Školitel


Role školitele v doktorském studiu

Úlohu školitele vymezuje Studijní a zkušební řád UK a Pravidla pro organizaci studia na FF UK.

Školitel má odpovědnost za kvalitu doktorského projektu (tématu) a za odborné vedení studenta. Školitel je zejména akademickým či vědeckým pracovníkem, který by měl svou odborností z hlediska národního i mezinárodního být zárukou kvalitního a řádného vedení studenta a dbát dobrého jména Univerzity. Současně disponuje dostatkem časového prostoru pro školení studenta. Školitel je jmenován a odvoláván děkanem fakulty na návrh oborové rady. Školitelem může být i jiná osoba než zaměstnanec Univerzity Karlovy, pokud je uzavřena smlouva mezi Univerzitou Karlovou, resp. příslušnou fakultou a konkrétním školitelem či pracovištěm.

Školitelem může být pouze profesor nebo docent. V odůvodněných případech může být školitelem též absolvent pouze doktorského studijního programu či jeho obdoby. Školitel, který je profesorem nebo docentem, může být školitelem nejvýše deseti studentů. Školitel, který není profesorem nebo docentem, může být v školitelem nejvýše dvou studentů. Děkan může v odůvodněných případech na základě žádosti předsedy příslušné oborové rady udělit výjimku pro překročení těchto limitů.

Školitel zejména:

  • sestavuje společně se studentem návrh individuálního studijního plánu včetně tématu disertační práce; po založení individuálního studijního plánu je povinen jej předložit oborové radě dle harmonogramu akademického roku do dvou měsíců od začátku akademického roku, do něhož se uchazeč zapsal. U studentů, kteří zahájí studium v polovině akademického roku, tato lhůta běží od zahájení studia;
  • schvaluje téma disertační práce navržené studentem, případně mu pomáhá s jeho formulací;
  • průběžně sleduje plnění studijních povinností studenta a pravidelně s ním konzultuje výsledky studia;
  • kontroluje, aby obsah disertační práce byl v souladu s obsahem studijního programu, který student studuje; v případě nesouladu s obsahem studijního programu navrhne oborové radě řešení;
  • pravidelně (nejméně však jednou ročně) hodnotí v modulu SIS plnění individuálního studijního plánu a toto hodnocení, za jehož správnost zodpovídá, předkládá oborové radě ke schválení; povinnosti individuálního studijního plánu musí být pro každý akademický rok konkrétní a kontrolovatelné;
  • vyjadřuje se k obsahu individuálních smluv, tzv. cotutelle (Smlouvy o společném vedení disertačních prací mezi Univerzitou Karlovou a zahraniční univerzitou), zejména s ohledem na individuální studijní plán;
  • doporučuje spolu s oborovou radou žádost studenta o změnu formy studia děkanovi; po uplynutí standardní doby studia studenta již není jeho doporučení nutné;
  • školitel může navrhnout oborové radě ustanovení konzultanta z řad odborníků daného studijního programu, který je díky svým speciálním odborným znalostem nebo metodickým a technickým možnostem schopen vést studenta v rámci určitého věcného nebo časového úseku doktorského studia;
  • zajišťuje spolu se školícím pracovištěm studentovi vlastní/individuální provozní a technické zabezpečení;
  • školí, vede studenta, doporučuje mu odbornou literaturu (prameny), učí studenta pohybovat se v odborné společnosti, vystupovat na veřejnosti při prezentaci výsledků své vědecké práce (soft skills), učí získávat finanční zdroje na zabezpečení jeho projektů, pomáhá mu s navazováním odborných kontaktů doma i v zahraničí se vstupem do mezinárodní vědecké komunity, učí ho předávat poznatky ve výuce studentům, je mu nápomocný při vykonávání pedagogických aktivit stanovených v individuálním studijním plánu.

Role konzultanta v doktorském studiu

Konzultant jako špičkový specialista v dané oblasti je schopen vést studenta a doplňovat odborné působení školitele. Konzultant zodpovídá za pověřenou část povinností školitele. Nemůže však nahradit primární zodpovědnost školitele za odbornou stránku doktorského studia studenta. Konzultant může být navržený školitelem, případně studentem z řad odborníků v dané oblasti výzkumu. Konzultant je díky svým speciálním odborným znalostem nebo metodickým a technickým možnostem schopen vést studenta v rámci určitého věcného nebo časového úseku doktorského studia. Konzultanta pro daného studenta pověřuje a odvolává děkan fakulty na návrh oborové rady; pověření, případně odvolání konzultanta děkanem musí být založeno ve spise studenta doktorského studijního programu. Konzultant zpravidla není ze stejného pracoviště jako školitel. Může jím být i jiná osoba než zaměstnanec Univerzity Karlovy, pokud je uzavřena smlouva mezi Univerzitou Karlovou, resp. příslušnou fakultou a konkrétním konzultantem či pracovištěm. Je spoluodpovědným za realizaci doktorského projektu. Konzultant je v pravidelném kontaktu se studentem; dále komunikuje s oborovou radou a školitelem, případně děkanem.


Odměny školitelům

Odměny školitelů se řídí platným Opatřením rektora č. 36/2021 Stanovení odměn školitelům studentů po absolvování studia v doktorském studijním programu.

Odměny jsou administrovány na Referátu doktorského studia po absolvování studenta.

Kontakt

nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1
1. patro, místnost č. 127
 

Úřední hodiny 

 
pondělí —-
úterý 09:00 – 12:00
středa 14:00 – 17:00
čtvrtek 14:00 – 16:00
pátek

Najdete nás i na Facebooku!

Důležité odkazy

Stránky Referátu doktorského studia
Předpisy FF UK
Formuláře a žádosti
Úřední deska