Nostrifikace – posouzení zahraničního vzdělání

Kontakt

Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů

+420 221 619 300
+420 221 619 330
+420 221 619 333

prijimacky@ff.cuni.cz


Posouzení zahraničního středoškolského a vysokoškolského vzdělání v rámci přijímacího řízení na Univerzitě Karlově

Pro uchazeče o bakalářské studijní programy


V případě, že jste předchozí vzdělání absolvoval/a na zahraniční střední škole, předložte některý z následujících dokladů:

 • doklad o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení středního vzdělání v České republice (tzv. „nostrifikace“);
 • doklad o udělení Evropského bakalaureátu;
 • zahraniční doklad o zahraničním středním vzdělání s maturitní zkouškou, je-li v České republice podle jejích mezinárodních závazků automaticky rovnocenný bez dalšího úředního postupu (maturitní vysvědčení ze Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska);
 • zahraniční doklad o zahraničním středoškolském vzdělání, který fakulta sama posoudí (poplatek 870 Kč).

Detailní informace týkající se způsobu prokázání splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou pro absolventy zahraničních středních škol naleznete zde. Prostudujte si prosím také informace o formách ověření a překladech dokumentů.
 

Pro uchazeče o navazující magisterské studijní programy a doktorské studijní programy


V případě, že jste předchozí vysokoškolské vzdělání absolvoval/a na zahraniční vysoké škole, předložte některý z následujících dokladů:

 • doklad o obecném uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice, získaný podle § 89 a 90 zákona o vysokých školách (tzv. „nostrifikace“);
 • zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který je v České republice podle jejích mezinárodních závazků rovnocenný bez dalšího úředního postupu (vysokoškolský diplom a dodatek ze Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska);
 • zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který fakulta sama posoudí (poplatek 870 Kč).

Detailní informace týkající se způsobu prokázání splnění podmínky dosažení vysokoškolského vzdělání pro absolventy zahraničních vysokých škol naleznete zde. Prostudujte si prosím také informace o formách ověření a překladech dokumentů.

Pro uchazeče o bakalářské studijní programy

V rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022 budou fakulty posuzovat splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou dle § 48 odst. 4 zákona o vysokých školách, a to u uchazečů, kteří získali zahraniční středoškolské vzdělání absolvováním studia ve středoškolském vzdělávacím programu na zahraniční střední škole, v mezinárodní střední škole, v evropské škole působící podle Úmluvy o statutu Evropských škol nebo ve škole, v níž ministerstvo povolilo podle školského zákona plnění povinné školní docházky.

Níže uvedené podklady zašlete v listinné podobě poštou (nelze e-mailem) na níže uvedenou adresu fakulty nejpozději do 20. srpna 2021. Pokud to vaše situace umožňuje, odevzdejte doklady co nejdříve a nečekejte na srpen, ať máte dost času, kdyby bylo třeba něco doplnit. Prostudujte si také včas podmínky ověření, které se vás týkají, některé způsoby ověření mohou být časově náročnější.

Adresa fakulty:
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
Oddělení přijímacího řízení
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
Czech Republic

Výše poplatku: 870 Kč

Údaje pro platbu:
Banka: Komerční banka Praha 1
Účet: 85631011/0100
Konstantní symbol: 0308
Variabilní symbol: 820820
Specifický symbol: číslo vygenerované informačním systémem – šestimístný kód kterékoliv uhrazené přihlášky podané na FF UK
SWIFT: KOMB CZ PP
IBAN: CZ9601000000000085631011

Adresa majitele účtu: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1.

Poplatek je možné uhradit kartou, převodem na účet, vkladem v bance na účet nebo v hotovosti v pokladně Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

Poplatek je nevratný v kterékoli fázi přijímacího řízení.

