Studium

Často kladené dotazy

KONTAKT

ZAHRANIČNÍ ODDĚLENÍ 

náměstí Jana Palacha 2

116 38 Praha 1
Místnosti 103 a 128
Kontakty na pracovníky

Obsah dokumentu

Mohu vycestovat zrovna já?
Mohu studium na FF UK na dobu svého pobytu v zahraničí přerušit?
Budou mi studijní výsledky po návratu ze zahraničí uznány?
Kdy je vhodné vycestovat?
Kam je možné vycestovat?
Jakou finanční podporu mohu očekávat?
Jak je to se zdravotním pojištěním?
Potřebuji si zařídit vízum?


Mohu vycestovat zrovna já?

Prostřednictvím FF UK si můžete zajistit zahraniční studijní pobyt, pokud jste řádně zapsán/a do studia některého
z akreditovaných studijních programů vyučovaných na FF UK. U každého konkrétního programu je třeba si zjistit, zda je nabídka určena pouze pro studenty prezenční formy studia či pro všechny.

Mohu studium na FF UK na dobu svého pobytu v zahraničí přerušit?

U většiny programů studium nelze přerušit, neboť přerušením studia zaniká nárok na pobyt a pobírání případného stipendia.

Budou mi studijní výsledky po návratu ze zahraničí uznány?

Před odjezdem na jakýkoli zahraniční studijní pobyt se musíte s vyučujícími na domovské katedře/ústavu domluvit, jakým způsobem bude studium na zahraniční univerzitě započítáno a uznáno. V případě programu Erasmus+ je zajištění uznání předmětů součástí administrativního postupu před výjezdem.

Kdy je vhodné vycestovat?

Doporučujeme načasovat si studijní pobyt na zahraniční univerzitě do vyššího ročníku studia, neboť efekt takového studijního pobytu je mnohonásobně vyšší. Zajištění a zorganizování studijního pobytu v zahraničí není jednoduchou záležitostí a vyžaduje přibližně roční přípravu. U některých programů (zvláště jsou–li k přihlášce požadovány jazykové zkoušky) může příprava trvat i déle. Při vybírání vhodného zahraničního pobytu mějte na paměti, že vaše jazykové znalosti musí být na takové úrovni, která Vám umožní v daném cizím jazyce studovat na vybrané univerzitě.

Kam je možné vycestovat?

Nejvíce možností zahraničních studijních pobytů nabízí univerzity v členských zemích Evropské unie či v ostatních evropských státech. Ovšem i na ostatních kontinetech lze najít univerzity, s nimiž má naše univerzita nebo fakulta uzavřenou nějakou smlouvu o spolupráci. Základní představu o možnostech studia v jednotlivých zemích získáte
po prostudování jednotlivých typů pobytů na stránkách Zahraničního oddělení. Nejucelenější představu o dané univerzitě získáte, pokud si prostudujete její webové stránky.

Jakou finanční podporu mohu očekávat?

Opět záleží na konkrétních pravidlech jednotlivých programů. Podrobnější informace o finančních otázkách naleznete u jednotlivých typů pobytů, případně na stránce věnované možnostem financování.

Jak je to se zdravotním pojištěním?

Občané ČR mají nárok na zdravotní péči v EU a zemích EHP podle Nařízení Rady EHS č.1408/71 a 574/72. Jako doklad
o nároku na lékařskou péči v EU a zemích EHP slouží Evropský průkaz zdravotního pojištění nebo, do doby jeho vydání, potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění. Do všech zemí mimo EU je potřeba si zajistit samostatně pojištění pro cestu do zahraničí. Podrobnější informace získáte přímo u své pojišťovny.

Potřebuji si zařídit vízum?

Pokud se chystáte na zahraniční studijní pobyt mimo Evropskou unii, doporučujeme si ověřit, zda do cílové země potřebujete vízum. Přehledné informace včetně lhůt pro vydání víza naleznete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR.