Nostrifikace – posouzení zahraničního vzdělání

UCHAZEČI O BAKALÁŘSKÉ STUDIUMUCHAZEČI O NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ A DOKTORSKÉ STUDIUMKONTAKTNÍ ADRESA A POPLATKY

Pro uchazeče o bakalářské studijní programy

V případě, že jste předchozí vzdělání absolvoval/a na zahraniční střední škole, předložte některý z následujících dokladů:
 

 1. doklad o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení středního vzdělání v České republice (tzv. „nostrifikace“) – bez poplatku;
 2.  

 3. doklad o udělení Evropského bakalaureátu – bez poplatku;
 4.  

 5. zahraniční doklad o zahraničním středním vzdělání s maturitní zkouškou, je-li v České republice podle jejích mezinárodních závazků automaticky rovnocenný bez dalšího úředního postupu (maturitní vysvědčení ze Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska) – bez poplatku;
 6.  

 7. zahraniční doklad o zahraničním středoškolském vzdělání, který fakulta sama posoudí – zpoplatněno.

V rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2023/2024 budou fakulty posuzovat splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou dle § 48 odst. 4 zákona o vysokých školách, a to u uchazečů, kteří získali zahraniční středoškolské vzdělání absolvováním studia ve středoškolském vzdělávacím programu na zahraniční střední škole, v mezinárodní střední škole, v evropské škole působící podle Úmluvy o statutu Evropských škol nebo ve škole, v níž ministerstvo povolilo podle školského zákona plnění povinné školní docházky.

Podklady k posouzení zašlete v listinné podobě poštou (nelze e-mailem) na adresu fakulty nejpozději do 20. srpna 2023.
Uchazeči přijatí v Dodatečném přijímacím řízení mají tuto lhůtu prodlouženou do 22. října 2023.
Pokud to vaše situace umožňuje, odevzdejte doklady co nejdříve a nečekejte na srpen, ať máte dost času, kdyby bylo třeba něco doplnit. Prostudujte si také včas podmínky ověření, které se vás týkají, některé způsoby ověření mohou být časově náročnější.

POSUZUJEME POUZE ŽÁDOSTI UCHAZEČŮ, KTEŘÍ JSOU PŘIJATI KE STUDIU NA FF UK V DANÉM AKADEMICKÉM ROCE

Prokázání splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou dle § 48 odst. 4 zákona o vysokých školách je možné následujícími doklady:
a) dokladem o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti (tzv. „nostrifikace“)

Uchazeč doloží:

 1. V přihlášce: Vyplněné údaje o předchozím vzdělání u své přihlášky v SIS (Studijní informační systém): sekce Moje přihlášky – Doložení vzdělání – typ dokladu: „obecná nostrifikace“. Uchazeči, kteří si vyřizují nostrifikace – uznání předchozího vzdělání, mají možnost u zápisu požádat o prodloužení lhůty pro dodání podkladů
 2. U zápisu ke studiu: Úředně ověřenou kopii dokladu o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení středního vzdělání v České republice, získaného podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů nebo podle dřívějších právních předpisů
b) dokladem o udělení Evropského bakalaureátu
 • Týká se pouze Evropského bakalaureátu. Neplatí pro International Baccalaureate, který je považován za doklad podle § 48 odst. 4 písm. d) zákona o vysokých školách a u kterého se postupuje dle písmene d). Pokud je International Baccalaureate nedílnou součástí vysvědčení o maturitní zkoušce u žáků, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury ve společné části maturitní zkoušky, dokládají tito uchazeči v rámci přijímacího řízení úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení.
 • Bez poplatku

Uchazeč doloží:

 1. V přihlášce: Vyplněné údaje o předchozím vzdělání u své přihlášky v SIS (Studijní informační systém): sekce Moje přihlášky – Doložení vzdělání – typ dokladu: „evropský bakalaureát“.
 2. U zápisu ke studiu: Ověřenou kopii Evropského bakalaureátu
c) dokladem automaticky rovnocenným bez dalšího úředního postupu
 • Zahraniční doklad o zahraničním středním vzdělání s maturitní zkouškou, je-li v České republice podle jejích mezinárodních závazků automaticky rovnocenný bez dalšího úředního postupu – jedná se o doklady prokazující získání ekvivalentu české maturity na Slovensku, v Polsku (swiadectwo dojrzalosci), Maďarsku (érettségi bizonyítvány) a Slovinsku.
 • Bez poplatku

Uchazeč doloží:

 1. V přihlášce: Vyplněné údaje o předchozím vzdělání u své přihlášky v SIS (Studijní informační systém): sekce Moje přihlášky – Doložení vzdělání – typ dokladu: „rovnocenný doklad“
 2. U zápisu ke studiu: Ověřenou kopii zahraničního vysvědčení, nebo obdobného dokladu o zahraničním středoškolském vzdělání, který byl získán absolvováním studia ve středoškolském vzdělávacím programu na zahraniční střední škole působící podle právních předpisů cizího státu.
 3.  
  V případě potřeby vyzve fakulta uchazeče, aby doložil rovněž následující podklady:

 4. originál nebo ověřenou kopii dokladu o obsahu a rozsahu vzdělávání absolvovaného v zahraniční škole (přehled předmětů s hodinovou dotací za jednotlivé roky studia).
d) zahraničním dokladem o zahraničním středoškolském vzdělání
Týká se dokladů, na které nelze aplikovat žádný z výše uvedených postupů.
Uchazeč doloží:

 1. V přihlášce: Vyplněné údaje o předchozím vzdělání u své přihlášky v SIS (Studijní informační systém): sekce Moje přihlášky – Doložení vzdělání – typ dokladu: „zahraniční doklad (posuzuje se)“.
 2. Nejpozději před zápisem: Ověřenou kopii zahraničního vysvědčení, nebo obdobného dokladu o zahraničním středoškolském vzdělání, který byl získán absolvováním studia ve středoškolském vzdělávacím programu na zahraniční střední škole působící podle právních předpisů cizího státu (ověření se může lišit podle státu vydání),
 3. originál nebo ověřenou kopii dokladu o obsahu a rozsahu vzdělávání absolvovaného v zahraniční škole (přehled předmětů s hodinovou dotací za jednotlivé roky studia).
 4.  
  V případě potřeby vyzve fakulta uchazeče, aby doložil rovněž následující podklady:

 5. doplňující informace o obsahu a rozsahu zahraničního středoškolského studia,
 6. doplňující informaci o tom, že studijní program uskutečňovala instituce oprávněná poskytovat vzdělání srovnatelné se středoškolským vzděláním podle školského zákona,
 7. potvrzení příslušné zahraniční střední školy nebo jiného příslušného zahraničního orgánu (např. Ministerstva školství) o tom, že absolvent studia ve středoškolském vzdělávacím programu dané zahraniční střední školy je v uvedeném cizím státě oprávněn ucházet se o přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu nebo v magisterském studijním programu, který nenavazuje na bakalářský studijní program.

