Studijní programy

Ruský jazyk a literatura

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

Vítejte na vizitce navazujícího magisterského studijního programu Ruský jazyk a literatura.
Veškeré informace pro uchazeče o studium najdete níže (po rozkliknutí jednotlivých položek +).
Přihlášku lze v DODATEČNÉM PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ podat do 12. 8. 2024.

Obecné informace o studijním programu
Ústav východoevropských studií
Proč studovat u nás
Program Ruský jazyk a literatura je v navazujícím magisterském stupni profilován jako studium národní filologie se všemi jejími tradičními složkami: jazyk, literatura a kulturně-společenský kontext. Rozčlenění studia na teoretickou a praktickou část má za cíl poskytnout studentovi teoreticko-metodologické dovednosti ve všech složkách studia a motivovat studenta ve směru jeho budoucí profilace na jednu z dílčích oblastí jeho zájmu (profesní, vědecká) a připravit ho na případné další studium v doktorském programu, resp. pro jeho uplatnění v praxi. Obor se opírá o moderní pojetí jazykové průpravy v ruštině podle respektovaných standardů Evropského jazykového referenčního rámce (rozvoj komunikačních a písemných kompetencí, práce s náročnými odbornými a literárními texty, překladatelství). Navržený studijní plán poskytuje možnost komplexního osvojení teoretických i praktických poznatků o studovaném regionu a vede studenta k získání praktické komunikativní kompetence a odborné orientace na Rusko i ruskojazyčné země, což je klíčovým předpokladem pro jeho praktické uplatnění.

Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech
ROK PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJÍMANÝCH PŘIHLÁŠENÝCH PŘIJATÝCH MINIMÁLNÍ POČET BODŮ NUTNÝ PRO PŘIJETÍ ZAPSANÝCH KE STUDIU
2024/25 25
2023/24 25 14 10 57 10
2022/23 25 22 8 52 6
2021/22 25 28 7 54 2
2020/21 33 33 33 bez přijímací zkoušky 14
2019/20 25 22 4 52 5
2018/19 15 25 8 51 5
2017/18 15 17 6 52 5
2016/17 15 42 6 77 5
2015/16 15 22 8 51 4

Minimální počet bodů nutný pro přijetí znamená, kolik bodů získal v daném roce poslední přijatý uchazeč (tj. všichni, kteří získali bodů méně, se umístili „pod čarou“). Je-li přijatých více, než stanovuje předpokládaný počet přijímaných, pak stejného počtu bodů dosáhlo více uchazečů na posledním místě. Bodová hranice je tímto definitivní, nikam se neposouvá, a to ani v případě, že někteří přijatí uchazeči do studia nenastoupí.

Přijímací zkouška a jak se na ni připravit

ÚSTNÍ ZKOUŠKA

  1. prokázání znalosti ruštiny nejméně na stupni C1 (podle SERR pro jazyky) (max. 34 bodů)
  2. prokázání znalosti jazykového systému současné ruštiny (max. 33 bodů)
  3. prokázání znalosti literatury a kultury Ruska (max. 33 bodů)

Další požadavky ke zkoušce:

Seznam přečtené beletrie a odborné literatury (předkládá se k nahlédnutí u přijímací zkoušky).


Bodové hodnocení přijímací zkoušky

U přijímací zkoušky můžete získat maximálně 100 bodů. Pokud získáte 50 bodů a více, máte šanci na přijetí, je však potřeba, abyste se umístili v předpokládaném počtu přijímaných pro tento program. Souhrnné výsledky přijímacích zkoušek pro porovnání, kolik bodů průměrně stačí pro přijetí u tohoto studijního programu, najdete v záložce Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech.


Užitečné odkazy:

