Studium

Pracovní příležitosti

KONTAKT

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ
Mgr. Kateřina Volná

tel. +420 221 619 325

hl. budova, 1. p, místnost 126a

VÝZVA PRO ZAMĚSTNAVATELE

Vážení zaměstnavatelé,

své nabídky pracovních příležitostí pro studenty FF UK zasílejte prosím na uvedený kontakt.

Děkujeme.


NABÍDKY PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO STUDENTY

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

JUDr. Jiří Holub, pověřený výkonem činností ředitele Krajského úřadu Středočeského kraje

vyhlašuje dne 29. 11. 2017 výběrové řízení na pracovní místo:

administrativní asistent/ka

(projekt OPZ)

 Místo výkonu práce:  Praha

Sjednaný druh práce:  administrativní asistent

Platové zařazení:        platová třída 10 dle nařízení vlády č.  564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění

Pracovní poměr:         na dobu určitou do 31. 12. 2019 (po dobu trvání projektu „Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji II“)

Datum nástupu:          1. 1. 2018

Charakteristika vykonávané práce: administrativní zabezpečování projektových aktivit, komunikace s projektovým týmem, komunikace s poskytovateli sociálních služeb, podpora publicity v rámci projektových aktivit, spolupráce při přípravě monitorovacích zpráv a jiných výstupů projektu, evidence a archivace výstupů projektu.

Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka stanoví § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění:

Občan České republiky, případně cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, starší 18 let, způsobilý k právním úkonům, bezúhonný, ovládající jednací jazyk.

Požadujeme:

 • vysokoškolské vzdělání v  bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání
 • znalost zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zákona
  č. 312/2000 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
 • znalost práce na PC (MS Office) na uživatelské úrovni
 • praxe na obdobné pozici výhodou
 • znalost IS Ginis výhodou
 • velmi dobré komunikační a organizační schopnosti
 • schopnost týmové spolupráce
 • samostatnost, odpovědnost, spolehlivost a profesionalita
 • ochota učit se novým věcem

Nabízíme:

 • výborné pracovní podmínky
 • zajímavé osobní ohodnocení
 • pružná pracovní doba
 • výhodná poloha pracoviště
 • zajímavé benefity (dny zdravotního volna a samostudia, příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření a životní pojištění, příspěvek na ošacení, příspěvek na kulturní a sportovní aktivity, dary při životních výročích, půjčky a dary při řešení tíživých životních situací)

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zákona o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění jsou:

jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis. Prosíme též kontaktní adresu, pokud je odlišná od místa trvalého bydliště a telefonické spojení, případně rovněž e-mail.

K přihlášce uchazeč připojí:

 • strukturovaný profesní životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (příp. ověřenou kopii)
 • ověřenou kopii dokladu o  nejvyšším dosaženém  vzdělání,  případně  osvědčení o absolvovaných kurzech a školeních

Přihlášky s  požadovanými doklady je nutno doručit nejpozději do 15. 12. 2017 do podatelny na adresu:  Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150  21 Praha 5.

Obálku označte slovy „VŘ – administrativní asistent/ka“.

Další informace Vám poskytne Ing. Petr Barák, MBA, vedoucí oddělení přípravy a realizace projektů, tel.: 257 280 151, e-mail: barak@kr-s.cz.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit nebo prodloužit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu či nevybrat žádného uchazeče.

 


 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

JUDr. Jiří Holub, pověřený výkonem činností ředitele Krajského úřadu Středočeského kraje

vyhlašuje dne 29. 11. 2017 výběrové řízení na pracovní místo:

odborný/á referent/ka pro oblast kybernetické bezpečnosti

Místo výkonu práce:  Praha

Sjednaný druh práce:            odborný referent pro oblast kybernetické bezpečnosti

Platové zařazení:        platová třída 9, dle nařízení vlády č.  564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných  službách  a  správě, v  platném    znění

Pracovní poměr:         na dobu neurčitou

Datum nástupu:          po ukončení výběrového řízení

Charakteristika vykonávané práce: Zajišťování činnosti vyplývající dle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a prováděcích předpisů, zejména vyhlášky č. 316/2014 Sb. Odpovědnost za systém řízení bezpečnosti informací. Podílení se na vytváření kybernetické kultury v organizaci. Vyhodnocování kybernetických incidentů. Stanovení metodiky pro identifikaci a hodnocení aktiv a pro identifikaci a hodnocení rizik včetně stanovení kritérií pro přijatelnost rizik. Provádění činností v souladu se stanovisky výboru pro řízení kybernetické bezpečnosti. Účast na jednáních s třetími subjekty, zajišťování školení a odborných konferencí. Navrhování a optimalizace databáze včetně její ochrany a údržby. Vytváření nových modulů a verzí. Řešení bezpečnostních problémů s dodavateli aplikací. Zajišťování aktualizací a změn.

Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka stanoví  § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění:

Občan České republiky, případně cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, starší 18 let, způsobilý k právním úkonům, bezúhonný, ovládající jednací jazyk.

Požadujeme:

 • vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou
 • znalost zákona č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti, vyhlášky č. 316/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti, vyhlášky č. 317/2014 Sb. o významných informačních systémech, zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy, zákona č. 129/2000 Sb. o krajích, EU GDPR a zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
 • pro výkon práce je nezbytné podat žádost o bezpečnostní prověrku na stupeň “Důvěrné“ (lze i po nástupu do pracovního poměru)
 • znalost práce na PC na vysoké uživatelské úrovni
 • zkušenosti v IT bezpečnosti alespoň 2 roky
 • znalost procesního řízení výhodou
 • znalost anglického jazyka výhodou
 • schopnost předvídat rizika vzniku problémů a umět je analyzovat
 • organizační a komunikační schopnosti
 • vysoký stupeň odpovědnosti, spolehlivosti a profesionality
 • schopnost přesné, kvalitní a bezchybně odvedené práce v požadovaném termínu
 • schopnost týmové spolupráce

Nabízíme:

 • výborné pracovní podmínky
 • zajímavé osobní ohodnocení
 • pružná pracovní doba
 • výhodná poloha pracoviště
 • zajímavé benefity (dny zdravotního volna a samostudia, příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření a životní pojištění, příspěvek na ošacení, příspěvek na kulturní a sportovní aktivity, dary při životních výročích, půjčky a dary při řešení tíživých životních situací)

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zákona o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění jsou:

jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis. Prosíme též kontaktní adresu, pokud je odlišná od místa  trvalého bydliště a telefonické spojení, případně rovněž e-mail.

K přihlášce uchazeč připojí:

 • strukturovaný profesní životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (příp. ověřenou kopii)
 • ověřenou kopii dokladu  o  nejvyšším  dosaženém  vzdělání,   případně  osvědčení o absolvovaných kurzech a školeních

Přihlášky s požadovanými doklady je nutno doručit nejpozději do 15. 12. 2017 do podatelny  na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.

Obálku označte slovy „VŘ –  specialista pro oblast kybernetické bezpečnosti“.

Další informace Vám poskytne Ing. Mgr. Marek Najman, vedoucí oddělení vnitřní a kybernetické bezpečnosti, tel.: 257 280 586, email: najman@kr-s.cz.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit nebo prodloužit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu či nevybrat žádného uchazeče.

 


 

Domov U Anežky středisko Luštěnice hledá pracovníka na pracovní pozici – sociální pracovník

Požadujeme:

 • VŠ v bakalářském nebo magisterském programu sociálního zaměření, vyšší odborné vzdělání sociálního zaměření
 • znalost zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
 • znalost standardů kvality sociálních služeb výhodou
 • zájem o práci se seniory
 • výborné komunikační schopnosti
 • dobrá znalost práce s PC (Word, Excel, internet, Outlook)
 • samostatnost, spolehlivost, zodpovědnost, komunikační dovednosti
 • aktivní přístup k práci, schopnost týmové práce
 • trestní bezúhonnost
 • řidičský průkaz skupiny B výhodou

Nabízíme:

 • stabilní zázemí
 • příjemné pracovní prostředí
 • kontinuální vzdělávání a osobní rozvoj
 • výborný kolektiv, stravování

Výše nabízeného úvazku: 1,0

Místo výkonu práce: Domov U Anežky, poskytovatel sociálních služeb ve středisku Luštěnice, Nová 303, Luštěnice 294 42

Strukturovaný životopis spolu s motivačním dopisem a souhlasem se zpracováním osobních údajů zasílejte na e-mail personalni@domovuanezky.cz. Bližší informace na telefonu 724 046 715.

 


 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Ředitelka Krajského úřadu Středočeského kraje vyhlašuje dne 9. 10. 2017 výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

odborný/á referent/ka pro oblast rozpočtu

Místo výkonu práce:  Praha

Sjednaný druh práce: odborný referent pro oblast rozpočtu

Pracovní poměr:        na dobu neurčitou

Platové zařazení:        platová třída 10 dle nařízení vlády č.  564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění

Datum nástupu:          po ukončení výběrového řízení

Charakteristika vykonávané práce: Sestavování rozpočtu organizace. Projednávání rozpočtu s jednotlivými rozpočtovými místy. Sledování, projednávání a zúčtovávání plnění rozpočtu s rozpočtujícím orgánem. Zajišťování realizace příjmových a výdajových stránek rozpočtu včetně návrhu opatření při jejich neplnění. Kontrola hospodaření podle rozpočtu včetně sledování vývoje, provádění rozboru a stanovování návrhů na opatření. Navrhování, přijímání a projednávání rozpočtových změn.

Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka stanoví  § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění:

Občan České republiky, případně cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, starší 18 let, způsobilý k právním úkonům, bezúhonný, ovládající jednací jazyk.

Požadujeme:

 • vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání znalost legislativy vztahující se k uvedené problematice (zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, vyhlášky MF č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole)
 • znalost práce na PC (MS Office) na uživatelské úrovni
 • znalost informačního systému GINIS výhodou
 • ZOZ při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu výhodou
 • 2 roky odborné praxe ve veřejné správě výhodou
 • orientace v právních předpisech veřejné správy
 • profesionální, odpovědné a spolehlivé jednání
 • schopnost nacházení různých (alternativních) řešení problémů
 • důslednost a pečlivost
 • odolnost vůči zátěži a stresu

Nabízíme:

 • dny zdravotního volna a samostudia
 • příspěvek na stravování
 • příspěvek na penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření a životní pojištění
 • příspěvek na ošacení
 • příspěvek na kulturní a sportovní aktivity
 • dary při životních výročích, půjčky a dary při řešení tíživých životních situací

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zákona o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění jsou:

jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis. Prosíme  též  kontaktní  adresu,  pokud  je odlišná  od místa trvalého bydliště a telefonické spojení, případně rovněž e-mail.

