Jak si vybrat studijní program a připravit se na přijímačky

Kontakt

Studijní oddělení
Referát přijímacího řízení

+420 221 619 300
+420 221 619 301
+420 221 619 333

prijimacky@ff.cuni.cz

Jak si vybrat studijní program

FF UK nabízí širokou škálu studijních programů ve všech stupních pregraduálního i postgraduálního studia; otvíráme více než šedesát bakalářských, více než sedmdesát návazných magisterských a přes sedmdesát doktorských programů.
Na této stránce se dozvíte, jak si z nich můžete vybrat ten svůj a připravit se na přijímací zkoušky.

Kde hledat informaceJak si vybrat bakalářský programJaké jsou podoby a formy studiaKombinace studijních programůJak se připravit na přijímačky

Kde hledat informace

Pro zájemce o bakalářské studium jsme připravili webovou stránku www.svetffuk.cz, na které jsou přehlednou formou představeny všechny naše bakalářské studijní programy:
SVĚT FF UK
Před uzávěrkou pro podávání přihlášek probíhá řada akcí, které vám pomůžou zorientovat se v nabídce českých vysokých škol. Potkáte se na nich i se zástupci Filozofické fakulty UK, kteří vám fakultu a její studijní programy rádi představí a zodpoví vaše dotazy.

V roce 2020 i 2021 došlo vzhledem k opatřením zabraňujícím šíření viru covid-19 k omezením nebo změnám ve formě akcí. Informace o aktuální podobě daných akcí jsou uvedeny na jejich webech.

Nejlepší příležitostí, jak poznat fakultu a její programy zblízka a na její domácí půdě, je DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Ten se koná obvykle druhou lednovou sobotu. Během dne otevřených dveří vám v hlavní budově fakulty jednotlivé programy představí vyučující i studenti. Dozvíte se vše o obsahu a průběhu přijímaček a studia od těch nejpovolanějších a poslechnete si i konkrétní zkušenosti se studiem a životem na fakultě.
Tradiční akcí je evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání GAUDEAMUS, který se koná na podzim a v zimě v Praze, Brně a Bratislavě. V programu má své pevné místo Univerzita Karlova, součástí jejíž expozice je také stánek FF UK, kde budete opět moci načerpat veškeré informace k průběhu přijímaček.

Při shánění podrobností samozřejmě nejste odkázáni pouze na zmíněné akce, ostatně pokud čtete tento text, již jste našli webové stránky pro uchazeče, kde je i SEZNAM OTEVÍRANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ – jeden z prvních informačních zdrojů, s nímž je dobré se seznámit. Pokud o některém programu z nabídky začnete uvažovat, doporučujeme se přednostně seznámit s OBECNÝMI PODMÍNKAMI PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA FF UK, abyste zjistili, jestli vám obecná pravidla přijímacího řízení na naší fakultě budou vyhovovat (např. volná kombinovatelnost většiny studijních programů ve sdruženém studiu).

Pokud web nezodpoví všechny vaše otázky, není nic snazšího než napsat e-mail na Referát přijímacího řízení, které má na starosti všechno kolem přijímaček. S konkrétními dotazy ohledně průběhu nebo obsahu studia se můžete obrátit přímo na ústavy a katedry, které daný program zajišťují.

Vedle oficiálních webových stránek, kde najdete profily programů či ukázky přijímačkových testů, prezentuje své aktivity mnoho ústavů a kateder i na sociálních sítích. Pokud by vás zajímaly zkušenosti studentů s nějakým programem či se studentským životem obecně, můžete kontaktovat Studentskou radu FF UK a jednotlivé studentské spolky, které sdružují oborové studenty.

Až se rozhodnete pro konkrétní program, můžete v rámci přípravy na přijímačky zvážit přípravné kurzy. Ty ovšem nabízejí jen některé katedry a ústavy. Bližší informace o přípravných kurzech najdete na webu fakulty.

