Přijímací řízení

Divadelní věda

PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2021/22 BYLY ZMĚNĚNY!

AKTUÁLNÍ PODMÍNKY NALEZNETE   ZDE

Obecné informace o studijním programu

 • forma a typ studia: prezenční bakalářské (To znamená, že do školy budete pravidelně docházet dle rozvrhu, a to standardně 3 roky.)
 • kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského studia na Filozofické fakultě UK, které to nevylučují (To znamená, že můžete Divadelní vědu studovat jako jediný program na naší fakultě nebo si k němu přibrat další program, který nemá v podmínkách výslovně uvedeno, že jej nelze s ničím kombinovat, případně má předepsanou množinu kombinovatelných programů – to se typicky týká učitelských programů. To znamená, že tento program nelze kombinovat s žádným z učitelských programů. Dále tento program nelze „sdružit“ se studijním programem vyučovaným na jiné fakultě. Budete-li chtít tento program studovat formou sdruženého studia, musíte si na každý studijní program podat samostatnou přihlášku na FF UK!)
 • přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze
 • další informace naleznete na webových stránkách nebo na sociálních sítích:
   

  Katedra divadelní vědy
 • Obecné podmínky a základní dokumenty o přijímacím řízení naleznete ZDE.
 • Podrobné informace k přijímacímu řízení na bakalářské studijní programy naleznete ZDE.
 • Termíny přijímacích zkoušek naleznete ZDE.

Proč studovat u nás

Studium na Katedře divadelní vědy FF UK je strukturováno jako tříleté jednooborové a dvouoborové bakalářské a dvouleté jednooborové navazující magisterské studium. Studenti bakalářského stupně jsou seznamováni se základními metodologickými přístupy ke zkoumání teorie a dějin divadla, jsou vedeni k osvojování si nástrojů k samostatnému uvažování o umění a kultuře s důrazem na živé umění divadelní. Studium klade důraz na oblast dějin českého divadla 20. století, vybrané kapitoly z dějin divadla světového, teorii divadla a dramatu a na tvůrčí schopnosti studentů formulovat své vlastní postřehy a zkušenosti.

Co a jak se u nás studuje, si můžete prohlédnout ve Studijním plánu.

Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech

ROK PPP* PŘIHLÁŠENÝCH PŘIJATÝCH
2021/22 20
2020/21 20 60 25
2019/20 20 72 18
2018/19 20 59 20
2017/18 20 76 20
2016/17 20 85 22
2015/16 20 75 20

*/ PPP = předpokládaný počet přijímaných
V počtech přihlášených a přijatých nejsou zahrnuty počty přihlášených a přijatých uchazečů z Dodatečného přijímacího řízení v září.

Přijímací zkouška a jak se na ni připravit

 • přijímací zkouška: jednokolová (ústní)
 • popis přijímací zkoušky:
  ÚSTNÍ ZKOUŠKA
  • posouzení zaslaných materiálů (max. 40 bodů)
  • Uchazeč do 4. 6. 2021 zašle na adresu divadelniveda@ff.cuni.cz následující materiály:

   • Dvě písemné domácí práce s divadelně-vědnou tématikou (recenze inscenace, analýza dramatického textu, rozbor her, historiografické práce o divadle); každá v rozsahu minimálně 3600 znaků,
   • Seznam odborné četby + stručný životopis.
   • kritéria hodnocení:

    • obsahově i stylisticky na výši, vykazuje jen nepatrné nedostatky: 40–36 bodů
    • vcelku na výši, ale vykazuje větší obsahové nebo stylistické nedostatky: 35–21 bodů
    • slabý a nepřesvědčivý, vykazuje velmi výrazné obsahové nebo stylistické nedostatky: 20–11 bodů
    • naprosto nedostatečný, bez jakékoliv orientace v problému a stylisticky velmi slabý: 10–1 bodů
    • nedodání: 0 bodů

  • zkouška z teorie a dějin divadla (max. 40 bodů)
  • rozprava nad prostudovanou a povinnou literaturou (max. 20 bodů)

