Doktorské programy 2023/2024

OBECNÉ INFORMACEPOPLATKYSEZNAM STUDIJNÍCH PROGRAMŮ
Doktorské studijní programy jsou určeny uchazečům s magisterským vzděláním ukončeným státní závěrečnou zkouškou.

Magisterský diplom předkládají přijatí uchazeči až u zápisu do studia. Přihlášku si tedy můžete podat a přijímací zkoušku vykonat ještě před složením závěrečných státních zkoušek a před promocí.

Doktorské programy akreditované v českém jazyce jsou za splnění podmínek bez poplatku.
Doktorské programy akreditované v jiném než českém jazyce jsou zpoplatněny částkou 2 500 EUR ročně.

Součástí přihlášky na doktorské studijní programy akreditované v češtině jsou následující povinné přílohy (v záhlaví prvního listu každé přílohy musí být uvedeno jméno a příjmení uchazeče, studijní program a název projektu):
 1. projekt připravované disertační práce v rozsahu tří až pěti tiskových stran (není-li v odborných požadavcích stanoven jiný rozsah) s uvedením jména akademika, se kterým uchazeč projekt konzultoval (zvolené téma uchazeč předem konzultuje s kontaktní osobou uvedenou v podmínkách jednotlivých programů),
  • S jedním projektem disertační práce je možné se hlásit pouze na jeden program. Pokud uchazeč podá přihlášky na více programů, k nimž bude přiložen týž projekt disertační práce, má se za to, že projekt patří k nejdříve podané přihlášce. Uchazeč bude vyzván, aby k ostatním podaným přihláškám připojil samostatné projekty. Pokud tak uchazeč neučiní ve stanovené lhůtě, bude řízení u těchto přihlášek zastaveno. Pokud se uchazeč hlásí zároveň do prezenční i kombinované formy studia stejného studijního programu, přiloží k oběma přihláškám stejný projekt disertační práce i ostatní povinné přílohy. V takovém případě vykonává přijímací zkoušku pouze jednou a výsledek se mu započítává pro obě formy studia.
 2. strukturovaný životopis,
 3. seznam odborné četby zaměřené k programu či oboru studia,
 4. přehled dosavadních odborných aktivit (např. publikační činnost, praxe atd.),
 5. doklad o jazykových kompetencích uchazeče:
  • U studijních programů akreditovaných v českém jazyce uchazeč zašle v listinné podobě nejpozději do 30. 4. 2023 (v dodatečném přijímacím řízení do 5. 9. 2023) na adresu Referát přijímacího řízení Filozofické fakulty UK, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 nebo předá osobně prostřednictvím Podatelny FF UK na téže adrese ověřenou kopii (nikoli originál) některého z následujících dokladů o svých jazykových kompetencích v češtině nebo ve slovenštině: maturitní vysvědčení o složení maturitní zkoušky z českého/slovenského jazyka jako jazyka mateřského nebo z českého/slovenského jazyka jako jazyka cizího na úrovni B2 nebo vyšší; diplom o absolvování vysokoškolského studia akreditovaného v českém/slovenském jazyce; osvědčení o složení některé z certifikovaných zkoušek z českého/slovenského jazyka jako jazyka cizího na úrovni B2 nebo vyšší, které jsou uvedeny ZDE; upozorňujeme, že jiné než uvedené certifikované zkoušky nebudou brány v úvahu. U absolventů Filozofické nebo jiné fakulty UK provede ověření jazykových kompetencí Referát přijímacího řízení Filozofické fakulty UK na základě elektronicky zaslaného dokumentu v příloze přihlášky ke studiu bez nutnosti doložení jeho ověřené kopie.
  • U studijních programů akreditovaných v cizím jazyce uchazeč zašle v listinné podobě nejpozději do 30. 4. 2023 (v dodatečném přijímacím řízení do 5. 9. 2023) na adresu Referát přijímacího řízení Filozofické fakulty UK, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 nebo předá osobně prostřednictvím Podatelny FF UK na téže adrese ověřenou kopii (nikoli originál) některého z následujících dokladů o svých jazykových kompetencích v cizím jazyce, ve kterém je studijní program akreditován: maturitní vysvědčení ze středoškolského vzdělávacího programu akreditovaného v příslušném cizím jazyce; diplom o absolvování vysokoškolského vzdělávacího programu akreditovaného v příslušném cizím jazyce; osvědčení o složení některé z certifikovaných zkoušek z příslušného cizího jazyka na úrovni B2 nebo vyšší, které jsou uvedeny ZDE, nebo doklad o absolvování jazykové zkoušky z daného cizího jazyka na úrovni B2 či vyšší absolvované v rámci jakéhokoli vysokoškolského studia. Upozorňujeme, že jiné než uvedené certifikované zkoušky nebudou brány v úvahu.

