Studijní programy

Iberoamerikanistika

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

Vítejte na vizitce navazujícího magisterského studijního programu Iberoamerikanistika.
Veškeré informace pro uchazeče o studium najdete níže (po rozkliknutí jednotlivých položek +).
Přihlášku lze v DODATEČNÉM PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ podat do 12. 8. 2024.

Obecné informace o studijním programu
Středisko ibero-amerických studií
Proč studovat u nás
Navazující magisterský program nabízí studentům ucelený obraz dějin a současné podoby latinskoamerické společnosti. Součástí studia je také utváření základní vzdělanostní struktury, a to včetně teoretické dimenze, jež umožňuje další vzdělávání v oboru po nástupu do praxe. Během studia se studenti učí pracovat s prameny, osvojují si kritický přístup k literatuře a tvůrčí přístup k tématům, která již svojí podstatou předpokládají komparativní metodu práce.

Program navazujícího magisterského studia se skládá ze čtyř vzájemně provázaných základních složek: historie Latinské Ameriky, nativní společnosti, geografie a literatura. Program má interdisciplinární charakter a vzniká ve spolupráci několika univerzitních i mimouniverzitních pedagogických a vědeckých pracovišť.

Předpokladem úspěšného dokončení studia je, vzhledem k jazyku převážné většiny odborné literatury, přinejmenším pasivní znalost španělského (popř. portugalského) a anglického jazyka. Studenti se rozhodují pro navazující magisterský studijní obor Iberoamerikanistika nejen při studiu příbuzných oborů (hispanistika, historie, politologie, etnologie, geografie, ekonomie atp.), ale i oborů dalších, pokud projeví zájem o studium problematiky spjaté s mimořádně perspektivním regionem, kterým je Latinská Amerika.

Výrazným rysem programu je široká nabídka volitelných předmětů a intenzivních přednáškových bloků zahraničních odborníků, kteří přijíždějí do Střediska s různým statutem (ERASMUS, meziuniverzitní výměna, stáže, či pobyty během sabatického období).

Vzhledem ke skutečnosti, že významná část studentů navazujícího magisterského programu prošla programem ERASMUS již v bakalářské formě studia, rozšiřuje SIAS možnosti výjezdu do zahraničí v rámci výměny s TEC Monterrey v Mexiku a dále podporuje možnosti semestrálních pobytů v zahraničí, které si studenti sjednají individuálně.

Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech
ROK PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJÍMANÝCH PŘIHLÁŠENÝCH PŘIJATÝCH MINIMÁLNÍ POČET BODŮ NUTNÝ PRO PŘIJETÍ ZAPSANÝCH KE STUDIU
2024/25 22
2023/24 22 7 7 77 6
2022/23 22 14 5 75 5
2021/22 22 16 16 bez přijímací zkoušky 7
2020/21 22 14 14 bez přijímací zkoušky 4
2019/20 18 17 13 60 8
2018/19 27 20 16 65 8
2017/18 25 31 18 62 12
2016/17 25 28 19 67 17
2015/16 25 31 21 75 19

Minimální počet bodů nutný pro přijetí znamená, kolik bodů získal v daném roce poslední přijatý uchazeč (tj. všichni, kteří získali bodů méně, se umístili „pod čarou“). Je-li přijatých více, než stanovuje předpokládaný počet přijímaných, pak stejného počtu bodů dosáhlo více uchazečů na posledním místě. Bodová hranice je tímto definitivní, nikam se neposouvá, a to ani v případě, že někteří přijatí uchazeči do studia nenastoupí.

Přijímací zkouška a jak se na ni připravit

ÚSTNÍ ZKOUŠKA

  1. historie Latinské Ameriky (max. 30 bodů)
  2. kultura Latinské Ameriky (max. 20 bodů)
  3. geografie a společensko-ekonomická situace jednotlivých latinskoamerických zemí (max. 20 bodů)
  4. rozprava o dokončené nebo rozpracované bakalářské práci (max. 10 bodů)
  5. rozprava o prostudované literatuře (max. 20 bodů)

Nezbytným předpokladem úspěšného studia je alespoň pasivní znalost španělského jazyka (nezkouší se během přijímací zkoušky; během studia nabídka intenzivního kurzu).