K přihlášce uchazeč připojí: 

 • strukturovaný profesní životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (příp. ověřenou kopii)
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně osvědčení
  o absolvovaných kurzech a školeních

Přihlášky s požadovanými doklady je nutno doručit nejpozději do 25. 10. 2017 do  podatelny na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.

Obálku označte slovy „VŘ – odborný referent pro oblast rozpočtu“.

Další informace Vám poskytne Ing. Blanka Mikulová, vedoucí oddělení rozpočtu, pověřená zastupováním, tel.: 257 280 682, e-mail: mikulova@kr-s.cz.

Vyhlašovatel  si  vyhrazuje  právo  zrušit  nebo  prodloužit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu či nevybrat žádného uchazeče.

JUDr. Kateřina Černá

ředitelka Krajského úřadu Středočeského kraje

 


 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Ředitelka Krajského úřadu Středočeského kraje vyhlašuje dne 6. 11. 2017 výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

odborný/á referent/ka pro oblast zdravotní péče

Místo výkonu práce:  Praha

Sjednaný druh práce: odborný referent pro oblast zdravotní péče

Platové zařazení:        platová třída 10, dle nařízení vlády č.  564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění

Pracovní poměr:         na dobu neurčitou

Datum nástupu:          1. 1. 2018

Charakteristika vykonávané práce: Přijímání žádostí a vydávání rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb, o změnách oprávnění a o odejmutí oprávnění poskytovatelů zdravotních služeb dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Vedení správního řízení v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správního řádu a plnění dalších agend s tím spojených pro poskytovatele lůžkové zdravotní péče. Zajišťování kontrolní činnosti poskytovatelů zdravotní péče dle zákona č. 372/2011 Sb., a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole.

Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka stanoví § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění:

Občan České republiky, případně cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, starší 18 let, způsobilý k právním úkonům, bezúhonný, ovládající jednací jazyk.

Požadujeme:

 • VŠ vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání (zdravotního, sociálního nebo právního zaměření výhodou)
 • znalost zákona č. zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, zákona č.167/1998 Sb., o návykových látkách znalost práce na PC na uživatelské úrovni
 • zvláštní odborná způsobilost ve zdravotnictví výhodou
 • praxe ve zdravotnictví nebo v oblasti veřejné správy či státní správy na úseku zdravotnictví výhodou
 • profesionální jednání, odpovědnost, spolehlivost
 • schopnost přesné, kvalitní a bezchybně odvedené práce v požadovaném termínu
 • vítána schopnost kreativity (nové myšlenky, nápady, návrhy na zlepšení procesů)
 • odolnost vůči zátěži a stresu
 • schopnost týmové spolupráce
 • řidičské oprávnění sk. B výhodou

Nabízíme:

 • výborné pracovní podmínky
 • zajímavé osobní ohodnocení
 • pružná pracovní doba
 • výhodná poloha pracoviště
 • zajímavé benefity (dny zdravotního volna a samostudia, příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření a životní pojištění, příspěvek na ošacení, příspěvek na kulturní a sportovní aktivity, dary při životních výročích, půjčky a dary při řešení tíživých životních situací)

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zákona o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění jsou:

jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis. Prosíme též kontaktní adresu, pokud je odlišná od místa trvalého bydliště
a telefonické spojení, případně rovněž e-mail.

K přihlášce uchazeč připojí:

 • strukturovaný profesní životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (příp. ověřenou kopii)
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, příp. osvědčení
  o absolvovaných kurzech a školeních

Přihlášky s požadovanými doklady je nutno doručit nejpozději do 22. 11. 2017 do podatelny na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.

 Obálku označte slovy „VŘ – odborný referent pro oblast zdravotní péče“.

Další informace Vám poskytne Mgr. Veronika Piačková, vedoucí oddělení zdravotní péče,
tel: 257 280 468, e-mail: piackova@kr-s.cz.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit nebo prodloužit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu či nevybrat žádného uchazeče.

JUDr. Kateřina Černá

ředitelka Krajského úřadu Středočeského kraje

 


 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Ředitelka Krajského úřadu Středočeského kraje vyhlašuje dne 8. 11. 2017 výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

odborný/á referent/ka pro oblast správních agend

Místo výkonu práce:  Praha

Sjednaný druh práce: odborný referent pro oblast správních agend

Platové zařazení:       platová třída 12 dle nařízení vlády č. 564/2006  Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v   platném znění

Pracovní poměr:        na dobu neurčitou

Datum nástupu:          po ukončení výběrového řízení

Charakteristika vykonávané práce: Stanovování obecných postupů aplikace zákona o pohřebnictví v oblasti veřejných pohřebišť provozovaných obcemi v kraji, komplexní koordinace kontrol obcí v oblasti provozování veřejného pohřebiště v kraji. Řešení stížností a podnětů v oblasti provozování veřejného pohřebiště. Zajišťování agendy voleb.

Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka stanoví § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění:

Občan České republiky, případně cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, starší 18 let, způsobilý k právním úkonům, bezúhonný, ovládající jednací jazyk.

