Studijní programy

Komparatistika

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

Vítejte na vizitce navazujícího magisterského studijního programu Komparatistika.
Veškeré informace pro uchazeče o studium najdete níže (po rozkliknutí jednotlivých položek +).
Přihlášku lze podat do 31. března!

Obecné informace o studijním programu
Ústav české literatury a komparatistiky
Proč studovat u nás
Ústav české literatury a komparatistiky (ÚČLK) patří mezi přední pracoviště zaměřená na výzkum a výuku literárněvědné bohemistiky, učitelství české literatury pro střední školy a na komparatistiku (srovnávací literaturu). Spolu s Ústavem českého jazyka a teorie komunikace (ÚČJTK) představují pracoviště s nejdelší – více než dvousetletou – tradicí výuky českého jazyka a literatury v českých zemích; zároveň je jediným pracovištěm v České republice, kde je možné studovat literárněvědnou komparatistiku.
V současnosti uchazečům nabízíme – na pregraduální (bakalářské a magisterské) a postgraduální (doktorské) úrovni – studium několika oborů. V bakalářském stupni spolu s Ústavem českého jazyka a teorie komunikace zajišťujeme obor Český jazyk a literatura. V navazujícím magisterském stupni pak každoročně otevíráme celkově tři obory. Pro zájemce o přímé pokračování bakalářského studia je zde obor Český jazyk a literatura (ČJL), případně jeho učitelská specializace Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy (UČSŠ; obojí realizováno společně s ÚČJTK). Pro ty, kteří se chtějí orientovat ryze literárněvědně (jakkoli i obor ČJL v navazujícím magisterském studiu umožňuje literárněvědnou či jazykovědnou profilaci), nabízíme v navazujícím magisterském studiu obor Komparatistika, zabývající se srovnávacími literárními, kulturněhistorickými a teoretickými studiemi. Na úrovni doktorského studia pak realizujeme dva obory: Dějiny české literatury a teorie literatury a Obecná a srovnávací literatura – Komparatistika. ÚČLK má rovněž akreditováno habilitační a jmenovací řízení, tedy disponuje právem organizovat řízení ústící do návrhu jmenování význačných odborníků docentem a univerzitním profesorem.
Podobně jako v Ústavu českého jazyka a teorie komunikace, i v Ústavu české literatury a komparatistiky se studium liší od výuky na dalších pracovištích v ČR především přítomností celé řady špičkových a mezinárodně uznávaných vědeckých osobností a důslednou péčí o vysokou kvalitu absolventů. Studium bohemistiky na FF UK není masovou záležitostí. Zvýšenou péči věnujeme už přípravě uchazečů o přijímací řízení (viz. kurz pro uchazeče) a samotným přijímacím zkouškám. Ty testují jednak šíři a hloubku zejména literárněhistorických a interpretačních znalostí a dovedností uchazečů, jednak prověřují schopnost uchazeče pracovat se slovesným uměleckým dílem a porozumět jeho místu v kulturním a společenském kontextu. Vlastní studium na obou ústavech pak klade důraz především na seminářovou výuku, přičemž semináře tvoří menší skupinky studentů, a učitel má tedy prostor na to, aby se jim více věnoval. Zároveň se studenty snažíme (zejména v navazujícím magisterském a doktorském studiu) zapojovat do výzkumných projektů a dalších aktivit spojených s oborem. Dobří studenti tak mohou již během studia získat cenné pracovní zkušenosti a zároveň si přivydělávat formou studijních a účelových stipendií. V pozdějších fázích studia bývají naši studenti pravidelně úspěšní v získávání grantů na podporu začínajících badatelů (jak na FF UK, tak v rámci UK). Spolupracujeme rovněž s dalšími domácími univerzitními bohemistikami, s Ústavem pro českou literaturu AV ČR v.v.i., s Institutem pro studium literatury o.p.s. a s celou řadou zahraničních univerzitních bohemistických pracovišť v Evropě, v USA i v Asii. Z důrazu na vysokou kvalitu studia vyplývá i vysoká uplatnitelnost našich absolventů. Nacházejí uplatnění jak ve sféře výzkumné, tak v praxi, a to například jako redaktoři či editoři v nakladatelstvích a časopisech, překladatelé, učitelé (zejména na středních školách), novináři, tiskoví mluvčí státních i privátních institucí apod.
Ústav české literatury a komparatistiky rovněž nabízí mnoho možností zahraničních pobytů studentů, a to na všech třech stupních studia. V současné době má v programu Erasmus+ uzavřeny smlouvy na studijní pobyty s řadou univerzit a k dispozici nabízíme desítky jednosemestrálních pobytů (např. ve Vídni, Berlíně, Lipsku, Londýně, Paříži, Varšavě, Krakově, Římě, Udine aj.).
Studenti obou našich bohemistických ústavů se účastní také nejrůznějších mimostudijních aktivit. Existuje například spolek studentů bohemistiky Bohemistický kruh, který pořádá nejrůznější akce – od přednáškových večerů přes vlastní minifestival až po studentský majáles.

Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech
ROK PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJÍMANÝCH PŘIHLÁŠENÝCH PŘIJATÝCH MINIMÁLNÍ POČET BODŮ NUTNÝ PRO PŘIJETÍ ZAPSANÝCH KE STUDIU
2024/25 35
2023/24 35 44 20 51 17
2022/23 35 27 27 bez přijímací zkoušky 18
2021/22 38 35 35 bez přijímací zkoušky 20
2020/21 30 28 28 bez přijímací zkoušky 14
2019/20 25 26 16 50 9
2018/19 30 30 22 53 18
2017/18 25 29 16 52 15
2016/17 25 22 15 51 11
2015/16 25 32 24 50 14

Minimální počet bodů nutný pro přijetí znamená, kolik bodů získal v daném roce poslední přijatý uchazeč (tj. všichni, kteří získali bodů méně, se umístili „pod čarou“). Je-li přijatých více, než stanovuje předpokládaný počet přijímaných, pak stejného počtu bodů dosáhlo více uchazečů na posledním místě. Bodová hranice je tímto definitivní, nikam se neposouvá, a to ani v případě, že někteří přijatí uchazeči do studia nenastoupí.

