Doktorské programy 2021/2022

Kontakt

Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů

+420 221 619 300
+420 221 619 330
+420 221 619 333

prijimacky@ff.cuni.cz
Webové stránky kateder a ústavů momentálně procházejí aktualizací, děkujeme za shovívavost.

Doktorské studijní programy jsou určeny uchazečům s magisterským vzděláním ukončeným státní závěrečnou zkouškou.
Magisterský diplom předkládají přijatí uchazeči až u zápisu do studia. Přihlášku si tedy můžete podat a přijímací zkoušku vykonat ještě před složením závěrečných státních zkoušek a před promocí.
Doktorské programy akreditované v českém jazyce jsou za splnění podmínek bez poplatku. Doktorské programy akreditované v jiném než českém jazyce jsou zpoplatněny částkou 2 000 Kč ročně.

Součástí přihlášky na doktorské studijní programy akreditované v češtině jsou následující povinné přílohy (v záhlaví prvního listu každé přílohy musí být uvedeno jméno a příjmení uchazeče, studijní program a název projektu):

  • projekt připravované disertační práce v rozsahu tří až pěti tiskových stran (není-li v odborných požadavcích stanoven jiný rozsah) s uvedením jména akademika, se kterým uchazeč projekt konzultoval (zvolené téma uchazeč předem konzultuje s kontaktní osobou uvedenou v podmínkách jednotlivých programů),
  • strukturovaný životopis,
  • seznam odborné četby zaměřené k programu či oboru studia,
  • přehled dosavadních odborných aktivit (např. publikační činnost, praxe atd.).

Další povinnou přílohou přihlášky na cizojazyčné doktorské studijní programy je výpis studijních výsledků magisterského studia, který lze předložit v češtině, slovenštině, angličtině nebo jazyce akreditace programu.

Přihlášky na doktorské studijní programy se podávají pouze elektronicky. Vyplněný formulář se netiskne; stačí jej potvrdit tlačítkem „Odeslat“. Posléze vám přijde informační e-mail s číslem přihlášky, které slouží jako specifický symbol k platbě administrativního poplatku. Přihlášku můžete zaplatit i kartou přímo z informačního systému.

Lhůta pro podávání přihlášek na doktorské studijní programy končí dne 30. 4. 2021.

Všem uchazečům doporučujeme, aby se seznámili s PODMÍNKAMI PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ a HARMONOGRAMEM.

Výše poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením:

  • Přihláška ke studiu doktorského programu: 720 Kč.
  • Poplatek můžete uhradit převodem na účet, vkladem v bance na účet, či v hotovosti v pokladně FF UK. Po potvrzení elektronické přihlášky vám systém nabídne také možnost platby on-line kreditní kartou.
  • Pokud si podáváte více přihlášek, je třeba každou zaplatit zvlášť.

Seznam studijních programů otevíraných v akademickém roce 2021/2022 bude zveřejněn nejpozději začátkem prosince 2020.