Požadujeme:

 • VŠ vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu
 • znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole
 • znalost práce na PC (MS Office, Internet) na uživatelské úrovni
 • praxe v oblasti pohřebnictví a voleb výhodou
 • schopnost analytického myšlení, schopnost rozhodovat
 • schopnost přesné, kvalitní a bezchybně odvedené práce v požadovaném termínu
 • schopnost samostatné práce i týmové spolupráce
 • profesionální jednání, odpovědnost, spolehlivost
 • odolnost vůči zátěži a stresu

Nabízíme:

 • výborné pracovní podmínky
 • zajímavé osobní ohodnocení
 • pružná pracovní doba
 • výhodná poloha pracoviště
 • zajímavé benefity (dny zdravotního volna a samostudia, příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření a životní pojištění, příspěvek na ošacení, příspěvek na kulturní a sportovní aktivity, dary při životních výročích, půjčky a dary při řešení tíživých životních situací)

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zákona o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění jsou:

jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis. Prosíme též kontaktní adresu, pokud je odlišná od místa trvalého bydliště
a telefonické spojení, případně rovněž e-mail.

K přihlášce uchazeč připojí: 

 • strukturovaný profesní životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (příp. ověřenou kopii)
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně osvědčení
  o absolvovaných kurzech a školeních

Přihlášky s požadovanými doklady je nutno doručit nejpozději do 24. 11. 2017 do podatelny na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.

Obálku označte slovy „VŘ – odborný referent pro oblast správních agend“. 

Další informace Vám poskytne JUDr. Eva Jůzová, vedoucí oddělení správních agend,
tel.: 257 280 658, e-mail: juzova@kr-s.cz.

Vyhlašovatel  si  vyhrazuje právo  zrušit  nebo  prodloužit  toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu či nevybrat žádného uchazeče.

JUDr. Kateřina Černá

ředitelka Krajského úřadu Středočeského kraje

 


 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Ředitelka Krajského úřadu Středočeského kraje vyhlašuje dne 25. 10. 2017 výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

odborný/á referent/ka pro oblast sociálních služeb

 Místo výkonu práce:  Praha

Sjednaný druh práce: odborný referent pro oblast sociálních služeb

Pracovní poměr:        na dobu neurčitou

Platové zařazení:       platová třída 11 dle nařízení vlády č.  564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění

Datum nástupu:          1. 12. 2017 (příp. dle dohody)

Charakteristika vykonávané práce: Samostatné vykonávání agendy zřizovatelských a zakladatelských funkcí vůči příspěvkovým organizacím zřizovaným krajem v sociální oblasti. Zajišťování metodické, poradenské a konzultační činnosti v souvislosti s výkonem zřizovatelské agendy vůči příspěvkovým organizacím, zejména v oblasti majetkové, ekonomické, technické a provozní. Spolupráce s dotčenými odbory na podkladech při správě majetku příspěvkových organizací kraje v sociální oblasti. Vyhodnocování investičních požadavků a potřeb krajem zřizovaných zařízení sociálních služeb. Spolupráce při realizaci projektů kraje a krajských příspěvkových organizací v sociální oblasti. Spolupráce při tvorbě koncepčních a metodických materiálů v dané oblasti.

Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka stanoví  § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění:

Občan České republiky, případně cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, starší 18 let, způsobilý k právním úkonům, bezúhonný, ovládající jednací jazyk.

Požadujeme:

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu, zaměření na ekonomické či technické obory výhodou
 • znalost legislativy vztahující se k uvedené problematice (zákona č. 128/2000 Sb.,
  o obcích, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, zákona č.  500/2004   ,  správní  řád, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákona č. 255/2012 o kontrole, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech
 • znalost práce na PC (MS Office)
 • znalosti a zkušenosti s činností příspěvkových organizací výhodou
 • zkušenost s fungováním a poskytováním sociálních služeb výhodou
 • zkušenost s metodickou a kontrolní činností výhodou
 • orientace v oblasti veřejných financí výhodou
 • zkušenosti s přípravou analytických výstupů a podkladů
 • velmi dobré organizační a komunikační schopnosti
 • schopnost týmové spolupráce
 • samostatnost, odpovědnost a profesionalita
 • ochota učit se novým věcem
 • řidičský průkaz výhodou

Nabízíme:

 • výborné pracovní podmínky
 • zajímavé osobní ohodnocení
 • pružná pracovní doba
 • výhodná poloha pracoviště
 • zajímavé benefity (dny zdravotního volna a samostudia, příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření a životní pojištění, příspěvek na ošacení, příspěvek na kulturní a sportovní aktivity, dary při životních výročích, půjčky a dary při řešení tíživých životních situací)

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zákona o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění jsou:

jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis. Prosíme též kontaktní adresu, pokud je odlišná od místa trvalého bydliště
a telefonické spojení, případně rovněž e-mail.

K přihlášce uchazeč připojí: 

 • strukturovaný profesní životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (příp. ověřenou kopii)
 • ověřenou kopii  dokladu  o  nejvyšším  dosaženém  vzdělání,  případně   osvědčení o absolvovaných kurzech a školeních

Přihlášky s požadovanými doklady je nutno doručit nejpozději do 24. 11. 2017 do podatelny  na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.

Obálku označte slovy „VŘ – odborný referent sociálních služeb“.

Další informace Vám poskytne Mgr. Pavla Karmelitová, vedoucí Odboru sociálních věcí,

tel.: 257 280 286, e-mail: karmelitova@kr-s.cz.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit nebo prodloužit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu či nevybrat žádného uchazeče.

