Studium

Pracovní příležitosti

KONTAKT

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ
Mgr. Kateřina Volná

tel. +420 221 619 325

hl. budova, 1. p, místnost 126a

VÝZVA PRO ZAMĚSTNAVATELE

Vážení zaměstnavatelé,

své nabídky pracovních příležitostí pro studenty FF UK zasílejte prosím na uvedený kontakt.

Děkujeme.


NABÍDKY PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO STUDENTY


Tajemník Městského úřadu Česká Lípa vyhlašuje

dle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků

výběrové řízení na obsazení pozice:

sociální pracovnice / pracovník pro náhradní rodinnou péči

v odboru sociálních věcí a zdravotnictví

 

Charakteristika pracovní pozice:

 • zajišťování náhradní rodinné péče
 • zajišťování sociálně-právní ochrany dětí dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, na území správního obvodu města Česká Lípa, jakožto obce s rozšířenou působností podle přílohy č. 2 k zákonu č. 314/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Druh práce:                          referentka / referent sociálně-právní ochrany

Místo výkonu práce:            Městský úřad Česká Lípa

Platové podmínky a platové zařazení: 10. platová třída, která podle platného katalogu prací odpovídá nejvýše zařazenému vykonávanému druhu práce (platová třída je v tarifním rozpětí od 18 810 do 28 320 Kč podle zápočtu let odborné praxe), osobní příplatek dle ust. § 131 zákoníku práce, zvláštní příplatek dle ust. § 129 zákoníku práce

Předpokládaný termín nástupu: 1. 6. 2018, popř. dle dohody

Pracovní poměr bude sjednán na dobu: neurčitou

Zákonné předpoklady: úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky (případně i cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt), dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem (např. kvalifikační předpoklady stanovené zákonem)

Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání dle ust. § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Poznámka:   úředník je povinen do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru prokázat zvláštní odbornou způsobilost dle vyhlášky č. 512/2002 Sb.

Požadavky stanovené městem Česká Lípa pro uchazeče:

 • znalost související legislativy – zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí a jeho novelizované podoby, správní řád
 • komunikační schopnosti, sociální cítění, vstřícnost
 • znalost sociálních agend a práce s výpočetní technikou
 • řidičské oprávnění sk. B – aktivní řidič

Nabízíme: 5 týdnů dovolené, 4 sick days, prémie, pružná pracovní doba, stravování formou jídelních kupónů, příspěvek na penzijní připojištění, pravidelné zvyšování kvalifikace formou školení, služební mobilní telefon.

Písemná přihláška uchazeče k vyhlášenému výběrovému řízení musí obsahovat:

 • jméno, příjmení, titul uchazeče
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu (nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)
 • název příslušné funkce, o kterou se uchazeč uchází
 • datum a podpis uchazeče

K přihlášce uchazeč připojí:

 • životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),
 • úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Lhůta pro podání přihlášky do: 02.05.2018 – 12:00 hodin

Způsob podání přihlášky: obálku označenou „VŘ na funkci referentka / referent sociálně-právní ochrany pro náhradní rodinnou péči“ zaslat na adresu: Tajemník MěÚ, Městský úřad, nám T. G. M. č. p. 1., 470 36  Česká Lípa nebo předat osobně v podatelně MěÚ Česká Lípa.

Po ukončeném výběrovém řízení si mohou uchazeči svoje doklady a ostatní písemnosti osobně vyzvednout v oddělení personalistiky a mezd – následně budou tyto protokolárně skartovány.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 


Město Česká Lípa
přijme zaměstnance na pracovní pozici

referentky / referenta sociálně-právní ochrany

v odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Charakteristika pracovní pozice:

 • zajišťování náhradní rodinné péče
 • zajišťování sociálně-právní ochrany dětí dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, na území správního obvodu města Česká Lípa, jakožto obce s rozšířenou působností podle přílohy č. 2 k zákonu č. 314/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Místo výkonu práce: Městský úřad Česká Lípa

Platové podmínky: 10. platová třída, která podle platného katalogu prací odpovídá nejvýše zařazenému vykonávanému druhu práce (platová třída je v tarifním rozpětí od 18 810 do 28 320 Kč podle zápočtu let odborné praxe), osobní příplatek dle ust. § 131 zákoníku práce, zvláštní příplatek dle ust. § 129 zákoníku práce

Předpokládaný termín nástupu: dle dohody

Pracovní poměr bude sjednán na dobu: určitou, po dobu mateřské a rodičovské dovolené

Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání dle ust. § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Poznámka: úředník je povinen do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru prokázat zvláštní odbornou způsobilost dle vyhlášky č. 512/2002 Sb.

