Studijní programy

Blízkovýchodní studia

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

Vítejte na vizitce navazujícího magisterského studijního programu Blízkovýchodní studia.
Veškeré informace pro uchazeče o studium najdete níže (po rozkliknutí jednotlivých položek +).
Přihlášku lze podat do 31. března!

Obecné informace o studijním programu
Katedra Blízkého východu
Proč studovat u nás
Blízkovýchodní studia (Middle Eastern Studies) jsou koncipována jako areálová studia. Předpokládají u uchazeče přehled o dějinách a současnosti kultur oblasti, která zahrnuje nejen Blízký východ jako takový, ale také s ním související, i když nikoli identickou oblast severní Afriky. Tyto znalosti dále rozvíjejí směrem k vyšší specializaci a k samostatnějšímu uvažování na vyšší akademické úrovni. Jakožto areálová studia jsou programem interdisciplinárním, zakotveným v historických vědách a ve filologii jazyků oblasti.

Stejně jako bakalářský stupeň programu, i NMgr. program Blízkovýchodních studií je sice koncipován jako areálová studia, ve své koncepci i náplni však klade důraz na translokální charakter kultur, které jsou jeho předmětem. Všímá si vztahů těchto kultur s civilizací evropského západu v diachronní perspektivě (např. islámská kultura na Pyrenejském a Balkánském poloostrově) i na rovině teoretické (např. koncept „orientalismu“ a jeho kritika). Neopomíjí ani otázky geopolitických vztahů a přítomnosti reprezentantů studovaných kultur mimo daný areál, stejně jako problematiku náboženství.

Specializace jsou buď jazykově-literární (Arabistika, Íránistika, Turkologie) nebo kulturně-historické (Dějiny a kultury Blízkého východu a severní Afriky). Student se tak rozhoduje, zda pro něj je jazyk spíše cílem nebo nástrojem. Od uchazeče je vyžadována odpovídající vstupní znalost minimálně jednoho pramenného jazyka oblasti, a to v té formě, která odpovídá navrhovanému projektu diplomové práce. Pokud následně student volí jednu z jazykově-literárních specializací, rozvíjí své jazykové kompetence v jazyce zvolené specializace (arabština, perština, turečtina). Volí-li specializaci kulturně-historickou, pracuje spíše historickými metodami a již dosažené jazykové kompetence v příslušném pramenném jazyce si upevňuje prací s prameny.

V samostatné variantě studují studenti jazykově-literárních specializací také druhý jazyk oblasti, jejž volí v souladu s projektem diplomové práce. Ve sdružené variantě druhý jazyk oblasti není zahrnut.

Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech
ROK PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJÍMANÝCH PŘIHLÁŠENÝCH PŘIJATÝCH MINIMÁLNÍ POČET BODŮ NUTNÝ PRO PŘIJETÍ ZAPSANÝCH KE STUDIU
2024/25 30
2023/24 30 18 16 52 10
2022/23 30 22 15 55 15
2021/22 30 16 9 52 8
2020/21 30 17 17 bez přijímací zkoušky 10
2019/20 25 14 10 51 8
2018/19 40 11 5 55 3
2017/18
2016/17 15 9 2 82 1
2015/16 25 17 14 67 13

Minimální počet bodů nutný pro přijetí znamená, kolik bodů získal v daném roce poslední přijatý uchazeč (tj. všichni, kteří získali bodů méně, se umístili „pod čarou“). Je-li přijatých více, než stanovuje předpokládaný počet přijímaných, pak stejného počtu bodů dosáhlo více uchazečů na posledním místě. Bodová hranice je tímto definitivní, nikam se neposouvá, a to ani v případě, že někteří přijatí uchazeči do studia nenastoupí.

Přijímací zkouška a jak se na ni připravit

ÚSTNÍ ZKOUŠKA

  1. debata o předloženém nárysu uvažovaného tematického zaměření diplomové práce (max. 30 bodů)
  2. reálie Blízkého východu a severní Afriky – kulturní, historické a geografické (max. 30 bodů)
  3. ověření znalosti blízkovýchodního jazyka – uchazeč na místě volí z variant spisovná arabština, arabský dialekt, perština, turečtina a současně aktivní nebo pasivní užití vybraného jazyka (max. 30 bodů)
  4. ověření schopnosti práce s odborným textem v anglickém jazyce (max. 10 bodů)

Další požadavky ke zkoušce:

U ústní zkoušky se odevzdává nárys tematického zaměření diplomové práce spolu s bibliografickou rešerší (max. 2 normostrany); na projektu uchazeč/ka uvede své jméno a příjmení.