POSUZUJE SE: v případě pozitivního posouzení je doklad akceptován; v případě negativního posouzení je vyžadováno doložení dokladu dle písmena a) (obecné „nostrifikace“).
Posouzení platné pouze pro přijímací řízení na Filozofické fakultě UK.
POPLATEK 880 Kč

Pro uchazeče o navazující magisterské studijní programy a doktorské studijní programy

V případě, že jste předchozí vysokoškolské vzdělání absolvoval/a na zahraniční vysoké škole, předložte některý z následujících dokladů:
 

 1. doklad o obecném uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice, získaný podle § 89 a 90 zákona o vysokých školách (tzv. „nostrifikace“) – bez poplatku;
 2.  

 3. zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který fakulta sama posoudí – zpoplatněno.
 4.  

 5. zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který je v České republice podle jejích mezinárodních závazků rovnocenný bez dalšího úředního postupu (vysokoškolský diplom a dodatek ze Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska) – bez poplatku;

V rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2023/2024 budou fakulty posuzovat splnění podmínky řádného ukončení studia v bakalářském nebo magisterském studijním programu dle § 48 odst. 5 zákona o vysokých školách, a to u uchazečů, kteří získali zahraniční vysokoškolské vzdělání absolvováním studia ve vysokoškolském programu na zahraniční vysoké škole.

Podklady k posouzení zašlete v listinné podobě poštou (nelze e-mailem) na adresu fakulty nejpozději do 20. srpna 2023.

Pokud to vaše situace umožňuje, odevzdejte doklady co nejdříve a nečekejte na srpen, ať máte dost času, kdyby bylo třeba něco doplnit. Prostudujte si také včas podmínky ověření, které se vás týkají, některé způsoby ověření mohou být časově náročnější.

POSUZUJEME POUZE ŽÁDOSTI UCHAZEČŮ, KTEŘÍ JSOU PŘIJATI KE STUDIU NA FF UK V DANÉM AKADEMICKÉM ROCE

Prokázání splnění podmínky řádného ukončení studia v bakalářském nebo magisterském studijním programu na zahraniční vysoké škole je možné následujícími doklady:
a) dokladem o obecném uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice (tzv. obecná „nostrifikace“)
 • Je vydávaný veřejnými vysokými školami (například Univerzitou Karlovou), Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo Ministerstvem vnitra a Ministerstvem obrany
 • Bez poplatku (poplatek se hradí veřejné vysoké škole nebo MŠMT, které posouzení v rámci řízení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání provádějí)

Uchazeč doloží:

 1. V přihlášce: Vyplněné údaje o předchozím vzdělání u své přihlášky v SIS (Studijní informační systém): sekce Moje přihlášky – Doložení vzdělání – typ dokladu: „obecná nostrifikace“. Uchazeči, kteří si vyřizují nostrifikace – uznání předchozího vzdělání, mají možnost u zápisu požádat o prodloužení lhůty pro dodání podkladů
 2. U zápisu ke studiu: Úředně ověřenou kopii dokladu o obecném uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice, získaného podle § 89 a 90 zákona o vysokých školách nebo podle dřívějších právních předpisů
b) zahraničním dokladem o zahraničním vysokoškolském vzdělání
  Týká se dokladů, na které nelze aplikovat žádný z postupů uvedených v bodech a) nebo c).
  Uchazeč doloží:

  1. V přihlášce: Vyplněné údaje o předchozím vzdělání u své přihlášky v SIS (Studijní informační systém): sekce Moje přihlášky – Doložení vzdělání – typ dokladu: „zahraniční doklad (posuzuje se)“. Zpracovávat budeme pouze zaplacené žádosti uchazečů, kteří budou přijati. Uchazeči, kteří si vyřizují nostrifikace – uznání předchozího vzdělání, mají možnost u zápisu požádat o prodloužení lhůty pro dodání podkladů
  2. Nejpozději před zápisem: Ověřenou kopii diplomu, vysvědčení nebo obdobného dokladu (například osvědčení o absolvování studia) vydaného zahraniční vysokou školou (ověření se může lišit podle státu vydání)
  3. Originál nebo ověřenou kopii dodatku k diplomu nebo výpisu vykonaných zkoušek (tzv. Diploma Supplement nebo Transkript)
  4.  
   V případě potřeby vyzve fakulta uchazeče, aby doložil rovněž následující podklady:

  5. Doplňující informace o obsahu a rozsahu zahraničního vysokoškolského studia
  6. Potvrzení příslušného zahraničního orgánu o tom, že daná zahraniční vysoká škola je v uvedeném cizím státě oprávněna poskytovat vysokoškolské vzdělání (potvrzení o akreditaci)
  7. V případě dokladu o vysokoškolském vzdělání vydaného slovenskou vysokou školou po 28. březnu 2015, rovněž potvrzení vydané zahraniční vysokou školou o tom, na území jakého státu byl uskutečňován studijní program absolvovaný uchazečem

  POSUZUJE SE: v případě pozitivního posouzení je doklad akceptován; v případě negativního posouzení je vyžadováno doložení dokladu dle písmena a) (obecné „nostrifikace“).
  Posouzení platné pouze pro přijímací řízení na Filozofické fakultě UK.
  POPLATEK 880 Kč

c) dokladem o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který je v ČR rovnocenný bez dalšího úředního postupu
 • Zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který je v České republice podle jejích mezinárodních závazků rovnocenný bez dalšího úředního postupu – jedná se o doklady osvědčující absolvování studijního programu na Slovensku (výjimkou jsou diplomy vydané zahraničními pobočkami slovenských vysokých škol po 28.3.2015, u těch se postupuje dle písmene c) ), v Polsku, Maďarsku, Slovinsku (pouze magisterské diplomy; bakalářských diplomů ze Slovinska se týká postup dle písmene c))
 • Bez poplatku