Požadavky stanovené městem Česká Lípa pro uchazeče:

 • znalost související legislativy
 • komunikační schopnosti, sociální cítění, vstřícnost
 • výborná znalost práce s MS Office
 • řidičské oprávnění sk. B – aktivní řidič

Nabízíme: 5 týdnů dovolené, 4 sick days, prémie, pružná pracovní doba, stravování formou jídelních kupónů, příspěvek na penzijní připojištění, pravidelné zvyšování kvalifikace formou školení, služební mobilní telefon.

Náležitosti písemné přihlášky:

 • jméno, příjmení, titul uchazeče
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu (nebo číslo dokladu o povolení k trvalému pobytu, jde-li o cizího státního občana)
 • název pracovní pozice, o kterou se uchazeč uchází
 • datum a podpis uchazeče

Přílohy přihlášky:

 • životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce
 • úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Lhůta pro podání přihlášky (vč. příloh): 23. 03. 2018 – 12:00 hodin

Způsob podání přihlášky: obálku označenou „Referentka / referent sociálně-právní ochrany“ zaslat na adresu: Tajemník MěÚ, Městský úřad Česká Lípa, nám T. G. M. č. p. 1, 470 36 Česká Lípa nebo předat osobně v podatelně MěÚ Česká Lípa.

Po ukončeném výběrovém řízení si mohou uchazeči svoje doklady a ostatní písemnosti osobně vyzvednout v oddělení personalistiky a mezd – následně budou tyto protokolárně skartovány.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto oznámení kdykoliv v jeho průběhu.

 


Město Česká Lípa
přijme zaměstnance na pracovní pozici

referentky / referenta sociálně-právní ochrany

v odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Charakteristika pracovní pozice:

 • zajišťování náhradní rodinné péče
 • zajišťování sociálně-právní ochrany dětí dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, na území správního obvodu města Česká Lípa, jakožto obce s rozšířenou působností podle přílohy č. 2 k zákonu č. 314/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Místo výkonu práce: Městský úřad Česká Lípa

Platové podmínky: 10. platová třída, která podle platného katalogu prací odpovídá nejvýše zařazenému vykonávanému druhu práce (platová třída je v tarifním rozpětí od 18 810 do 28 320 Kč podle zápočtu let odborné praxe), osobní příplatek dle ust. § 131 zákoníku práce, zvláštní příplatek dle ust. § 129 zákoníku práce

Předpokládaný termín nástupu: dle dohody

Pracovní poměr bude sjednán na dobu: určitou, po dobu rodičovské dovolené

Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání dle ust. § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Poznámka: úředník je povinen do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru prokázat zvláštní odbornou způsobilost dle vyhlášky č. 512/2002 Sb.

Požadavky stanovené městem Česká Lípa pro uchazeče:

 • znalost související legislativy
 • komunikační schopnosti, sociální cítění, vstřícnost
 • výborná znalost práce s MS Office
 • řidičské oprávnění sk. B – aktivní řidič

Nabízíme: 5 týdnů dovolené, 4 sick days, prémie, pružná pracovní doba, stravování formou jídelních kupónů, příspěvek na penzijní připojištění, pravidelné zvyšování kvalifikace formou školení, služební mobilní telefon.

Náležitosti písemné přihlášky:

 • jméno, příjmení, titul uchazeče
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu (nebo číslo dokladu o povolení k trvalému pobytu, jde-li o cizího státního občana)
 • název pracovní pozice, o kterou se uchazeč uchází
 • datum a podpis uchazeče

Přílohy přihlášky:

 • životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce
 • úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Lhůta pro podání přihlášky (vč. příloh): 23. 03. 2018 – 12:00 hodin

Způsob podání přihlášky: obálku označenou „Referentka / referent sociálně-právní ochrany“ zaslat na adresu: Tajemník MěÚ, Městský úřad Česká Lípa, nám T. G. M. č. p. 1, 470 36 Česká Lípa nebo předat osobně v podatelně MěÚ Česká Lípa.

Po ukončeném výběrovém řízení si mohou uchazeči svoje doklady a ostatní písemnosti osobně vyzvednout v oddělení personalistiky a mezd – následně budou tyto protokolárně skartovány.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto oznámení kdykoliv v jeho průběhu.