Jak si vybrat bakalářský program

Nabídka FF UK je bohatá a pestrá – určitě si z ní vyberete program podle svého zájmu.

Jazyky, literatury, kultury
Jestli se zajímáte o jazyky a literatury, můžete si na FF UK vybrat z celé řady programů. Zvláštní postavení mezi nimi má studium češtiny a české literatury.

U pěti jazyků (angličtina, francouzština, němčina, ruština a španělština) máte na výběr mezi třemi skupinami programů. V první z nich jsou programy filologické – tedy zaměřené na studium jazyka a literatury.

Druhou skupinu tvoří programy překladatelsko-tlumočnické („mezikulturní komunikace“).

A třetí skupinou jsou programy učitelské („se zaměřením na vzdělávání“) – ty najdete níže v oddíle Učitelství a práce s lidmi.

U těchto programů se u uchazečů předpokládají poměrně hluboké vstupní znalosti daného jazyka. FF UK ale nabízí i mnoho programů, kde zvolený jazyk u přijímací zkoušky umět nemusíte nebo vám stačí jeho základní znalost. Přijímací zkoušky jsou náročné i u těchto programů; jazyk se ovšem naučíte až při studiu. Můžete si vybrat z řady programů studujících evropské jazyky a literatury a zčásti i kultury.

Další velkou skupinu tvoří asijské jazyky, literatury a kultury. I u těchto programů platí, že zvolený jazyk se naučíte při studiu na FF UK. K přijímacím zkouškám obvykle potřebujete přečíst určitý počet děl dané literatury a získat obecný kulturní přehled o příslušné zemi či oblasti.

Pokud chcete studovat jazyk jako takový – jeho zvukovou stránku, fungování nebo historii – můžete si vybrat ze tří programů.

Umění
Vedle literatury můžete na FF UK studovat i další druhy umění.

Dějiny
Jestli se zajímáte o dějiny, můžete si zvolit některý z historických nebo archeologických programů.

Člověk a společnost
Na FF UK můžete studovat některé společenské vědy.

Myšlení si vytříbíte studiem kteréhokoliv programu na FF UK; nicméně o třech teoretičtěji zaměřených programech to platí obzvlášť.

Také práce s informacemi patří ke studiu všech programů, dva programy se jí však věnují zvlášť výrazně.

Učitelství a práce s lidmi
Na FF UK můžete studovat řadu bakalářských programů učitelství („se zaměřením na vzdělávání“). Po jejich absolvování můžete učit třeba jako lektoři v jazykových školách. Pokud chcete vyučovat na střední škole, budete muset vystudovat ještě navazující magisterský program učitelství.

A také některé další programy vás přímo připraví na praktickou práci s lidmi (psychologie zároveň patří mezi společenské vědy):


Jaké jsou podoby a formy studia

Studium na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy probíhá ve dvou formách: prezenčníkombinované. Studenti prezenční formy (dříve označováno jako „denní studium“) docházejí v období výuky podle svého studijního plánu na přednášky, semináře a praxi. Studenti kombinované formy (dříve „dálkové studium“ nebo „studium při zaměstnání“) mají soustavnou denní výuku nahrazenou individuálními konzultacemi a samostudiem. Přesto do školy také občas zavítají, jejich výuka probíhá obvykle „blokově“, což obnáší týden školní docházky za 1 semestr s vybranými přednáškami, semináři a konzultacemi. Jejich studijní plán je však stejný jako plán studentů prezenčního studia. Upravovat studijní plán prezenční formy podle individuálních potřeb studenta nelze, prezenční forma považuje studium spojené s docházkou do školy za prioritu.

Formu studia lze případně změnit i během studia, pokud je tedy konkrétní program nabízen ve formě prezenční i kombinované. Ovšem převážná většina bakalářskýchnavazujících magisterských programů umožňuje studium pouze ve formě prezenční. Naopak programy doktorské jsou nabízeny v kombinované formě téměř všechny.