Uchazeč doloží:

 1. V přihlášce: Vyplněné údaje o předchozím vzdělání u své přihlášky v SIS (Studijní informační systém): sekce Moje přihlášky – Doložení vzdělání – typ dokladu: „rovnocenný doklad“
 2. U zápisu ke studiu: Ověřenou kopii diplomu, vysvědčení nebo obdobného dokladu (například osvědčení o absolvování studia) vydaného zahraniční vysokou školou
 3. Originál nebo ověřenou kopii dodatku k diplomu nebo výpisu vykonaných zkoušek (tzv. Diploma Supplement nebo Transkript)
 4. V případě dokladu o vysokoškolském vzdělání vydaného slovenskou vysokou školou po 28. březnu 2015, rovněž potvrzení vydané zahraniční vysokou školou o tom, na území jakého státu byl uskutečňován studijní program absolvovaný uchazečem

ADRESA FAKULTY:

ÚDAJE PRO PLATBU:

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
Oddělení přijímacího řízení
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
Czech Republic

ÚŘEDNÍ HODINY
Banka: Komerční banka Praha 1
Účet: 85631011/0100
Konstantní symbol: 0308
Variabilní symbol: 820820
Specifický symbol: šestimístný kód kterékoliv uhrazené přihlášky podané na FF UK
SWIFT: KOMB CZ PP
IBAN: CZ9601000000000085631011
 
Adresa majitele účtu: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1.

Výše poplatku: 880 Kč

Poplatek je možné uhradit kartou (tento způsob důrazně doporučujeme!), převodem na účet, vkladem v bance na účet nebo v hotovosti v pokladně Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

Poplatek je nevratný v kterékoli fázi přijímacího řízení.

Posuzujeme pouze žádosti uchazečů, kteří jsou přijati ke studiu na FF UK v daném akademickém roce.

Kontakt v případě dotazů:
e-mail:nostrifikace@ff.cuni.cz
telefon: + 420 221 619 308

Překlady

Podklady, které nejsou v originále vydány v českém, anglickém nebo slovenském jazyce, musí být úředně přeloženy do českého nebo anglického jazyka.

Další podklady

Pokud to situace uchazeče vyžaduje, doloží rovněž následující podklady:

 1. plnou moc, pokud je uchazeč pro doložení splnění podmínky přijetí dle § 48 odst. 4 a 5 zákona o vysokých školách zastoupen zmocněncem,
 2. v případě změny jména uchazeče úředně ověřenou kopii dokladu, který toto prokazuje (např. oddací list),
 3. ověřenou kopii rozhodnutí o udělení mezinárodní ochrany, žádá-li o posouzení osoba uvedená v § 90 odst. 4 zákona o vysokých školách a chce-li tato osoba využít možnosti nahrazení některého z podkladů čestným prohlášením.