Další povinnou přílohou přihlášky na cizojazyčné doktorské studijní programy je výpis studijních výsledků magisterského studia, který lze předložit v češtině, slovenštině, angličtině nebo jazyce akreditace programu.

Povinností uchazečů při vyplňování přihlášky je uvedení potenciálního školitele, případně vedoucího OR, se kterým svůj disertační návrh konzultovali.
Tato volba je předběžná, přijímací komise může po konzultaci s uchazečem navrhnout jiného školitele.
Seznamy školitelů jsou dostupné v elektronické přihlášce v sekci „Informace k doktorskému studiu“.

Přihlášky na doktorské studijní programy se podávají pouze elektronicky.
Vyplněný formulář se netiskne; stačí jej potvrdit tlačítkem „Odeslat“. Posléze vám přijde informační e-mail s číslem přihlášky, které slouží jako specifický symbol k platbě administrativního poplatku. Přihlášku můžete zaplatit i kartou přímo z informačního systému.

Všem uchazečům doporučujeme, aby se seznámili s PODMÍNKAMI PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍHARMONOGRAMEM.

Výše poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením:

 • Přihláška ke studiu doktorského programu: 730 Kč.
 • Cizinci, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, neplatí poplatek za přihlášku ke studiu ani poplatek za posouzení předchozího vzdělání (více informací najdete ZDE).
 • Poplatek můžete uhradit převodem na účet, vkladem v bance na účet, či v hotovosti v pokladně FF UK. Po potvrzení elektronické přihlášky vám systém nabídne také možnost platby on-line kreditní kartou. Důrazně doporučeme této možnosti využít a zaplatit přihlášku kartou!
 • Pokud si podáváte více přihlášek, je třeba každou zaplatit zvlášť.
Platební údaje

Částka k úhradě: 730 Kč
Číslo účtu: 000000-0085631011
Kód banky: 0100
Specifický symbol: (ID webové přihlášky)
Variabilní symbol: 820001
IBAN: CZ9601000000000085631011
SWIFT: KOMB CZ PP

INFORMACE K PLATBĚ PRO MAJITELE ÚČTŮ VEDENÝCH V KORUNÁCH ČESKÝCH

Při platbě bankovním převodem je nutné uvést nejen správně číslo účtu, ale i oba symboly, tj. jak variabilní, tak specifický. Pokud některý z těchto symbolů v platebním příkazu neuvedete, systém Vaši platbu nebude schopen identifikovat a přiřadit k Vaší přihlášce. Zpracování a přiřazení plateb bankovním převodem trvá několik dní. Doporučujeme Vám proto si cca po týdnu zkontrolovat, zda Vaše platba dorazila a byla spárována s Vaší přihláškou.

Poplatek je možné uhradit i on-line platební kartou přímo ve studijním informačním systému. Tuto možnost Vám vřele doporučujeme. Při platbě kartou totiž nemůže dojít k chybnému zadání platebních údajů a platba se páruje s přihláškou ihned na úrovni platební brány, tj. budete okamžitě vědět, že Vaše přihláška je zaplacená.