Kontakt v případě dotazů: nostrifikace@ff.cuni.cz

Prokázání splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou dle § 48 odst. 4 zákona o vysokých školách je možné následujícími doklady:

a) dokladem o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti (tzv. „nostrifikace“)

 • Uchazeč doloží:
 • Vyplněné údaje o předchozím vzdělání u své přihlášky v SIS (Studijní informační systém): sekce Moje přihlášky – Doložení vzdělání – typ dokladu: „obecná nostrifikace“. Zpracovávat budeme pouze žádosti uchazečů, kteří budou přijati. Konečné výsledky (přijat/nepřijat) zveřejníme nejpozději 24. 6. 2021. Uchazeči, kteří si vyřizují nostrifikace – uznání předchozího vzdělání, mají možnost u zápisu v září požádat o prodloužení lhůty pro dodání podkladů.
 • Úředně ověřenou kopii dokladu o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení středního vzdělání v České republice, získaného podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů nebo podle dřívějších právních předpisů
 • Je vydávaný krajskými úřady, Magistrátem Hlavního města Prahy nebo Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
 • Více informací zde: http://skoly.praha.eu/86754_Uznavani-rovnocennosti-a-nostrifikace-vysvedceni-vydanych-zahranicnimi-skolami
 • Bez poplatku (poplatek 1000 Kč se hradí krajskému úřadu nebo Magistrátu v rámci řízení o uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního středoškolského vzdělání)

b) dokladem o udělení Evropského bakalaureátu

 • Uchazeč doloží:
 • Vyplněné údaje o předchozím vzdělání u své přihlášky v SIS (Studijní informační systém): sekce Moje přihlášky – Doložení vzdělání – typ dokladu: „evropský bakalaureát“. Zpracovávat budeme pouze žádosti uchazečů, kteří budou přijati. Konečné výsledky (přijat/nepřijat) zveřejníme nejpozději 24. 6. 2021. Uchazeči, kteří si vyřizují nostrifikace – uznání předchozího vzdělání, mají možnost u zápisu v září požádat o prodloužení lhůty pro dodání podkladů.
 • Ověřenou kopii Evropského bakalaureátu
 • Týká se pouze Evropského bakalaureátu – Neplatí pro International Baccalaureate, který je považován za doklad podle § 48 odst. 4 písm. d) zákona o vysokých školách a u kterého se postupuje dle písmene d). Pokud je International Baccalaureate nedílnou součástí vysvědčení o maturitní zkoušce u žáků, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury ve společné části maturitní zkoušky, dokládají tito uchazeči v rámci přijímacího řízení úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení.
 • Bez poplatku

c) dokladem automaticky rovnocenným bez dalšího úředního postupu

 • Zahraniční doklad o zahraničním středním vzdělání s maturitní zkouškou, je-li v České republice podle jejích mezinárodních závazků automaticky rovnocenný bez dalšího úředního postupu – jedná se o doklady prokazující získání ekvivalentu české maturity na Slovensku, v Polsku (swiadectwo dojrzalosci), Maďarsku (érettségi bizonyítvány) a Slovinsku.
 • Uchazeč doloží:
 • Vyplněné údaje o předchozím vzdělání u své přihlášky v SIS (Studijní informační systém): sekce Moje přihlášky – Doložení vzdělání – typ dokladu: „rovnocenný doklad“. Zpracovávat budeme pouze žádosti uchazečů, kteří budou přijati. Konečné výsledky (přijat/nepřijat) zveřejníme nejpozději 24. 6. 2021. Uchazeči, kteří si vyřizují nostrifikace – uznání předchozího vzdělání, mají možnost u zápisu v září požádat o prodloužení lhůty pro dodání podkladů.
 • Ověřenou kopii zahraničního vysvědčení, nebo obdobného dokladu o zahraničním středoškolském vzdělání, který byl získán absolvováním studia ve středoškolském vzdělávacím programu na zahraniční střední škole působící podle právních předpisů cizího státu.
 • V případě potřeby vyzve fakulta uchazeče, aby doložil rovněž následující podklady:
 • originál nebo ověřenou kopii dokladu o obsahu a rozsahu vzdělávání absolvovaného v zahraniční škole (přehled předmětů s hodinovou dotací za jednotlivé roky studia).
 • Bez poplatku

