Doktorské obory 2019/2020

Kontakt

Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů

+420 221 619 330, 333

prijimacky@ff.cuni.cz

Úplné znění Obecných podmínek přijímacího řízení naleznete zde.

NOVĚ AKREDITOVANÉ PROGRAMY 2019/2020

Lhůta pro podávání přihlášek pro všechny nově akreditované programy: do 31. 7. 2019.

Termín přijímacích zkoušek (Klinická psychologie a psychologie zdraví, Sociální psychologie a psychologie práce, Clinical and Health Psychology, Social Psychology and Psychology of Work): 19.–20. 9. 2019, náhradní termín 24.–25. 9. 2019 

Termín přijímacích zkoušek (Germanoslavistika, Germanoslawistik, Germanoslavistika RJ): 11. 9. 2019, náhradní termín 23. 9. 2019

Ve všem ostatním platí obecné Podmínky přijímacího řízení ke studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy pro studium začínající akademickým rokem 2019/2020: doktorské studium.

Na tyto programy skončila možnost podávání přihlášek dne 31. 7. 2019.

Programy studované v českém jazyce:

NÁZEV FORMA OBOR / PROGRAM PPP * ŠKOLITEL – vyplňte do přihlášky KATEDRA/ÚSTAV
Germanoslavistika prezenční studium program 3 doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D. germanoslavistika.ff.cuni.cz
Klinická psychologie a psychologie zdraví

prezenční studium

kombinované studim

program 7 / 5 doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc. Katedra psychologie
Sociální psychologie a psychologie práce

prezenční studium

kombinované studium

program 7 / 5 doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc. Katedra psychologie

* Uvedeného školitele vyplňte prosím v elektronické přihlášce. Skutečného školitele navrhne zkušební komise při přijímací zkoušce.

 

Programy studované v jiném než českém jazyce:

NÁZEV FORMA OBOR / PROGRAM PPP * ŠKOLITEL – vyplňte do přihlášky KATEDRA/ÚSTAV
Clinical and Health Psychology

prezenční studium

kombinované studium

program 2 / 2 doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc. Katedra psychologie
Germanoslawistik (German) prezenční studium program 3 doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D. germanoslavistika.ff.cuni.cz
Germanoslavistika (Russian) prezenční studium program 3 doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D. germanoslavistika.ff.cuni.cz
Social Psychology and Psychology of Work

prezenční studium

kombinované studium

program  2 / 2 doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc. Katedra psychologie

* Uvedeného školitele vyplňte prosím v elektronické přihlášce. Skutečného školitele navrhne zkušební komise při přijímací zkoušce.

* Please fill in this supervisor in the electronic application form. During the entrance examination, the examination board will propose the actual supervisor.

DODATEČNÉ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2019/2020

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy vyhlásila dodatečné přijímací řízení pro vybrané doktorské obory a programy pro akademický rok 2019/2020. Přijímací zkoušky proběhnou v září 2019.

Podmínky dodatečného přijímacího řízení jsou shodné se zveřejněnými podmínkami běžného přijímacího řízení (přijímací zkoušky v červnu) pro akademický rok 2019/2020 s výjimkou stanovených termínů a předpokládaného počtu přijímaných uchazečů (PPP). Dodatečné přijímací řízení je samostatné řízení. Za každou nově podanou přihlášku je potřeba uhradit poplatek. Přihlášky mohou podávat všichni zájemci; lze se hlásit například i na obor nebo program, na který uchazeč nebyl přijat v běžném přijímacím řízení.

Lhůta pro podávání přihlášek: do 7. 9. 2019.

Termín přijímacích zkoušek: 19.–20. 9. 2019, náhradní termín 24.–25. 9. 2019

Ve všem ostatním platí obecné Podmínky přijímacího řízení ke studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy pro studium začínající akademickým rokem 2019/2020: doktorské studium.

Seznam školitelů naleznete zde.

Obory studované v českém jazyce

Na tyto programy skončila možnost podávání přihlášek dne 7. 9. 2019.