Rychlé vyhledání způsobu ověření dokladu dle státu, ve kterém byl doklad vydán

Stát, v němž byl doklad vydánOvěření dokladu
AfghánistánÚředně ověřená kopie (notář, Czech Point).
AlbánieÚředně ověřená kopie (notář, Czech Point).
AlžírskoÚředně ověřená kopie (notář, Czech Point).
Americká SamoaOvěření dokladu Apostilou dle Haagské úmluvy (apostilní úřady).
Americké Panenské ostrovyOvěření dokladu Apostilou dle Haagské úmluvy (apostilní úřady).
AndorraOvěření dokladu Apostilou dle Haagské úmluvy (apostilní úřady).
Angola – PortugalskoOvěření dokladu Apostilou dle Haagské úmluvy (apostilní úřady).
Anguilla - Velká BritánieOvěření dokladu Apostilou dle Haagské úmluvy (apostilní úřady).
AntarktidaOvěření dokladu superlegalizací (tj. cizozemským úřadem nebo Ministerstvem zahraničí cizího státu a zastupitelským úřadem ČR).
Antigua a BarbudaOvěření dokladu Apostilou dle Haagské úmluvy (apostilní úřady).
ArgentinaOvěření dokladu Apostilou dle Haagské úmluvy (apostilní úřady).
ArménieOvěření dokladu Apostilou dle Haagské úmluvy (apostilní úřady).
Aruba – NizozemíOvěření dokladu Apostilou dle Haagské úmluvy (apostilní úřady).
AustrálieOvěření dokladu Apostilou dle Haagské úmluvy (apostilní úřady).
Ověření dokladu Apostilou lze nahradit úředně ověřenou kopií a dodatečným potvrzením od zahraniční školy.
ÁzerbájdžánOvěření dokladu Apostilou dle Haagské úmluvy (apostilní úřady).
BahamyOvěření dokladu Apostilou dle Haagské úmluvy (apostilní úřady).
BahrajnOvěření dokladu Apostilou dle Haagské úmluvy (apostilní úřady).
Bailiwick of Guernsey - Velká BritánieOvěření dokladu Apostilou dle Haagské úmluvy (apostilní úřady).
BangladéšOvěření dokladu superlegalizací (tj. cizozemským úřadem nebo Ministerstvem zahraničí cizího státu a zastupitelským úřadem ČR).
BarbadosOvěření dokladu Apostilou dle Haagské úmluvy (apostilní úřady).
BelgieÚředně ověřená kopie (notář, Czech Point).
BelizeOvěření dokladu Apostilou dle Haagské úmluvy (apostilní úřady).
BěloruskoÚředně ověřená kopie (notář, Czech Point).
BeninOvěření dokladu superlegalizací (tj. cizozemským úřadem nebo Ministerstvem zahraničí cizího státu a zastupitelským úřadem ČR).
Bermudy - Velká BritánieOvěření dokladu Apostilou dle Haagské úmluvy (apostilní úřady).
BhútánOvěření dokladu superlegalizací (tj. cizozemským úřadem nebo Ministerstvem zahraničí cizího státu a zastupitelským úřadem ČR).
BolivieOvěření dokladu Apostilou dle Haagské úmluvy (apostilní úřady).
Bosna a HercegovinaÚředně ověřená kopie (notář, Czech Point).
BotswanaOvěření dokladu Apostilou dle Haagské úmluvy (apostilní úřady).
Bouvetův ostrovOvěření dokladu superlegalizací (tj. cizozemským úřadem nebo Ministerstvem zahraničí cizího státu a zastupitelským úřadem ČR).
BrazílieOvěření dokladu Apostilou dle Haagské úmluvy (apostilní úřady).
Brititish Antarctic Teritory - Velká BritánieOvěření dokladu Apostilou dle Haagské úmluvy (apostilní úřady).
Britské Panenské ostrovy - Velká BritánieOvěření dokladu Apostilou dle Haagské úmluvy (apostilní úřady).
Britské Šalamounovy ostrovy - Velká BritánieOvěření dokladu Apostilou dle Haagské úmluvy (apostilní úřady).
Brunei DarussalamOvěření dokladu Apostilou dle Haagské úmluvy (apostilní úřady).
BulharskoÚředně ověřená kopie (notář, Czech Point).
Burkina FasoOvěření dokladu superlegalizací (tj. cizozemským úřadem nebo Ministerstvem zahraničí cizího státu a zastupitelským úřadem ČR).
BurundiOvěření dokladu Apostilou dle Haagské úmluvy (apostilní úřady).
CeutaOvěření dokladu superlegalizací (tj. cizozemským úřadem nebo Ministerstvem zahraničí cizího státu a zastupitelským úřadem ČR).
Cookovy ostrovyOvěření dokladu Apostilou dle Haagské úmluvy (apostilní úřady).
ČadOvěření dokladu superlegalizací (tj. cizozemským úřadem nebo Ministerstvem zahraničí cizího státu a zastupitelským úřadem ČR).
Černá HoraÚředně ověřená kopie (notář, Czech Point).
ČínaOvěření dokladu superlegalizací (tj. cizozemským úřadem nebo Ministerstvem zahraničí cizího státu a zastupitelským úřadem ČR).
Čína- Hongkong a MacaoOvěření dokladu Apostilou dle Haagské úmluvy (apostilní úřady).
DánskoOvěření dokladu Apostilou dle Haagské úmluvy (apostilní úřady).
Ověření dokladu Apostilou lze nahradit úředně ověřenou kopií a dodatečným potvrzením od zahraniční školy.
DominikaOvěření dokladu Apostilou dle Haagské úmluvy (apostilní úřady).
Dominikánská republikaOvěření dokladu Apostilou dle Haagské úmluvy (apostilní úřady).
DžibutskoOvěření dokladu superlegalizací (tj. cizozemským úřadem nebo Ministerstvem zahraničí cizího státu a zastupitelským úřadem ČR).
EgyptOvěření dokladu superlegalizací (tj. cizozemským úřadem nebo Ministerstvem zahraničí cizího státu a zastupitelským úřadem ČR).
EkvádorOvěření dokladu Apostilou dle Haagské úmluvy (apostilní úřady).
EritreaOvěření dokladu superlegalizací (tj. cizozemským úřadem nebo Ministerstvem zahraničí cizího státu a zastupitelským úřadem ČR).
EstonskoOvěření dokladu Apostilou dle Haagské úmluvy (apostilní úřady).
Ověření dokladu Apostilou lze nahradit úředně ověřenou kopií a dodatečným potvrzením od zahraniční školy.
EtiopieOvěření dokladu superlegalizací (tj. cizozemským úřadem nebo Ministerstvem zahraničí cizího státu a zastupitelským úřadem ČR).
Faerské ostrovyOvěření dokladu superlegalizací (tj. cizozemským úřadem nebo Ministerstvem zahraničí cizího státu a zastupitelským úřadem ČR).
