká rada FF UK, jejíž termíny zasedání jsou předem stanoveny (neschází se v letních měsících). Komisi jmenuje děkan FF UK.
 3. Student musí před odevzdáním disertační práce splnit všechny studijní povinnosti na obou univerzitách (přerušení studia na jedné z univerzit neznamená automatické přerušení studia na druhé univerzitě, pokud toto není zakotveno vysloveně ve smlouvě).
 4. Disertační práci je třeba odevzdat zcela standardním způsobem (v souladu se smlouvou) na FF UK bez ohledu na skutečnost, na které univerzitě bude obhajoba probíhat.
 5. Výši a druh příspěvků na cestovní výdaje pro členy komise (školitele i oponenty) je třeba předem konzultovat s Oddělením doktorského studia a akademických kvalifikací FF UK, aby došlo k jejich poskytnutí v souladu s Opatřením děkana č. 26/2015.

Harmonogram přípravy obhajoby doktorské páce se řídí stejnými předpisy jako u běžného doktorského studia na FF UK – informace jsou k dispozici na Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací.

Další informace včetně metodických pokynů naleznete na stránkách OZS RUK.

Důrazně žádáme všechny ústavy/katedry i jednotlivé studenty, kteří mají o tento způsob vedení disertační práce zájem, aby jednotlivé kroky předem konzultovali se Zahraničním oddělením FF UK (především nenechali smlouvy bez schválení obou stran podepsat). Smlouvy procházejí na RUK připomínkovým řízením studijního a právního odboru (bez schválení příslušných odborů vedení UK smlouvy nepodepíše).

Kontaktní osoba Zahraničního oddělení FF UK: Mgr. Michaela Lemeškinová, Ph.D.

Vzorové smlouvy:

Vzorové smlouvy