Studium

Oborové rady, komise, školitelé a konzultanti

Seznam doktorských oborů pro akademický rok 2019/2020

Seznam všech akreditovaných oborů

Nabídka řady doktorských studijních programů zahrnuje výuku nejen v českém jazyce, ale u vybraných oborů i v jazyce anglickém.

OBOROVÉ RADY

Činnost oborových rad se řídí mj. Opatřením děkana č. 14/2015.

 Oborová rada:
 • schází se nejméně jednou ročně
 • provádí pravidelné roční hodnocení plnění ISP
 • schvaluje ISP jednotlivých studentů včetně témat disertačních prací a doporučuje jejich případné změny
 • schvaluje návrh podmínek přijímacího řízení pro příslušný obor
 • navrhuje školitele a konzultanty
 • schvaluje seznam možných školitelů
 • sleduje přiměřenost počtu studentů u jednotlivých školitelů
 • navrhuje složení zkušebních komisí pro přijímací zkoušky
 • navrhuje předsedy a členy komisí pro SDZK a obhajoby disertačních prací
Složení oborové rady:
 • oborová rada má nejméně pět a nejvíce dvacet jedna členů
 • nejméně dvě třetiny členů tvoří habilitovaní členové (z řad docentů nebo profesorů)
 • nejméně jedna třetina členů jsou jiné osoby než členové akademické obce FF UK a alespoň jeden z nich je jiná osoba než člen akademické obce univerzity
 • garant studijního oboru je předsedou oborové rady (od 1. 9. 2016 není předseda volen členy oborové rady)

Pověření a odvolání člena oborové rady provádí na návrh děkana rektor.

Postup přípravy návrhu na odvolání a pověření člena oborové rady:
 • návrh na odvolání stávajícího a pověření nového člena oborové rady podává vedoucí základní součásti fakulty po konzultaci s předsedou oborové rady a s garantem studijního oboru/programu děkanovi prostřednictvím Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací (doporučený vzor návrhu).
 • Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací ověří, že pověřením či odvoláním člena oborové rady nebude narušen povinný poměr zastoupení členů oborové rady
 • souhlasí-li děkan s návrhem, předloží jej Vědecké radě FF UK k vyjádření
 • schválený návrh poté zasílá děkan rektorovi, který pověřeného/odvolaného člena vyrozumí dopisem
 • předseda oborové rady je o oficiálním pověření/odvolání člena informován Oddělením doktorského studia a akademických kvalifikací poté, co ODSAK obdrží kopii tohoto rozhodnutí
 • pokud se člen oborové rady rozhodne na svou funkci rezignovat, podává tuto rezignaci děkanovi prostřednictvím Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací; po projednání Vědeckou radou FF UK podává návrh na odvolání člena rektorovi děkan
 • v době platnosti akreditace může děkan v případě návrhu na odvolání a pověření člena oborové rady postupovat i samostatně; v takovém případě si vyžádá vyjádření vedoucího základní součásti, vyjádření předsedy příslušné oborové rady a proděkana pro vědu a výzkum
Činnost oborové rady:
 • řádné zasedání oborových rad probíhá nejméně jednou ročně (typicky v souvislosti s ročním hodnocením plnění ISP a schvalováním ISP nově zapsaných studentů)
 • poskytování příspěvku na cestovní výdaje v souvislosti s jednáním oborové rady, na kterém se schvalují roční hodnocení plnění individuálních studijních plánů studentů doktorských studijních oborů, se řídí Opatřením děkana č. 26/2015
 • z každého zasedání oborové rady musí vzniknout zápis, který podepisuje předseda a alespoň jeden další člen oborové rady; zápis se zasílá na Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací
 Předseda oborové rady zejména:
 • vyjadřuje se k žádostem doktorandů (např. o změnu tématu disertační práce), příp. iniciuje projednání jistých typů žádostí v oborové radě (např. o změnu jazyka disertační práce, změny ISP)
 • po projednání v oborové radě navrhuje složení komisí pro SDZK a pro obhajoby disertačních prací
 • navrhuje termíny a místa konání SDZK a obhajob disertačních prací
 • rozhoduje o kontrole plnění odborných aktivit v ISP a výsledek zapisuje do SIS
 • svolává a řídí zasedání oborové rady, zajišťuje pořízení zápisu z tohoto zasedání
 • zanáší do SIS roční hodnocení doktorského studia na základě výsledků zasedání oborové rady
 • na základě výsledků zasedání oborové rady schvaluje v SIS individuální studijní plány jednotlivých studentů včetně témat disertačních prací a doporučuje jejich případné změny
 • konzultuje s uchazeči o doktorské studium jejich disertační projekt a navrhuje jim školitele a konzultanty
 • jménem oborové rady schvaluje návrh podmínek přijímacího řízení pro příslušný studijní obor, schvaluje seznam možných školitelů a případný seznam témat disertačních prací