Falklandské ostrovy - Velká BritánieOvěření dokladu Apostilou dle Haagské úmluvy (apostilní úřady).
FidžiOvěření dokladu Apostilou dle Haagské úmluvy (apostilní úřady).
FilipínyOvěření dokladu superlegalizací (tj. cizozemským úřadem nebo Ministerstvem zahraničí cizího státu a zastupitelským úřadem ČR).
FinskoOvěření dokladu Apostilou dle Haagské úmluvy (apostilní úřady).
Ověření dokladu Apostilou lze nahradit úředně ověřenou kopií a dodatečným potvrzením od zahraniční školy.
FrancieÚředně ověřená kopie (notář, Czech Point).
Francouzská jižní územíOvěření dokladu superlegalizací (tj. cizozemským úřadem nebo Ministerstvem zahraničí cizího státu a zastupitelským úřadem ČR).
Francouzská PolynésieOvěření dokladu Apostilou dle Haagské úmluvy (apostilní úřady).
Francouzské území Affars a IssasOvěření dokladu Apostilou dle Haagské úmluvy (apostilní úřady).
GabonOvěření dokladu superlegalizací (tj. cizozemským úřadem nebo Ministerstvem zahraničí cizího státu a zastupitelským úřadem ČR).
GambieOvěření dokladu superlegalizací (tj. cizozemským úřadem nebo Ministerstvem zahraničí cizího státu a zastupitelským úřadem ČR).
GhanaOvěření dokladu superlegalizací (tj. cizozemským úřadem nebo Ministerstvem zahraničí cizího státu a zastupitelským úřadem ČR).
Gibraltar - Velká BritánieOvěření dokladu Apostilou dle Haagské úmluvy (apostilní úřady).
GrenadaOvěření dokladu Apostilou dle Haagské úmluvy (apostilní úřady).
GrónskoOvěření dokladu superlegalizací (tj. cizozemským úřadem nebo Ministerstvem zahraničí cizího státu a zastupitelským úřadem ČR).
GruzieÚředně ověřená kopie (notář, Czech Point).
Guadelupe – FrancieOvěření dokladu Apostilou dle Haagské úmluvy (apostilní úřady).
Guam – USAOvěření dokladu Apostilou dle Haagské úmluvy (apostilní úřady).
GuatemalaOvěření dokladu Apostilou dle Haagské úmluvy (apostilní úřady).
GuineaOvěření dokladu superlegalizací (tj. cizozemským úřadem nebo Ministerstvem zahraničí cizího státu a zastupitelským úřadem ČR).
Guinea-BissauOvěření dokladu superlegalizací (tj. cizozemským úřadem nebo Ministerstvem zahraničí cizího státu a zastupitelským úřadem ČR).
Guyana – FrancieOvěření dokladu Apostilou dle Haagské úmluvy (apostilní úřady).
HaitiOvěření dokladu superlegalizací (tj. cizozemským úřadem nebo Ministerstvem zahraničí cizího státu a zastupitelským úřadem ČR).
Heardův ostrov a MacDonaldovy ostrovyOvěření dokladu superlegalizací (tj. cizozemským úřadem nebo Ministerstvem zahraničí cizího státu a zastupitelským úřadem ČR).
HondurasOvěření dokladu Apostilou dle Haagské úmluvy (apostilní úřady).
ChilleOvěření dokladu superlegalizací (tj. cizozemským úřadem nebo Ministerstvem zahraničí cizího státu a zastupitelským úřadem ČR).
ChorvatskoÚředně ověřená kopie (notář, Czech Point).
IndieOvěření dokladu Apostilou dle Haagské úmluvy (apostilní úřady).
IndonésieOvěření dokladu superlegalizací (tj. cizozemským úřadem nebo Ministerstvem zahraničí cizího státu a zastupitelským úřadem ČR).
IrákOvěření dokladu superlegalizací (tj. cizozemským úřadem nebo Ministerstvem zahraničí cizího státu a zastupitelským úřadem ČR).
IránOvěření dokladu superlegalizací (tj. cizozemským úřadem nebo Ministerstvem zahraničí cizího státu a zastupitelským úřadem ČR).
IrskoOvěření dokladu Apostilou dle Haagské úmluvy (apostilní úřady).
Ověření dokladu Apostilou lze nahradit úředně ověřenou kopií a dodatečným potvrzením od zahraniční školy.
IslandOvěření dokladu Apostilou dle Haagské úmluvy (apostilní úřady).
ItálieOvěření dokladu Apostilou dle Haagské úmluvy (apostilní úřady).
Ověření dokladu Apostilou lze nahradit úředně ověřenou kopií a dodatečným potvrzením od zahraniční školy.
IzraelOvěření dokladu Apostilou dle Haagské úmluvy (apostilní úřady).
JamajkaOvěření dokladu superlegalizací (tj. cizozemským úřadem nebo Ministerstvem zahraničí cizího státu a zastupitelským úřadem ČR).
JaponskoOvěření dokladu Apostilou dle Haagské úmluvy (apostilní úřady).
JemenÚředně ověřená kopie (notář, Czech Point).
Jersey- Velká BritánieOvěření dokladu Apostilou dle Haagské úmluvy (apostilní úřady).
Jihoafrická republikaOvěření dokladu Apostilou dle Haagské úmluvy (apostilní úřady).
Jižní GeorgieOvěření dokladu superlegalizací (tj. cizozemským úřadem nebo Ministerstvem zahraničí cizího státu a zastupitelským úřadem ČR).
Jižní Jiřího a Jižní Sendvičův ostrovy - Velká BritánieOvěření dokladu Apostilou dle Haagské úmluvy (apostilní úřady).
JordánskoOvěření dokladu superlegalizací (tj. cizozemským úřadem nebo Ministerstvem zahraničí cizího státu a zastupitelským úřadem ČR).
Kajmanské ostrovy - Velká BritánieOvěření dokladu Apostilou dle Haagské úmluvy (apostilní úřady).
KambodžaOvěření dokladu superlegalizací (tj. cizozemským úřadem nebo Ministerstvem zahraničí cizího státu a zastupitelským úřadem ČR).
KamerunOvěření dokladu superlegalizací (tj. cizozemským úřadem nebo Ministerstvem zahraničí cizího státu a zastupitelským úřadem ČR).
KanadaOvěření dokladu superlegalizací (tj. cizozemským úřadem nebo Ministerstvem zahraničí cizího státu a zastupitelským úřadem ČR).
Ověření dokladu superlegalizací lze nahradit úředně ověřenou kopií a dodatečným potvrzením od zahraniční školy.
KapverdyOvěření dokladu superlegalizací (tj. cizozemským úřadem nebo Ministerstvem zahraničí cizího státu a zastupitelským úřadem ČR).
KatarOvěření dokladu superlegalizací (tj. cizozemským úřadem nebo Ministerstvem zahraničí cizího státu a zastupitelským úřadem ČR).
