Přijímací řízení

Psychologie

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

Vítejte na vizitce navazujícího magisterského studijního programu Psychologie.
Veškeré informace pro uchazeče o studium najdete níže (po rozkliknutí jednotlivých položek +).
Přihlášku lze podat do 31. března!

Obecné informace o studijním programu
Katedra psychologie
Proč studovat u nás
Katedra psychologie na FF UK v Praze tradičně připravuje odborníky pro výkon profese psychologa v různých oblastech společenské resp. psychologické praxe – dříve v nestrukturovaném studijním oboru psychologie. Výkon profese psychologa v různých oblastech a specializacích předpokládá vybavenost absolventa oboru nejen potřebnými obecnými a specifickými poznatky, ale také nezbytnou a komplexní připravenost pro profesní zvládání příslušných psychologických nástrojů – psychodiagnostických metod, terapeutických přístupů, poradenských postupů, expertizních šetření apod., které umožňují řešení široké škály teoreticko praktických problémů a úkolů či jejich aplikací. Psycholog ve všech oblastech své specializace představuje odborníka „první linie“, který vstupuje do bezprostředního kontaktu s jednotlivci (pacienti, klienti apod.) nebo skupinami (školní třídy, terapeutické skupiny), kteří potřebují a právem očekávají kvalifikovanou podporu či pomoc při řešení své situace. Psycholog výrazně ovlivňuje vývoj duševního zdraví jedince, hledá přiměřené řešení náročných životních podmínek a koncipuje a realizuje postupy umožňující optimalizaci jeho aktuálních stavů a situací. Každý i poměrně jednoduchý zásah psychologa ve vztahu k jedinci či skupině vyžaduje komplexní znalost psychiky. Pozici psychologa lze ve spektru rozličných vysokoškolských profesí připodobnit k profesi lékaře či učitele, která také vyžaduje plnou a v dané oblasti nedělitelnou odbornou kompetenci.

Pětileté studium oboru psychologie (bakalářské a navazující magisterské) tak představuje minimální profesní základ, na který dobře navazují několikaletá specializační doškolování v rámci jednotlivých rezortů, oblastí, institucí, ve kterých psycholog působí. Navíc přijaté standardy vzdělávání v oboru psychologie a adekvátně vymezené kompetence pro výkon profese psychologa v zemích EU (EuroPSy-the European Diploma in Psychology. EFPA, Brussels), které respektujeme, hovoří o studiu 3+2+1 a kladou důraz především na obsah studia. Je členěno v pregraduální přípravě na 1. fázi tříletou, 2. fázi dvouletou a ve 3. fázi přichází praxe pod supervizí. V souladu s těmito standardy koncipujeme široký profil absolventa navazujícího magisterského studia oboru psychologie, který také s ohledem na potřeby psychologické praxe v ČR umožňuje přiměřené uplatnění jeho absolventům. Těžiště přípravy pro výkon profese psychologa leží v prezenčním studiu, v souvislých studijních aktivitách, praktických cvičeních.

Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech
ROK PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJÍMANÝCH PŘIHLÁŠENÝCH PŘIJATÝCH MINIMÁLNÍ POČET BODŮ NUTNÝ PRO PŘIJETÍ ZAPSANÝCH KE STUDIU
2023/24 45
2022/23 62 214 62 62 48
2021/22 62 227 66 70 58
2020/21 62 206 64 65 55
2019/20 65 168 70 67 57
2018/19 65 207 68 69 66
2017/18 65 185 66 65 54
2016/17 63 184 63 69 57
2015/16 55 224 57 72 52

Minimální počet bodů nutný pro přijetí znamená, kolik bodů získal v daném roce poslední přijatý uchazeč (tj. všichni, kteří získali bodů méně, se umístili „pod čarou“). Je-li přijatých více, než stanovuje předpokládaný počet přijímaných, pak stejného počtu bodů dosáhlo více uchazečů na posledním místě. Bodová hranice je tímto definitivní, nikam se neposouvá, a to ani v případě, že někteří přijatí uchazeči do studia nenastoupí.