Bodové hodnocení přijímací zkoušky

U přijímací zkoušky můžete získat maximálně 100 bodů. Pokud získáte 50 bodů a více, máte šanci na přijetí, je však potřeba, abyste se umístili v předpokládaném počtu přijímaných pro tento program. Souhrnné výsledky přijímacích zkoušek pro porovnání, kolik bodů průměrně stačí pro přijetí u tohoto studijního programu, najdete v záložce Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech.


Užitečné odkazy:

Uplatnění absolventů v zaměstnání a návazném studiu
Program nabízí akademické uchopení blízkovýchodní problematiky z historické a kulturní perspektivy, ponechávající také prostor pro perspektivu literárněvědnou; získání schopnosti kritického uvažování o blízkovýchodní tematice; možnost rozvinutí jazykových schopností v jednom z jazyků oblasti podle volby studenta (arabština, arabský dialekt, perština, turečtina). Získání hluboké znalosti vybraného výseku starších či moderních nebo soudobých dějin oblasti nebo její části. Absolvent nalézá uplatnění nejen v akademické sféře, ale také ve státní správě, v kulturních institucích i nevládních organizacích.
Jak si podat přihlášku ke studiu
Přihlášky ke studiu na FF UK můžete podávat jedině elektronicky prostřednictvím Studentského informačního systému (SIS)!

Před podáním přihlášky ke studiu budete vyzvání k přihlášení:

  • V případě, že jste aktivním studentem/studentkou kterékoli fakulty UK, k přihlášení použijte přidělený studentský login. Ekvivalentem loginu je také osobní číslo, které je uvedeno na průkazu studenta/studentky (pod fotografií). Pokud máte problém s heslem – navštivte stránku Centrální autentizační služby CAS, kde můžete získat nové heslo.
  • V případě, že jste si již v minulosti přihlášku na jakoukoli fakultu UK podával/a, byť jste se nestal/a studentem/studentkou, použijte stejné údaje jako při podání předešlé přihlášky (e-mail a heslo).
  • V případě, že jste nový uchazeč / nová uchazečka o studium, na žádné fakultě UK jste nikdy nestudoval/a, ani jste v minulosti nepodal/a přihlášku ke studiu (byť neúspěšně), budete před založením přihlášky vyzván/a k registraci. Registrace se provádí vyplněním registračního e-mailu (nedoporučujeme k tomuto účelu používat školní nebo pracovní e-maily, ke kterým po absolvování školy nebo ukončení zaměstnaneckého poměru ztratíte přístup!). Na tento e-mail vám bude následně odeslána zpráva s aktivním odkazem, který vás zavede na stránku, kde budete vyzván/a k vyplnění hesla. Tento registrační e-mail a heslo je třeba používat během celého přijímacího řízení, protože jen pod tímto přihlášením uvidíte všechny své přihlášky, pozvánky ke zkouškám a výsledky.

Pokud máte již vyplněnou přihlášku a znovu se přihlásíte, v pravém horním rohu formuláře naleznete své jméno a po kliknutí na tlačítko „Moje přihlášky“ uvidíte přehled dosud podaných přihlášek ke studiu.

Nezakládejte, prosím, novou přihlášku pod jinou e-mailovou adresou, komplikujete tím identifikaci nejen systému, ale i pracovníkům Referátu přijímacího řízení. Nemůžete-li se ke svému již založenému účtu přihlášky znovu přihlásit, kontaktujte nás na e-mailu prijimacky@ff.cuni.cz, rádi vám pomůžeme proces přihlášení obnovit.

Podávat přihlášku z mobilního zařízení nedoporučujeme!


Texty uvedené na této stránce jsou pouze informačního charakteru. Závazné podmínky přijímacího řízení se mohou v průběhu roku měnit např. z důvodu pandemie. Přihlášení uchazeči jsou o změnách podmínek vždy informování e-mailem, veřejně dostupné aktuální podmínky jsou k dispozici na webové stránce Základní dokumenty o přijímacím řízení.