Termíny, požadavky a pravidla pro všechny zkoušky včetně přijímacích jsou pro obě formy studia stejné. Na studenty kombinované formy se také vztahují veškeré předpisy jako na studenty prezenčního studia, tedy včetně VŠ zákona. Rozdíl je v čerpaných „výhodách“, které z tohoto statutu vyplývají. Student kombinované formy absolvuje méně než 60 % výuky prezenčního studia (to je princip kombinované formy), tudíž se předpokládá, že má dostatek prostoru na výdělečnou činnost. Proto nemá status studenta a stát za něj neplatí zdravotní pojištění. Studenti kombinované formy nedostávají ani kartu ISIC. Mají však nárok na kartu obdobnou – ALIVE, poskytované slevy ale nedosahují takové nabídky jako ISIC.

Kombinace studijních programů

Na FF UK můžete studovat jednotlivé studijní programy nejen samostatně, ale i v nejrůznějších kombinacích – jejich volba závisí jen na vás.
Všechny pregraduální (tedy bakalářskénavazující magisterské) studijní programy se dělí na:

 

  • Pouze samostatné (tyto programy není možné studovat společně s jiným studijním programem – v tabulkách programů jsou označeny růžovou barvou).
  • Povinně sdružené (přijetí a studium těchto programů je podmíněno současným přijetím na alespoň jeden další kombinovatelný program, tj. tyto programy je možné studovat pouze společně s jiným programem nebo specializací, na které si musíte podat samostatnou přihlášku – poznáte je mimo jiné podle toho, že poplatek za přihlášku je poloviční – v tabulkách programů jsou označeny modrou barvou). Samostatnou skupinu povinně sdružených programů tvoří BC studijní programy se zaměřením na vzdělávání (NMgr. učitelské studijní programy), které je možné kombinovat pouze mezi sebou navzájem (tj. vždy jen s jiným BC programem zaměřeným na vzdělávání/ NMgr. učitelským studijním programem).
  • Programy, které lze studovat jak samostatně, tak sdruženě (tyto programy můžete zcela libovolně kombinovat se všemi dalšími studijními programy umožňujícími sdružené studium kromě programů zaměřených na vzdělávání).

Kombinace studijních programů se vztahují pouze na tentýž druh studia. Tj. není možné kombinovat bakalářský studijní program s navazujícím magisterským studijním programem.

Na každý studijní program si podáváte přihlášku zvlášť!

Kombinaci programů si vybíráte sami a finálně ji potvrzujete až u zápisu do studia, kde také závazně oznámíte, který program je pro vás hlavní (maior) a který vedlejší (minor). A co získáte studiem sdružených programů? Dvouoborovost je konkurenční výhodou při hledání uplatnění, protože ten, kdo studuje dva programy, získá dobrý vhled do dvou disciplín, což mu dá schopnost mezioborového pohledu i šanci na lepší pracovní zařazení. Nejlepší kombinaci právě pro vás vám ani při nejlepší vůli poradit neumíme, protože vás konkrétně neznáme. Můžeme vám ale pomoci radou, co s čím kombinovat lze, a co ne. Vybrat si však musíte sami. Sami totiž nejlépe víte, k čemu tíhnete, co vás motivuje, přitahuje, k čemu máte vlohy, nebo čeho chcete studiem dosáhnout, jakou metu zdolat.

Státní závěrečné zkoušky se ve sdruženém studiu vykonávají z obou programů, přičemž bakalářská nebo diplomová práce se píše jen jedna, a to z programu označeného jako maior, a absolvent získává jeden titul. Je také možné studovat dvě samostatná studia najednou, například v situaci, kdy programy, o které se zajímáte, nelze studovat v kombinaci. V takovém případě však píšete dvě závěrečné práce a musíte projít dvěma závěrečnými zkouškami. Při úspěšném absolvování pak získáváte dva tituly.

Detailní informace o samostatném a sdruženém studiu najdete na stránkách Studijního oddělení.