Uplatnění absolventů v zaměstnání a návazném studiu
Absolvent je schopen náročné komunikace v ruskojazyčném prostředí, zejména v terciární sféře (turistika, kulturní management), v oblasti státní správy (diplomacie, mírové mise, imigrační oblast), v nevládních organizacích (humanitární mise, imigrační politika), ve vědecké a odborné sféře. Absolvent je připraven pracovat s příslušnými ruskojazyčnými texty na úrovni odpovídající jeho výstupní jazykové kompetenci C2 podle SERR, realizovat překlady z ruštiny do mateřského jazyka (a naopak) pro potřeby státních a soukromých subjektů vyvíjejících společenské a komerční aktivity v ruskojazyčném prostředí, realizovat překlady uměleckých děl z ruštiny do češtiny (a naopak). Absolvent získává odbornou způsobilost k výkonu povolání ve státních institucích vyvíjejících aktivity v regionu východní Evropy (např. Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Ministerstvo vnitra ČR, Ministerstvo obrany ČR, pracovník kulturních center, Armáda České republiky), v oblasti monitoringu ruských médií a zpracování informací o aktuálním vývoji ve specifických oblastech (věda, školství, společenská situace), ve sféře masově-komunikačních prostředků jako specialista na Rusko, popř. další rusky mluvící oblasti, v odborné žurnalistice (korespondent, odborný redaktor, jazykový redaktor), ve strukturách místních i nadnárodních společností operujících v postsovětském prostoru, v domácích státních a soukromých institucích poskytujících informační zázemí pro domácí a zahraniční firmy vstupující na regionální trh (Rusko, Bělorusko, státy Střední Asie, popř. Ukrajina, Pobaltí, Kavkaz), v centrech cestovního ruchu se zaměřením na komplexní turistické služby a kulturně-poznávací projekty v regionu východní Evropy (tlumočník, specializovaný průvodce, delegát, samostatný či týmový programový koordinátor domácích, regionálních a v celoevropském měřítku působících turistických agentur), ve vědeckých pracovištích a vědecko-vzdělávacích institucích (univerzity, vysoké školy, ústavy Akademie věd České republiky). Absolvent je připraven pro další studium příslušných doktorských studijních programů (jazykověda, literární věda, kulturologie) na českých i zahraničních univerzitách.
Jak si podat přihlášku ke studiu
Přihlášky ke studiu na FF UK můžete podávat jedině elektronicky prostřednictvím Studentského informačního systému (SIS)!

Před podáním přihlášky ke studiu budete vyzvání k přihlášení:

  • V případě, že jste aktivním studentem/studentkou kterékoli fakulty UK, k přihlášení použijte přidělený studentský login. Ekvivalentem loginu je také osobní číslo, které je uvedeno na průkazu studenta/studentky (pod fotografií). Pokud máte problém s heslem – navštivte stránku Centrální autentizační služby CAS, kde můžete získat nové heslo.
  • V případě, že jste si již v minulosti přihlášku na jakoukoli fakultu UK podával/a, byť jste se nestal/a studentem/studentkou, použijte stejné údaje jako při podání předešlé přihlášky (e-mail a heslo).
  • V případě, že jste nový uchazeč / nová uchazečka o studium, na žádné fakultě UK jste nikdy nestudoval/a, ani jste v minulosti nepodal/a přihlášku ke studiu (byť neúspěšně), budete před založením přihlášky vyzván/a k registraci. Registrace se provádí vyplněním registračního e-mailu (nedoporučujeme k tomuto účelu používat školní nebo pracovní e-maily, ke kterým po absolvování školy nebo ukončení zaměstnaneckého poměru ztratíte přístup!). Na tento e-mail vám bude následně odeslána zpráva s aktivním odkazem, který vás zavede na stránku, kde budete vyzván/a k vyplnění hesla. Tento registrační e-mail a heslo je třeba používat během celého přijímacího řízení, protože jen pod tímto přihlášením uvidíte všechny své přihlášky, pozvánky ke zkouškám a výsledky.

Pokud máte již vyplněnou přihlášku a znovu se přihlásíte, v pravém horním rohu formuláře naleznete své jméno a po kliknutí na tlačítko „Moje přihlášky“ uvidíte přehled dosud podaných přihlášek ke studiu.

Nezakládejte, prosím, novou přihlášku pod jinou e-mailovou adresou, komplikujete tím identifikaci nejen systému, ale i pracovníkům Referátu přijímacího řízení. Nemůžete-li se ke svému již založenému účtu přihlášky znovu přihlásit, kontaktujte nás na e-mailu prijimacky@ff.cuni.cz, rádi vám pomůžeme proces přihlášení obnovit.

Podávat přihlášku z mobilního zařízení nedoporučujeme!


Texty uvedené na této stránce jsou pouze informačního charakteru. Závazné podmínky přijímacího řízení se mohou v průběhu roku měnit např. z důvodu pandemie. Přihlášení uchazeči jsou o změnách podmínek vždy informování e-mailem, veřejně dostupné aktuální podmínky jsou k dispozici na webové stránce Základní dokumenty o přijímacím řízení.