Přijímací řízení

Divadelní věda

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

Vítejte na vizitce bakalářského studijního programu Divadelní věda.
Veškeré informace pro uchazeče o studium najdete níže (po rozkliknutí jednotlivých položek +).
Přihlášku lze podat do 28. února!

Obecné informace o studijním programu
 • forma a typ studia: prezenční bakalářské (To znamená, že do školy budete pravidelně docházet dle rozvrhu, a to standardně 3 roky.)
 • kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium (to znamená, že tento program můžete studovat jako jediný na naší fakultě nebo jej můžete studovat formou sdruženého studia s dalším studijním programem na FF UK, který to nevylučuje. Přihlášku na každý z programů si musíte podat samostatně a o tom, že budete zvolené programy studovat formou sdruženého studia, informujete studijní referentku až u zápisu ke studiu.)
  • s čím nelze kombinovat: s programy se zaměřením na vzdělávání vyučovanými na FF UK a dále nelze tento program studovat mezifakultně (tj. formou sdruženého studia s programem na jiné fakultě)
 • přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze
 • důležité odkazy:
Katedra divadelní vědy
Proč studovat u nás
Studium na Katedře divadelní vědy FF UK je strukturováno jako tříleté bakalářské a dvouleté navazující magisterské. Studenti bakalářského stupně si během studia osvojí základní metodologické a teoretické nástroje pro výzkum divadla a dramatu, stejně tak získají znalosti o stěžejních historických etapách a osobnostech českého a světového divadla. Nedílnou součást studia tvoří i reflexe a analýza aktuálních inscenací a kultivace formulačních schopností a argumentace, nutných pro kritické pojednání i odborný text.

Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech
ROK PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJÍMANÝCH PŘIHLÁŠENÝCH PŘIJATÝCH MINIMÁLNÍ POČET BODŮ NUTNÝ PRO PŘIJETÍ ZAPSANÝCH KE STUDIU
2023/24 15 65
2022/23 20 66 20 64 18
2021/22 20 65 21 64 18
2020/21 20 60 25 69 18
2019/20 20 72 18 50 16
2018/19 20 59 20 50 16
2017/18 20 76 20 50 16
2016/17 20 85 22 52 14
2015/16 20 75 20 50 20

Minimální počet bodů nutný pro přijetí znamená, kolik bodů získal v daném roce poslední přijatý uchazeč (tj. všichni, kteří získali bodů méně, se umístili „pod čarou“). Je-li přijatých více, než stanovuje předpokládaný počet přijímaných, pak stejného počtu bodů dosáhlo více uchazečů na posledním místě. Bodová hranice je tímto definitivní, nikam se neposouvá, a to ani v případě, že někteří přijatí uchazeči do studia nenastoupí.

Přijímací zkouška a jak se na ni připravit
přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní)

1. kolo – PÍSEMNÁ ČÁST

(doba trvání: 90 minut, celkem max. 50 bodů)
Obsahem písemné části je test z teorie a dějin divadla, dramatu, literatury a obecného historického přehledu.

2. kolo – ÚSTNÍ ČÁST

 1. rozprava nad zaslanou prací (max. 10 bodů)
 2. přehled z teorie a dějin divadla, rozprava nad seznamem odborné četby (max. 20 bodů)
 3. rozprava nad povinnými texty (max. 20 bodů)

Další požadavky ke zkoušce:

Nejpozději do 15. 5. 2023 uchazeč dodá následující písemné materiály buď prostřednictvím podatelny FF UK, nebo zašle poštou (rozhodující je datum na poštovním razítku) na adresu Katedra divadelní vědy FF UK, nám. J. Palacha 1/2, Praha 1, PSČ 116 38; na obálku uvede poznámku „přijímací řízení“:

 1. písemná domácí práce s divadelně-vědnou tematikou na jedno ze dvou zadaných témat, které si uchazeč zvolí, závazný rozsah textu: 5000–6000 znaků (např. recenze inscenace, analýza dramatického textu, rozbor her, historiografické práce o divadle); témata prací budou zveřejněna na webu KDV do 15. 3. 2023
 2. strukturovaný životopis
 3. seznam odborné četby – vlastní výběr děl s teatrologickou tematikou, příp. dramata
 4. seznam povinné četby – uchazeč uvede, který ze tří níže uvedených a k ústní zkoušce závazných textů si vybral (alespoň jeden je povinný);
  • Craig, E.G. Herec a nadloutka. In: O divadelním umění. Praha: Divadelní ústav, 2006. s. 48–68.
  • Diderot, D.: Herecký paradox. Olomouc: Votobia, 1997.
  • Grossman, J. O výkladu jednoho textu. In: Analýzy. Praha: Československý spisovatel, 1991. s. 389–401.
  • povinné texty jsou uchazečům k dispozici v elektronické podobě ZDE


