Přijímací řízení

Divadelní věda

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

Vítejte na vizitce bakalářského studijního programu Divadelní věda.
Veškeré informace pro uchazeče o studium najdete níže (po rozkliknutí jednotlivých položek +).
Přihlášku lze podat do 28. února!

Obecné informace o studijním programu
 • forma a typ studia: prezenční bakalářské (To znamená, že do školy budete pravidelně docházet dle rozvrhu, a to standardně 3 roky.)
 • kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium (to znamená, že tento program můžete studovat jako jediný na naší fakultě nebo jej můžete studovat formou sdruženého studia s dalším studijním programem na FF UK, který to nevylučuje. Přihlášku na každý z programů si musíte podat samostatně a o tom, že budete zvolené programy studovat formou sdruženého studia, informujete studijní referentku až u zápisu ke studiu.)
  • s čím nelze kombinovat: s programy se zaměřením na vzdělávání vyučovanými na FF UK a dále nelze tento program studovat mezifakultně (tj. formou sdruženého studia s programem na jiné fakultě)
 • přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze
 • důležité odkazy:
Katedra divadelní vědy
Proč studovat u nás
Studium na Katedře divadelní vědy FF UK je strukturováno jako tříleté bakalářské a dvouleté navazující magisterské studium. Studenti bakalářského stupně jsou seznamováni se základními metodologickými přístupy ke zkoumání teorie a dějin divadla, jsou vedeni k osvojování si nástrojů k samostatnému uvažování o umění a kultuře s důrazem na živé umění divadelní. Studium klade důraz na oblast dějin českého divadla 20. století, vybrané kapitoly z dějin divadla světového, teorii divadla a dramatu a na tvůrčí schopnosti studentů formulovat své vlastní postřehy a zkušenosti.

Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech
ROK PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJÍMANÝCH PŘIHLÁŠENÝCH PŘIJATÝCH MINIMÁLNÍ POČET BODŮ NUTNÝ PRO PŘIJETÍ ZAPSANÝCH KE STUDIU
2022/23 20
2021/22 20 65 21 64 18
2020/21 20 60 25 69 18
2019/20 20 72 18 50 16
2018/19 20 59 20 50 16
2017/18 20 76 20 50 16
2016/17 20 85 22 52 14
2015/16 20 75 20 50 20

Minimální počet bodů nutný pro přijetí znamená, kolik bodů získal v daném roce poslední přijatý uchazeč (tj. všichni, kteří získali bodů méně, se umístili „pod čarou“). Je-li přijatých více, než stanovuje předpokládaný počet přijímaných, pak stejného počtu bodů dosáhlo více uchazečů na posledním místě. Bodová hranice je tímto definitivní, nikam se neposouvá, a to ani v případě, že někteří přijatí uchazeči do studia nenastoupí.

Přijímací zkouška a jak se na ni připravit

ÚSTNÍ ZKOUŠKA

 1. posouzení zaslaných materiálů (max. 40 bodů)
  Uchazeč do 31. 5. 2022 zašle na adresu divadelniveda@ff.cuni.cz následující materiály:

  1. Dvě písemné domácí práce s divadelně-vědnou tématikou (recenze inscenace, analýza dramatického textu, rozbor her, historiografické práce o divadle); každá v rozsahu minimálně 3600 znaků,
  2. Seznam odborné četby + stručný životopis.
   kritéria hodnocení:

   • obsahově i stylisticky na výši, vykazuje jen nepatrné nedostatky: 40–36 bodů
   • vcelku na výši, ale vykazuje větší obsahové nebo stylistické nedostatky: 35–21 bodů
   • slabý a nepřesvědčivý, vykazuje velmi výrazné obsahové nebo stylistické nedostatky: 20–11 bodů
   • naprosto nedostatečný, bez jakékoliv orientace v problému a stylisticky velmi slabý: 10–1 bodů
   • nedodání: 0 bodů

 2. zkouška z teorie a dějin divadla (max. 40 bodů)
 3. rozprava nad prostudovanou a povinnou literaturou (max. 20 bodů)

Povinné texty k ústní zkoušce: (uchazeč bude k ústní zkoušce znát podrobněji alespoň jeden z následujících textů):