KazachstánOvěření dokladu Apostilou dle Haagské úmluvy (apostilní úřady).
KeňaOvěření dokladu superlegalizací (tj. cizozemským úřadem nebo Ministerstvem zahraničí cizího státu a zastupitelským úřadem ČR).
KiribatiOvěření dokladu superlegalizací (tj. cizozemským úřadem nebo Ministerstvem zahraničí cizího státu a zastupitelským úřadem ČR).
KolumbieOvěření dokladu Apostilou dle Haagské úmluvy (apostilní úřady).
Komorské ostrovyOvěření dokladu Apostilou dle Haagské úmluvy (apostilní úřady).
KongoOvěření dokladu superlegalizací (tj. cizozemským úřadem nebo Ministerstvem zahraničí cizího státu a zastupitelským úřadem ČR).
Kongo, demokratická republikaOvěření dokladu superlegalizací (tj. cizozemským úřadem nebo Ministerstvem zahraničí cizího státu a zastupitelským úřadem ČR).
Korea lidově demokratická republika (=Severní K.)Úředně ověřená kopie (notář, Czech Point).
Korejská republika (=Jižní Korea)Ověření dokladu Apostilou dle Haagské úmluvy (apostilní úřady).
KosovoOvěření dokladu Apostilou dle Haagské úmluvy (apostilní úřady).
KostarikaOvěření dokladu Apostilou dle Haagské úmluvy (apostilní úřady).
KrétaÚředně ověřená kopie (notář, Czech Point).
KubaÚředně ověřená kopie (notář, Czech Point).
KuvajtOvěření dokladu superlegalizací (tj. cizozemským úřadem nebo Ministerstvem zahraničí cizího státu a zastupitelským úřadem ČR).
KyprÚředně ověřená kopie (notář, Czech Point).
KyrgyzstánÚředně ověřená kopie (notář, Czech Point).
LaosOvěření dokladu superlegalizací (tj. cizozemským úřadem nebo Ministerstvem zahraničí cizího státu a zastupitelským úřadem ČR).
LesothoOvěření dokladu Apostilou dle Haagské úmluvy (apostilní úřady).
LibanonOvěření dokladu superlegalizací (tj. cizozemským úřadem nebo Ministerstvem zahraničí cizího státu a zastupitelským úřadem ČR).
LibérieOvěření dokladu Apostilou dle Haagské úmluvy (apostilní úřady).
LibyieOvěření dokladu superlegalizací (tj. cizozemským úřadem nebo Ministerstvem zahraničí cizího státu a zastupitelským úřadem ČR).
LichtenštějnskoOvěření dokladu Apostilou dle Haagské úmluvy (apostilní úřady).
LitvaOvěření dokladu Apostilou dle Haagské úmluvy (apostilní úřady).
Ověření dokladu Apostilou lze nahradit úředně ověřenou kopií a dodatečným potvrzením od zahraniční školy.
LotyšskoOvěření dokladu Apostilou dle Haagské úmluvy (apostilní úřady).
Ověření dokladu Apostilou lze nahradit úředně ověřenou kopií a dodatečným potvrzením od zahraniční školy.
LucemburskoOvěření dokladu Apostilou dle Haagské úmluvy (apostilní úřady).
Ověření dokladu Apostilou lze nahradit úředně ověřenou kopií a dodatečným potvrzením od zahraniční školy.
MacaoOvěření dokladu superlegalizací (tj. cizozemským úřadem nebo Ministerstvem zahraničí cizího státu a zastupitelským úřadem ČR).
MadagaskarOvěření dokladu superlegalizací (tj. cizozemským úřadem nebo Ministerstvem zahraničí cizího státu a zastupitelským úřadem ČR).
MaďarskoÚředně ověřená kopie (notář, Czech Point).
Postup dle bodu c) doklad automaticky rovnocenný bez dalšího úředního postupu - bez poplatku
MakedonieÚředně ověřená kopie (notář, Czech Point).
MalajsieOvěření dokladu superlegalizací (tj. cizozemským úřadem nebo Ministerstvem zahraničí cizího státu a zastupitelským úřadem ČR).
MalawiOvěření dokladu Apostilou dle Haagské úmluvy (apostilní úřady).
MaledivyOvěření dokladu superlegalizací (tj. cizozemským úřadem nebo Ministerstvem zahraničí cizího státu a zastupitelským úřadem ČR).
MaliOvěření dokladu superlegalizací (tj. cizozemským úřadem nebo Ministerstvem zahraničí cizího státu a zastupitelským úřadem ČR).
MaltaOvěření dokladu Apostilou dle Haagské úmluvy (apostilní úřady).
MarokoOvěření dokladu Apostilou dle Haagské úmluvy (apostilní úřady).
Marshallovy ostrovyOvěření dokladu Apostilou dle Haagské úmluvy (apostilní úřady).
Martinik- FrancieOvěření dokladu Apostilou dle Haagské úmluvy (apostilní úřady).
MauretánieOvěření dokladu superlegalizací (tj. cizozemským úřadem nebo Ministerstvem zahraničí cizího státu a zastupitelským úřadem ČR).
MauritiusOvěření dokladu Apostilou dle Haagské úmluvy (apostilní úřady).
MayotteOvěření dokladu superlegalizací (tj. cizozemským úřadem nebo Ministerstvem zahraničí cizího státu a zastupitelským úřadem ČR).
MelillaOvěření dokladu superlegalizací (tj. cizozemským úřadem nebo Ministerstvem zahraničí cizího státu a zastupitelským úřadem ČR).
Menší odlehlé ostrovy USAOvěření dokladu superlegalizací (tj. cizozemským úřadem nebo Ministerstvem zahraničí cizího státu a zastupitelským úřadem ČR).
MexikoOvěření dokladu Apostilou dle Haagské úmluvy (apostilní úřady).
MikronésieOvěření dokladu superlegalizací (tj. cizozemským úřadem nebo Ministerstvem zahraničí cizího státu a zastupitelským úřadem ČR).
MoldávieÚředně ověřená kopie (notář, Czech Point).
MonakoOvěření dokladu Apostilou dle Haagské úmluvy (apostilní úřady).
MongolskoÚředně ověřená kopie (notář, Czech Point).
Montserrat - Velká BritánieOvěření dokladu Apostilou dle Haagské úmluvy (apostilní úřady).
Mosambik – PortugalskoOvěření dokladu Apostilou dle Haagské úmluvy (apostilní úřady).
MyanmarOvěření dokladu superlegalizací (tj. cizozemským úřadem nebo Ministerstvem zahraničí cizího státu a zastupitelským úřadem ČR).
NamibieOvěření dokladu Apostilou dle Haagské úmluvy (apostilní úřady).
NauruOvěření dokladu superlegalizací (tj. cizozemským úřadem nebo Ministerstvem zahraničí cizího státu a zastupitelským úřadem ČR).