JUDr. Kateřina Černá

ředitelka Krajského úřadu Středočeského kraje

 


 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Ředitelka Krajského úřadu Středočeského kraje vyhlašuje dne 25. 10. 2017 výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

odborný/á referent/ka pro oblast ochrany ovzduší

Místo výkonu práce:  Praha

Sjednaný druh práce: odborný referent pro oblast ochrany ovzduší

Platové zařazení:       platová třída 11 dle nařízení vlády č.  564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění

Pracovní poměr:        na dobu určitou (zástup za mateřskou/rodičovskou dovolenou)

Datum nástupu:          po ukončení výběrového řízení

Charakteristika vykonávané práce: zajišťování činností státní správy a samosprávy na úseku ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v působnosti Středočeského kraje, zajišťování stanovisek k územním plánům a regulačním plánům obcí, provádění činnosti nadřízeného a odvolacího orgánu podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, zajišťování metodické a koordinační činností při výkonu státní správy na úseku ochrany ovzduší, příprava a zpracování plánů, bilancí, programů, expertiz, posudků, analýz a obdobných krajských metodických dokumentů pro problematiku jednotlivých složek životního prostředí a dalších oborů.

Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka stanoví  § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění:

Občan České republiky, případně cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, starší 18 let, způsobilý k právním úkonům, bezúhonný, ovládající jednací jazyk.

Požadujeme:

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu znalost legislativy vztahujícím se k uvedené problematice (zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, zákona č. 183/2006 Sb., o zemním plánování a stavebním řádu, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím) a dalších souvisejících zákonů
 • znalost práce na PC (MS Office) na uživatelské úrovni
 • zkouška ze zvláštní odborné způsobilosti v ochraně ovzduší výhodou
 • praxe na úseku ochrany ovzduší vítána
 • schopnost přesné, kvalitní a bezchybně odvedené práce v požadovaném termínu
 • organizační a komunikační schopnosti
 • ochota přijímat nové pracovní úkoly
 • profesionalita, zodpovědnost a spolehlivost
 • flexibilita

Nabízíme:

 • výborné pracovní podmínky
 • zajímavé osobní ohodnocení
 • pružná pracovní doba
 • výhodná poloha pracoviště
 • zajímavé benefity (dny zdravotního volna a samostudia, příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření a životní pojištění, příspěvek na ošacení, příspěvek na kulturní a sportovní aktivity, dary při životních výročích, půjčky a dary při řešení tíživých životních situací)

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zákona o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění jsou:

jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis. Prosíme  též  kontaktní  adresu,  pokud  je  odlišná  od místa trvalého bydliště a telefonické spojení, případně rovněž e-mail.

K přihlášce uchazeč připojí:

 • strukturovaný profesní životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (příp. ověřenou kopii)
 • ověřenou kopii  dokladu  o  nejvyšším  dosaženém  vzdělání,  případně   osvědčení o absolvovaných kurzech a školeních

Přihlášky s požadovanými doklady je nutno doručit nejpozději do  24. 11. 2017 do podatelny na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.

Obálku označte slovy „VŘ  –  odborný referent pro oblast ochrany ovzduší“.

Další informace Vám poskytne: Ing. Jitka Doležalová, tel. 257 280 927, e-mail:
dolezalovaj@kr-s.cz.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit nebo prodloužit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu či nevybrat žádného uchazeče.

 JUDr. Kateřina Černá

ředitelka Krajského úřadu Středočeského kraje

 


 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Ředitelka Krajského úřadu Středočeského kraje vyhlašuje dne 27. 10. 2017  výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

asistent/ka

Místo výkonu práce:  Praha

Sjednaný druh práce:  asistent/ka

Platové zařazení:        platová třída 8 dle nařízení vlády č.  564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění

Pracovní poměr:         na dobu neurčitou

Datum nástupu:          po ukončení výběrového řízení

Charakteristika vykonávané práce: organizace práce, zajišťování a příprava podkladů pro jednání, zhotovování záznamů z jednání a kontrola jejich plnění, příjem, expedice a vedení seznamů korespondence, sjednávání schůzek a jejich organizační zajištění, plnění dalších administrativních a organizačních činností souvisejících se sjednaným druhem práce.

Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka stanoví  § 4 zákona          č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění:

Občan České republiky, případně cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, starší 18 let, způsobilý k právním úkonům, bezúhonný, ovládající jednací jazyk.

Požadujeme:

 • střední vzdělání s maturitní zkouškou
 • znalost zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákona č. 101/2000 Sb.,
  o ochraně osobních údajů a dalších souvisejících zákonů
 • uživatelská práce na PC (MS Office, Internet)
 • praxe na obdobné pozici výhodou
 • organizační a komunikační schopnosti na velmi dobré úrovni
 • schopnost týmové spolupráce
 • loajalita, časová flexibilita
 • odolnost vůči zátěži a stresu
 • řidičské oprávnění sk. B výhodou

 Nabízíme:

 • výborné pracovní podmínky
 • zajímavé osobní ohodnocení
 • pružná pracovní doba
 • výhodná poloha pracoviště
 • zajímavé benefity (dny zdravotního volna a samostudia, příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření a životní pojištění, příspěvek na ošacení, příspěvek na kulturní a sportovní aktivity, dary při životních výročích, půjčky a dary při řešení tíživých životních situací)

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zákona o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění jsou:

jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis. Prosíme  též  kontaktní  adresu,  pokud  je  odlišná  od místa trvalého bydliště a telefonické spojení, případně rovněž e-mail.

