Přijímací řízení

Empirická a komparativní lingvistika

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

Vítejte na vizitce navazujícího magisterského studijního programu Empirická a komparativní lingvistika.
Veškeré informace pro uchazeče o studium najdete níže (po rozkliknutí jednotlivých položek +).
Přihlášku v dodatečném přijímacím řízení lze podat do 14. 8. 2023.

Obecné informace o studijním programu
 • forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
 • kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium (to znamená, že tento program můžete studovat jako jediný na naší fakultě nebo jej můžete studovat formou sdruženého studia s dalším studijním programem na FF UK. Přihlášku na každý z programů si musíte podat samostatně a o tom, že budete zvolené programy studovat formou sdruženého studia, informujete studijní referentku až u zápisu ke studiu.)
  • s čím nelze kombinovat: s učitelskými programy vyučovanými na FF UK a dále nelze tento program studovat mezifakultně (tj. formou sdruženého studia s programem na jiné fakultě)
   Nelze kombinovat s programy Český jazyk a literatura, Fonetika a Obecná lingvistika!
 • přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze
 • důležité odkazy:
Ústav českého jazyka a teorie komunikace
Proč studovat u nás
Studium v Ústavu českého jazyka a teorie komunikace se od studia na dalších pracovištích v ČR liší především důslednou péčí o vysokou kvalitu absolventů. Studium klade důraz především na seminářovou výuku, přičemž semináře tvoří menší skupinky studentů, a učitel má tedy prostor na to, aby se jim více věnoval. Zároveň se studenty snažíme zapojovat do výzkumných projektů a dalších aktivit spojených s oborem. Dobří studenti tak mohou již během studia získat cenné pracovní zkušenosti a zároveň si přivydělávat formou stipendií. V pozdějších fázích studia bývají naši studenti pravidelně úspěšní v získávání grantů na podporu začínajících badatelů (jak na FF UK, tak v rámci UK). Spolupracujeme rovněž s Ústavem pro jazyk český AV ČR, Ústavem Českého národního korpusu FF UK a s Ústavem formální a aplikované lingvistiky MFF UK, kde naši studenti v průběhu studia nacházejí jednak praxi, jednak možnost přivýdělku a řada z nich zde později získá stálý úvazek. Z důrazu na vysokou kvalitu studia vyplývá i vysoká uplatnitelnost našich absolventů. Nacházejí uplatnění jak ve sféře výzkumné, tak v praxi, a to například jako redaktoři či editoři v nakladatelstvích, překladatelé, učitelé (jak rodilých, tak nerodilých mluvčích), novináři, tiskoví mluvčí apod.
Ústav českého jazyka a teorie komunikace rovněž nabízí mnoho možností zahraničních pobytů studentů, a to na všech třech stupních studia. V současné době má v programu Erasmus+ uzavřeny smlouvy na studijní pobyty s řadou univerzit a k dispozici nabízíme za akademický rok celkem 31 jednosemestrálních pobytů (např. v Berlíně, Sheffieldu, Udine, Vídni, Lipsku, Krakově, Lundu aj.). Kromě studijních pobytů náš ústav rozvíjí praktické stáže Erasmus+, u nichž nabízí ročně studentům učitelství celkem 47 pobytů v délce trvání dva až pět měsíců, a to jak na univerzitách (např. ve Valladolidu, Santiagu de Compostela, Postupimi aj.), tak na neuniverzitních institucích (v Londýně, Manchesteru, Paříži, Bruselu atd.), které jsou nejčastěji součástí sítě Českých škol bez hranic. V současnosti se rozbíhá spolupráce s Českými centry zřizovanými Ministerstvem zahraničních věcí ČR.

Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech
ROK PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJÍMANÝCH PŘIHLÁŠENÝCH PŘIJATÝCH MINIMÁLNÍ POČET BODŮ NUTNÝ PRO PŘIJETÍ ZAPSANÝCH KE STUDIU
2023/24 25 11
2022/23 25 18 13 51 11
2021/22 25 16 11 55 10

Minimální počet bodů nutný pro přijetí znamená, kolik bodů získal v daném roce poslední přijatý uchazeč (tj. všichni, kteří získali bodů méně, se umístili „pod čarou“). Je-li přijatých více, než stanovuje předpokládaný počet přijímaných, pak stejného počtu bodů dosáhlo více uchazečů na posledním místě. Bodová hranice je tímto definitivní, nikam se neposouvá, a to ani v případě, že někteří přijatí uchazeči do studia nenastoupí.

Přijímací zkouška a jak se na ni připravit

ÚSTNÍ ZKOUŠKA

  Zkouška probíhá v češtině (nebo slovenštině).