NěmeckoOvěření dokladu Apostilou dle Haagské úmluvy (apostilní úřady).
Ověření dokladu Apostilou lze nahradit úředně ověřenou kopií a dodatečným potvrzením od zahraniční školy.
NepálOvěření dokladu superlegalizací (tj. cizozemským úřadem nebo Ministerstvem zahraničí cizího státu a zastupitelským úřadem ČR).
NigerOvěření dokladu superlegalizací (tj. cizozemským úřadem nebo Ministerstvem zahraničí cizího státu a zastupitelským úřadem ČR).
NigérieOvěření dokladu superlegalizací (tj. cizozemským úřadem nebo Ministerstvem zahraničí cizího státu a zastupitelským úřadem ČR).
NikaraguaOvěření dokladu Apostilou dle Haagské úmluvy (apostilní úřady).
NiueOvěření dokladu Apostilou dle Haagské úmluvy (apostilní úřady).
NizozemíOvěření dokladu Apostilou dle Haagské úmluvy (apostilní úřady).
Ověření dokladu Apostilou lze nahradit úředně ověřenou kopií a dodatečným potvrzením od zahraniční školy.
Nizozemské AntilyOvěření dokladu Apostilou dle Haagské úmluvy (apostilní úřady).
NorfolkOvěření dokladu superlegalizací (tj. cizozemským úřadem nebo Ministerstvem zahraničí cizího státu a zastupitelským úřadem ČR).
NorskoOvěření dokladu Apostilou dle Haagské úmluvy (apostilní úřady).
Ověření dokladu Apostilou lze nahradit úředně ověřenou kopií a dodatečným potvrzením od zahraniční školy.
Nová Kaledonie – FrancieOvěření dokladu Apostilou dle Haagské úmluvy (apostilní úřady).
Nový ZélandOvěření dokladu Apostilou dle Haagské úmluvy (apostilní úřady).
Ověření dokladu Apostilou lze nahradit úředně ověřenou kopií a dodatečným potvrzením od zahraniční školy.
OmánOvěření dokladu Apostilou dle Haagské úmluvy (apostilní úřady).
Ostrov Man - Velká BritánieOvěření dokladu Apostilou dle Haagské úmluvy (apostilní úřady).
PákistánOvěření dokladu superlegalizací (tj. cizozemským úřadem nebo Ministerstvem zahraničí cizího státu a zastupitelským úřadem ČR).
PalauOvěření dokladu superlegalizací (tj. cizozemským úřadem nebo Ministerstvem zahraničí cizího státu a zastupitelským úřadem ČR).
PanamaOvěření dokladu Apostilou dle Haagské úmluvy (apostilní úřady).
Papua Nová GuineaOvěření dokladu superlegalizací (tj. cizozemským úřadem nebo Ministerstvem zahraničí cizího státu a zastupitelským úřadem ČR).
ParaguayOvěření dokladu Apostilou dle Haagské úmluvy (apostilní úřady).
PeruOvěření dokladu Apostilou dle Haagské úmluvy (apostilní úřady).
PitcaimOvěření dokladu superlegalizací (tj. cizozemským úřadem nebo Ministerstvem zahraničí cizího státu a zastupitelským úřadem ČR).
Pobřeží slonovinyOvěření dokladu superlegalizací (tj. cizozemským úřadem nebo Ministerstvem zahraničí cizího státu a zastupitelským úřadem ČR).
PolskoÚředně ověřená kopie (notář, Czech Point).
Postup dle bodu c) doklad automaticky rovnocenný bez dalšího úředního postupu - bez poplatku
PortugalskoOvěření dokladu Apostilou dle Haagské úmluvy (apostilní úřady).
Ověření dokladu Apostilou lze nahradit úředně ověřenou kopií a dodatečným potvrzením od zahraniční školy.
Puerto Rico – USAOvěření dokladu Apostilou dle Haagské úmluvy (apostilní úřady).
RakouskoÚředně ověřená kopie (notář, Czech Point).
Réunion – FrancieOvěření dokladu Apostilou dle Haagské úmluvy (apostilní úřady).
Rovníková GuineaOvěření dokladu superlegalizací (tj. cizozemským úřadem nebo Ministerstvem zahraničí cizího státu a zastupitelským úřadem ČR).
RumunskoÚředně ověřená kopie (notář, Czech Point).
Ruská federaceÚředně ověřená kopie (notář, Czech Point).
RwandaOvěření dokladu superlegalizací (tj. cizozemským úřadem nebo Ministerstvem zahraničí cizího státu a zastupitelským úřadem ČR).
ŘeckoÚředně ověřená kopie (notář, Czech Point).
SalvadorOvěření dokladu Apostilou dle Haagské úmluvy (apostilní úřady).
SamoaOvěření dokladu Apostilou dle Haagské úmluvy (apostilní úřady).
San MarinoOvěření dokladu Apostilou dle Haagské úmluvy (apostilní úřady).
Saúdská ArábieOvěření dokladu superlegalizací (tj. cizozemským úřadem nebo Ministerstvem zahraničí cizího státu a zastupitelským úřadem ČR).
SenegalOvěření dokladu superlegalizací (tj. cizozemským úřadem nebo Ministerstvem zahraničí cizího státu a zastupitelským úřadem ČR).
Severní Mariany – USAOvěření dokladu Apostilou dle Haagské úmluvy (apostilní úřady).
SeychelyOvěření dokladu Apostilou dle Haagské úmluvy (apostilní úřady).
Sierra LeoneOvěření dokladu superlegalizací (tj. cizozemským úřadem nebo Ministerstvem zahraničí cizího státu a zastupitelským úřadem ČR).
SingapurOvěření dokladu superlegalizací (tj. cizozemským úřadem nebo Ministerstvem zahraničí cizího státu a zastupitelským úřadem ČR).
SlovenskoÚředně ověřená kopie (notář, Czech Point).
Postup dle bodu c) doklad automaticky rovnocenný bez dalšího úředního postupu - bez poplatku
SlovinskoÚředně ověřená kopie (notář, Czech Point).
Postup dle bodu c) doklad automaticky rovnocenný bez dalšího úředního postupu - bez poplatku
SomálskoOvěření dokladu superlegalizací (tj. cizozemským úřadem nebo Ministerstvem zahraničí cizího státu a zastupitelským úřadem ČR).
Spojené arabské emirátyOvěření dokladu superlegalizací (tj. cizozemským úřadem nebo Ministerstvem zahraničí cizího státu a zastupitelským úřadem ČR).
SrbskoÚředně ověřená kopie (notář, Czech Point).
Srí LankaOvěření dokladu superlegalizací (tj. cizozemským úřadem nebo Ministerstvem zahraničí cizího státu a zastupitelským úřadem ČR).
Středoafrická republikaOvěření dokladu superlegalizací (tj. cizozemským úřadem nebo Ministerstvem zahraničí cizího státu a zastupitelským úřadem ČR).