 


Město Česká Lípa
přijme zaměstnance na pracovní pozici

referentky / referenta sociálně-právní ochrany

v odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Charakteristika pracovní pozice:

 • zajišťování náhradní rodinné péče
 •  zajišťování sociálně-právní ochrany dětí dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, na území správního obvodu města Česká Lípa, jakožto obce s rozšířenou působností podle přílohy č. 2 k zákonu č. 314/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Místo výkonu práce: Městský úřad Česká Lípa

Platové podmínky: 10. platová třída, která podle platného katalogu prací odpovídá nejvýše zařazenému vykonávanému druhu práce (platová třída je v tarifním rozpětí od 18 810 do 28 320 Kč podle zápočtu let odborné praxe), osobní příplatek dle ust. § 131 zákoníku práce, zvláštní příplatek dle ust. § 129 zákoníku práce

Předpokládaný termín nástupu: dle dohod

Pracovní poměr bude sjednán na dobu: určitou, po dobu rodičovské dovolené

Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání dle ust. § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Poznámka: úředník je povinen do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru prokázat zvláštní odbornou způsobilost dle vyhlášky č. 512/2002 Sb.

Požadavky stanovené městem Česká Lípa pro uchazeče:

 • znalost související legislativy
 • komunikační schopnosti, sociální cítění, vstřícnost
 • výborná znalost práce s MS Office
 • řidičské oprávnění sk. B – aktivní řidič

Nabízíme: 5 týdnů dovolené, 4 sick days, prémie, pružná pracovní doba, stravování formou jídelních kupónů, příspěvek na penzijní připojištění, pravidelné zvyšování kvalifikace formou školení, služební mobilní telefon.

Náležitosti písemné přihlášky:

 • jméno, příjmení, titul uchazeče
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu (nebo číslo dokladu o povolení k trvalému pobytu, jde-li o cizího státního občana)
 • název pracovní pozice, o kterou se uchazeč uchází
 • datum a podpis uchazeče

Přílohy přihlášky:

 • životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce
 • úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Lhůta pro podání přihlášky (vč. příloh): 23. 03. 2018 – 12:00 hodin

Způsob podání přihlášky: obálku označenou „Referentka / referent sociálně-právní ochrany“ zaslat na adresu: Tajemník MěÚ, Městský úřad Česká Lípa, nám T. G. M. č. p. 1, 470 36 Česká Lípa nebo předat osobně v podatelně MěÚ Česká Lípa.

Po ukončeném výběrovém řízení si mohou uchazeči svoje doklady a ostatní písemnosti osobně vyzvednout v oddělení personalistiky a mezd – následně budou tyto protokolárně skartovány.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto oznámení kdykoliv v jeho průběhu.

 


Nabídka krátkodobé brigády

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání nabízí možnost krátkodobé brigády v termínu od 3. do 10. dubna (mimo víkend) a od 23. do 27. dubna 2018. Jedná se o organizační zajištění distribuce zkušební dokumentace na střední školy po celé ČR.

Odměna: 150 Kč za hodinu

Požadujeme:

 • minimálně středoškolské vzdělání s maturitou
 • příjemné vystupování
 • dobré vyjadřovací schopnosti
 • pečlivost, spolehlivost

S případnými dotazy se prosím obracejte na Ing. Ivo Leinvebera, tel. 602 440 486.  

Strukturované životopisy zasílejte na adresu leinveber@cermat.cz nejpozději do 23. 3. 2018.


 

Poradce rané péče – sociální pracovník

Požadujeme:

 • VOŠ, VŠ vzdělání se zaměřením na speciální pedagogiku nebo sociální práci (kvalifikace dle zákona č. 108/2006 Sb.)
 • samostatnost, komunikativnost, efektivitu, kreativitu
 • aktivní přístup, zodpovědnost
 • ochotu dále se vzdělávat a rozvíjet
 • řidičský průkaz skupiny B
 • uživatelskou znalost práce na PC (MS Office, internet)
 • orientace v právních předpisech (zákon o sociálních službách, standardy kvality sociálních služeb aj.)
 • orientace v neziskovém sektoru výhodou
 • znalosti z oftalmopedie výhodou
 • vhodné i pro absolventy

Nabízíme:

 • dobré pracovní zázemí a bezpečné pracovní prostředí v profesionální organizaci s dlouhou historií
 • úvazek dle domluvy, minimálně 0,7 úvazku
 • pružnou pracovní dobu – volnost v plánování pracovního dne
 • zajímavé a smysluplné zaměstnaní, práci s motivovanými klienty
 • odborné zaškolení a dlouhodobou podporu školitele
 • péči o osobní a kvalifikační růst
 • malý, neformální, dynamický a protýmový kolektiv
 • supervize, intervize a další formy podpory

Náplň práce:

 • poskytování terénních služeb rodinám dětí s postižením v raném věku
 • podpora rodiny při zvládání náročné životní situace spojené s výchovou dítěte s postižením v rámci partnerského a respektujícího přístupu k rodině
 • podpora vývoje dítěte
 • poskytování sociálního poradenství
 • pomoc při zařazení dítěte do předškolního a školního zařízení
 • osvěta – informování o službě
 • spolupráce s dalšími odborníky (zejména lékaři, sociálními pracovníky a pedagogy)

 Další informace:

Životopis spolu s motivačním textem na téma „Proč chci pracovat v rané péči a čím bych mohl přispět k rozvoji služby“ zasílejte na emailovou adresu: plzen@ranapece.eu, do předmětu uveďte název pozice – “Poradce rané péče”.

