Studijní programy

Empirická a komparativní lingvistika

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

Vítejte na vizitce navazujícího magisterského studijního programu Empirická a komparativní lingvistika.
Veškeré informace pro uchazeče o studium najdete níže (po rozkliknutí jednotlivých položek +).
Přihlášku lze v DODATEČNÉM PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ podat do 12. 8. 2024.

Obecné informace o studijním programu
 • forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
 • kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium (to znamená, že tento program můžete studovat jako jediný na naší fakultě nebo jej můžete studovat formou sdruženého studia s dalším studijním programem na FF UK. Přihlášku na každý z programů si musíte podat samostatně a o tom, že budete zvolené programy studovat formou sdruženého studia, informujete studijní referentku až u zápisu ke studiu.)
  • s čím nelze kombinovat: s učitelskými programy vyučovanými na FF UK a dále nelze tento program studovat mezifakultně (tj. formou sdruženého studia s programem na jiné fakultě)
   Nelze kombinovat s programy Český jazyk a literatura, Fonetika a Obecná lingvistika!
 • přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze
 • důležité odkazy:
Ústav českého jazyka a teorie komunikace
Proč studovat u nás
Empirická a komparativní lingvistika je moderně koncipovaný navazující magisterský studijní program na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Klíčovým principem studia tohoto programu je maximální možnost se specializovat. Studující tak mají povinně jenom několik předmětů a zbytek si vybírají ze široké palety kurzů nabízených různými katedrami a ústavy. Program tak naplno využívá různorodosti filozofické fakulty a tamních lingvisticky orientovaných badatelů.

Studium Empirické a komparativní lingvistiky je primárně určeno pro absolventy lingvisticky či filologicky orientovaných bakalářských programů. Vítáni jsou ale i absolventi jiných programů, mají-li zájem o lingvistické studium. Volnost ve volbě studovaných předmětů jim totiž umožňuje doplnit si chybějící znalosti z oblastí, které jsou pro zvolené zaměření klíčové.

Více se můžete dozvědět na webové stránce pro uchazeče o studium Empirické a komparativní lingvistiky.


Podcasty programu Empirická a komparativní lingvistika

Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech
ROK PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJÍMANÝCH PŘIHLÁŠENÝCH PŘIJATÝCH MINIMÁLNÍ POČET BODŮ NUTNÝ PRO PŘIJETÍ ZAPSANÝCH KE STUDIU
2024/25 25
2023/24 25 11 5 62 5
2022/23 25 18 13 51 11
2021/22 25 16 11 55 10

Minimální počet bodů nutný pro přijetí znamená, kolik bodů získal v daném roce poslední přijatý uchazeč (tj. všichni, kteří získali bodů méně, se umístili „pod čarou“). Je-li přijatých více, než stanovuje předpokládaný počet přijímaných, pak stejného počtu bodů dosáhlo více uchazečů na posledním místě. Bodová hranice je tímto definitivní, nikam se neposouvá, a to ani v případě, že někteří přijatí uchazeči do studia nenastoupí.

Přijímací zkouška a jak se na ni připravit

ÚSTNÍ ZKOUŠKA

  Zkouška probíhá v češtině.

  1. motivace a orientace v oboru – s přihlédnutím k seznamu prostudované odborné literatury a přehledu dosavadní odborné činnosti (max. 40 bodů)
  2. diskuse nad anglicky psaným konferenčním abstraktem, který bude uchazeči předložen v rámci zkoušky (max. 60 bodů)

  Další požadavky ke zkoušce:

  Seznam prostudované odborné lingvistické literatury a přehled dosavadní odborné činnosti uchazeče (pracovní zkušenosti v oboru, publikační činnost, spolupráce na grantových projektech, účast v odborných soutěžích apod.) se předkládají k nahlédnutí přijímací komisi v den konání přijímací zkoušky.


  Bodové hodnocení přijímací zkoušky

  U přijímací zkoušky můžete získat maximálně 100 bodů. Pokud získáte 50 bodů a více, máte šanci na přijetí, je však potřeba, abyste se umístili v předpokládaném počtu přijímaných pro tento program. Souhrnné výsledky přijímacích zkoušek pro porovnání, kolik bodů průměrně stačí pro přijetí u tohoto studijního programu, najdete v záložce Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech.

