Studijní programy

Anglofonní literatury a kultury

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

Vítejte na vizitce navazujícího magisterského studijního programu Anglofonní literatury a kultury.
Veškeré informace pro uchazeče o studium najdete níže (po rozkliknutí jednotlivých položek +).
Přihlášku lze podat do 31. března!

Obecné informace o studijním programu
 • forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
 • specializace: Britské literatury a studia o zemích Britského společenství, Americká literatura a studia, Irská studia, Literární a kulturní teorie
  volba specializace: na konci 1. ročníku
 • kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium (to znamená, že tento program můžete studovat jako jediný na naší fakultě nebo jej můžete studovat formou sdruženého studia s dalším studijním programem na FF UK. Přihlášku na každý z programů si musíte podat samostatně a o tom, že budete zvolené programy studovat formou sdruženého studia, informujete studijní referentku až u zápisu ke studiu.)
  • s čím nelze kombinovat: s učitelskými programy vyučovanými na FF UK a dále nelze tento program studovat mezifakultně (tj. formou sdruženého studia s programem na jiné fakultě)
 • přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze
 • důležité odkazy:
Ústav anglofonních literatur a kultur
Proč studovat u nás
Cílem programu je vybavit studenty širokým základem v oblasti anglického jazyka a literatury, historie a kultury anglicky mluvícího světa a také jim poskytnout příležitosti k rozvíjení jejich zájmů v konkrétních oblastech. Za tímto účelem jsou navrženy základní kurzy, které mají studenty vést v hlavních obdobích anglické a americké literatury, významných otázkách britské a americké kultury a historie a rozvíjet základní dovednosti v literární interpretaci, akademickém psaní, výzkumu a prezentacích.
Výuka probíhá ve smíšeném formátu, od velkých přednášek po malé skupinové semináře, které usnadňují diskusi, pečlivé čtení konkrétních textů a individuální pozornost instruktora, pokud je to potřeba.

Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech
ROK PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJÍMANÝCH PŘIHLÁŠENÝCH PŘIJATÝCH MINIMÁLNÍ POČET BODŮ NUTNÝ PRO PŘIJETÍ ZAPSANÝCH KE STUDIU
2024/25 50
2023/24 50 47 35 50 14
2022/23 50 48 36 50 23
2021/22 50 60 47 50 30
2020/21 50 36 29 50 23
2019/20 40 62 40 55 29
2018/19 40 57 40 51 27
2017/18 40 49 29 50 20
2016/17 40 49 29 62 22
2015/16 40 49 29 53 16

Minimální počet bodů nutný pro přijetí znamená, kolik bodů získal v daném roce poslední přijatý uchazeč (tj. všichni, kteří získali bodů méně, se umístili „pod čarou“). Je-li přijatých více, než stanovuje předpokládaný počet přijímaných, pak stejného počtu bodů dosáhlo více uchazečů na posledním místě. Bodová hranice je tímto definitivní, nikam se neposouvá, a to ani v případě, že někteří přijatí uchazeči do studia nenastoupí.

Přijímací zkouška a jak se na ni připravit

POSOUZENÍ ZASLANÝCH MATERIÁLŮ V ANGLICKÉM JAZYCE

 1. badatelský záměr pro magisterské studium v rozsahu 900–1000 slov (max. 80 bodů)
  kritéria hodnocení kvality badatelského záměru pro magisterské studium:

  • jasně formulovaný a odborně na výši, vykazuje jen nepatrné nedostatky v obsahu, struktuře či jazyce: 80–65 bodů
  • jasně formulovaný a odborně na výši, vykazuje nedostatky, nicméně je naprosto přijatelný: 64–50 bodů
  • celkově průměrný, vykazuje v obsahu i formě závažnější nedostatky, přijatelný jen s výhradami: 49–35 bodů
  • slabý a nepřesvědčivý, šance na úspěšné splnění projektu je pouze hypotetická: 34–20 bodů
  • nedostatečný, bez orientace v problému: 19–1 bodů
  • pokud uchazeč badatelský záměr nedodá, je hodnocen 0 body