Další požadavky ke zkoušce:

Uchazeč komisi předloží k nahlédnutí bakalářskou práci (obhájenou nebo připravovanou k obhajobě) a odevzdá seznam literatury obsahující minimálně 15 titulů k dějinám Latinské Ameriky a minimálně 10 titulů z latinskoamerické beletrie.


Bodové hodnocení přijímací zkoušky

U přijímací zkoušky můžete získat maximálně 100 bodů. Pokud získáte 50 bodů a více, máte šanci na přijetí, je však potřeba, abyste se umístili v předpokládaném počtu přijímaných pro tento program. Souhrnné výsledky přijímacích zkoušek pro porovnání, kolik bodů průměrně stačí pro přijetí u tohoto studijního programu, najdete v záložce Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech.


Užitečné odkazy:

Uplatnění absolventů v zaměstnání a návazném studiu
Ve všech oblastech kontaktu s hispánským světem v kulturní, politické i ekonomické oblasti, Ministerstvo zahraničních věcí a diplomatické úřady zemí latinskoamerického světa v ČR, turistický průmysl, české i zahraniční podniky zaměřené na hispánský a lusobrazilský svět.
Jak si podat přihlášku ke studiu
Přihlášky ke studiu na FF UK můžete podávat jedině elektronicky prostřednictvím Studentského informačního systému (SIS)!

Před podáním přihlášky ke studiu budete vyzvání k přihlášení:

  • V případě, že jste aktivním studentem/studentkou kterékoli fakulty UK, k přihlášení použijte přidělený studentský login. Ekvivalentem loginu je také osobní číslo, které je uvedeno na průkazu studenta/studentky (pod fotografií). Pokud máte problém s heslem – navštivte stránku Centrální autentizační služby CAS, kde můžete získat nové heslo.
  • V případě, že jste si již v minulosti přihlášku na jakoukoli fakultu UK podával/a, byť jste se nestal/a studentem/studentkou, použijte stejné údaje jako při podání předešlé přihlášky (e-mail a heslo).
  • V případě, že jste nový uchazeč / nová uchazečka o studium, na žádné fakultě UK jste nikdy nestudoval/a, ani jste v minulosti nepodal/a přihlášku ke studiu (byť neúspěšně), budete před založením přihlášky vyzván/a k registraci. Registrace se provádí vyplněním registračního e-mailu (nedoporučujeme k tomuto účelu používat školní nebo pracovní e-maily, ke kterým po absolvování školy nebo ukončení zaměstnaneckého poměru ztratíte přístup!). Na tento e-mail vám bude následně odeslána zpráva s aktivním odkazem, který vás zavede na stránku, kde budete vyzván/a k vyplnění hesla. Tento registrační e-mail a heslo je třeba používat během celého přijímacího řízení, protože jen pod tímto přihlášením uvidíte všechny své přihlášky, pozvánky ke zkouškám a výsledky.

Pokud máte již vyplněnou přihlášku a znovu se přihlásíte, v pravém horním rohu formuláře naleznete své jméno a po kliknutí na tlačítko „Moje přihlášky“ uvidíte přehled dosud podaných přihlášek ke studiu.

Nezakládejte, prosím, novou přihlášku pod jinou e-mailovou adresou, komplikujete tím identifikaci nejen systému, ale i pracovníkům Referátu přijímacího řízení. Nemůžete-li se ke svému již založenému účtu přihlášky znovu přihlásit, kontaktujte nás na e-mailu prijimacky@ff.cuni.cz, rádi vám pomůžeme proces přihlášení obnovit.

Podávat přihlášku z mobilního zařízení nedoporučujeme!


Texty uvedené na této stránce jsou pouze informačního charakteru. Závazné podmínky přijímacího řízení se mohou v průběhu roku měnit např. z důvodu pandemie. Přihlášení uchazeči jsou o změnách podmínek vždy informování e-mailem, veřejně dostupné aktuální podmínky jsou k dispozici na webové stránce Základní dokumenty o přijímacím řízení.