d) zahraničním dokladem o zahraničním středoškolském vzdělání

 • Uchazeč doloží:
 • Vyplněné údaje o předchozím vzdělání u své přihlášky v SIS (Studijní informační systém): sekce Moje přihlášky – Doložení vzdělání – typ dokladu: „zahraniční doklad (posuzuje se)“. Zpracovávat budeme pouze zaplacené žádosti uchazečů, kteří budou přijati. Konečné výsledky (přijat/nepřijat) zveřejníme nejpozději 24. 6. 2021. Uchazeči, kteří si vyřizují nostrifikace – uznání předchozího vzdělání, mají možnost u zápisu v září požádat o prodloužení lhůty pro dodání podkladů.
 • Ověřenou kopii zahraničního vysvědčení, nebo obdobného dokladu o zahraničním středoškolském vzdělání, který byl získán absolvováním studia ve středoškolském vzdělávacím programu na zahraniční střední škole působící podle právních předpisů cizího státu,
 • originál nebo ověřenou kopii dokladu o obsahu a rozsahu vzdělávání absolvovaného v zahraniční škole (přehled předmětů s hodinovou dotací za jednotlivé roky studia).
 • V případě potřeby vyzve fakulta uchazeče, aby doložil rovněž následující podklady:
 • doplňující informace o obsahu a rozsahu zahraničního středoškolského studia,
 • doplňující informaci o tom, že studijní program uskutečňovala instituce oprávněná poskytovat vzdělání srovnatelné se středoškolským vzděláním podle školského zákona,
 • potvrzení příslušné zahraniční střední školy nebo jiného příslušného zahraničního orgánu (např. Ministerstva školství) o tom, že absolvent studia ve středoškolském vzdělávacím programu dané zahraniční střední školy je v uvedeném cizím státě oprávněn ucházet se o přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu nebo v magisterském studijním programu, který nenavazuje na bakalářský studijní program.

Týká se dokladů, na které nelze aplikovat postup dle písmene c).
POSUZUJE SE: v případě pozitivního posouzení je doklad akceptován; v případě negativního posouzení je vyžadováno doložení dokladu dle písmena a) (obecné „nostrifikace“).
Posouzení platné pouze pro přijímací řízení na jedné fakultě.
POPLATEK 870 Kč

Překlady

Podklady, které nejsou v originále vydány v českém, anglickém nebo slovenském jazyce, musí být úředně přeloženy do českého nebo anglického jazyka.

Další podklady

Pokud to situace uchazeče vyžaduje, doloží rovněž následující podklady:

 1. plnou moc, pokud je uchazeč pro doložení splnění podmínky přijetí dle § 48 odst. 4 a 5 zákona o vysokých školách zastoupen zmocněncem,
 2. v případě změny jména uchazeče úředně ověřenou kopii dokladu, který toto prokazuje (např. oddací list),
 3. ověřenou kopii rozhodnutí o udělení mezinárodní ochrany, žádá-li o posouzení osoba uvedená v § 90 odst. 4 zákona o vysokých školách a chce-li tato osoba využít možnosti nahrazení některého z podkladů čestným prohlášením.

Pro uchazeče o navazující magisterské studijní programy a doktorské studijní programy

V rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022 budou fakulty posuzovat splnění podmínky řádného ukončení studia v bakalářském nebo magisterském studijním programu dle § 48 odst. 5 zákona o vysokých školách, a to u uchazečů, kteří získali zahraniční vysokoškolské vzdělání absolvováním studia ve vysokoškolském programu na zahraniční vysoké škole.

Níže uvedené podklady zašlete v listinné podobě poštou (nelze e-mailem) na níže uvedenou adresu fakulty nejpozději do 20. srpna 2021. Pokud to vaše situace umožňuje, odevzdejte doklady co nejdříve a nečekejte na srpen, ať máte dost času, kdyby bylo třeba něco doplnit. Prostudujte si také včas podmínky ověření, které se vás týkají, některé způsoby ověření mohou být časově náročnější.

Adresa fakulty:

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
Oddělení přijímacího řízení
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
Czech Republic

Výše poplatku: 870 Kč

Údaje pro platbu:
Banka: Komerční banka Praha 1
Účet: 85631011/0100
Konstantní symbol: 0308
Variabilní symbol: 820820
Specifický symbol: číslo vygenerované informačním systémem – šestimístný kód kterékoliv uhrazené přihlášky podané na FF UK
SWIFT: KOMB CZ PP
IBAN: CZ9601000000000085631011

Adresa majitele účtu: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1.

Poplatek je možné uhradit převodem na účet, vkladem v bance na účet nebo v hotovosti v pokladně Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (ff.cuni.cz/fakulta/oddeleni-dekanatu/pokladna).

Poplatek je nevratný v kterékoli fázi přijímacího řízení.