  1. motivace a orientace v oboru – s přihlédnutím k seznamu prostudované odborné literatury a přehledu dosavadní odborné činnosti (max. 20 bodů)
  2. diskuse nad anglicky psaným konferenčním abstraktem, který bude uchazeči předložen v rámci zkoušky (max. 40 bodů)
  3. diskuse o vybrané oblasti lingvistického výzkumu – vychází ze seznamu prostudované odborné literatury (max. 40 bodů)

  Další požadavky ke zkoušce:

  Seznam prostudované odborné lingvistické literatury a přehled dosavadní odborné činnosti uchazeče (pracovní zkušenosti v oboru, publikační činnost, spolupráce na grantových projektech, účast v odborných soutěžích apod.) se předkládají k nahlédnutí přijímací komisi v den konání přijímací zkoušky.


  Bodové hodnocení přijímací zkoušky

  U přijímací zkoušky můžete získat maximálně 100 bodů. Pokud získáte 50 bodů a více, máte šanci na přijetí, je však potřeba, abyste se umístili v předpokládaném počtu přijímaných pro tento program. Souhrnné výsledky přijímacích zkoušek pro porovnání, kolik bodů průměrně stačí pro přijetí u tohoto studijního programu, najdete v záložce Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech.

Uplatnění absolventů v zaměstnání a návazném studiu
Absolventi programu Empirická a komparativní lingvistika obvykle pokračují v doktorském studiu (SP Český jazyk, Obecná lingvistika, Fonetika, Srovnávací jazykověda anebo Korpusová a teoretická lingvistika). Kromě toho se mohou uplatnit ve všech profesích, pro něž je podstatná schopnost kvalifikovaně a na odpovídající úrovni pracovat s jazykem a textem, resp. s komunikačními prostředky a procesy v širším smyslu slova, tedy jako redaktoři nakladatelství, pracovníci redakcí novin, časopisů, elektronických, klasických i nových médií, jako korektoři, editoři, pracovníci reklamních, komunikačních, mediálních agentur a PR agentur, jako jazykoví experti na různých úrovních státní správy, jako odborní pracovníci v komerčním aplikovaném sektoru zaměřeném na počítačové zpracování jazyka, jako badatelé a pracovníci vědeckých institucí s lingvistickým zaměřením, akademických i vysokoškolských pracovišť.
Jak si podat přihlášku ke studiu
Přihlášky ke studiu na FF UK můžete podávat jedině elektronicky prostřednictvím Studentského informačního systému (SIS)!

Před podáním přihlášky ke studiu budete vyzvání k přihlášení:

 • V případě, že jste aktivním studentem/studentkou kterékoli fakulty UK, k přihlášení použijte přidělený studentský login. Ekvivalentem loginu je také osobní číslo, které je uvedeno na průkazu studenta/studentky (pod fotografií). Pokud máte problém s heslem – navštivte stránku Centrální autentizační služby CAS, kde můžete získat nové heslo.
 • V případě, že jste si již v minulosti přihlášku na jakoukoli fakultu UK podával/a, byť jste se nestal/a studentem/studentkou, použijte stejné údaje jako při podání předešlé přihlášky (e-mail a heslo).
 • V případě, že jste nový uchazeč / nová uchazečka o studium, na žádné fakultě UK jste nikdy nestudoval/a, ani jste v minulosti nepodal/a přihlášku ke studiu (byť neúspěšně), budete před založením přihlášky vyzván/a k registraci. Registrace se provádí vyplněním registračního e-mailu (nedoporučujeme k tomuto účelu používat školní nebo pracovní e-maily, ke kterým po absolvování školy nebo ukončení zaměstnaneckého poměru ztratíte přístup!). Na tento e-mail vám bude následně odeslána zpráva s aktivním odkazem, který vás zavede na stránku, kde budete vyzván/a k vyplnění hesla. Tento registrační e-mail a heslo je třeba používat během celého přijímacího řízení, protože jen pod tímto přihlášením uvidíte všechny své přihlášky, pozvánky ke zkouškám a výsledky.

Pokud máte již vyplněnou přihlášku a znovu se přihlásíte, v pravém horním rohu formuláře naleznete své jméno a po kliknutí na tlačítko „Moje přihlášky“ uvidíte přehled dosud podaných přihlášek ke studiu.

Nezakládejte, prosím, novou přihlášku pod jinou e-mailovou adresou, komplikujete tím identifikaci nejen systému, ale i pracovníkům Referátu přijímacího řízení. Nemůžete-li se ke svému již založenému účtu přihlášky znovu přihlásit, kontaktujte nás na e-mailu prijimacky@ff.cuni.cz, rádi vám pomůžeme proces přihlášení obnovit.

Podávat přihlášku z mobilního zařízení nedoporučujeme!


Texty uvedené na této stránce jsou pouze informačního charakteru. Závazné podmínky přijímacího řízení se mohou v průběhu roku měnit např. z důvodu pandemie. Přihlášení uchazeči jsou o změnách podmínek vždy informování e-mailem, veřejně dostupné aktuální podmínky jsou k dispozici na webové stránce Základní dokumenty o přijímacím řízení.