 


 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

vypisují výběrové řízení na pracovní místo v Praze 1:

Office manažer(ka)/překladatel(ka) – zástup MD

Zaměstnanec/zaměstnankyně bude vykonávat zejména tyto činnosti:

 • překladatelské a tlumočnické práce v anglickém a španělském jazyce,
 • spolupráce s agenturami a ostatními společnostmi v rámci skupiny FCC(Španělsko) i mimo skupinu
 • organizační činnosti,

Požadavky:

 • minimálně středoškolské vzdělání, VŠ – výhodou
 • výborná znalost práce s PC (MS Office- Word, Excel), internet,
 • výborné komunikační schopnosti, příjemné vystupování,
 • pružná (flexibilní) pracovní doba,
 • kreativita, intuice, předvídání
 • praxe vítána
 • bezúhonnost

Co nabízíme:

 • práce v konsolidované a úspěšné společnosti, která je součástí mezinárodní skupiny
 • odpovídající platové a pracovní podmínky

 

Místo výkonu práce:  Praha-Nové Město, Jungmannova 748/30

Předpokládaný nástup do zaměstnání: 12.3.2018

Kontakt: Ing. Radim Hlavatý, tel. 736757941, radim.hlavaty@smvak.cz

 


 

HLEDÁME do kolektivu Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p.o.:

SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA / SOCIÁLNÍ PRACOVNICI DO

DOMU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA NEKLANCE 15, PRAHA 5

 

 • nabízíme práci v příjemném pracovním kolektivu
 • odpovídající platové ohodnocení, osobní příplatek, zvláštní příplatek,
 • čtvrtletní odměny
 • stravenky, 5 týdnů dovolené, příplatek na MHD
 • požadujeme vzdělání VOŠ nebo VŠ sociálně právního zaměření
 • nástup možný ihned nebo podle dohody

  

V případě zájmu kontaktujte paní Evu Krčmářovou

e-mail: csop5@volny.cz

tel: 257318995, 775788001

 


 

HLEDÁME do kolektivu Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p.o.:

SOCIÁLNĚ – AKTIVIZAČNÍHO PRACOVNÍKA / PRACOVNICI DO

DOMU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A KOMUNITNÍHO CENTRA LOUKA PRAHA 5

 

 • nabízíme práci v příjemném pracovním kolektivu
 • odpovídající platové ohodnocení, osobní příplatek, rizikový příplatek,
 • čtvrtletní odměny
 • stravenky, 5 týdnů dovolené, příplatek na MHD
 • požadujeme odborné střední vzdělání, VOŠ nebo VŠ sociálně právního zaměření výhodou
 • nástup možný ihned nebo podle dohody

  

V případě zájmu kontaktujte paní Evu Krčmářovou

e-mail: csop5@volny.cz

tel: 257318995, 775788001

 


 

Laxus, z. ú. nabízí výběrová řízení na následující pozice:

 

KONTAKTNÍ PRACOVNÍK/CE (Centrum adiktologických služeb Nymburk, řízení do 20. 3. 2018)

KONTAKTNÍ PRACOVNÍK/CE (K-centrum Mladá Boleslav, řízení do 15. 3. 2018)

PORADENSKÝ PRACOVNÍK/PRACOVNICE (Centrum poradenských služeb pro obviněné a odsouzené, řízení do 20. 3. 2018)

KONTAKTNÍ PRACOVNÍK/CE V TERÉNU (Centrum terénních programů Středočeského kraje, řízení do 20. 3. 2018)

 


 

Centrum intervenčních a psychosociálních služeb LK, p. o.,
Tanvaldská 269, Liberec 30

Vypisuje výběrové řízení na místo sociální pracovnice / sociálního pracovníka pro náhradní rodinnou péči Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Liberec. Jedná se o práci na plný úvazek (zástup za mateřskou dovolenou).

Uchazeč musí splňovat kvalifikační předpoklady dle Zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 116a). Požadujeme trestní bezúhonnost, základní znalosti práce s PC, komunikační dovednosti, vstřícnost a spolehlivost. Zkušenosti v oboru vítány.

