Studijní programy

Religionistika

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

Vítejte na vizitce bakalářského studijního programu Religionistika.
Veškeré informace pro uchazeče o studium najdete níže (po rozkliknutí jednotlivých položek +).
Přihlášku lze podat do 29. února!

Obecné informace o studijním programu
 • forma a typ studia: prezenční bakalářské (To znamená, že do školy budete pravidelně docházet dle rozvrhu, a to standardně 3 roky.)
 • kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium (to znamená, že tento program můžete studovat jako jediný na naší fakultě nebo jej můžete studovat formou sdruženého studia s dalším studijním programem na FF UK, který to nevylučuje. Přihlášku na každý z programů si musíte podat samostatně a o tom, že budete zvolené programy studovat formou sdruženého studia, informujete studijní referentku až u zápisu ke studiu.)
  • s čím nelze kombinovat: s programy se zaměřením na vzdělávání vyučovanými na FF UK a dále nelze tento program studovat mezifakultně (tj. formou sdruženého studia s programem na jiné fakultě)
 • přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze
 • důležité odkazy:
Ústav filosofie a religionistiky
Proč studovat u nás
Religionistika je program, který patří mezi ty náročnější i v rámci FF UK. Je zde proto kladen velký důraz na všestranné dovednosti. Každému jednotlivému studentovi je u nás věnována nadstandardní individuální péče.
Specifický přínos religionistiky mezi ostatními humanitními obory spočívá v její mezioborovosti a mezikulturnosti. Religionistika Vás učí porozumět odlišným kulturním prostředím. Náboženství totiž vyjadřuje ty nejklíčovější hodnoty, jaké většina kultur zná, a religionista proto proniká přímo do jádra cizích světů. Zároveň ale předpokládá, že všechna náboženství jsou navzdory své pestrosti souměřitelná, lze je srovnávat a lze o nich z obecnějšího hlediska společně vypovídat. Osvojuje si tak dnes velmi potřebnou schopnost mezi různými světy tlumočit.
Detailnímu rozboru přínosů studia religionistiky se věnuje článek na webu „Religionistika – informace pro uchazeče“.

Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech
ROK PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJÍMANÝCH PŘIHLÁŠENÝCH PŘIJATÝCH MINIMÁLNÍ POČET BODŮ NUTNÝ PRO PŘIJETÍ ZAPSANÝCH KE STUDIU
2024/25 20
2023/24 20 54 20 60 17
2022/23 20 72 20 75 15
2021/22 20 56 23 68 22
2020/21 20 39 19 50 17
2019/20 16 39 16 50 11
2018/19 16 31 11 51 10
2017/18 16 55 17 56 14
2016/17 16 60 12 50 11
2015/16 16 50 13 50 11

Minimální počet bodů nutný pro přijetí znamená, kolik bodů získal v daném roce poslední přijatý uchazeč (tj. všichni, kteří získali bodů méně, se umístili „pod čarou“). Je-li přijatých více, než stanovuje předpokládaný počet přijímaných, pak stejného počtu bodů dosáhlo více uchazečů na posledním místě. Bodová hranice je tímto definitivní, nikam se neposouvá, a to ani v případě, že někteří přijatí uchazeči do studia nenastoupí.

Přijímací zkouška a jak se na ni připravit

ÚSTNÍ ZKOUŠKA

 1. metody a dějiny religionistiky (max. 20 bodů)
 2. náboženský okruh 1 (max. 40 bodů)
 3. náboženský okruh 2 (max. 40 bodů)

Další požadavky ke zkoušce:

Uchazeč odevzdá (při prezenci u ústní zkoušky) seznam prostudované odborné literatury; na seznamu uchazeč uvede své jméno a příjmení. Přijímací komise uchazeči položí tři otázky, jež z tohoto seznamu vycházejí: první otázka se týká religionistiky obecně, další dvě otázky se týkají dvou konkrétních náboženství. Komise při hodnocení přihlédne ke struktuře a obsahu seznamu literatury. Dále se hodnotí zejména to, zda uchazeč prostudovaným textům skutečně porozuměl a jakým způsobem dovede s myšlenkami obsaženými v předložené literatuře dále pracovat.
K první otázce ústní zkoušky uchazeči povinně nastudují tři vybrané kapitoly z publikace: Daniel L. Pals, Osm teorií náboženství, Praha: ExOriente, 2015