INFORMACE K PLATBĚ PRO MAJITELE ÚČTŮ VEDENÝCH V ZAHRANIČNÍ MĚNĚ

Platíte-li z účtu vedeného v jiné měně než v českých korunách, zjistěte si nejdříve, jaký poplatek za převod si Vaše banka strhává, a platbu poté o tento poplatek navyšte tak, aby výsledná částka přesně odpovídala poplatku za přihlášku. Zároveň Vám doporučujeme v případě platby bankovním převodem vygenerovat si potvrzení o platbě z elektronického bankovnictví a zaslat je společně s číslem přihlášky e-mailem na prijimacky@ff.cuni.cz, abychom mohli Vaši platbu dohledat v elektronickém účetním systému. Zpracování a přiřazení plateb bankovním převodem trvá několik dní. Doporučujeme Vám proto si cca po týdnu zkontrolovat, zda Vaše platba dorazila a byla spárována s Vaší přihláškou.

Chcete-li předejít problémům spojeným s převodem a poplatky, zaplaťte přihlášku kartou přímo ve studijním informačním systému. Tuto možnost Vám vřele doporučujeme. Při platbě kartou totiž nemůže dojít k chybnému zadání platebních údajů a platba se páruje s přihláškou ihned na úrovni platební brány, tj. budete okamžitě vědět, že Vaše přihláška je zaplacená.

Stav přihlášky, informace k platbě a průběh přijímacího řízení na FF UK můžete dále sledovat ve studijním informačním systému.

V akademickém roce 2023/2024 otevíráme v dodatečném přijímacím řízení níže uvedené doktorské studijní programy

Přihlášky lze podávat nejpozději do 5. 9. 2023.

Všem uchazečům doporučujeme, aby se seznámili s PODMÍNKAMI PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍHARMONOGRAMEM.

Řádný termín přijímacích zkoušek: 18.– 19. 9. 2023
Náhradní termín přijímacích zkoušek: 25. 9. 2023.
Zveřejnění výsledků přijímacích zkoušek v elektronickém systému: do 26. 9. 2023

Seznam studijních programů vyučovaných v cizím jazyce najdete ZDE.

STUDIJNÍ PROGRAMFORMA STUDIAPŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJÍMANÝCHOBOROVÁ RADAKONTAKTNÍ OSOBA
Anglický jazykprezenční3seznam členů oborové radyprof. PhDr. Jan Čermák, CSc.
Archeologie pravěku a středověkuprezenční1seznam členů oborové radydoc. PhDr. Tomáš Klír, Ph.D.
Archeologie pravěku a středověkukombinovaná2seznam členů oborové radydoc. PhDr. Tomáš Klír, Ph.D.
Český jazyk kombinovaná4seznam členů oborové radyprof. PhDr. Petr Mareš, CSc.
Dějiny antické civilizacekombinovaná1seznam členů oborové radydoc. Mgr. et Mgr. Iva Adámková, Ph.D.
Filmová věda prezenční1seznam členů oborové radydoc. PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D.
Filmová věda kombinovaná1seznam členů oborové radydoc. PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D.
Hudební vědaprezenční1seznam členů oborové radyprof. PhDr. David Eben, Ph.D.
Hudební vědakombinovaná2seznam členů oborové radyprof. PhDr. David Eben, Ph.D.
Klasická filologieprezenční3seznam členů oborové radydoc. PhDr. Dagmar Muchnová, CSc.
Klasická filologiekombinovaná1seznam členů oborové radydoc. PhDr. Dagmar Muchnová, CSc.
Klinická psychologie a psychologie zdravíkombinovaná2seznam členů oborové radyMgr. Tomáš Nikolai, Ph.D.
Korpusová a teoretická lingvistikaprezenční1seznam členů oborové radydoc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc.
Korpusová a teoretická lingvistikakombinovaná2seznam členů oborové radydoc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc.
Latinská medievistika a novolatinská studia (společný s AV ČR)prezenční1seznam členů oborové radydoc. Mgr. Lucie Doležalová, M.A., Ph.D.
Latinská medievistika a novolatinská studia (společný s AV ČR)kombinovaná2seznam členů oborové radydoc. Mgr. Lucie Doležalová, M.A., Ph.D.
Pomocné vědy historicképrezenční2seznam členů oborové radyprof. PhDr. Hana Pátková, Ph.D.
Pomocné vědy historickékombinovaná1seznam členů oborové radyprof. PhDr. Hana Pátková, Ph.D.
Slovanské filologie (společný s AV ČR)prezenční2seznam členů oborové radyprof. PhDr. Hana Gladkova, CSc.
Slovanské filologie (společný s AV ČR)kombinovaná2seznam členů oborové radyprof. PhDr. Hana Gladkova, CSc.
Slovanské literatury prezenční2seznam členů oborové radydoc. PhDr. Alenka Jensterle Doležal, Ph.D., CSc.
Slovanské literatury kombinovaná1seznam členů oborové radydoc. PhDr. Alenka Jensterle Doležal, Ph.D., CSc.
Sociologie (společný s AV ČR)prezenční1seznam členů oborové radydoc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc.
Sociologie (společný s AV ČR)kombinovaná2seznam členů oborové radydoc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc.