Povinné texty k ústní zkoušce: (uchazeč bude k ústní zkoušce znát podrobněji alespoň jeden z následujících textů):

 • Aristoteles: Poetika. (různá vydání)
 • Brecht, B.: Malé organon pro divadlo. In: Myšlenky. Praha: Československý spisovatel, 1958. s. 87 – 121.
 • Craig, E.G. Herec a nadloutka. In: O divadelním umění. Praha: Divadelní ústav, 2006. s. 48 – 68.
 • Diderot, D.: Herecký paradox. Olomouc: Votobia, 1997.
 • Grossman, J. O výkladu jednoho textu. In: Analýzy. Praha: Československý spisovatel, 1991. s. 389 – 401.
 • Hořínek, Z. Tragédie a komedie. In: Kniha o komedii. Praha: Scéna, 1992. s. 9 – 11.
 • povinné texty jsou uchazečům k dispozici v elektronické podobě ZDE

Seznam doporučené literatury: seznam další doporučené literatury je k dispozici na webu KDV.
Modelové přijímací testy: Modelové testy naleznete na webu KDV.
Kurz pro uchazeče: Více informací o přípravném kurzu naleznete na webu KDV.

Uplatnění absolventů v zaměstnání a návazném studiu

U absolventa bakalářského studia se předpokládá orientace v kulturním a uměleckém prostředí, schopnost pracovat s odbornou literaturou a samostatně uvažovat nad problémy a analyzovat umělecké artefakty. Vzhledem k těmto dovednostem a předpokládanému osvojení alespoň jednoho cizího jazyka lze očekávat jeho možné uplatnění v rozmanitých kulturních či kulturně-politických institucích (média, divadlo, kulturní centra aj.), stejně jako možnost pokračovat ve studiu v navazujícím magisterském studiu v totožném či jinak spřízněném (zejména uměnovědném) programu.

.

Přihláška ke studiu

Přihlášky ke studiu na FF UK můžete podávat jedině elektronicky prostřednictvím Studentského informačního systému (SIS)!

Před podáním přihlášky ke studiu budete vyzvání k přihlášení:

 • V případě, že jste aktivním studentem/studentkou UK, k přihlášení použijte přidělený studentský login. Ekvivalentem loginu je také osobní číslo, které je uvedeno na průkazu studenta/studentky (pod fotografií). Pokud máte problém s heslem – navštivte stránku CAS, kde můžete získat nové heslo a případně se dozvědět více informací o Centrální autentizační službě (CAS).
 • V případě, že jste nový uchazeč/ka o studium, na UK jste nikdy nestudoval/a, ani jste v minulosti nepodal/a přihlášku ke studiu (byť neúspěšně), budete před založením přihlášky vyzván/a k registraci. Registrace se provádí vyplněním registračního e-mailu. Na tento e-mail vám bude následně odeslána zpráva s aktivním odkazem, který vás zavede na stránku, kde budete vyzván/a k vyplnění hesla. Tento registrační e-mail a heslo je třeba používat během celého přijímacího řízení, protože jen pod tímto přihlášením uvidíte všechny své přihlášky. (Tyto údaje však není možné použít k přihlášení do jiných modulů SIS).

Pokud máte již vyplněnou přihlášku a znovu se přihlásíte, v pravém horním rohu formuláře naleznete své jméno a po kliknutí na tlačítko „Moje přihlášky“ uvidíte přehled dosud podaných přihlášek ke studiu.

Nezakládejte, prosím, novou přihlášku pod jinou e-mailovou adresou, komplikujete tím identifikaci nejen systému, ale i pracovníkům Oddělení přijímacího řízení. Nemůžete-li se ke svému již založenému účtu přihlášky znovu přihlásit, kontaktujte nás na e-mailu prijimacky@ff.cuni.cz, rádi vám pomůžeme proces přihlášení obnovit.

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU
Narazíte-li v procesu podávání přihlášky na jakékoli komplikace, řešení hledejte ve FAQ.