 2. odborná bibliografie k badatelskému záměru v rozsahu 10 titulů, přičemž u jednoho z nich je detailně rozvedena relevantnost, obsahová a metodologická použitelnost provázaná s badatelským záměrem, a to v rozsahu 200 slov v anglickém jazyce (max. 20 bodů)
  kritéria hodnocení kvality odborné bibliografie sekundární literatury k badatelskému záměru:

  • relevantní výběr sekundární literatury, odborně na výši, rozepsaný titul je přesvědčivě provázán s badatelským záměrem, vykazuje jen nepatrné nedostatky v rozsahu, struktuře či jazyce: 20–15 bodů
  • jasně koncipovaný výběr sekundární literatury, odborně na výši, rozepsaný titul vykazuje nedostatky, nicméně je naprosto přijatelný: 14–10 bodů
  • celkově průměrný výběr sekundární literatury, vykazuje v obsahu i formě a v rozepsaném titulu závažnější nedostatky, přijatelný jen s výhradami: 9–5 bodů
  • nedostatečný výběr sekundární literatury, bez relevance či orientace v problému, rozepsaný titul je zpracován nedostatečně či chybí: 4–1 bodů
  • pokud uchazeč předepsaný výběr bibliografie nedodá, je hodnocen 0 body

Další požadavky ke zkoušce:

Do 30. dubna je nutné odevzdat prostřednictvím informačního systému následující podklady:
a) badatelský záměr pro magisterské studium v rozsahu 900–1000 slov;
b) odborná bibliografie k badatelskému záměru v rozsahu 10 titulů, z nichž jeden je v anglickém jazyce rozveden do relevantního detailu v rozsahu 200 slov provázaného s badatelským záměrem.
Na později odevzdané podklady nebude brán zřetel.
Povinnou přílohou uvedených podkladů je oficiální výpis studijních výsledků doplněný o popisy kurzů z bakalářského studia, nebo ověřená kopie studijního indexu či výtisku zápočtů a známek ze studijního informačního systému. Pokud je uchazeč studentem FF UK, stačí přiložit výpis ze SIS, který není třeba ověřovat. Tato příloha slouží komisi jako informační podklad a není hodnocena.

Návod, jak nahrát přílohu k přihlášce, najdete ZDE
Vybírejte typ přílohy: 1) Badatelský záměr; 2) Seznam odborné četby; 3) Přehled studijních výsledků.


Bodové hodnocení přijímací zkoušky

U přijímací zkoušky můžete získat maximálně 100 bodů. Pokud získáte 50 bodů a více, máte šanci na přijetí, je však potřeba, abyste se umístili v předpokládaném počtu přijímaných pro tento program. Souhrnné výsledky přijímacích zkoušek pro porovnání, kolik bodů průměrně stačí pro přijetí u tohoto studijního programu, najdete v záložce Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech.


Užitečné odkazy:

Uplatnění absolventů v zaměstnání a návazném studiu
Absolvent má vysoce kvalitní praktické znalosti jak běžné angličtiny, tak i odborné angličtiny v literární vědě a příbuzných humanitních oborech na úrovni C2 Evropského kvalifikačního rámce. Tyto poznatky dokáže spojovat s hlubšími vědomostmi z literární a kulturní teorie a dějin anglofonních literatur a kultur. Odborné znalosti zahrnují jednak důkladný přehled o hlavních anglofonních literaturách a kulturách (anglické, americké, australské, irské, kanadské, anglofonní karibské, novozélandské, skotské a waleské), jednak podrobné obeznámení s některou z těchto kultur v rámci jejího studia v jednotlivých „specializacích“ (Anglická literatura, Americká literatura a studia, Irská studia a Studia o zemích Britského společenství). Absolvent je rovněž připraven na řešení náročných obecných problémů literární a kulturní teorie (poetiky, vývoje žánrů, vztahu literatury k dalším uměním, zejména divadlu, a k tzv. moderním médiím – film, televize, internet; dále pak problematiku tradice, modernismu, multikulturalismu, hybridity, jednotlivých diaspor) a také literárních a kulturních dějin (periodizace, kánony, souvislosti literárních a historických diskurzů apod.) v kontextu dalších humanitních věd (filozofie, estetika, kulturní antropologie, ženská studia). Tyto znalosti a schopnosti umožňují uplatnění v široké škále profesí (překladatel, redaktor, pracovník ve sdělovacích prostředcích a agenturách, diplomatických službách, nevládních organizacích aj.) a zároveň kvalifikují pro přijetí do doktorského studia obdobných a příbuzných programů na domácích a zahraničních univerzitách. Po doplnění příslušného pedagogicko-psychologického vzdělání může absolvent získat kvalifikaci k učitelství angličtiny na středních školách.

Jak si podat přihlášku ke studiu
Přihlášky ke studiu na FF UK můžete podávat jedině elektronicky prostřednictvím Studentského informačního systému (SIS)!

Před podáním přihlášky ke studiu budete vyzvání k přihlášení:

 • V případě, že jste aktivním studentem/studentkou kterékoli fakulty UK, k přihlášení použijte přidělený studentský login. Ekvivalentem loginu je také osobní číslo, které je uvedeno na průkazu studenta/studentky (pod fotografií). Pokud máte problém s heslem – navštivte stránku Centrální autentizační služby CAS, kde můžete získat nové heslo.
 • V případě, že jste si již v minulosti přihlášku na jakoukoli fakultu UK podával/a, byť jste se nestal/a studentem/studentkou, použijte stejné údaje jako při podání předešlé přihlášky (e-mail a heslo).
 • V případě, že jste nový uchazeč / nová uchazečka o studium, na žádné fakultě UK jste nikdy nestudoval/a, ani jste v minulosti nepodal/a přihlášku ke studiu (byť neúspěšně), budete před založením přihlášky vyzván/a k registraci. Registrace se provádí vyplněním registračního e-mailu (nedoporučujeme k tomuto účelu používat školní nebo pracovní e-maily, ke kterým po absolvování školy nebo ukončení zaměstnaneckého poměru ztratíte přístup!). Na tento e-mail vám bude následně odeslána zpráva s aktivním odkazem, který vás zavede na stránku, kde budete vyzván/a k vyplnění hesla. Tento registrační e-mail a heslo je třeba používat během celého přijímacího řízení, protože jen pod tímto přihlášením uvidíte všechny své přihlášky, pozvánky ke zkouškám a výsledky.

Pokud máte již vyplněnou přihlášku a znovu se přihlásíte, v pravém horním rohu formuláře naleznete své jméno a po kliknutí na tlačítko „Moje přihlášky“ uvidíte přehled dosud podaných přihlášek ke studiu.

Nezakládejte, prosím, novou přihlášku pod jinou e-mailovou adresou, komplikujete tím identifikaci nejen systému, ale i pracovníkům Referátu přijímacího řízení. Nemůžete-li se ke svému již založenému účtu přihlášky znovu přihlásit, kontaktujte nás na e-mailu prijimacky@ff.cuni.cz, rádi vám pomůžeme proces přihlášení obnovit.

Podávat přihlášku z mobilního zařízení nedoporučujeme!


Texty uvedené na této stránce jsou pouze informačního charakteru. Závazné podmínky přijímacího řízení se mohou v průběhu roku měnit např. z důvodu pandemie. Přihlášení uchazeči jsou o změnách podmínek vždy informování e-mailem, veřejně dostupné aktuální podmínky jsou k dispozici na webové stránce Základní dokumenty o přijímacím řízení.