Translatologie
prezenční2seznam členů oborové radydoc. PhDr. Tomáš Duběda, Ph.D.
Translatologiekombinovaná1seznam členů oborové radydoc. PhDr. Tomáš Duběda, Ph.D.

DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY OTEVŘENÉ V BĚŽNÉM PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ - podávání přihlášek bylo ukončeno

V akademickém roce 2023/2024 byly v běžném přijímacím řízení otevřeny níže uvedené doktorské studijní programy

Podávání přihlášek bylo ukončeno dne 30. 4. 2023.

STUDIJNÍ PROGRAMFORMA STUDIAPŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJÍMANÝCHOBOROVÁ RADAKONTAKTNÍ OSOBA
Anglofonní literatury a kulturyprezenční4seznam členů oborové radyprof. Ondřej Pilný, Ph.D.
Anglofonní literatury a kulturykombinovaná2seznam členů oborové radyprof. Ondřej Pilný, Ph.D.
Aplikovaná lingvistika se zaměřením na didaktiku jazykaprezenční6seznam členů oborové radydoc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc.
Aplikovaná lingvistika se zaměřením na didaktiku jazykakombinovaná6seznam členů oborové radydoc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc.
Archeologie pravěku a středověkuprezenční3seznam členů oborové radydoc. PhDr. Tomáš Klír, Ph.D.
Archeologie pravěku a středověkukombinovaná3seznam členů oborové radydoc. PhDr. Tomáš Klír, Ph.D.
Blízkovýchodní studia (společný s AV ČR)prezenční4seznam členů oborové radydoc. PhDr. Daniel Boušek, Ph.D.
Blízkovýchodní studia (společný s AV ČR)kombinovaná1seznam členů oborové radydoc. PhDr. Daniel Boušek, Ph.D.
České dějinyprezenční6seznam členů oborové radydoc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D.
České dějinykombinovaná6seznam členů oborové radydoc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D.
Český jazyk prezenční4seznam členů oborové radyprof. PhDr. Petr Mareš, CSc.
Český jazyk kombinovaná4seznam členů oborové radyprof. PhDr. Petr Mareš, CSc.
Dějiny a kultury Asieprezenční3seznam členů oborové radyprof. PhDr. Olga Lomová, CSc.
Dějiny a kultury Asiekombinovaná2seznam členů oborové radyprof. PhDr. Olga Lomová, CSc.
Dějiny antické civilizaceprezenční2seznam členů oborové radydoc. Mgr. et Mgr. Iva Adámková, Ph.D.
Dějiny antické civilizacekombinovaná1seznam členů oborové radydoc. Mgr. et Mgr. Iva Adámková, Ph.D.
Dějiny české literatury a teorie literaturyprezenční2seznam členů oborové radydoc. Mgr. Michael Špirit, Ph.D.
Dějiny české literatury a teorie literaturykombinovaná2seznam členů oborové radydoc. Mgr. Michael Špirit, Ph.D.
Dějiny výtvarného uměníprezenční4seznam členů oborové radydoc. PhDr. Richard Biegel, Ph.D.
Dějiny výtvarného uměníkombinovaná2seznam členů oborové radydoc. PhDr. Richard Biegel, Ph.D.
Divadelní vědaprezenční2seznam členů oborové radydoc. Mgr. Martin Pšenička, Ph.D.
Divadelní vědakombinovaná1seznam členů oborové radydoc. Mgr. Martin Pšenička, Ph.D.
Egyptologieprezenční2seznam členů oborové radyprof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr.
Egyptologiekombinovaná2seznam členů oborové radyprof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr.
Estetikaprezenční2seznam členů oborové radyprof. PhDr. Tomáš Hlobil, CSc.
Estetikakombinovaná2seznam členů oborové radyprof. PhDr. Tomáš Hlobil, CSc.
Filmová věda prezenční2seznam členů oborové radydoc. PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D.