SúdánOvěření dokladu superlegalizací (tj. cizozemským úřadem nebo Ministerstvem zahraničí cizího státu a zastupitelským úřadem ČR).
SurinameOvěření dokladu Apostilou dle Haagské úmluvy (apostilní úřady).
Svatá Helena - Velká BritánieOvěření dokladu Apostilou dle Haagské úmluvy (apostilní úřady).
Svatá LucieOvěření dokladu Apostilou dle Haagské úmluvy (apostilní úřady).
Svatý Kryštof a Nevis – FrancieOvěření dokladu Apostilou dle Haagské úmluvy (apostilní úřady).
Svatý Pierre a Miguelon – FrancieOvěření dokladu Apostilou dle Haagské úmluvy (apostilní úřady).
Svatý TomášOvěření dokladu Apostilou dle Haagské úmluvy (apostilní úřady).
Svatý Vincenc a GrenadinyOvěření dokladu Apostilou dle Haagské úmluvy (apostilní úřady).
SvazijskoOvěření dokladu Apostilou dle Haagské úmluvy (apostilní úřady).
SýrieÚředně ověřená kopie (notář, Czech Point).
ŠpanělskoÚředně ověřená kopie (notář, Czech Point).
ŠvédskoOvěření dokladu Apostilou dle Haagské úmluvy (apostilní úřady).
Ověření dokladu Apostilou lze nahradit úředně ověřenou kopií a dodatečným potvrzením od zahraniční školy.
ŠvýcarskoÚředně ověřená kopie (notář, Czech Point).
TádžikistánOvěření dokladu Apostilou dle Haagské úmluvy (apostilní úřady).
TanzanieOvěření dokladu superlegalizací (tj. cizozemským úřadem nebo Ministerstvem zahraničí cizího státu a zastupitelským úřadem ČR).
ThajskoOvěření dokladu superlegalizací (tj. cizozemským úřadem nebo Ministerstvem zahraničí cizího státu a zastupitelským úřadem ČR).
Tchaj-wanOvěření dokladu superlegalizací (tj. cizozemským úřadem nebo Ministerstvem zahraničí cizího státu a zastupitelským úřadem ČR).
TogoOvěření dokladu superlegalizací (tj. cizozemským úřadem nebo Ministerstvem zahraničí cizího státu a zastupitelským úřadem ČR).
TokelauOvěření dokladu superlegalizací (tj. cizozemským úřadem nebo Ministerstvem zahraničí cizího státu a zastupitelským úřadem ČR).
TongaOvěření dokladu Apostilou dle Haagské úmluvy (apostilní úřady).
Trinidad a TobagoOvěření dokladu Apostilou dle Haagské úmluvy (apostilní úřady).
TuniskoOvěření dokladu superlegalizací (tj. cizozemským úřadem nebo Ministerstvem zahraničí cizího státu a zastupitelským úřadem ČR).
TureckoOvěření dokladu Apostilou dle Haagské úmluvy (apostilní úřady).
TurkmenistánOvěření dokladu superlegalizací (tj. cizozemským úřadem nebo Ministerstvem zahraničí cizího státu a zastupitelským úřadem ČR).
Turks a Caicos Island - Velká BritánieOvěření dokladu Apostilou dle Haagské úmluvy (apostilní úřady).
TuvaluOvěření dokladu superlegalizací (tj. cizozemským úřadem nebo Ministerstvem zahraničí cizího státu a zastupitelským úřadem ČR).
UgandaOvěření dokladu superlegalizací (tj. cizozemským úřadem nebo Ministerstvem zahraničí cizího státu a zastupitelským úřadem ČR).
UkrajinaÚředně ověřená kopie (notář, Czech Point).
UruguayOvěření dokladu Apostilou dle Haagské úmluvy (apostilní úřady).
USAOvěření dokladu Apostilou dle Haagské úmluvy (apostilní úřady).
Ověření dokladu Apostilou lze nahradit úředně ověřenou kopií a dodatečným potvrzením od zahraniční školy.
UzbekistánÚředně ověřená kopie (notář, Czech Point).
Vánoční ostrovOvěření dokladu superlegalizací (tj. cizozemským úřadem nebo Ministerstvem zahraničí cizího státu a zastupitelským úřadem ČR).
VanuatuOvěření dokladu Apostilou dle Haagské úmluvy (apostilní úřady).
VatikánOvěření dokladu superlegalizací (tj. cizozemským úřadem nebo Ministerstvem zahraničí cizího státu a zastupitelským úřadem ČR).
Velká BritánieOvěření dokladu Apostilou dle Haagské úmluvy (apostilní úřady).
Ověření dokladu Apostilou lze nahradit úředně ověřenou kopií a dodatečným potvrzením od zahraniční školy.
VenezuelaOvěření dokladu Apostilou dle Haagské úmluvy (apostilní úřady).
VietnamÚředně ověřená kopie (notář, Czech Point).
Východní TimorOvěření dokladu superlegalizací (tj. cizozemským úřadem nebo Ministerstvem zahraničí cizího státu a zastupitelským úřadem ČR).
Wallis a Futuna – FrancieOvěření dokladu Apostilou dle Haagské úmluvy (apostilní úřady).
ZambieOvěření dokladu superlegalizací (tj. cizozemským úřadem nebo Ministerstvem zahraničí cizího státu a zastupitelským úřadem ČR).
ZimbabweOvěření dokladu superlegalizací (tj. cizozemským úřadem nebo Ministerstvem zahraničí cizího státu a zastupitelským úřadem ČR).
Doněcká lidová republikaDiplom vydaný podle právního řádu země, kterou Česká republika neuznává, nelze akceptovat jako veřejnou listinu dokládající splnění zákonné podmínky pro přístup do daného typu studijního programu. Doporučujeme uchazeči, aby tento diplom doložil Ministerstvu školství a vědy Ukrajiny – ti by měli diplom vydaný neuznanou Doněckou lidovou republikou opatřit doložkou, která by konvertovala diplom na veřejnou listinu uznanou právním řádem Ukrajiny. tedy veřejnou listinou platnou na území Ukrajiny.
Luhanská lidová republikaDiplom vydaný podle právního řádu země, kterou Česká republika neuznává, nelze akceptovat jako veřejnou listinu dokládající splnění zákonné podmínky pro přístup do daného typu studijního programu. Doporučujeme uchazeči, aby tento diplom doložil Ministerstvu školství a vědy Ukrajiny – ti by měli diplom vydaný neuznanou Luhanskou lidovou republikou opatřit doložkou, která by konvertovala diplom na veřejnou listinu uznanou právním řádem Ukrajiny. tedy veřejnou listinou platnou na území Ukrajiny.