K přihlášce uchazeč připojí:

 • strukturovaný profesní životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (příp. ověřenou kopii)
 • ověřenou kopii  dokladu  o  nejvyšším  dosaženém  vzdělání,  případně   osvědčení o absolvovaných kurzech a školeních

Přihlášky s požadovanými doklady je nutno doručit nejpozději do 24. 11. 2017 do podatelny  na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.

Obálku označte slovy „VŘ –  asistent/ka“.

Další informace Vám poskytne Bc. Jana Šulcová, DiS., MPA, tel.: 257 280 241, e-mail: sulcovaj@kr-s.cz.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit nebo prodloužit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu či nevybrat žádného uchazeče.

 JUDr. Kateřina Černá

ředitelka Krajského úřadu Středočeského kraje

 


 

Carolina –  středisko pro digitalizaci studijních zdrojů hledá do svého týmu nového člena na pozici digitalizátora. Náplní práce je skenování tištěných knih a úprava textů do elektronické podoby (Microsoft Word, Abbyy Finereader). Zaučení je samozřejmostí. Práce je vhodná pro studenty/studentky.

Požadujeme:

 • Odpracovat min. 40 hod. měsíčně
 • Základní znalost práce na PC
 • alespoň mírně/středně pokročilou znalost Německého jazyka (maturitní zkouška či úroveň B1)
 • spolehlivost, preciznost, smysl pro detail

Nabízíme:

 • klidné pracovní prostředí
 • přátelský kolektiv
 • práci v centru (Celetná ul.)
 • flexibilní pracovní dobu
 • 125 Kč/hod

Své CV zasílejte prosím do 15.11.2017 na adresu zuzana.zizkova@ruk.cuni.cz

Více informací o středisku Carolina naleznete na https://ipsc.cuni.cz/IPSC-148.html

 


 

Pedagogicko-psychologická poradna Nový Jičín přijme na plný pracovní úvazek pracovníka/pracovnici na pozici psycholog.
Požadované vzdělání: Ukončené studium v akreditovaném magisterském studijním programu psychologie.

Nástup možný ihned nebo dle dohody.

V případě zájmu zašlete svůj strukturovaný životopis na e-adresu: reditel@pppnj.cz

V případě dotazů volejte na tel. číslo 731 664 765.

 


 

Populární pražské nakladatelství hledá svědomitou pracovnici/svědomitého pracovníka na cca 2 dny v týdnu

Nakladatelství Pierot působí na českém knižním trhu již od roku 1993. Zaměřujeme se především na původní, ale i převzaté tituly zejména z oblasti cvičebnic a doplňkových učebnic pro základní školy, populárně-naučné literatury a beletrie.

Klíčové činnosti:

– Příprava marketingových podkladů

– Příprava podkladů pro jednání

– Vyhledávání a zpracování informací (v českém a anglickém jazyce)

– Úprava webových stránek

– Doplňování databází

– Administrativní podpora back office (kontaktování zákazníků telefonicky i e-mailem)

 

Kvalifikační požadavky:

– SŠ/VŠ

– Znalost PC, MS Office (Word, Excel, Outlook)

– Pečlivost, spolehlivost, samostatnost

– Analytické myšlení

– Pozitivní vztah a základní orientaci v literatuře

– Anglický jazyk- úroveň středně pokročilý, znalost Francouzského jazyka výhodou, ale ne podmínkou

 

Nabízíme:

– Příjemné pracovní prostředí

– Dlouhodobou spolupráci

– Práce na dohodu o provedení práce

– Atraktivní finanční ohodnocení

 

NÁSTUP MOŽNÝ IHNED

Místo výkonu práce: Štefánikova 16/29, Praha 5

Kontaktní informace: www.pierot.biz

Kontaktní osoba: Eliška Šulcová

 


 

Společnost KOL DEVELOPMENT, s.r.o. přijme svědomitého zaměstnance na pozici historika a správce archivu šlechtického rodu.

Náplň práce: správa archivu, vyhledávání historických dokumentů, příprava textů a medailonků s historickou tematikou, komunikace s evropskými muzei, správa Wikipedie a webových stránek atd.

Nástup dle dohody.

Strukturovaný životopis prosím zasílejte na email: koldevelopment@gmail.com

 


 

Jsme soukromá komunitní škola v Praze-Tróji a hledáme asistenta pro individuální práci s dětmi.

Naším cílem je, aby si děti svět okolo sebe nacházely a objevovaly samy a „řízeně“ se samovzdělávaly. Klademe důraz na individuální rozvoj, a některé děti k tomu potřebují mít k ruce ještě „kamaráda“. Nehledáme učitele, který všechno udělá za děti, ale asistenta, který bude nestranným pomocníkem jejich objevování.

Máte-li o tuto pozici zájem, kontaktujte nás telefonicky na čísle 731 432 378 nebo e-mailem na adrese jitka.cenkova@gmail.com. Zároveň budeme rádi, když tuto zprávu předáte někomu, o kom víte, že by ho tato nabídka zaujala.