Přijímací zkouška a jak se na ni připravit

ÚSTNÍ ZKOUŠKA

  1. literární dějiny vybraných oblastí či kultur: schopnost prokázat přehlednou znalost literárních dějin určité geografické či jazykové oblasti nebo období či žánru; ověřuje se na základě předloženého seznamu četby beletrie (max. 35 bodů)
  2. metodologicko-teoretická vybavenost: obeznámenost se základními pojmy a koncepty oboru a schopnost jejich produktivního užívání; ověřuje se na základě předloženého seznamu četby odborné literatury (max. 35 bodů)
  3. badatelský záměr pro magisterské studium: pohovor nad předloženým záměrem z hlediska jeho realizovatelnosti a produktivnosti; ověřuje se na základě jednostránkové synopse badatelského záměru, předkládané u ústní zkoušky (max. 30 bodů)

Další požadavky ke zkoušce:

  • seznam četby beletrie (v chronologickém uspořádání, samostatně světovou a samostatně českou beletrii) i odborné literatury – předkládá se k nahlédnutí u ústní zkoušky,
  • jednostránková synopse badatelského záměru pro magisterské studium (vymezení tématu, metodologie, hlavní hypotetické teze a stěžejní odborná literatura) – předkládá se k nahlédnutí u ústní zkoušky

Bodové hodnocení přijímací zkoušky

U přijímací zkoušky můžete získat maximálně 100 bodů. Pokud získáte 50 bodů a více, máte šanci na přijetí, je však potřeba, abyste se umístili v předpokládaném počtu přijímaných pro tento program. Souhrnné výsledky přijímacích zkoušek pro porovnání, kolik bodů průměrně stačí pro přijetí u tohoto studijního programu, najdete v záložce Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech.

Uplatnění absolventů v zaměstnání a návazném studiu
Absolvent je po metodologické a znalostní stránce vybaven pro následné doktorské studium v rámci komparatistiky či v rámci jednotlivých oborů národních literatur, estetiky, dějin umění, kulturologie či dalších uměnovědných disciplín. Program poskytuje rozšiřující komponent znalosti světové literatury, dějin umění, kulturních dějin a podobně koncipovaných předmětů na středních školách, který doplňuje vzdělání získané na některém z programů učitelství pro střední školy. Poskytuje obecné vzdělání pro práci v médiích a kulturní sféře (kritik, recenzent, překladatel, nakladatelský redaktor, lektor, dramaturg, programový poradce a podobně).
Jak si podat přihlášku ke studiu
Přihlášky ke studiu na FF UK můžete podávat jedině elektronicky prostřednictvím Studentského informačního systému (SIS)!

Před podáním přihlášky ke studiu budete vyzvání k přihlášení:

  • V případě, že jste aktivním studentem/studentkou kterékoli fakulty UK, k přihlášení použijte přidělený studentský login. Ekvivalentem loginu je také osobní číslo, které je uvedeno na průkazu studenta/studentky (pod fotografií). Pokud máte problém s heslem – navštivte stránku Centrální autentizační služby CAS, kde můžete získat nové heslo.
  • V případě, že jste si již v minulosti přihlášku na jakoukoli fakultu UK podával/a, byť jste se nestal/a studentem/studentkou, použijte stejné údaje jako při podání předešlé přihlášky (e-mail a heslo).
  • V případě, že jste nový uchazeč / nová uchazečka o studium, na žádné fakultě UK jste nikdy nestudoval/a, ani jste v minulosti nepodal/a přihlášku ke studiu (byť neúspěšně), budete před založením přihlášky vyzván/a k registraci. Registrace se provádí vyplněním registračního e-mailu (nedoporučujeme k tomuto účelu používat školní nebo pracovní e-maily, ke kterým po absolvování školy nebo ukončení zaměstnaneckého poměru ztratíte přístup!). Na tento e-mail vám bude následně odeslána zpráva s aktivním odkazem, který vás zavede na stránku, kde budete vyzván/a k vyplnění hesla. Tento registrační e-mail a heslo je třeba používat během celého přijímacího řízení, protože jen pod tímto přihlášením uvidíte všechny své přihlášky, pozvánky ke zkouškám a výsledky.

Pokud máte již vyplněnou přihlášku a znovu se přihlásíte, v pravém horním rohu formuláře naleznete své jméno a po kliknutí na tlačítko „Moje přihlášky“ uvidíte přehled dosud podaných přihlášek ke studiu.

Nezakládejte, prosím, novou přihlášku pod jinou e-mailovou adresou, komplikujete tím identifikaci nejen systému, ale i pracovníkům Referátu přijímacího řízení. Nemůžete-li se ke svému již založenému účtu přihlášky znovu přihlásit, kontaktujte nás na e-mailu prijimacky@ff.cuni.cz, rádi vám pomůžeme proces přihlášení obnovit.

Podávat přihlášku z mobilního zařízení nedoporučujeme!


Texty uvedené na této stránce jsou pouze informačního charakteru. Závazné podmínky přijímacího řízení se mohou v průběhu roku měnit např. z důvodu pandemie. Přihlášení uchazeči jsou o změnách podmínek vždy informování e-mailem, veřejně dostupné aktuální podmínky jsou k dispozici na webové stránce Základní dokumenty o přijímacím řízení.