Přijímací zkouška a jak se na ni připravit
přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní)

1. kolo – PÍSEMNÁ ČÁST

(doba trvání: 50 minut)

 1. test znalostí z psychologické metodologie a základů statistiky; test znalostí z psychologie (obecné, sociální, vývojové, psychologie osobnosti, dějin psychologie, klinické psychologie, pedagogické psychologie, psychologie práce) (max. 50 bodů)
 2. volné písemné zpracování zadaného úkolu s psychologickou tematikou ve formě krátké eseje, která je pak součástí hodnocení ústní části zkoušky (2. kolo, bod 1)

Algoritmus výpočtu bodového zisku za písemnou část:
Počet správných odpovědí v každém testu je transformován na standardní z-skór, který vyjadřuje individuální výkon (umístění) uchazeče v rámci referenčního souboru všech uchazečů. Vážený součet těchto z-skórů je převeden na celočíselnou škálu 1–50 bodů. Z toho vyplývá, že bodový zisk nelze určit pouze z počtu správných odpovědí bez znalosti výsledků ostatních uchazečů.
Výpočet probíhá takto:
Písemná část se skládá ze dvou testů (psychologie, metodologie-statistika). Testy mají odlišnou relativní váhu, danou významem a délkou testu (psychologie – 40 %, metodologie-statistika 60 ¬%). Počet správných odpovědí (tzv. hrubý skór) v jednotlivých testech označíme T1, T2. V prvním kroku se hrubé skóry testů přepočítají na z-skóry (z1, z2) podle vzorce z = (T – průměr T) / směrodatná odchylka T. Průměr a směrodatná odchylka jsou vyčíslené pro soubor všech zúčastněných uchazečů. Ve druhém kroku se získané z-skóry vynásobí výše uvedenými vahami. Součtem těchto vážených z-skórů získáme celkový skór (dále zSUM) s nulovým průměrem. Jelikož se pro hodnocení písemné části užívá celočíselná škála (1–50), ve třetím, závěrečném kroku převedeme zSUM na celkové body pomocí lineární transformace, která vždy zachovává pořadové umístění uchazečů.

2. kolo – ÚSTNÍ ČÁST

 1. rozhovor o psychologickém tématu na základě prostudované odborné literatury a rozhovor o eseji (max. 25 bodů)
 2. rozhovor o motivaci uchazeče, jeho profesním směřování a dosavadních odborných aktivitách (max. 15 bodů)
 3. rozprava o bakalářské práci uchazeče předkládané na oboru psychologie a o jejím zpracování (max. 10 bodů)

Další požadavky ke zkoušce:

Uchazeč předkládá k nahlédnutí u ústní části přijímací zkoušky (v tištěné, nikoli elektronické podobě):

 • podrobný přehled o svých odborných aktivitách (doložený adekvátními potvrzeními či osvědčeními);
 • výpis absolvovaných studijních povinností;
 • bakalářskou práci, případně její podrobnou anotaci (alespoň v rozsahu 3 normostran);
 • portfolio písemných prací zpracovaných v průběhu přechozího bakalářského studia;
 • strukturovaný životopis.

Uchazeč u této části zkoušky odevzdá:

 • seznam prostudované odborné literatury – citace musejí být ve formátu APA (7. vyd.) (American Psychological Association, 2020), na seznamu uchazeč uvede své jméno a příjmení.

Podmínkou přijetí na tento program je ukončené bakalářské studium oboru/programu Psychologie.


Bodové hodnocení přijímací zkoušky

V každém kole dvoukolové přijímací zkoušky lze získat maximálně 50 bodů (celkem lze tedy získat maximálně 100 bodů).
Do 2. kola dvoukolové přijímací zkoušky postupuje uchazeč, který v 1. kole získal 25 bodů a více.
Přijat ke studiu může být uchazeč, který u přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných.
Souhrnné výsledky přijímacích zkoušek pro porovnání, kolik bodů průměrně stačí pro přijetí u tohoto studijního programu, najdete v záložce Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech.