 • Aristoteles: Poetika. (různá vydání)
 • Brecht, B.: Malé organon pro divadlo. In: Myšlenky. Praha: Československý spisovatel, 1958. s. 87 – 121.
 • Craig, E.G. Herec a nadloutka. In: O divadelním umění. Praha: Divadelní ústav, 2006. s. 48 – 68.
 • Diderot, D.: Herecký paradox. Olomouc: Votobia, 1997.
 • Grossman, J. O výkladu jednoho textu. In: Analýzy. Praha: Československý spisovatel, 1991. s. 389 – 401.
 • Hořínek, Z. Tragédie a komedie. In: Kniha o komedii. Praha: Scéna, 1992. s. 9 – 11.
 • povinné texty jsou uchazečům k dispozici v elektronické podobě ZDE


Bodové hodnocení přijímací zkoušky

U přijímací zkoušky můžete získat maximálně 100 bodů. Pokud získáte 50 bodů a více, máte šanci na přijetí, je však potřeba, abyste se umístili v předpokládaném počtu přijímaných pro tento program. Souhrnné výsledky přijímacích zkoušek pro porovnání, kolik bodů průměrně stačí pro přijetí u tohoto studijního programu, najdete v záložce Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech.


Užitečné odkazy:

Uplatnění absolventů v zaměstnání a návazném studiu
U absolventa bakalářského studia se předpokládá orientace v kulturním a uměleckém prostředí, schopnost pracovat s odbornou literaturou a samostatně uvažovat nad problémy a analyzovat umělecké artefakty. Vzhledem k těmto dovednostem a předpokládanému osvojení alespoň jednoho cizího jazyka lze očekávat jeho možné uplatnění v rozmanitých kulturních či kulturně-politických institucích (média, divadlo, kulturní centra aj.), stejně jako možnost pokračovat ve studiu v navazujícím magisterském studiu v totožném či jinak spřízněném (zejména uměnovědném) programu.

.

Jak si podat přihlášku ke studiu
Přihlášky ke studiu na FF UK můžete podávat jedině elektronicky prostřednictvím Studentského informačního systému (SIS)!

Před podáním přihlášky ke studiu budete vyzvání k přihlášení:

 • V případě, že jste aktivním studentem/studentkou kterékoli fakulty UK, k přihlášení použijte přidělený studentský login. Ekvivalentem loginu je také osobní číslo, které je uvedeno na průkazu studenta/studentky (pod fotografií). Pokud máte problém s heslem – navštivte stránku Centrální autentizační služby CAS, kde můžete získat nové heslo.
 • V případě, že jste si již v minulosti přihlášku na jakoukoli fakultu UK podával/a, byť jste se nestal/a studentem/studentkou, použijte stejné údaje jako při podání předešlé přihlášky (e-mail a heslo).
 • V případě, že jste nový uchazeč / nová uchazečka o studium, na žádné fakultě UK jste nikdy nestudoval/a, ani jste v minulosti nepodal/a přihlášku ke studiu (byť neúspěšně), budete před založením přihlášky vyzván/a k registraci. Registrace se provádí vyplněním registračního e-mailu (nedoporučujeme k tomuto účelu používat školní nebo pracovní e-maily, ke kterým po absolvování školy nebo ukončení zaměstnaneckého poměru ztratíte přístup!). Na tento e-mail vám bude následně odeslána zpráva s aktivním odkazem, který vás zavede na stránku, kde budete vyzván/a k vyplnění hesla. Tento registrační e-mail a heslo je třeba používat během celého přijímacího řízení, protože jen pod tímto přihlášením uvidíte všechny své přihlášky, pozvánky ke zkouškám a výsledky.

Pokud máte již vyplněnou přihlášku a znovu se přihlásíte, v pravém horním rohu formuláře naleznete své jméno a po kliknutí na tlačítko „Moje přihlášky“ uvidíte přehled dosud podaných přihlášek ke studiu.

Nezakládejte, prosím, novou přihlášku pod jinou e-mailovou adresou, komplikujete tím identifikaci nejen systému, ale i pracovníkům Referátu přijímacího řízení. Nemůžete-li se ke svému již založenému účtu přihlášky znovu přihlásit, kontaktujte nás na e-mailu prijimacky@ff.cuni.cz, rádi vám pomůžeme proces přihlášení obnovit.

Podávat přihlášku z mobilního zařízení nedoporučujeme!


Texty uvedené na této stránce jsou pouze informačního charakteru. Závazné podmínky přijímacího řízení se mohou v průběhu roku měnit např. z důvodu pandemie. Přihlášení uchazeči jsou o změnách podmínek vždy informování e-mailem, veřejně dostupné aktuální podmínky jsou k dispozici na webové stránce Základní dokumenty o přijímacím řízení.