Bodové hodnocení přijímací zkoušky

V každém kole dvoukolové přijímací zkoušky lze získat maximálně 50 bodů (celkem lze tedy získat maximálně 100 bodů).
Do 2. kola dvoukolové přijímací zkoušky postupuje uchazeč, který v 1. kole získal 25 bodů a více.
Přijat ke studiu může být uchazeč, který u přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných.
Souhrnné výsledky přijímacích zkoušek pro porovnání, kolik bodů průměrně stačí pro přijetí u tohoto studijního programu, najdete v záložce Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech.


Užitečné odkazy:

Uplatnění absolventů v zaměstnání a návazném studiu
Absolventi se mohou uplatnit například v následujících oblastech a profesích:

 • kulturní a divadelní publicistika (redakce běžných i specializovaných periodik, rozhlas, televize, sociální média),
 • divadelní instituce (divadla, kulturní centra),
 • práce (divadelního, slovesného či kulturního) dramaturga a organizátora kulturních akcí,
 • odborné redakce a nakladatelství (redaktorská, editorská a další odborná kvalifikovaná práce při vydávání knih a časopisů, nejen se zaměřením na uměnovědnou oblast),
 • kulturní a vědecké instituce (státní, neziskové, soukromé): archivy, muzea, školství,
 • informační střediska a cestovní kanceláře (příprava kulturních nabídek pro turistický ruch),
 • odborná práce v institucích zabývajících se propagací umění a kultury (agentury, kulturní centra aj.),
 • státní správa a samospráva (např. kulturní odbory),
 • reklamní a mediální agentury.
Jak si podat přihlášku ke studiu
Přihlášky ke studiu na FF UK můžete podávat jedině elektronicky prostřednictvím Studentského informačního systému (SIS)!

Před podáním přihlášky ke studiu budete vyzvání k přihlášení:

 • V případě, že jste aktivním studentem/studentkou kterékoli fakulty UK, k přihlášení použijte přidělený studentský login. Ekvivalentem loginu je také osobní číslo, které je uvedeno na průkazu studenta/studentky (pod fotografií). Pokud máte problém s heslem – navštivte stránku Centrální autentizační služby CAS, kde můžete získat nové heslo.
 • V případě, že jste si již v minulosti přihlášku na jakoukoli fakultu UK podával/a, byť jste se nestal/a studentem/studentkou, použijte stejné údaje jako při podání předešlé přihlášky (e-mail a heslo).
 • V případě, že jste nový uchazeč / nová uchazečka o studium, na žádné fakultě UK jste nikdy nestudoval/a, ani jste v minulosti nepodal/a přihlášku ke studiu (byť neúspěšně), budete před založením přihlášky vyzván/a k registraci. Registrace se provádí vyplněním registračního e-mailu (nedoporučujeme k tomuto účelu používat školní nebo pracovní e-maily, ke kterým po absolvování školy nebo ukončení zaměstnaneckého poměru ztratíte přístup!). Na tento e-mail vám bude následně odeslána zpráva s aktivním odkazem, který vás zavede na stránku, kde budete vyzván/a k vyplnění hesla. Tento registrační e-mail a heslo je třeba používat během celého přijímacího řízení, protože jen pod tímto přihlášením uvidíte všechny své přihlášky, pozvánky ke zkouškám a výsledky.

Pokud máte již vyplněnou přihlášku a znovu se přihlásíte, v pravém horním rohu formuláře naleznete své jméno a po kliknutí na tlačítko „Moje přihlášky“ uvidíte přehled dosud podaných přihlášek ke studiu.

Nezakládejte, prosím, novou přihlášku pod jinou e-mailovou adresou, komplikujete tím identifikaci nejen systému, ale i pracovníkům Referátu přijímacího řízení. Nemůžete-li se ke svému již založenému účtu přihlášky znovu přihlásit, kontaktujte nás na e-mailu prijimacky@ff.cuni.cz, rádi vám pomůžeme proces přihlášení obnovit.

Podávat přihlášku z mobilního zařízení nedoporučujeme!


Texty uvedené na této stránce jsou pouze informačního charakteru. Závazné podmínky přijímacího řízení se mohou v průběhu roku měnit např. z důvodu pandemie. Přihlášení uchazeči jsou o změnách podmínek vždy informování e-mailem, veřejně dostupné aktuální podmínky jsou k dispozici na webové stránce Základní dokumenty o přijímacím řízení.