Studium

Oborová rada


Oborová rada

Na oborové radě leží hlavní tíha odpovědnosti za obsahovou náplň studijního programu i za jeho realizaci. Oborová rada doktorského studijního programu se zřizuje pro doktorské studijní programy. Její členy jmenuje a odvolává rektor. Funkční oborová rada je zárukou fungování doktorského studijního programu. Oborová rada je oprávněna podávat podněty ke schválení děkanovi. Komunikuje se studentem, školitelem, případně konzultantem a s vedením fakulty.

Složení oborové rady je určeno Statutem UK čl. 22 odst. 13:

Oborová rada doktorského studijního programu má nejméně pět členů, nejméně dvě třetiny členů oborové rady musí být z řad docentů nebo profesorů nebo osob, které dosáhly srovnatelného postavení v zahraničí, nejméně jedna čtvrtina členů oborové rady nesmí být zaměstnanci v pracovním poměru k univerzitě zařazenými na příslušné fakultě, popřípadě zúčastněných fakultách, přičemž alespoň jeden nesmí být v pracovním poměru k univerzitě. Garant doktorského studijního programu je předsedou příslušné oborové rady. 

Oborová rada: 

 • schází se nejméně jednou ročně 
 • provádí pravidelné roční hodnocení plnění ISP 
 • schvaluje ISP jednotlivých studentů včetně témat disertačních prací a doporučuje jejich případné změny 
 • schvaluje návrh podmínek přijímacího řízení pro příslušný obor 
 • navrhuje školitele a konzultanty 
 • schvaluje seznam možných školitelů 
 • sleduje přiměřenost počtu studentů u jednotlivých školitelů 
 • navrhuje složení zkušebních komisí pro přijímací zkoušky 
 • navrhuje předsedy a členy komisí pro SDZK a obhajoby disertačních prací 

Předseda oborové rady zejména: 

 • iniciuje projednání jistých typů žádostí v oborové radě (např. o změnu jazyka disertační práce, změny ISP apod.) 
 • po projednání v oborové radě navrhuje složení komisí pro SDZK a pro obhajoby disertačních prací 
 • navrhuje termíny a místa konání SDZK a obhajob disertačních prací včetně formy konání (prezenční, distanční, částečně distanční)
 • rozhoduje o kontrole plnění odborných aktivit v ISP a výsledek zapisuje do SIS 
 • svolává a řídí zasedání oborové rady, zajišťuje pořízení zápisu z tohoto zasedání, zápis odevzdávejte na ODSAK přes podatelnu a prostřednictvím formuláře pro aktuální rok hodnocení 
 • zanáší do SIS roční hodnocení doktorského studia na základě výsledků zasedání oborové rady 
 • na základě výsledků zasedání oborové rady schvaluje v SIS individuální studijní plány jednotlivých studentů včetně témat disertačních prací a doporučuje jejich případné změny 
 • konzultuje s uchazeči o doktorské studium jejich disertační projekt a navrhuje jim školitele a konzultanty 
 • jménem oborové rady schvaluje návrh podmínek přijímacího řízení pro příslušný studijní obor, schvaluje seznam možných školitelů a případný seznam témat disertačních prací 
 • od 1.1.2020 navrhuje po projednání s oborovou radou komisi pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem 

 

Změny v oborové radě

Administraci změn složení oborové rady zajišťuje ODSAK. Prosíme předsedy OR o přeložení návrhů přes formulář zde. Vytištěný a podepsaný formulář nám zašlete přes podatelnu na oddělení i fyzicky. Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací ověří, že pověřením či odvoláním člena oborové rady nebude narušen povinný poměr zastoupení členů oborové rady. 

Pokud se člen oborové rady rozhodne na svou funkci rezignovat, podává tuto rezignaci děkanovi prostřednictvím Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací; po projednání Vědeckou radou FF UK podává návrh na odvolání člena rektorovi děkan.

V době platnosti akreditace může děkan v případě návrhu na odvolání a pověření člena oborové rady postupovat i samostatně; v takovém případě si vyžádá vyjádření vedoucího základní součásti, vyjádření předsedy příslušné oborové rady a proděkana pro vědu a výzkum 

Dle platného opatření děkana č. 14/2015 bude návrh projednán na vědecké radě FF UK a následně poslán na rektorát UK. 

Předseda oborové rady je zároveň garantem. Pro změnu garanta prosím kontaktuje Akreditační oddělení, které tuto administrativu zajišťuje. 

Kontakt

nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1
přízemí, místnosti č. 3 a 4

 
Mimo úřední hodiny pouze po domluvě
pondělí —-
úterý 09:00 – 12:00
středa 14:00 – 17:00
čtvrtek 14:00 – 16:00
pátek

Najdete nás i na Facebooku!

Důležité odkazy

Stránky ODSAK
Předpisy FF UK
Formuláře a žádosti
Úřední deska