Kontakt v případě dotazů: nostrifikace@ff.cuni.cz

Prokázání splnění podmínky řádného ukončení studia v bakalářském nebo magisterském studijním programu na zahraniční vysoké škole je možné následujícími doklady:

a) dokladem o obecném uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice (tzv. obecná „nostrifikace“)

 • Uchazeč doloží:
  • Vyplněné údaje o předchozím vzdělání u své přihlášky v SIS (Studijní informační systém): sekce Moje přihlášky – Doložení vzdělání – typ dokladu: „obecná nostrifikace“. Zpracovávat budeme pouze zaplacené žádosti uchazečů, kteří budou přijati. Konečné výsledky (přijat/nepřijat) zveřejníme nejpozději 24. 6. 2021. Uchazeči, kteří si vyřizují nostrifikace – uznání předchozího vzdělání, mají možnost u zápisu v září požádat o prodloužení lhůty pro dodání podkladů.
  • Úředně ověřenou kopii dokladu o obecném uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice, získaného podle § 89 a 90 zákona o vysokých školách nebo podle dřívějších právních předpisů
 • Je vydávaný veřejnými vysokými školami, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo Ministerstvem vnitra a Ministerstvem obrany
 • Více informací o řízení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání na Univerzitě Karlově najdete zde: https://www.cuni.cz/UK-6452.html
 • Bez poplatku (poplatek 3000 Kč se hradí veřejné vysoké škole nebo MŠMT, které posouzení v rámci řízení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání provádějí)

b) dokladem o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který je v ČR rovnocenný bez dalšího úředního postupu

 • Zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který je v České republice podle jejích mezinárodních závazků rovnocenný bez dalšího úředního postupu – jedná se o doklady osvědčující absolvování studijního programu na Slovensku (výjimkou jsou diplomy vydané zahraničními pobočkami slovenských vysokých škol po 28.3.2015, u těch se postupuje dle písmene c) ), v Polsku, Maďarsku, Slovinsku (pouze magisterské diplomy; bakalářských diplomů ze Slovinska se týká postup dle písmene c))
 • Uchazeč doloží:
 • Vyplněné údaje o předchozím vzdělání u své přihlášky v SIS (Studijní informační systém): sekce Moje přihlášky – Doložení vzdělání – typ dokladu: „rovnocenný doklad“. Zpracovávat budeme pouze zaplacené žádosti uchazečů, kteří budou přijati. Konečné výsledky (přijat/nepřijat) zveřejníme nejpozději 24. 6. 2021. Uchazeči, kteří si vyřizují nostrifikace – uznání předchozího vzdělání, mají možnost u zápisu v září požádat o prodloužení lhůty pro dodání podkladů.
 • Ověřenou kopii diplomu, vysvědčení nebo obdobného dokladu (například osvědčení o absolvování studia) vydaného zahraniční vysokou školou
 • Originál nebo ověřenou kopii dodatku k diplomu nebo výpisu vykonaných zkoušek (tzv. Diploma Supplement nebo Transkript)
 • V případě dokladu o vysokoškolském vzdělání vydaného slovenskou vysokou školou po 28. březnu 2015, rovněž potvrzení vydané zahraniční vysokou školou o tom, na území jakého státu byl uskutečňován studijní program absolvovaný uchazečem
 • Bez poplatku

c) zahraničním dokladem o zahraničním vysokoškolském vzdělání

 • Uchazeč doloží:
 • Vyplněné údaje o předchozím vzdělání u své přihlášky v SIS (Studijní informační systém): sekce Moje přihlášky – Doložení vzdělání – typ dokladu: „zahraniční doklad (posuzuje se)“. Zpracovávat budeme pouze zaplacené žádosti uchazečů, kteří budou přijati. Konečné výsledky (přijat/nepřijat) zveřejníme nejpozději 24. 6. 2021. Uchazeči, kteří si vyřizují nostrifikace – uznání předchozího vzdělání, mají možnost u zápisu v září požádat o prodloužení lhůty pro dodání podkladů.
 • Ověřenou kopii diplomu, vysvědčení nebo obdobného dokladu (například osvědčení o absolvování studia) vydaného zahraniční vysokou školou
 • Originál nebo ověřenou kopii dodatku k diplomu nebo výpisu vykonaných zkoušek (tzv. Diploma Supplement nebo Transkript)
 • V případě potřeby vyzve fakulta uchazeče, aby doložil rovněž následující podklady:
 • Doplňující informace o obsahu a rozsahu zahraničního vysokoškolského studia
 • Potvrzení příslušného zahraničního orgánu o tom, že daná zahraniční vysoká škola je v uvedeném cizím státě oprávněna poskytovat vysokoškolské vzdělání (potvrzení o akreditaci)
 • V případě dokladu o vysokoškolském vzdělání vydaného slovenskou vysokou školou po 28. březnu 2015, rovněž potvrzení vydané zahraniční vysokou školou o tom, na území jakého státu byl uskutečňován studijní program absolvovaný uchazečem