Bodové hodnocení přijímací zkoušky

U přijímací zkoušky můžete získat maximálně 100 bodů. Pokud získáte 50 bodů a více, máte šanci na přijetí, je však potřeba, abyste se umístili v předpokládaném počtu přijímaných pro tento program. Souhrnné výsledky přijímacích zkoušek pro porovnání, kolik bodů průměrně stačí pro přijetí u tohoto studijního programu, najdete v záložce Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech.


Užitečné odkazy:

Uplatnění absolventů v zaměstnání a návazném studiu
Absolventi se mohou uplatnit například v těchto oblastech:

 • kulturní poradce
 • kulturní pracovník
 • kulturní publicista
 • lektor
 • odborný pracovník muzea
 • odborný redaktor
 • odborný referent orgánů státní správy a samosprávy
 • pedagog volného času
 • pracovník neziskové organizace
 • pracovník veřejnoprávní organizace
 • publicista
 • redaktor
 • samostatný pracovník státní agendy
 • specialista v oblasti cestovního ruchu
 • vědeckovýzkumný pracovník

Příklady konkrétních uplatnění našich absolventů naleznete ZDE.

Jak si podat přihlášku ke studiu
Přihlášky ke studiu na FF UK můžete podávat jedině elektronicky prostřednictvím Studentského informačního systému (SIS)!

Před podáním přihlášky ke studiu budete vyzvání k přihlášení:

 • V případě, že jste aktivním studentem/studentkou kterékoli fakulty UK, k přihlášení použijte přidělený studentský login. Ekvivalentem loginu je také osobní číslo, které je uvedeno na průkazu studenta/studentky (pod fotografií). Pokud máte problém s heslem – navštivte stránku Centrální autentizační služby CAS, kde můžete získat nové heslo.
 • V případě, že jste si již v minulosti přihlášku na jakoukoli fakultu UK podával/a, byť jste se nestal/a studentem/studentkou, použijte stejné údaje jako při podání předešlé přihlášky (e-mail a heslo).
 • V případě, že jste nový uchazeč / nová uchazečka o studium, na žádné fakultě UK jste nikdy nestudoval/a, ani jste v minulosti nepodal/a přihlášku ke studiu (byť neúspěšně), budete před založením přihlášky vyzván/a k registraci. Registrace se provádí vyplněním registračního e-mailu (nedoporučujeme k tomuto účelu používat školní nebo pracovní e-maily, ke kterým po absolvování školy nebo ukončení zaměstnaneckého poměru ztratíte přístup!). Na tento e-mail vám bude následně odeslána zpráva s aktivním odkazem, který vás zavede na stránku, kde budete vyzván/a k vyplnění hesla. Tento registrační e-mail a heslo je třeba používat během celého přijímacího řízení, protože jen pod tímto přihlášením uvidíte všechny své přihlášky, pozvánky ke zkouškám a výsledky.

Pokud máte již vyplněnou přihlášku a znovu se přihlásíte, v pravém horním rohu formuláře naleznete své jméno a po kliknutí na tlačítko „Moje přihlášky“ uvidíte přehled dosud podaných přihlášek ke studiu.

Nezakládejte, prosím, novou přihlášku pod jinou e-mailovou adresou, komplikujete tím identifikaci nejen systému, ale i pracovníkům Referátu přijímacího řízení. Nemůžete-li se ke svému již založenému účtu přihlášky znovu přihlásit, kontaktujte nás na e-mailu prijimacky@ff.cuni.cz, rádi vám pomůžeme proces přihlášení obnovit.

Podávat přihlášku z mobilního zařízení nedoporučujeme!


Texty uvedené na této stránce jsou pouze informačního charakteru. Závazné podmínky přijímacího řízení se mohou v průběhu roku měnit např. z důvodu pandemie. Přihlášení uchazeči jsou o změnách podmínek vždy informování e-mailem, veřejně dostupné aktuální podmínky jsou k dispozici na webové stránce Základní dokumenty o přijímacím řízení.