KOMISE

Komise pro SDZK a pro obhajoby disertačních prací

Složení komisí:
 • složení konkrétních komisí pro SDZK a obhajoby disertačních prací navrhuje předseda oborové rady
 • do komisí lze navrhovat pouze odborníky schválené pro tento účel pro jednotlivé studijní programy Vědeckou radou FF UK
 • součástí každé konkrétní komise musí být i minimálně jeden externí člen (tedy osoba mimo FF UK)
 • jejich aktuální seznam je dostupný v SIS (po přihlášení s rolí Učitel či Tajemník) v sekci POMŮCKY, v modulu STUDIJNÍ SESTAVY, po zadání dotazu DOKTORANDI – KOMISE PRO SDZK/OBHAJOBY PO PROGRAMECH

Postup pro zobrazení členů komise pro SZZ

1.

2.

3.

4.

 • U příslušné komise ikonou detail úplně vlevo naleznete seznamu členů.
Postup podání návrhu na doplnění/vynětí odborníka do/z komise:
 • návrh na doplnění/vynětí dalšího odborníka do/z komise pro SDZK nebo do komise pro obhajobu disertační práce předkládá předseda oborové rady po projednání oborovou radou děkanovi prostřednictvím Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací (doporučený vzor návrhu)
 • souhlasí-li děkan s návrhem, předloží jej Vědecké radě FF UK k vyjádření na jejím nejbližším zasedání
 • předseda oborové rady je o schválení změny Vědeckou radou FF UK informován Oddělením doktorského studia a akademických kvalifikací, které provede zanesení této změny do SIS

Poskytování příspěvku na cestovní výdaje v souvislosti s obhajobami disertačních prací se řídí Opatřením děkana č. 26/2015.

Příspěvky na cestovní výdaje v souvislosti s SDZK se neposkytují.

ŠKOLITELÉ

Jmenování/změna školitele:
 • školitele jmenuje a odvolává děkan na návrh oborové rady (nikoli na žádost studenta)
 • školitel nemusí být zaměstnancem UK, doporučuje se však, aby jím byl
 • školitelem může být jen profesor nebo docent, přičemž platí, že počet aktivních doktorandů na jednoho školitele nesmí být vyšší než deset
  • v odůvodněných případech může být školitelem též absolvent pouze doktorského studijního programu, přičemž platí, že počet aktivních doktorandů na takovéhoto školitele nesmí být vyšší než dva
  • předseda oborové rady může požádat děkana o udělení výjimky pro překročení výše uvedených limitů
 • školitele je možné změnit na návrh oborové rady (nikoli na žádost studenta)
  • návrh na změnu podává předseda oborové rady prostřednictvím Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací k rukám proděkana pro vědu a výzkum
  • změnu lze provést, pokud v jejím důsledku nebude porušen výše uvedený limit počtu doktorandů na školitele (či pokud byla udělena výjimka z tohoto limitu)
Seznamy školitelů:
 • potenciálního školitele si uchazeč o doktorské studium volí povinně (od akademického roku 2016/2017) již v přihlášce ke studiu
 • aktuální seznamy školitelů pro jednotlivé obory jsou vedeny v modulu KOMISE v SIS