Uplatnění absolventů v zaměstnání a návazném studiu
Absolventi programu Empirická a komparativní lingvistika obvykle pokračují v doktorském studiu (SP Český jazyk, Obecná lingvistika, Fonetika, Srovnávací jazykověda anebo Korpusová a teoretická lingvistika). Kromě toho se mohou uplatnit ve všech profesích, pro něž je podstatná schopnost kvalifikovaně a na odpovídající úrovni pracovat s jazykem a textem, resp. s komunikačními prostředky a procesy v širším smyslu slova, tedy jako redaktoři nakladatelství, pracovníci redakcí novin, časopisů, elektronických, klasických i nových médií, jako korektoři, editoři, pracovníci reklamních, komunikačních, mediálních agentur a PR agentur, jako jazykoví experti na různých úrovních státní správy, jako odborní pracovníci v komerčním aplikovaném sektoru zaměřeném na počítačové zpracování jazyka, jako badatelé a pracovníci vědeckých institucí s lingvistickým zaměřením, akademických i vysokoškolských pracovišť.
Jak si podat přihlášku ke studiu
Přihlášky ke studiu na FF UK můžete podávat jedině elektronicky prostřednictvím Studentského informačního systému (SIS)!

Před podáním přihlášky ke studiu budete vyzvání k přihlášení:

 • V případě, že jste aktivním studentem/studentkou kterékoli fakulty UK, k přihlášení použijte přidělený studentský login. Ekvivalentem loginu je také osobní číslo, které je uvedeno na průkazu studenta/studentky (pod fotografií). Pokud máte problém s heslem – navštivte stránku Centrální autentizační služby CAS, kde můžete získat nové heslo.
 • V případě, že jste si již v minulosti přihlášku na jakoukoli fakultu UK podával/a, byť jste se nestal/a studentem/studentkou, použijte stejné údaje jako při podání předešlé přihlášky (e-mail a heslo).
 • V případě, že jste nový uchazeč / nová uchazečka o studium, na žádné fakultě UK jste nikdy nestudoval/a, ani jste v minulosti nepodal/a přihlášku ke studiu (byť neúspěšně), budete před založením přihlášky vyzván/a k registraci. Registrace se provádí vyplněním registračního e-mailu (nedoporučujeme k tomuto účelu používat školní nebo pracovní e-maily, ke kterým po absolvování školy nebo ukončení zaměstnaneckého poměru ztratíte přístup!). Na tento e-mail vám bude následně odeslána zpráva s aktivním odkazem, který vás zavede na stránku, kde budete vyzván/a k vyplnění hesla. Tento registrační e-mail a heslo je třeba používat během celého přijímacího řízení, protože jen pod tímto přihlášením uvidíte všechny své přihlášky, pozvánky ke zkouškám a výsledky.

Pokud máte již vyplněnou přihlášku a znovu se přihlásíte, v pravém horním rohu formuláře naleznete své jméno a po kliknutí na tlačítko „Moje přihlášky“ uvidíte přehled dosud podaných přihlášek ke studiu.

Nezakládejte, prosím, novou přihlášku pod jinou e-mailovou adresou, komplikujete tím identifikaci nejen systému, ale i pracovníkům Referátu přijímacího řízení. Nemůžete-li se ke svému již založenému účtu přihlášky znovu přihlásit, kontaktujte nás na e-mailu prijimacky@ff.cuni.cz, rádi vám pomůžeme proces přihlášení obnovit.

Podávat přihlášku z mobilního zařízení nedoporučujeme!


Texty uvedené na této stránce jsou pouze informačního charakteru. Závazné podmínky přijímacího řízení se mohou v průběhu roku měnit např. z důvodu pandemie. Přihlášení uchazeči jsou o změnách podmínek vždy informování e-mailem, veřejně dostupné aktuální podmínky jsou k dispozici na webové stránce Základní dokumenty o přijímacím řízení.