Přijímací řízení

Fonetika

PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2021/22 BYLY ZMĚNĚNY!

AKTUÁLNÍ PODMÍNKY NALEZNETE   ZDE

Obecné informace o studijním programu

 • forma a typ studia: prezenční bakalářské (To znamená, že do školy budete pravidelně docházet dle rozvrhu, a to standardně 3 roky.)
 • kombinovatelnost: pouze sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského studia na Filozofické fakultě UK, které to nevylučují (To znamená, že můžete Fonetiku studovat pouze v kombinaci s dalším studijním programem, který nemá v podmínkách výslovně uvedeno, že jej nelze s ničím kombinovat, případně má předepsanou množinu kombinovatelných programů – to se typicky týká učitelských programů. To znamená, že tento program nelze kombinovat s žádným z učitelských programů. Dále tento program nelze „sdružit“ se studijním programem vyučovaným na jiné fakultě. Abyste mohli tento program studovat, musíte si podat samostatnou přihlášku na nejméně jeden další kombinovatelný studijní program na FF UK! Studovat Fonetiku samostatně nelze.)
 • požadavky studia programu: Studium programu Fonetika vyžaduje dobrý zrak a sluch potřebný pro audiovizuální analýzy řečového signálu. Student se rovněž musí orientovat v anglicky psaném odborném textu. Předpokládají se lingvistické dovednosti (určování lingvistických kategorií, chápání struktury jazyka apod.).
 • přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze
 • další informace naleznete na webových stránkách nebo na sociálních sítích:
   

  Fonetický ústav
 • Obecné podmínky a základní dokumenty o přijímacím řízení naleznete ZDE.
 • Podrobné informace k přijímacímu řízení na bakalářské studijní programy naleznete ZDE.
 • Termíny přijímacích zkoušek naleznete ZDE.

Proč studovat u nás

Fonetika je pro každého! Spojujeme humanitní, společenský a technický pohled na řeč.
FonetikaFonetika je jedinečný obor, který můžete v ČR studovat jen na FF UK, a to dvouoborově (sdruženě) v bakalářské a magisterské etapě, jednooborově (samostatně) jenom v magisterské (určeno hlavně pro ty, kteří v bakaláři studovali něco jiného než fonetiku). Pokračovat je možné i v doktorském studiu.

Co je to fonetika?Fonetika
Všímáte si, jak lidé mluví? Někdo působí sebevědomě a charismaticky, jiný nejistě a nepřesvědčivě. Fascinuje vás výslovnost různých jazyků nebo jejich dialektů? Na fonetice si vybudujete schopnost vnímat detaily výslovnosti, které na ostatní působí podprahově.

Chcete studovat obor, který je skutečně interdisciplinární? Fonetika patří k lingvistickým vědám, ale navíc se v ní protíná i mnoho dalších vědních oblastí. Kromě základních pohledů na řeč – jak se tvoří, jaké jsou její měřitelné vlastnosti, jak ji vnímáme a jak funguje zvukový systém daného jazyka – zahrnuje i pohled psychologický, pragmatický, sociologický, technologický a další. Celému tomuto spektru se studium fonetiky u nás věnuje.
Budete nahrávat v našem profesionálně vybaveném studiu, naučíte se pracovat s přístroji jako elektropalatograf, ultrazvuk nebo nazometr a se specializovaným softwarem. Při studiu fonetiky se přátelskou formou naučíte základy statistiky a řečových technologií. Fonetika zahrnuje i práci s hlasem, například v divadle nebo v médiích. Každý se tak může specializovat podle svého zaměření.

Fonetika je v rámci FF malý obor, takže si vás učitelé budou pamatovat a mít dostatek času se vám věnovat individuálně podle toho, co vás zajímá. Již během bakalářského studia se navíc můžete podílet na výzkumech s reálným dopadem.

Co se tu naučím?

 • vyslovovat, slyšet a transkribovat jemné rozdíly ve výslovnosti jazyků
 • odborně pracovat s audionahrávkami, zdokonalíte se v ovládání počítače i specializovaných nástrojů
 • provádět empirický výzkum v řečových vědách
 • získáte poznatky o zvukové stavbě jednotlivých jazyků i ve srovnání jazyků
 • osvojíte si základy mluvy hlasových profesionálů
 • získáte lingvistické poznatky klíčové pro výzkumníky zabývající se řečovými technologiemi
 • zásady adekvátní komunikace pro oblast kultury mluvené komunikace
 • dovednosti umožňující fonetickou identifikaci mluvčího pro forenzní účely
 • aplikovat specializované znalosti a dovednosti při výuce cizích jazyků
 • dozvíte se, jak si miminka a malé děti osvojují řeč
 • schopnost identifikovat a napravovat základní poruchy v zacházení s řečí

S čím můžu fonetiku kombinovat?
Fonetiku můžete studovat s jakýmkoli jiným sdruženým programem. Výhodné jsou kombinace

 • s konkrétním cizím jazykem (např. hispanistika, skandinavistika apod.)
 • s translatologií
 • s bohemistikou
 • s obecnou lingvistikou
 • s divadelní nebo filmovou vědou

Co a jak se u nás studuje, si můžete prohlédnout ve Studijním plánu.