Filmová věda kombinovaná1seznam členů oborové radydoc. PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D.
Filozofie (společný s AV ČR)prezenční6seznam členů oborové radydoc. James Hill, Ph.D.
Filozofie (společný s AV ČR)kombinovaná3seznam členů oborové radydoc. James Hill, Ph.D.
Fonetikaprezenční2seznam členů oborové radydoc. PhDr. Jan Volín, Ph.D.
Fonetikakombinovaná1seznam členů oborové radydoc. PhDr. Jan Volín, Ph.D.
Germanoslavistika (meziuniverzitní s Univerzitou Sapienza)prezenční3seznam členů oborové radydoc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.
Germánské a severské jazyky a literaturyprezenční5seznam členů oborové radyprof. Mgr. Martin Humpál, Ph.D.
Germánské a severské jazyky a literaturykombinovaná5seznam členů oborové radyprof. Mgr. Martin Humpál, Ph.D.
Historie/obecné dějinyprezenční6seznam členů oborové radyprof. PhDr. Václav Horčička, Ph.D.
Historie/obecné dějinykombinovaná2seznam členů oborové radyprof. PhDr. Václav Horčička, Ph.D.
Hudební vědaprezenční2seznam členů oborové radyprof. PhDr. David Eben, Ph.D.
Hudební vědakombinovaná2seznam členů oborové radyprof. PhDr. David Eben, Ph.D.
Iberoamerikanistikaprezenční2seznam členů oborové radyprof. Markéta Křížová, Ph.D.
Iberoamerikanistikakombinovaná1seznam členů oborové radyprof. Markéta Křížová, Ph.D.
Informační vědaprezenční3seznam členů oborové radydoc. Mgr. Jindřich Marek, Ph.D.
Informační vědakombinovaná2seznam členů oborové radydoc. Mgr. Jindřich Marek, Ph.D.
Jazyky zemí Asie a Afrikyprezenční2seznam členů oborové radydoc. PhDr. Petr Zemánek, CSc.
Jazyky zemí Asie a Afrikykombinovaná2seznam členů oborové radydoc. PhDr. Petr Zemánek, CSc.
Klasická archeologieprezenční2seznam členů oborové radydoc. PhDr. Peter Pavúk, Ph.D.
Klasická archeologiekombinovaná2seznam členů oborové radydoc. PhDr. Peter Pavúk, Ph.D.
Klasická filologieprezenční3seznam členů oborové radydoc. PhDr. Dagmar Muchnová, CSc.
Klasická filologiekombinovaná1seznam členů oborové radydoc. PhDr. Dagmar Muchnová, CSc.
Klinická psychologie a psychologie zdravíprezenční4seznam členů oborové radyMgr. Tomáš Nikolai, Ph.D.
Klinická psychologie a psychologie zdravíkombinovaná4seznam členů oborové radyMgr. Tomáš Nikolai, Ph.D.
Korpusová a teoretická lingvistikaprezenční2seznam členů oborové radydoc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc.
Korpusová a teoretická lingvistikakombinovaná2seznam členů oborové radydoc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc.
Latinská medievistika a novolatinská studia (společný s AV ČR)prezenční3seznam členů oborové radydoc. Mgr. Lucie Doležalová, M.A., Ph.D.
Latinská medievistika a novolatinská studia (společný s AV ČR)kombinovaná2seznam členů oborové radydoc. Mgr. Lucie Doležalová, M.A., Ph.D.
Logika
Akreditace tohoto studijního programu dosud nebyla dokončena.
Přihlášku si bude možné podat až po dokončení procesu akreditace.
Více informací ZDE
prezenční2seznam členů oborové radydoc. RNDr. Vítězslav Švejdar, CSc.
Logika
Akreditace tohoto studijního programu dosud nebyla dokončena.
Přihlášku si bude možné podat až po dokončení procesu akreditace.
Více informací ZDE
kombinovaná1seznam členů oborové radydoc. RNDr. Vítězslav Švejdar, CSc.
Moderní hospodářské a sociální dějinyprezenční4seznam členů oborové radyprof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.