Skolitele

 • uveřejněný seznam školitelů je vzhledem k probíhajícímu podávání přihlášek do doktorského studia neměnný v období od 1. 1. do 30. 4.
 • volba školitele v přihlášce ke studiu není definitivní, posuzuje ji přijímací komise a s konečnou platností o ní rozhoduje až oborová rada v rámci podzimního schvalování Individuálního studijního plánu (ISP)
 • rozšíření/zúžení seznamu školitelů projednává oborová rada zpravidla v rámci svého podzimního zasedání
 • aktualizaci seznamu školitelů v SIS provádí Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací
Činnost školitele:
 • Školitel má odpovědnost za kvalitu doktorského projektu (tématu) a za odborné vedení studenta.
 • Školitel mj.:
  • sestavuje společně se studentem návrh individuálního studijního plánu
  • schvaluje téma disertační práce navržené studentem, případně mu pomáhá s jeho formulací
  • průběžně sleduje plnění studijních povinností studenta a pravidelně s ním konzultuje výsledky studia
  • školí, vede studenta, doporučuje mu odbornou literaturu (prameny), učí studenta pohybovat se v odborné společnosti, vystupovat na veřejnosti při prezentaci výsledků své vědecké práce (soft skills), učí získávat finanční zdroje na zabezpečení jeho projektů, pomáhá mu s navazováním odborných kontaktů doma i v zahraničí a se vstupem do mezinárodní vědecké komunity, učí ho předávat poznatky ve výuce studentům, umožňuje mu v rozumné a přiměřené míře vyučovat
  • zpravidla jednou ročně hodnotí plnění ISP v SIS a toto hodnocení předkládá oborové radě ke schválení
  • po odevzdání disertační práce zpracovává celkové hodnocení doktorandova studia i disertační práce, které vkládá do SIS (doporučený vzor vyjádření)
  • nemůže být členem komise pro obhajobu disertační práce (nehlasuje, ale je přítomen neveřejné části obhajoby)
  • může být členem komise pro SDZK, pokud byl do komise schválen Vědeckou radou FF UK
 • Školitel nemusí být specialistou na téma disertace v úzkém smyslu slova. Důležitější je, aby dokázal studenta v jeho tématu školit rámcově a technicky, poskytoval mu obecnější akademické vedení a pomáhal mu formálně zprostředkovat komunikaci s fakultou či oborovou radou. Z tohoto důvodu je doporučeno, aby školitel byl pokud možno interním zaměstnancem fakulty. Případný externí odborník, který se zaměřuje přímo na téma disertace, pak může vedle školitele působit jako konzultant.
Odměna školiteli:
 • školitelům studentů doktorských studijních programů, kteří své studium absolvovali, se vyplácí odměna za podmínek stanovených Opatřením rektora č. 22/2015
 • výše odměny je závislá na době studia studenta
 • odměna se vyplácí:
  • externím školitelům zpravidla formou Dohody o provedení práce (odměna do výše 10.000 Kč) nebo Dohodou o pracovní činnosti (odměna nad 10.000 Kč)
  • interním školitelům formou odměny internímu zaměstnanci

 

ŠKOLITEL A SIS (DOKTORSKÉ STUDIUM)

 

KONZULTANT:

 • konzultant se vedle školitele podílí na odborném vedení studenta
 • může jít buď o externího specialistu na téma studentovy disertace (v případě, kdy školitel je odborník z FF UK, který se sice přímo na dané téma nespecializuje, nicméně zajišťuje obecnější technické a metodologické vedení) nebo o metodologického poradce
 • konzultanta jmenuje děkan na návrh oborové rady (zpravidla na doporučení školitele) z řad odborníků daného oboru
 • je v pravidelném kontaktu se studentem a komunikuje s oborovou radou a školitelem

 

Kontakt

nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1
1. patro, místnost č. 127
 

Úřední hodiny 

 
pondělí —-
úterý 09:00 – 12:00
středa 14:00 – 17:00
čtvrtek 14:00 – 16:00
pátek

Najdete nás i na Facebooku!

Důležité odkazy

Stránky Referátu doktorského studia
Předpisy FF UK
Formuláře a žádosti
Úřední deska