Užitečné odkazy:

Uplatnění absolventů v zaměstnání a návazném studiu
Pětileté studium psychologie vede k výkonu profese psychologa ve všech oblastech psychologické praxe, protože absolvent studijního programu získá znalosti celého spektra teoretických a aplikovaných psychologických disciplín, psychologické metodologie a psychologických metod, osvojí si základní dovednosti pro řešení praktických úkolů. Široký profil absolventa umožňuje – ve shodě s eurostandardy studia programu psychologie – vykonávat odbornou psychologickou práci v mnoha oblastech praxe s orientací např. na ekonomiku, školství, zdravotnictví, sociální služby, soudnictví a vězeňství, dopravu, vojenství, sport, dále rovněž v oblasti psychologického výzkumu; pro vědeckovýzkumně zaměřené odborné psychologické aktivity lze pokračovat v doktorském studiu.
Jak si podat přihlášku ke studiu
Přihlášky ke studiu na FF UK můžete podávat jedině elektronicky prostřednictvím Studentského informačního systému (SIS)!

Před podáním přihlášky ke studiu budete vyzvání k přihlášení:

 • V případě, že jste aktivním studentem/studentkou kterékoli fakulty UK, k přihlášení použijte přidělený studentský login. Ekvivalentem loginu je také osobní číslo, které je uvedeno na průkazu studenta/studentky (pod fotografií). Pokud máte problém s heslem – navštivte stránku Centrální autentizační služby CAS, kde můžete získat nové heslo.
 • V případě, že jste si již v minulosti přihlášku na jakoukoli fakultu UK podával/a, byť jste se nestal/a studentem/studentkou, použijte stejné údaje jako při podání předešlé přihlášky (e-mail a heslo).
 • V případě, že jste nový uchazeč / nová uchazečka o studium, na žádné fakultě UK jste nikdy nestudoval/a, ani jste v minulosti nepodal/a přihlášku ke studiu (byť neúspěšně), budete před založením přihlášky vyzván/a k registraci. Registrace se provádí vyplněním registračního e-mailu (nedoporučujeme k tomuto účelu používat školní nebo pracovní e-maily, ke kterým po absolvování školy nebo ukončení zaměstnaneckého poměru ztratíte přístup!). Na tento e-mail vám bude následně odeslána zpráva s aktivním odkazem, který vás zavede na stránku, kde budete vyzván/a k vyplnění hesla. Tento registrační e-mail a heslo je třeba používat během celého přijímacího řízení, protože jen pod tímto přihlášením uvidíte všechny své přihlášky, pozvánky ke zkouškám a výsledky.

Pokud máte již vyplněnou přihlášku a znovu se přihlásíte, v pravém horním rohu formuláře naleznete své jméno a po kliknutí na tlačítko „Moje přihlášky“ uvidíte přehled dosud podaných přihlášek ke studiu.

Nezakládejte, prosím, novou přihlášku pod jinou e-mailovou adresou, komplikujete tím identifikaci nejen systému, ale i pracovníkům Referátu přijímacího řízení. Nemůžete-li se ke svému již založenému účtu přihlášky znovu přihlásit, kontaktujte nás na e-mailu prijimacky@ff.cuni.cz, rádi vám pomůžeme proces přihlášení obnovit.

Podávat přihlášku z mobilního zařízení nedoporučujeme!


Texty uvedené na této stránce jsou pouze informačního charakteru. Závazné podmínky přijímacího řízení se mohou v průběhu roku měnit např. z důvodu pandemie. Přihlášení uchazeči jsou o změnách podmínek vždy informování e-mailem, veřejně dostupné aktuální podmínky jsou k dispozici na webové stránce Základní dokumenty o přijímacím řízení.