Studijní programy

Psychologie

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

Vítejte na vizitce navazujícího magisterského studijního programu Psychologie.
Veškeré informace pro uchazeče o studium najdete níže (po rozkliknutí jednotlivých položek +).
Přihlášku lze podat do 31. března!

Obecné informace o studijním programu
Katedra psychologie
Proč studovat u nás
Katedra psychologie na FF UK v Praze tradičně připravuje odborníky pro výkon profese psychologa v různých oblastech společenské resp. psychologické praxe – dříve v nestrukturovaném studijním oboru psychologie. Výkon profese psychologa v různých oblastech a specializacích předpokládá vybavenost absolventa oboru nejen potřebnými obecnými a specifickými poznatky, ale také nezbytnou a komplexní připravenost pro profesní zvládání příslušných psychologických nástrojů – psychodiagnostických metod, terapeutických přístupů, poradenských postupů, expertizních šetření apod., které umožňují řešení široké škály teoreticko praktických problémů a úkolů či jejich aplikací. Psycholog ve všech oblastech své specializace představuje odborníka „první linie“, který vstupuje do bezprostředního kontaktu s jednotlivci (pacienti, klienti apod.) nebo skupinami (školní třídy, terapeutické skupiny), kteří potřebují a právem očekávají kvalifikovanou podporu či pomoc při řešení své situace. Psycholog výrazně ovlivňuje vývoj duševního zdraví jedince, hledá přiměřené řešení náročných životních podmínek a koncipuje a realizuje postupy umožňující optimalizaci jeho aktuálních stavů a situací. Každý i poměrně jednoduchý zásah psychologa ve vztahu k jedinci či skupině vyžaduje komplexní znalost psychiky. Pozici psychologa lze ve spektru rozličných vysokoškolských profesí připodobnit k profesi lékaře či učitele, která také vyžaduje plnou a v dané oblasti nedělitelnou odbornou kompetenci.

Pětileté studium oboru psychologie (bakalářské a navazující magisterské) tak představuje minimální profesní základ, na který dobře navazují několikaletá specializační doškolování v rámci jednotlivých rezortů, oblastí, institucí, ve kterých psycholog působí. Navíc přijaté standardy vzdělávání v oboru psychologie a adekvátně vymezené kompetence pro výkon profese psychologa v zemích EU (EuroPSy-the European Diploma in Psychology. EFPA, Brussels), které respektujeme, hovoří o studiu 3+2+1 a kladou důraz především na obsah studia. Je členěno v pregraduální přípravě na 1. fázi tříletou, 2. fázi dvouletou a ve 3. fázi přichází praxe pod supervizí. V souladu s těmito standardy koncipujeme široký profil absolventa navazujícího magisterského studia oboru psychologie, který také s ohledem na potřeby psychologické praxe v ČR umožňuje přiměřené uplatnění jeho absolventům. Těžiště přípravy pro výkon profese psychologa leží v prezenčním studiu, v souvislých studijních aktivitách, praktických cvičeních.

Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech
ROK PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJÍMANÝCH PŘIHLÁŠENÝCH PŘIJATÝCH MINIMÁLNÍ POČET BODŮ NUTNÝ PRO PŘIJETÍ ZAPSANÝCH KE STUDIU
2024/25 65
2023/24 45 233 67 68 62
2022/23 62 214 62 62 48
2021/22 62 227 66 70 58
2020/21 62 206 64 65 55
2019/20 65 168 70 67 57
2018/19 65 207 68 69 66
2017/18 65 185 66 65 54
2016/17 63 184 63 69 57
2015/16 55 224 57 72 52

Minimální počet bodů nutný pro přijetí znamená, kolik bodů získal v daném roce poslední přijatý uchazeč (tj. všichni, kteří získali bodů méně, se umístili „pod čarou“). Je-li přijatých více, než stanovuje předpokládaný počet přijímaných, pak stejného počtu bodů dosáhlo více uchazečů na posledním místě. Bodová hranice je tímto definitivní, nikam se neposouvá, a to ani v případě, že někteří přijatí uchazeči do studia nenastoupí.

Přijímací zkouška a jak se na ni připravit
přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní)

1. kolo – PÍSEMNÁ ČÁST

(doba trvání: 50 minut)

 1. test znalostí z psychologické metodologie a základů statistiky; test znalostí z psychologie (obecné, sociální, vývojové, psychologie osobnosti, dějin psychologie, klinické psychologie, pedagogické psychologie, psychologie práce) (max. 50 bodů)
 2. volné písemné zpracování zadaného úkolu s psychologickou tematikou ve formě krátké eseje, která je pak součástí hodnocení ústní části zkoušky (2. kolo, bod 1)

Každá otázka v oborovém testu ze znalostí z psychologie je za 1 bod, každá otázka v testu ze znalostí psychologické metodologie a základů statistiky za 1,5 bodu. Na základě součtu bodů z obou testů je sestaveno pořadí. Pokud bude rozložení součtu bodů z testů obsahovat shody, bude použito průměrné pořadí pro všechny uchazeče, kteří získali tento součet. Uchazeči do 80. místa včetně budou pozváni do druhého kola*. Finální bodové skóre je získáno tak, že uchazeč s nejvyšším počtem bodů získá 50 bodů, uchazeči na posledním postupovém místě získají 25 bodů, uchazeči na prvním nepostupovém místě 24 bodů a uchazeči na posledním místě 0 bodů. Počet bodů ostatních uchazečů je dopočítán lineární transformací a zaokrouhlením dolů. Z toho vyplývá, že finální bodový zisk nelze určit pouze z počtu správných odpovědí bez znalosti výsledků ostatních uchazečů.
* do druhého kola přijímací zkoušky postupují uchazeči, kteří získali minimálně 25 bodů a zároveň se umístili na 1. až 80. místě, přičemž tuto podmínku splní i všichni uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístí na posledním místě.