 

Hledáme:

o studenta VŠ, ideálně se sportovně-pedagogickým, případně psychologickým zaměřením,

o se zálibou např. v bojových či jiných adrenalinových sportech, branné výchově apod.,

o samozřejmostí je kladný vztah k dětem, s pochopením pro rošťáctví, neposednost a objevitelského ducha,

o zodpovědného, trpělivého, fyzicky zdatného muže, se smyslem pro humor a spravedlnost,

o s možností docházení 3-5 dnů v týdnu.

 

Co nabízíme:

o získání praxe v bezpečném a svobodném vzdělávání,

o spolupráci v kreativním prostředí,

o důvěru, zodpovědnost, inspiraci, radost a svobodu,

o koučink a okruh zajímavých spolupracovníků,

o odměnu na základě oboustranné dohody,

o škola se nachází v krásném přírodním parku na rozhraní Tróji a Bohnic.

 


 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ DO DIPLOMATICKÉ AKADEMIE

Celkem 8 úspěšných uchazečů nastoupí na MZV počátkem roku 2018, kdy zahájí roční intenzivní studium na Diplomatické akademii. Termín pro podání přihlášky do výběrového řízení je 13. listopadu 2017.

Bližší informace k výběrovému řízení naleznete pod následujícím odkazem.

 


 

VYDĚLEJ SI AŽ 15 000 KČ ZA MĚSÍC DOUČOVÁNÍM DĚTÍ V PRAZE

Rozšiřujeme tým lektorů na pražské pobočce Školy Populo. Hledáme sympatické lektory všech
předmětů základních a středních škol, a to včetně lektorů cizích jazyků. Nástup je možný ihned!
Doučování probíhá v našich učebnách v centru Prahy v dopoledních i odpoledních hodinách. Záleží
na tvých časových možnostech. Jedná se o individuální výuku 1 student / 1 lektor. Pošli životopis
na lektorpraha@skolapopulo.cz, do textu zprávy uveď požadovaný předmět doučování.

Požadujeme
✔ vynikající znalost vyučovaných předmětů/jazyků
✔ schopnost předat své znalosti
✔ odpovědný a pozitivní přístup
✔ zkušenosti s doučováním nejsou podmínkou

Nabízíme
✔ zázemí stabilní společnosti
✔ dlouhodobou spolupráci
✔ vlastní učebny v centru Prahy
✔ občerstvení pro každého lektora zdarma
✔ odměnu až 15 000 Kč měsíčně

NÁSTUP MOŽNÝ IHNED
Pro bližší informace volej na telefon 777 782 870
www.skolapopulo.cz

 


 

Zavedená překladatelská kancelář v centru Prahy hledá svědomitou pracovnici na cca 2 dny v týdnu.

Výborná znalost jazyka není nutná, ale je nutná spolehlivost.

Kontakt: www.itc.cz, itc@itc.cz, kontaktní osoba: Ing. Jan Žižka.

 


 

Jsi nadaný na jazyky a hledáš smysluplnou práci ?

EUROCROSS ASSISTANCE nabízí práci na částečný i plný úvazek na pozici KOORDINÁTOR CESTOVNÍ ASISTENCE.

Jedná se o směnný provoz, takže můžeš dobře skloubit práci i studium.

Nepotřebuješ předchozí zkušenost, všechno tě naučíme.

Pokud se chceš dozvědět víc, mrkni se na náš inzerát na http://www.lmcg2.com/pd/1227913376/?rps=202
anebo se ozvi na email: silvia.sulovska@eurocross.cz.

 


 

Hledáme od září 2017 inovativního, kreativního a entuziastického kolegu/kolegyni na pozici učitele

základů společenských věd – německého jazyka na soukromé gymnáziu v centru Prahy. Jedná se o min. 14 hodin výuky.

Pokud byste se rádi stali součástí našeho pedagogického týmu, chtěli se podílet se na atmosféře, úrovni a dobrém jménu naší školy, kontaktujte nás:

GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o., Pštrossova 13/203, Praha 1;

Mgr. M. Musil – ředitel školy; e-mail: musil@gjp1.cz; http://www.gjp1.cz; tel.: 608701730

 


 

 • Věznice Horní Slavkov přijme do pracovního poměru zaměstnance na pozici: 

  Psychologa-psycholožku

   

 • Požadujeme:vysokoškolské vzdělání – magisterský akreditovaný studijní program jednooborové psychologiepozitivní přístup k práci, schopnost týmové prácezdravotní a osobnostní způsobilost
 • Platové podmínky:platové ohodnocení dle § 122 odst.1 zákona č. 262/2006 Sb., NV č. 564/2006 Sb.,v platném znění
  1. platová třída + zvláštní příplatek

  hrubý měsíční plat od 25 020 Kč

  dovolená v délce 25 dnů + dodatková dovolená

   

 • Zaměstnanecké výhody:možnost čerpání bezúročných půjček z fondu kulturních a sociálních potřebrodinnou i dětskou, letní i zimní rekreaci ve vlastních rekreačních zařízeníchsportovní vyžití (vlastní posilovna, sauna)poskytujeme indispoziční volno, odměnu při životním a pracovním výročímožnost ubytování, závodní stravovánímožnost dalšího vzdělávání
 • Nástup: dle dohody
 • Kontakty:Bližší informace: Mgr. Zuzana Brejchová, vedoucí oddělení personálníhoTelefon:          352 660 204Mobil:             602 555 905Strukturovaný životopis zasílejte na e-mail: zbrejchova@vez.hsl.justice.cz

 

 • STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LOGISTICKÝCH SLUŽEB, hledá učitele Čj na celý nebo i částečný úvazek a nástupem v září 2017. Obracejte se prosím na kontakt: tel.:  739 446 815, 266 106 230; email: sekretariat@sosls.cz 

Daniela Zemanová, sekretářka a personalistka, SOŠ logistických služeb, Učňovská 1/100, 190 00  Praha 9, tel. 266 106 279, e-mail: zemanova@sosls.cz

 • Domov U Anežky středisko Luštěnice hledá pracovníka na pracovní pozici – sociální pracovník
 • Požadujeme:
  • VŠ v bakalářském nebo magisterském programu sociálního zaměření, vyšší odborné vzdělání sociálního zaměření
  • znalost zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
  • znalost standardů kvality sociálních služeb výhodou
  • zájem o práci se seniory
  • výborné komunikační schopnosti
  • dobrá znalost práce s PC (Word, Excel, internet, Outlook)
  • samostatnost, spolehlivost, zodpovědnost, komunikační dovednosti
  • aktivní přístup k práci, schopnost týmové práce
  • trestní bezúhonnost
  • řidičský průkaz skupiny B výhodou

  Nabízíme:

  • stabilní zázemí
  • příjemné pracovní prostředí
  • kontinuální vzdělávání a osobní rozvoj
  • výborný kolektiv, stravování

  Výše nabízeného úvazku: 1,0

  Místo výkonu práce: Domov U Anežky, poskytovatel sociálních služeb ve středisku Luštěnice, Nová 303, Luštěnice 294 42

  Strukturovaný životopis spolu s motivačním dopisem a souhlasem se zpracováním osobních údajů zasílejte na e-mail personalni@domovuanezky.cz. Bližší informace na telefonu 724 046 715.

 • Staňte se lektorkou či lektorem Hudební školy YAMAHA. Hledáme lektora/ku pro pobočky:Praha 6 a Praha 10. Jedná se o výuku předškolních programů pro děti od 4 měsíců do 6 let. Výuka může probíhat v dopoledních i odpoledních hodinách v pravidelných časech a dnech. Pracovní poměr je na DPP nebo ŽL v rozsahu 2 až 15 hodin týdně.Vhodné nejen pro maminky na RD a studenty/ studentky hudebních či pedagogických škol
  Nabízíme:
 • firemní školení
 • vybavení veškerými pomůckami
 • dobré finanční ohodnocení
 • možnost podílet se na rozvoji firmy

 Požadujeme: V kurzech Robátka a První krůčky pro děti od 4 měsíců do 4 let

 • kvalitní, intonačně přesný zpěv
 • umění rytmizovat
 • kreativnost a samostatnost
 • vztah k dětem této věkové skupiny
 • zodpovědnost, spolehlivost, komunikativnost a organizační předpoklady
 • pedagogické a hudební vzdělání – výhodou

Požadujeme:  V kurzech Rytmické krůčky pro děti ve věku od 4 do 6 let

 • výše uvedené
 • + základní znalost hry na klávesový nástroj a flétnu – výhodou

Tento obor jen na některých pobočkách!
Pro více informací volejte paní Evu Klesovou na tel.: 602 863 506nebo pište na e-mail: yamahaclass@email.cz, těšíme se na Vás.

 • Školka a jesle SmartFox Jahodnice- mateřská škola s.r.o., Staňkovská 438, Praha 9-Hostavice  hledá vhodného kandidáta na pozici ředitel/ředitelka MŠ na půl úvazku (vhodné pro studenty VŠ se SPgŠ a nějakou praxí). Stanovené kvalifikační předpoklady:♦ vzdělání a související podmínky dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů♦ praxe dle § 5 odst. 1 písm. b zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů♦ organizační a řídící předpoklady♦ znalost školských předpisů a problematiky řízení školy vítána, není však podmínkou♦ občanská a morální bezúhonnost♦ dobrý zdravotní stav♦ komunikační znalost Aj a časová flexibilitaNáplň práce:Přímá pedagogická činnost (práce s dětmi předškolního věku)Tvorba vzdělávacího plánu a tematického plánuZajištění správného chodu školky a splnění všech povinností, které souvisí s umístěním školky do rejstříku MŠMTPráce na poloviční úvazek, do budoucna možnost plného úvazku (v hodné pro studenty VŠ)Platové zařazení dle platných právních předpisů plus zajímavé bonusyNástup do funkce: 1. 9. 2017 (od 15.6. 2017 seznamování se se školkou v rámci 20-40 hodin měsíčně)Termín podání přihlášek: do 1. 6. 2017  včetněPodrobný životopis prosím o zaslání na mail: jahodnice@skolkasmartfox.cz k rukám Tereze ScheinostovéPo prvním kole přijímacího řízení budeme požadovat doložení:♦ ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce), event. další doklady o prohloubení vzdělání, včetně absolvování kurzů a seminářů, seznam publikovaných prací apod.♦ doklad o celkovém průběhu zaměstnání/praxe♦ výpis z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíce nebo doklad o jeho vyžádání♦ originál lékařského potvrzení o způsobilosti k vykonávání funkce ředitele♦ písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění

 

 • Ředitel Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou vyhlašuje výběrové řízení na pozici Vedoucí Muzea krajky Vamberk, pobočky Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou. Více informací v tomto PDFTato pracovní pozice je vhodná zejména pro absolventy historie či etnologie nebo příbuzných oborů.