Zajímavosti ze světa Fonetiky

Učte se cizí jazyky tak jako miminka

Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech

ROK PPP* PŘIHLÁŠENÝCH PŘIJATÝCH
2021/22 18
2020/21 18 29 9
2019/20 15 18 5
2018/19 15 27 12
2017/18 15 30 14
2016/17 15 33 9
2015/16 15 38 9

*/ PPP = předpokládaný počet přijímaných
V počtech přihlášených a přijatých nejsou zahrnuty počty přihlášených a přijatých uchazečů z Dodatečného přijímacího řízení v září.

Přijímací zkouška a jak se na ni připravit

 • přijímací zkouška: jednokolová (ústní)
 • popis přijímací zkoušky:
  ÚSTNÍ ZKOUŠKA
  • transkripce textu – čeština (max. 14 bodů)
  • rozbor mluvené a psané podoby češtiny, jejich vzájemný vztah (max. 24 bodů)
  • orientace v základních pojmech jazykovědného popisu a popisu řeči (max. 24 bodů)
  • porovnání zvukového plánu češtiny a cizího jazyka (max. 24 bodů)
  • kultura vlastního mluveného projevu (max. 14 bodů)

Další požadavky k ústní zkoušce: seznam přečtené relevantní literatury a životopis (předkládá se k nahlédnutí u přijímací zkoušky)
Seznam doporučené literatury: Seznam literatury je k dispozici na webu FÚ.
Kurz pro uchazeče: Nekoná se.

Uplatnění absolventů v zaměstnání a návazném studiu

FonetikaNaši absolventi nemají problém s uplatněním v Česku ani v zahraničí (například Google, Samsung, ale také Národní divadlo nebo jazykové školy). Zaměstnavatelé oceňují nejen jejich humanitní dovednosti, ale i všeobecný přehled a orientaci v technických disciplínách.

 • odborný řečový poradce a hlasový kouč (divadla, média, veřejná sféra)
 • práce v médiích (moderátor nebo dramaturg v rozhlase a televizi)
 • vysoce kvalifikovaný učitel jazyků
 • lektor korektivní výslovnosti cizích jazyků včetně češtiny pro cizince
 • odborník na soft skills (rétorika, argumentace)
 • forenzní fonetik
 • lingvistický odborník v oblasti řečových technologií
 • výzkumný pracovník
 • a v kombinaci s druhým oborem se vaše možnosti ještě znásobí

Naši absolventi

Medailonky absolventů fonetiky aneb jaké možnosti uplatnění mám po dokončení studia, najdete na webu Fonetického ústavu.

Přihláška ke studiu

Přihlášky ke studiu na FF UK můžete podávat jedině elektronicky prostřednictvím Studentského informačního systému (SIS)!

Před podáním přihlášky ke studiu budete vyzvání k přihlášení:

 • V případě, že jste aktivním studentem/studentkou UK, k přihlášení použijte přidělený studentský login. Ekvivalentem loginu je také osobní číslo, které je uvedeno na průkazu studenta/studentky (pod fotografií). Pokud máte problém s heslem – navštivte stránku CAS, kde můžete získat nové heslo a případně se dozvědět více informací o Centrální autentizační službě (CAS).
 • V případě, že jste nový uchazeč/ka o studium, na UK jste nikdy nestudoval/a, ani jste v minulosti nepodal/a přihlášku ke studiu (byť neúspěšně), budete před založením přihlášky vyzván/a k registraci. Registrace se provádí vyplněním registračního e-mailu. Na tento e-mail vám bude následně odeslána zpráva s aktivním odkazem, který vás zavede na stránku, kde budete vyzván/a k vyplnění hesla. Tento registrační e-mail a heslo je třeba používat během celého přijímacího řízení, protože jen pod tímto přihlášením uvidíte všechny své přihlášky. (Tyto údaje však není možné použít k přihlášení do jiných modulů SIS).

Pokud máte již vyplněnou přihlášku a znovu se přihlásíte, v pravém horním rohu formuláře naleznete své jméno a po kliknutí na tlačítko „Moje přihlášky“ uvidíte přehled dosud podaných přihlášek ke studiu.

Nezakládejte, prosím, novou přihlášku pod jinou e-mailovou adresou, komplikujete tím identifikaci nejen systému, ale i pracovníkům Oddělení přijímacího řízení. Nemůžete-li se ke svému již založenému účtu přihlášky znovu přihlásit, kontaktujte nás na e-mailu prijimacky@ff.cuni.cz, rádi vám pomůžeme proces přihlášení obnovit.

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

Narazíte-li v procesu podávání přihlášky na jakékoli komplikace, řešení hledejte ve FAQ.