2. kolo – ÚSTNÍ ČÁST

 1. rozhovor o psychologickém tématu na základě prostudované odborné literatury a rozhovor o eseji (max. 25 bodů)
 2. rozhovor o motivaci uchazeče, jeho profesním směřování a dosavadních odborných aktivitách (max. 15 bodů)
 3. rozprava o bakalářské práci uchazeče předkládané na oboru psychologie a o jejím zpracování (max. 10 bodů)

Další požadavky ke zkoušce:

Uchazeč předkládá k nahlédnutí u ústní části přijímací zkoušky (v tištěné, nikoli elektronické podobě):

 • podrobný přehled o svých odborných aktivitách (doložený adekvátními potvrzeními či osvědčeními);
 • výpis absolvovaných studijních povinností;
 • bakalářskou práci, případně její podrobnou anotaci (alespoň v rozsahu 3 normostran);
 • portfolio písemných prací zpracovaných v průběhu přechozího bakalářského studia;
 • strukturovaný životopis.

Uchazeč u této části zkoušky odevzdá:

 • seznam prostudované odborné literatury – citace musejí být ve formátu APA (7. vyd.) (American Psychological Association, 2020), na seznamu uchazeč uvede své jméno a příjmení.

Podmínkou přijetí na tento program je ukončené bakalářské studium oboru/programu Psychologie.


Bodové hodnocení přijímací zkoušky

V každém kole dvoukolové přijímací zkoušky lze získat maximálně 50 bodů (celkem lze tedy získat maximálně 100 bodů).
Do 2. kola dvoukolové přijímací zkoušky postupuje uchazeč, který v 1. kole získal 25 bodů a více.
Přijat ke studiu může být uchazeč, který u přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných.
Souhrnné výsledky přijímacích zkoušek pro porovnání, kolik bodů průměrně stačí pro přijetí u tohoto studijního programu, najdete v záložce Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech.


Užitečné odkazy:

Uplatnění absolventů v zaměstnání a návazném studiu
Pětileté studium psychologie vede k výkonu profese psychologa ve všech oblastech psychologické praxe, protože absolvent studijního programu získá znalosti celého spektra teoretických a aplikovaných psychologických disciplín, psychologické metodologie a psychologických metod, osvojí si základní dovednosti pro řešení praktických úkolů. Široký profil absolventa umožňuje – ve shodě s eurostandardy studia programu psychologie – vykonávat odbornou psychologickou práci v mnoha oblastech praxe s orientací např. na ekonomiku, školství, zdravotnictví, sociální služby, soudnictví a vězeňství, dopravu, vojenství, sport, dále rovněž v oblasti psychologického výzkumu; pro vědeckovýzkumně zaměřené odborné psychologické aktivity lze pokračovat v doktorském studiu.
Jak si podat přihlášku ke studiu
Přihlášky ke studiu na FF UK můžete podávat jedině elektronicky prostřednictvím Studentského informačního systému (SIS)!

Před podáním přihlášky ke studiu budete vyzvání k přihlášení:

 • V případě, že jste aktivním studentem/studentkou kterékoli fakulty UK, k přihlášení použijte přidělený studentský login. Ekvivalentem loginu je také osobní číslo, které je uvedeno na průkazu studenta/studentky (pod fotografií). Pokud máte problém s heslem – navštivte stránku Centrální autentizační služby CAS, kde můžete získat nové heslo.
 • V případě, že jste si již v minulosti přihlášku na jakoukoli fakultu UK podával/a, byť jste se nestal/a studentem/studentkou, použijte stejné údaje jako při podání předešlé přihlášky (e-mail a heslo).
 • V případě, že jste nový uchazeč / nová uchazečka o studium, na žádné fakultě UK jste nikdy nestudoval/a, ani jste v minulosti nepodal/a přihlášku ke studiu (byť neúspěšně), budete před založením přihlášky vyzván/a k registraci. Registrace se provádí vyplněním registračního e-mailu (nedoporučujeme k tomuto účelu používat školní nebo pracovní e-maily, ke kterým po absolvování školy nebo ukončení zaměstnaneckého poměru ztratíte přístup!). Na tento e-mail vám bude následně odeslána zpráva s aktivním odkazem, který vás zavede na stránku, kde budete vyzván/a k vyplnění hesla. Tento registrační e-mail a heslo je třeba používat během celého přijímacího řízení, protože jen pod tímto přihlášením uvidíte všechny své přihlášky, pozvánky ke zkouškám a výsledky.

Pokud máte již vyplněnou přihlášku a znovu se přihlásíte, v pravém horním rohu formuláře naleznete své jméno a po kliknutí na tlačítko „Moje přihlášky“ uvidíte přehled dosud podaných přihlášek ke studiu.

Nezakládejte, prosím, novou přihlášku pod jinou e-mailovou adresou, komplikujete tím identifikaci nejen systému, ale i pracovníkům Referátu přijímacího řízení. Nemůžete-li se ke svému již založenému účtu přihlášky znovu přihlásit, kontaktujte nás na e-mailu prijimacky@ff.cuni.cz, rádi vám pomůžeme proces přihlášení obnovit.

Podávat přihlášku z mobilního zařízení nedoporučujeme!


Texty uvedené na této stránce jsou pouze informačního charakteru. Závazné podmínky přijímacího řízení se mohou v průběhu roku měnit např. z důvodu pandemie. Přihlášení uchazeči jsou o změnách podmínek vždy informování e-mailem, veřejně dostupné aktuální podmínky jsou k dispozici na webové stránce Základní dokumenty o přijímacím řízení.