Jak se připravit na přijímačky

Obecné informace

Přijímací zkoušky jsou platné pouze v tom roce, ve kterém se konají. Proto jsou každoročně aktualizovány nejen obecné podmínky, ale také jednotlivé oborové požadavky studijních programů. Než se pustíte do přípravy na samotné přijímací zkoušky, seznamte se s obecnými podmínkami přijímaček, které platí napříč všemi programy. Filozofická fakulta UK se v některých pravidlech liší od stejně nebo podobně zaměřených fakult a vysokých škol, důslednost při jejich přečtení vám umožní lépe porozumět celému procesu od výběru programů přes podání přihlášky až k rozhodnutí o přijetí.

Základem přípravy je mít přesný přehled o aktuálních PODMÍNKÁCH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ na vámi zvolené studijní programy. Od požadavků jednotlivých studijních programů se pak bude odvíjet celá vaše příprava na přijímačky.

Základem pro zvládnutí všech přijímacích zkoušek je prokázání požadovaných znalostí a dovedností a seznámení se s odbornou literaturou. Počítejte však s tím, že ne vždy si vystačíte s rozsahem učiva ze střední školy. Některá látka se na středních školách neučí, a musíte se tak z části spolehnout na samostudium. Ale i tam, kde jste daný předmět na střední škole měli, mohou přijímačky zjišťovat znalosti nad středoškolský rámec.

Některé studijní programy umožňují při splnění konkrétních podmínek upuštění od přijímací zkoušky. Podmínky upuštění od přijímací zkoušky stejně jako přesný popis obsahu přijímací zkoušky naleznete jak v PODMÍNKÁCH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ, tak ve VIZITKÁCH jednotlivých studijních programů.

Doporučená literatura a vzorové testy

Ve VIZITKÁCH jednotlivých studijních programů najdete mimo jiné i odkazy na seznamy doporučené literatury a vzorové testy.
Některé studijní programy mají část literatury k přijímací zkoušce povinnou, což je vždy v podmínkách explicitně uvedeno. V případě, že je literatura ke zkouškám označena jako „doporučená“, znamená to, že můžete kromě uvedených publikací nastudovat i jiné k programu se vztahující. V případě, že v podmínkách není určen přesný počet položek doporučené literatury, je zcela na vás, kolik knih/článků/publikací k přijímací zkoušce nastudujete.
U řady studijních programů je předložení seznamu prostudované literatury součástí ústní zkoušky. Účelem takového seznamu je jednak prokázat orientaci v odborné literatuře, jednak je tento seznam projevem osobního zájmu uchazeče o zvolený program. Mějte na paměti, že nejen rozsah, ale i struktura, způsob zpracování seznamu a jeho úprava o autorovi ledacos vypovídá.
Katedry a ústavy si oborové přijímací testy vytvářejí samy, je tedy dobré sledovat jejich webové stránky, protože zde kromě mnoha užitečných informací k přijímacím zkouškám můžete nalézt vzorové testy z minulých let. Součástí přijímacího řízení mohou být mimo jiné i fakultní testy obecných studijních předpokladů nebo jazykové testy připravované Jazykovým centrem FF UK.

Přípravné kurzy

Některé katedry a ústavy nabízejí přípravné kurzy, které jsou sestaveny tak, aby vám poskytly základní přehled o studovaném předmětu, připravily vás na přijímací zkoušky a doporučily základní literaturu. Organizace těchto kurzů od přihlášky až po realizaci je plně v kompetenci příslušných kateder a ústavů. Informace o tom, jestli se v rámci daného studijního programu přípravné kurzy konají, se dozvíte ve VIZITKÁCH studijních programů a podrobnosti najdete vždy na jejich webu. Samotné absolvování přípravného kurzu není zárukou přijetí na vybraný studijní program.

Některé přípravné kurzy jsou nabízeny také v rámci programu Celoživotního vzdělávání.