Studium

Poplatky za studium

KONTAKT

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ

Klára Kordíková

tel. + 420 221 619 815

hl. budova, 1. p, místnost 126

Sledujte informace o poplatcích na webu Univerzity Karlovy

Informace o možnosti prominutí poplatku za delší studium v souvislosti s tragickou událostí dne 21.12.2023 dle OR č. 15/2024 viz https://cuni.cz/UK-13472.html

Formulář odvolání: viz příloha mailu

Další informace zde: https://www.ff.cuni.cz/fakulta/obnova-ff-uk-informace-psychosocialni-podpora/

U sdruženého studia je poplatek za delší studium vyměřen v sazbě studijního programu Major.

VÝŠE POPLATKŮ PRO AKADEMICKÝ ROK 2024/2025

  • za delší studium jsou poplatky v sazbě 26 500 Kč a 22 000 Kč za každých započatých 6 měsíců studia dle studijního programu, konkrétně v odkazu níže
  • za studium v cizím jazyce pro bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy viz odkaz níže
  • https://cuni.cz/UK-917-version1-vyse_poplatku_na_uk_2024_2025.pdf

 

VÝŠE POPLATKŮ PRO AKADEMICKÝ ROK 2023/2024

OBECNÉ INFORMACE

POZOR, VŠECHNA VAŠE ZANECHANÁ STUDIA MAJÍ VLIV NA VYMĚŘOVÁNÍ POPLATKŮ!

Máte vyměřený poplatek za studium a jdete ke státnici do 30 dnů od data jeho vzniku? Je nezbytné se odvolat do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí na OR č. 25/2023.

  • Student poplatek hradí poté, co mu rektor UK zašle „rozhodnutí o vzniku povinnosti hradit poplatek“, a to do doby splatnosti – v případě neuhrazení poplatku za studium bude Univerzita Karlova podnikat právní kroky k vymožení dlužné částky včetně případného exekučního řízení.
  • O vyměření poplatku rozhoduje rektor. Rozhodnutí  se účastníkovi řízení  zasílá do vlastních rukou na adresu jeho trvalého bydliště, nebo případně na odlišnou adresu pro doručování – tyto adresy a jejich změny je student povinen oznámit na studijním oddělení fakulty. Účastníkem řízení je ten, u něhož byly naplněny důvody pro vyměření poplatku. Poplatek je splatný 90.den od nabytí právní moci rozhodnutí o vyměření poplatku.

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

DOKDY MŮŽU STUDOVAT ZADARMO A KDY UŽ MUSÍM PLATIT? 
  • POPLATEK ZA DELŠÍ STUDIUM 

Pokud studujete první vysokou školu, máte na bezplatné studium nárok po standardní dobu studia navýšenou o jeden rok, tedy

– v bakalářském programu lze studovat 3+1 roky studia bez poplatku
– v navazujícím magisterském programu lze studovat 2 + 1 rok bez poplatku

Když tato doba uplyne, budete muset začít platit za delší studium. A nejde o malé peníze, ale o poplatek ve výši okolo 20.000 korun. Pozor, zákon stanoví, že se platí za každých započatých šest měsíců studia. Pokud už jste dříve zde na fakultě nebo na jiné vysoké škole studovali (v jakémkoliv studijním programu), ale řádně jste ji nedostudovali (zanechané studium), započítávají se vám do „bezplatné“ doby aktuálního studia na FF UK (v jakémkoliv studijním programu) i tyto všechny dny předchozího studia, pokud se nepřekrývají s vaším aktuálním studiem.

Takže můžete dostat výměr s poplatkem už třeba ve druháku bakalářského studia…

Doporučujeme, abyste si udržovali přehled o tom, kolik z „bezplatné“ doby studia jste již vyčerpali. Projděte si také odkaz na nedoručená rozhodnutí o vyměření poplatku (po pravé straně v Důležité informace a odkazy). Nejste mezi nimi? Pokud se v seznamech najdete, kontaktujte prosím neprodleně referentku Kláru Kordíkovou a začněte situaci řešit. Můžete se například domluvit na splátkovém kalendáři.

ODDÁLÍM NĚJAK VZNIK POPLATKU, KDYŽ TŘEBA NA ČAS STUDIUM PŘERUŠÍM?
  • Není to cesta, kterou bychom doporučovali, ale je to tak – doba, po kterou máte studium přerušené, se vám nezapočítává, takže řada studentů volí spíše přerušení studia než zaplacení cca dvaceti tisíc. Zároveň ale často narazí, protože žádost o přerušení podají příliš pozdě. Platí totiž, že jakýkoliv úřední dopis zaslaný studentovi Filozofickou fakultou UK do vlastních rukou (např. rozhodnutí o přerušení studia, o které student požádal), nabývá právní moci až po 30 dnech ode dne doručení, nebo datem podpisu studenta, že se vzdává nároku na odvolání. A až po nabytí právní moci se údaj o přerušení studia zanáší do informačního systému, ze kterého čerpá Rektorát UK při vyměřování poplatků informace. Vzhledem k tomu, že poplatek za delší studium se platí za každých započatých šest měsíců studia, může být rozhodující i jeden jediný den.
DÁ SE PROTI POPLATKŮM NĚJAK ODVOLAT? A POKUD ANO, DÁ SE USPĚT?
  • Ano, odvolání proti rektorovu rozhodnutí o poplatku samozřejmě možné je, a to do třiceti dnů od doručení rozhodnutí (pozor, za den doručení se považuje i desátý den, kdy byla oznámená písemnost uložena na poště). Na  stránkách UK najdete vzorový formulář pro odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatkuNárok na prominutí máte pouze v případě, že stihnete studium řádně dokončit do 30 dnů od vzniku poplatku, tj. vykonáte úspěšně poslední část státní závěrečné zkoušky.Je nezbytné se odvolat do 30 dnů od doručení rozhodnutí.
  • Absolventi, kterým se podaří složit státnice do 30 dnů od data vzniku poplatku, jsou jediní, kteří mají na prominutí poplatku opravdu nárok (tzn. podali řádné odvolání) a kteří ho nakonec zaplatit nemusí. Ostatní v tomto směru nemají nárok, jen naději. Naději na prominutí nebo snížení poplatku máte docela velkou,  pokud v celostátní matrice studentů nejsou správné údaje o vašem studiu na jiné vysoké škole nebo pokud doložíte relevantní důvody k úlevě z poplatku za delší studium (vynikající prospěch, zdravotní problémy, nedávný porod), a to z Výčtu stanoveného rektorem.
A CO KDYŽ….NEZAPLATÍM?
  • Pokud neuhradíte poplatek do termínu splatnosti, bude Vám zaslána z FF UK výzva k zaplacení dlužného poplatku. Pokud nezaplatíte ani na výzvu FF, riskujete, že budou ze strany UK podniknuty právní kroky k vymožení dlužné částky. Rektorát UK Vám zašle předexekuční výzvu a situaci dále řeší přímo se studentem.Doporučujeme proto poplatky za studium platit včas, případně požádat o splátkový kalendář na studijním oddělení FF UK.