Moderní hospodářské a sociální dějinykombinovaná1seznam členů oborové radyprof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.
Obecná a srovnávací literatura (komparatistika)prezenční3seznam členů oborové radyprof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A.
Obecná a srovnávací literatura (komparatistika)kombinovaná2seznam členů oborové radyprof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A.
Obecná lingvistikaprezenční2seznam členů oborové radydoc. PhDr. Jiří Nekvapil, CSc.
Obecná lingvistikakombinovaná2seznam členů oborové radydoc. PhDr. Jiří Nekvapil, CSc.
Pedagogika (společný s PedF UK)prezenční3seznam členů oborové radydoc. PhDr. Jaroslav Koťa; PhDr. Martin Strouhal, Ph.D.
Pedagogika (společný s PedF UK)kombinovaná3seznam členů oborové radydoc. PhDr. Jaroslav Koťa; PhDr. Martin Strouhal, Ph.D.
Politologie (společný s FSV UK)prezenční2seznam členů oborové radydoc. PhDr. Ing. Milan Znoj, CSc.
Politologie (společný s FSV UK)kombinovaná2seznam členů oborové radydoc. PhDr. Ing. Milan Znoj, CSc.
Pomocné vědy historicképrezenční3seznam členů oborové radyprof. PhDr. Hana Pátková, Ph.D.
Pomocné vědy historickékombinovaná2seznam členů oborové radyprof. PhDr. Hana Pátková, Ph.D.
Religionistika prezenční2seznam členů oborové radydoc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D.
Religionistika kombinovaná1seznam členů oborové radydoc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D.
Románské jazykyprezenční3seznam členů oborové radydoc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D.
Románské jazykykombinovaná1seznam členů oborové radydoc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D.
Románské literaturyprezenční4seznam členů oborové radydoc. PhDr. Eva Voldřichová Beránková, Ph.D.
Románské literaturykombinovaná2seznam členů oborové radydoc. PhDr. Eva Voldřichová Beránková, Ph.D.
Slovanské filologie (společný s AV ČR)prezenční5seznam členů oborové radyprof. PhDr. Hana Gladkova, CSc.
Slovanské filologie (společný s AV ČR)kombinovaná3seznam členů oborové radyprof. PhDr. Hana Gladkova, CSc.
Slovanské literatury prezenční4seznam členů oborové radydoc. PhDr. Alenka Jensterle Doležal, Ph.D., CSc.
Slovanské literatury kombinovaná1seznam členů oborové radydoc. PhDr. Alenka Jensterle Doležal, Ph.D., CSc.
Sociální psychologie a psychologie práceprezenční3seznam členů oborové radydoc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.
Sociální psychologie a psychologie prácekombinovaná3seznam členů oborové radydoc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.
Sociologie (společný s AV ČR)prezenční3seznam členů oborové radydoc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc.
Sociologie (společný s AV ČR)kombinovaná3seznam členů oborové radydoc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc.
Učitelství - Didaktika dějepisuprezenční1seznam členů oborové radyprof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.
Učitelství - Didaktika dějepisukombinovaná1seznam členů oborové radyprof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.
Židovská studia (společný s AV ČR)prezenční3seznam členů oborové radydoc. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D.
Židovská studia (společný s AV ČR)kombinovaná1seznam členů oborové radydoc. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D.