NÁZEV FORMA OBOR / PROGRAM PPP KATEDRA/ÚSTAV
Archeologie pravěku a středověku prezenční studium
kombinované studium
program 5 / 5 Ústav pro archeologii
Blízkovýchodní studia prezenční studium program 5 Katedra Blízkého východu
Český jazyk prezenční studium
kombinované studium
obor 3 / 3 Ústav českého jazyka a teorie komunikace
Dějiny antického starověku prezenční studium
kombinované studium
obor 2 / 2 Ústav řeckých a latinských studií
Dějiny české literatury a teorie literatury prezenční studium
kombinované studium
obor 4 / 1 Ústav české literatury a komparatistiky
Didaktika konkrétního jazyka prezenční studium
kombinované studium
obor 6 / 6 Ústav anglického jazyka a didaktiky, Ústav germánských studií, Ústav jižní a centrální Asie, Ústav románských studií, Ústav translatologie, Ústav českého jazyka a teorie komunikace
Filozofie prezenční studium obor 3 Ústav filosofie a religionistiky
Fonetika prezenční studium
kombinované studium
obor 1 / 1 Fonetický ústav
Hudební věda prezenční studium
kombinované studium
program 3 / 2 Ústav hudební vědy
Klasická filologie prezenční studium
kombinované studium
obor 2 / 1 Ústav řeckých a latinských studií
Latinská medievistika a novolatinská studia prezenční studium
kombinované studium
obor 1 / 1 Ústav řeckých a latinských studií
Slovanské filologie prezenční studium
kombinované studium
obor 3 / 2 Katedra jihoslovanských a balkanistických studií, Katedra středoevropských studií, Ústav východoevropských studií

.

Na tyto programy/obory níže skončila možnost podávání přihlášek dne 30.4.2019

Oborové podmínky zobrazíte kliknutím na konkrétní obor/program v seznamu níže. Podmínky přijímací zkoušky jsou totožné pro prezenční i kombinovanou formu daného oboru/programu.

Seznam školitelů naleznete zde.

Univerzita Karlova je držitelem prestižního certifikátu HR Excellence in Research Award.