Své profesní životopisy (s fotografií) posílejte na email: rodpor.liberec@volny.cz do 8.3. 2018

Výběrové řízení proběhne: 13.3. 2018 v objektu Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Liberec, Dvorská 445, Liberec V – Králův Háj

Datum nástupu: 1.4. 2018

Kontaktní osoba: PhDr. David Cichák

Případné dotazy zodpovíme na tel. čísle: 606 167 312, 485 108 866

 


 

Vězeňská služba České republiky nabízí stabilní zaměstnání na pozicích:

LÉKAŘ
Požadujeme: vysokoškolské vzdělání, atestaci I. stupně ze všeobecného nebo interního lékařství, bezúhonnost, znalost práce na PC.
Nabízíme: pracovní poměr se zařazením do 14. platové třídy – platové rozpětí od 44 680 Kč do 59 520 Kč dle započitatelné praxe + zaměstnanecké benefity viz níže.

LÉKAŘ – VEDOUCÍ ZDRAVOTNICKÉHO STŘEDISKA
Požadujeme: vysokoškolské vzdělání, atestaci I. stupně ze všeobecného nebo interního lékařství, bezúhonnost, znalost práce na PC.
Nabízíme: pracovní poměr se zařazením do 14. platové třídy – platové rozpětí od 48 680 Kč do 63 520 Kč dle započitatelné praxe + zaměstnanecké benefity viz níže.

PSYCHOLOG
Požadujeme: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu se zaměřením na jednooborovou psychologii, bezúhonnost, znalost práce na PC.
Nabízíme: pracovní poměr se zařazením do 12. platové třídy – platové rozpětí od 27 040 Kč do 38 180 Kč dle započitatelné praxe + zaměstnanecké benefity viz níže.

VYCHOVATEL K ODSOUZENÝM MUŽŮM VE VTOS
Požadujeme: min. vyšší odborné vzdělání s pedagogickým zaměřením, bezúhonnost, znalost práce na PC, administrativní zdatnost.
Nabízíme: pracovní poměr se zařazením do 10. platové třídy – platové rozpětí od 23 690 Kč do 33 200 Kč dle započitatelné praxe + zaměstnanecké benefity viz níže.

ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY VĚZNICE STRÁŽ POD RALSKEM:
● 30 dnů dovolené v kalendářním roce + 5 dnů indispozičního volna ● ubytování na ubytovně v místě pracoviště ● možnost získání městského nájemního bytu v Mimoni a okolí ● podnikové stravování včetně příspěvku ● odměny při životním a pracovním výročí ● příspěvek z FKSP až 8 000 Kč na rekreaci, kulturu, tělovýchovu, sport a vzdělávání ● možnost rekreace v zotavovnách VS ČR ● možnost čerpání bezúročných půjček z fondu kulturních a sociálních potřeb ● lékařskou péči ● využití posilovny a sauny.

Dále nabízíme volné místo LÉKAŘE na dohodu o pracovní činnosti s úvazkem max. 20 hodin týdně (spodní hranice není omezena) s odměnou 600 Kč/hod.
Požadujeme: vysokoškolské vzdělání, atestaci I. stupně ze všeobecného nebo interního lékařství, bezúhonnost, znalost práce
na PC.

Podrobné informace získáte na: tel.: 487 878 213 , e-mail: vkostalova@vez.spr.justice.cz

 


 

Věznice Stráž pod Ralskem nabízí obsazení volných služebních míst

STRÁŽNÝ A DOZORCE

 

NABÍZÍME:

náborový příspěvek 100 000 Kč
nástupní služební příjem 23 720 Kč
po 1. roce ve služebním poměru služební příjem 27 600 Kč

• po dosažení 15 let služby výsluhový příspěvek a ozdravné pobyty;
• 30 dnů dovolené;
• možnost dalšího vzdělávání a kariérního růstu;
• ubytování na ubytovně v místě pracoviště, možnost získání městského bytu;
• podnikové stravování včetně příspěvku • odměny při životním a pracovním jubileu;
• příspěvek na rodinnou a dětskou rekreaci;
• rekreaci na zotavovnách VS ČR
• permanentky do rekreačních a sportovních zařízení;
• čerpání bezúročných půjček z FKSP;
• lékařskou péči;
• využití posilovny a sauny.

Podrobné informace a bližší požadavky na příslušníka Vězeňské služby ČR získáte na:
telefon: 487 878 212, 487 878 231
e-mail: info@vez.spr.justice.cz

 


 

Hrad Kulíkov přijme kastelána. Skvělá příležitost pro všechny Kokeše.