Týká se dokladů, na které nelze aplikovat postup dle písmene b).
POSUZUJE SE: v případě pozitivního posouzení je doklad akceptován; v případě negativního posouzení je vyžadováno doložení dokladu dle písmena a) (obecné „nostrifikace“).
Posouzení platné pouze pro přijímací řízení na jedné fakultě.
POPLATEK 870 Kč

Překlady

Podklady, které nejsou v originále vydány v českém, anglickém nebo slovenském jazyce, musí být úředně přeloženy do českého nebo anglického jazyka.

Další podklady

Pokud to situace uchazeče vyžaduje, doloží rovněž následující podklady:

 1. plnou moc, pokud je uchazeč pro doložení splnění podmínky přijetí dle § 48 odst. 4 a 5 zákona o vysokých školách zastoupen zmocněncem,
 2. v případě změny jména uchazeče úředně ověřenou kopii dokladu, který toto prokazuje (např. oddací list),
 3. ověřenou kopii rozhodnutí o udělení mezinárodní ochrany, žádá-li o posouzení osoba uvedená v § 90 odst. 4 zákona o vysokých školách a chce-li tato osoba využít možnosti nahrazení některého z podkladů čestným prohlášením.

Formy ověření

Veškeré podklady, které uchazeč dokládá na fakultu, musí být řádně ověřeny, a to v souladu příslušnými mezinárodními smlouvami (seznam aktuální k 1. 5. 2018):

A. Státy, které s Českou republikou uzavřely smlouvu o právní pomoci – originální doklady platí na území smluvních států bez dalšího ověření. V případě, že uchazeč předkládá kopie takových dokumentů, musí to být úředně ověřené kopie vyhotovené českým nebo zahraničním notářem, na českém zastupitelském úřadu v zahraničí nebo vyhotovené prostřednictvím služby Czech Point.

Seznam států, které s Českou republikou uzavřely smlouvu o právní pomoci: Afghánistán, Albánie, Alžírsko, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Francie, Gruzie, Jemen, Chorvatsko, Korea (KLDR = Severní Korea), Kuba, Kypr, Kyrgyzstán, Maďarsko, Makedonie/FYROM, Moldavsko, Mongolsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Ruská federace, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Sýrie, Španělsko, Švýcarsko, Ukrajina, Uzbekistán, Vietnam.

B. Státy, které jsou signatáři mnohostranné úmluvy o zjednodušení ověřování cizích veřejných listin: Úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin (Haag, 5.10.1961, publikované pod č. 45/1999 Sb.m.s.), dále jen „Haagská úmluva“.

Pro tyto státy je stanovena jednotná forma ověření pravosti dokladů, tzv. Apostila, kterou vystavuje pověřený orgán státu, v němž byl diplom vydán (tzv. apostilní úřad). Seznam apostilních úřadů je k dispozici na stránkách Haagské konference na: http://hcch.e-vision.nl (Authorities, per Convention, úmluva číslo 12, přímý odkaz: http://hcch.e-vision.nl/index_en.php?act=conventions.authorities&cid=41).