Obory studované v českém jazyce

NÁZEV FORMA OBOR / PROGRAM KATEDRA/ÚSTAV
Anglický jazyk prezenční studium
kombinované studium
obor Ústav anglického jazyka a didaktiky
Anglofonní literatury a kultury prezenční studium
kombinované studium
obor Ústav anglofonních literatur a kultur
Archeologie pravěku a středověku prezenční studium
kombinované studium
program Ústav pro archeologii
Blízkovýchodní studia prezenční studium
kombinované studium
program Katedra Blízkého východu
České dějiny prezenční studium
kombinované studium
obor Ústav českých dějin
Český jazyk prezenční studium
kombinované studium
obor Ústav českého jazyka a teorie komunikace
Dějiny a kultury Asie prezenční studium
kombinované studium
program Ústav Dálného východu, Ústav jižní a centrální Asie
Dějiny antického starověku prezenční studium
kombinované studium
obor Ústav řeckých a latinských studií
Dějiny české literatury a teorie literatury prezenční studium
kombinované studium
obor Ústav české literatury a komparatistiky
Dějiny výtvarného umění prezenční studium kombinované studium program Ústav pro dějiny umění
Didaktika konkrétního jazyka prezenční studium
kombinované studium
obor Ústav anglického jazyka a didaktiky, Ústav germánských studií, Ústav jižní a centrální Asie, Ústav románských studií, Ústav translatologie, Ústav českého jazyka a teorie komunikace
Divadelní věda prezenční studium
kombinované studium
program Katedra divadelní vědy
Egyptologie prezenční studium
kombinované studium
program Český egyptologický ústav
Estetika prezenční studium
kombinované studium
program Katedra estetiky
Etnologie a kulturní antropologie prezenční studium
kombinované studium
program Ústav etnologie
Filmová věda prezenční studium
kombinované studium
program Katedra filmových studií
Filozofie prezenční studium
kombinované studium
obor Ústav filosofie a religionistiky
Fonetika prezenční studium
kombinované studium
obor Fonetický ústav
Germánské jazyky prezenční studium
kombinované studium
obor Ústav germánských studií
Germánské literatury prezenční studium
kombinované studium
obor Ústav germánských studií
Historie/obecné dějiny prezenční studium
kombinované studium
obor Ústav světových dějin
Hudební věda prezenční studium
kombinované studium
program Ústav hudební vědy
Iberoamerikanistika prezenční studium
kombinované studium
obor Středisko ibero-amerických studií
Informační věda prezenční studium
kombinované studium
obor Ústav informačních studií a knihovnictví
Jazyky zemí Asie a Afriky prezenční studium
kombinované studium
program Ústav srovnávací jazykovědy
Klasická archeologie prezenční studium
kombinované studium
program Ústav pro klasickou archeologii
Klasická filologie prezenční studium
kombinované studium
obor Ústav řeckých a latinských studií
Korpusová a teoretická lingvistika prezenční studium
kombinované studium
program Ústav teoretické a komputační lingvistiky, Ústav českého národního korpusu
Latinská medievistika a novolatinská studia prezenční studium
kombinované studium
obor Ústav řeckých a latinských studií
Logika prezenční studium
kombinované studium
program Katedra logiky
Moderní hospodářské a sociální dějiny prezenční studium
kombinované studium
obor Ústav hospodářských a sociálních dějin
Obecná a srovnávací literatura (komparatistika) prezenční studium
kombinované studium
obor Ústav české literatury a komparatistiky
Obecná lingvistika prezenční studium
kombinované studium
program Ústav obecné lingvistiky
Pedagogika prezenční studium
kombinované studium
program Katedra pedagogiky
Politologie prezenční studium
kombinované studium
program Ústav politologie
Pomocné vědy historické prezenční studium
kombinované studium
program Katedra PVH a archivního studia
Religionistika prezenční studium obor Ústav filosofie a religionistiky
Románské jazyky prezenční studium
kombinované studium
obor Ústav románských studií
Románské literatury prezenční studium
kombinované studium
obor Ústav románských studií
Slovanské filologie prezenční studium
kombinované studium
obor Katedra jihoslovanských a balkanistických studií, Katedra středoevropských studií, Ústav východoevropských studií
Slovanské literatury prezenční studium
kombinované studium
obor Katedra jihoslovanských a balkanistických studií, Katedra středoevropských studií, Ústav východoevropských studií
Sociální práce prezenční studium
kombinované studium
obor Katedra sociální práce
Sociologie prezenční studium
kombinované studium
obor Katedra sociologie
Translatologie prezenční studium
kombinované studium
program Ústav translatologie
Učitelství – Didaktika dějepisu prezenční studium kombinované studium program Ústav českých dějin

Obory studované v jiném než českém jazyce

NÁZEV FORMA OBOR / PROGRAM KATEDRA/ÚSTAV
Anglophone Literatures and Cultures kombinované studium obor Ústav anglofonních literatur a kultur
Asian History and Culture kombinované studium program Ústav Dálného východu, Ústav jižní a centrální Asie
Classical Philology kombinované studium obor Ústav obecné lingvistiky
Egyptology kombinované studium program Český egyptologický ústav
History/General History kombinované studium obor Ústav světových dějin
Ibero-American Studies kombinované studium obor Středisko ibero-amerických studií
Logic kombinované studium program Katedra logiky
Medieval and Neo-Latin Studies kombinované studium obor Ústav řeckých a latinských studií
Musicology kombinované studium program Ústav hudební vědy
Romance Literatures kombinované studium obor Ústav románských studií
Slavjanskije filologii kombinované studium obor Katedra jihoslovanských a balkanistických studií, Katedra středoevropských studií, Ústav východoevropských studií
Sociology kombinované studium obor Katedra sociologie
Traductologie kombinované studium obor Ústav translatologie
Translation Studies kombinované studium program Ústav translatologie