Dokumenty z následujících států musí být ověřeny ve formě Apostily: Andorra, Antigua a Barbuda, Argentina, Arménie, Austrálie, Ázerbájdžán, Bahamy, Bahrain, Barbados, Belize, Bolívíe, Botswana, Brazílie, Brunej Darussalam,  Burundi, Cookovy ostrovy, Čína – pouze Hong Kong a Macao (z jiných území v Číně nutná legalizace), Dánsko, Demokratická republika sv. Tomáše a Princova ostrova (od 15. července 2008), Dominika, Dominikánská republika (ověřování apostilní doložkou od 30. 8. 2009), Ekvádor, Estonsko,  Fidži, Finsko, území patřící k Francii (tj. Francouzská Polynésie, Francouzské území Affars a Issas, Guadelupe, Guyana, Komorské ostrovy, Martinik, Nová Kaledonie, Réunion, Svatý Pierre a Miquelon, Wallis a Futuna), Grenada  (od 7. dubna 2002 – do tohoto data vedena pod Velkou Británií), Guatemala, Honduras,  Indie, Irsko, Island, Itálie, Izrael, Japonsko, JAR, Kazachstán,  Kolumbie, Korejská republika (Jižní Korea), Kosovo, Kostarika, Lesotho, Libérie, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Malawi,  Malta,  Maroko, Marshallovy ostrovy, Mauricius, Mexiko, Monako, Namibie, Německo, Niue, Nizozemí a jeho území (tj. Nizozemské Antily, Aruba), Norsko, Nový Zéland, Omán, Panama, Paraguay, Peru, Portugalsko, Salvador, Samoa, San Marino, Seychely, Surinam, Svatá Lucie, Svatý Kryštof a Nevis, Svatý Vincenc a Grenadiny, Svazijsko, Švédsko, Tádžikistán, Tonga, Trininad a Tobago, Turecko, Uruguay, USA a jejich území (tj. Americká Samoa, Guam, Severní Marianiny Ostrovy (Northern Mariana Islands), Puerto Rico, Panenské ostrovy Spojených států (Virgin Islands of the United States)), Velká Británie  a její území (tj. Jersey, the Bailiwick of Guernsey, Ostrov Man, Anguilla, Bermudy, British Antarctic Territory, Britské Panenské ostrovy (British Virgins Islands), Britské Šalamounovy ostrovy (British Solomon Islands), Kajmanské ostrovy, Falklandské ostrovy, Gibraltar, Montserrat, Svatá Helena, Jižní Jiřího a Jižní Sendvičův Ostrovy (South Georgia and South Sandwich Islands, Turks a Caicos Islands), Vanuatu a Venezuela.

U dokladů ze zemí Evropské unie, Norska, Spojených států amerických, Kanady, Austrálie a Nového Zélandu je možné nahradit Apostilu (v případě Kanady superlegalizaci) úředně ověřenou kopií dokladů (obdobně jako při variantě a.), pokud bude současně splněna některá z následujících podmínek:

 • zahraniční střední nebo vysoká škola na žádost, kterou jí zašle uchazeč, potvrdí prostřednictvím elektronické pošty fakultě, že je uchazeč absolventem této zahraniční střední nebo vysoké školy,
 • zahraniční vysoká škola zašle na fakultu transkript nebo dodatek k diplomu uchazeče, a to v zapečetěné obálce, nebo pokud uchazeč předloží transkript v zapečetěné obálce jako součást podkladů nebo
 • oficiální internetové stránky zahraniční střední nebo vysoké školy umožňují ověřit, že je uchazeč jejím absolventem (např. možnost stáhnout po zadání hesla transkript uchazeče z oficiálního webu zahraniční vysoké školy).

C. Ostatní státy – doklady o ukončení studia musí být superlegalizovány. V rámci superlegalizace je pravost podpisů a otisků razítek na originálech dokladů ověřena:

 • ministerstvem zahraničních věcí státu, v němž má sídlo střední nebo vysoká škola, která doklad vydala, nebo příslušným cizozemským orgánem,
 • a dále příslušným zastupitelským úřadem České republiky.

Požadavky na předložení řádně ověřených dokumentů budou splněny i v případě, že uchazeč předloží úředně ověřené kopie z dokumentů, které jsou ověřeny tím z výše uvedených způsobů, který se vztahuje na jím předkládané podklady (např. v případě diplomu z Keni předloží úředně ověřenou kopii superlegalizovaných dokumentů).

Doplňující informace k překladům

Podklady, které nejsou v originále vydány v českém, anglickém nebo slovenském jazyce, musí být úředně přeloženy do českého nebo anglického jazyka.

V případě, že úředně ověřený překlad vyhotovuje jiný než český soudní tlumočník, musí být listy s překlady připojeny k ověřeným kopiím dokladů, kterých se týkají, takovým způsobem, který znemožňuje dodatečnou výměnu nebo záměnu listů obsahujících překlad. Překlady připojené k prostým kopiím dokumentů nebudou akceptovány.