Přijímací řízení

Blízkovýchodní studia

PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2021/22 BYLY ZMĚNĚNY!

AKTUÁLNÍ PODMÍNKY NALEZNETE   ZDE

Obecné informace o studijním programu

 • specializace: Arabistika, Íránistika, Turkologie (Všechny specializace se nemusí otevírat každoročně!)
  V akademickém roce 2021/22 se otevírají specializace Íránistika a Turkologie (realizace konkrétní specializace je podmíněna dostatečným počtem přijatých zájemců o daný jazyk)
  volba specializace: předběžně v přihlášce, závazně při zápisu do studia (lze zvolit jen jednu specializaci)
 • forma a typ studia: prezenční bakalářské (To znamená, že do školy budete pravidelně docházet dle rozvrhu, a to standardně 3 roky.)
 • kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského studia na Filozofické fakultě UK, které to nevylučují (To znamená, že můžete Blízkovýchodní studia studovat jako jediný program na naší fakultě nebo si k němu přibrat další program, který nemá v podmínkách výslovně uvedeno, že jej nelze s ničím kombinovat, případně má předepsanou množinu kombinovatelných programů – to se typicky týká učitelských programů. To znamená, že tento program nelze kombinovat s žádným z učitelských programů. Dále tento program nelze „sdružit“ se studijním programem vyučovaným na jiné fakultě. Budete-li chtít tento program studovat formou sdruženého studia, musíte si na každý studijní program podat samostatnou přihlášku na FF UK!)
 • přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze
 • vstupní znalost jazyka: znalost arabštiny/perštiny/turečtiny se nevyžaduje; uchazeč v rámci přijímací zkoušky prokáže znalost angličtiny na úrovni B1
 • další informace naleznete na webových stránkách nebo na sociálních sítích:
   

  Katedra Blízkého východu
 • Obecné podmínky a základní dokumenty o přijímacím řízení naleznete ZDE.
 • Podrobné informace k přijímacímu řízení na bakalářské studijní programy naleznete ZDE.
 • Termíny přijímacích zkoušek naleznete ZDE.

Proč studovat u nás

Blízkovýchodní studia jsou koncipována jako areálová studia se silným podílem jazykové výuky. Uvádějí studenta do dějin i současnosti kultur oblasti, která zahrnuje nejen Blízký východ jako takový, ale také s ním související, i když nikoli identickou oblast severní Afriky. Jakožto areálová studia jsou programem interdisciplinárním, zakotveným v historických vědách a ve filologii jazyků oblasti.
Studenti absolvují společné předměty, zabývající se dějinami, politikou, náboženstvím a literaturami zemí Blízkého východu a severní Afriky. Vzhledem ke kumulativnímu charakteru studovaných kultur a významu, který pro jejich pochopení hraje znalost náboženských a obecněji kulturních tradic, je nutným východiskem programu podrobné studium dějin oblasti. Současně je však program orientován na moderní a soudobou problematiku, jíž se věnuje v metodologicky diverzifikovaných kurzech.
Širší metodologické zázemí a prohloubení obecného humanitního vzdělání zajišťuje také skupina PVP, v jejímž rámci musí student absolvovat vybrané předměty rozšířeného společného základu na FF UK. Student vybírá tři z pěti předmětů, které přímo souvisejí se zaměřením programu (Historiografická metodologie, Metodologie sociálního výzkumu, Lingvistická a filologická metodologie, Literární metodologie, Terénní výzkum).
Ačkoli je program koncipován jako areálová studia, ve své koncepci neopomíjí translokální charakter kultur, které jsou jeho předmětem. V historických kurzech si všímá dějin vztahů těchto kultur k civilizaci evropského západu (např. islámská kultura na Iberském poloostrově, koncept „orientalismu“ aj.), zatímco v kurzech zaměřených na moderní dobu a současnost neponechává stranou ani otázky politických vztahů a přítomnosti reprezentantů studovaných kultur mimo daný areál (např. kurs Islám v Evropě).
Program se skládá z popsaných společných kurzů a ze specializací. Zvolená specializace dává studentovi pevné zázemí v jednom z hlavních jazyků oblasti (arabština, perština, turečtina). V rámci povinně volitelných předmětů si pak student může dále prohlubovat své znalosti kultury a dějin příslušné podoblasti nad rámec obecnějších povinných předmětů, může si ale také naopak rozšiřovat svoji odbornost teoretičtějšími předměty nebo předměty týkajících se oblasti specializace.
Společný základ plného i sdruženého studijního plánu poskytuje studentovi také úvod do druhého jazyka oblasti (zvolený druhý jazyk nesmí být identický s jazykem zvolené specializace). Ve dvouoborové variantě se student učí povinně pouze jazyk zvolené specializace.
V plném studijním plánu ponechává program studentovi mírně vyšší vůli ve volitelných předmětech, a to z toho důvodu, aby měl student možnost vykročit během studia do širšího prostředí fakulty a univerzity a jeho humanitní vzdělání bylo pokud možno komplexní.
Specializace Arabistika, Íránistika a Turkologie jsou primárně definovány jazykově. V rámci každé z nich se student učí jednomu z hlavních jazyků oblasti. Jazykové kurzy jsou v každé specializaci doplněny o kurzy, které rozšiřují znalosti studenta o kulturní kontext daného jazyka (literatura, myšlení, dějiny oblasti). Student tak v rámci kurzů, jež jsou všem specializacím společné, získává obecnější znalosti o celé oblasti, v rámci specializace si pak pro zvolenou jazykovou oblast osvojuje znalosti pokročilejší.

Co a jak se u nás studuje, si můžete prohlédnout ve Studijním plánu.

Zajímavosti ze světa Blízkovýchodních studií

Dnem Afriky se představilo nově vzniklé Centrum afrických studií FF UK

Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech

ROK PPP* PŘIHLÁŠENÝCH PŘIJATÝCH SPECIALIZACE
2021/22 60 Íránistika, Turkologie
2020/21 60 62 34 Arabistika, Íránistika
2019/20 50 86 48 Arabistika, Turkologie
2018/19 105 143 62 Arabistika, Dějiny a kultura islámských zemí, Íránistika
2017/18 105 171 76 Arabistika, Dějiny a kultura islámských zemí, Turkologie
2016/17 30 108 29 Dějiny a kultura islámských zemí, Íránistika
2015/16 60 159 27 Arabistika, Dějiny a kultura islámských zemí, Turkologie

*/ PPP = předpokládaný počet přijímaných
V počtech přihlášených a přijatých nejsou zahrnuty počty přihlášených a přijatých uchazečů z Dodatečného přijímacího řízení v září.

Přijímací zkouška a jak se na ni připravit

 • přijímací zkouška: jednokolová (ústní)
 • popis přijímací zkoušky:
  ÚSTNÍ ZKOUŠKA
  • seznam prostudované literatury a rozhovor nad ním (max. 30 bodů)
  • obecný kulturní a historický přehled s důrazem na problematiku Blízkého východu a s přihlédnutím k tématice související s uvažovanou specializací (max. 60 bodů)
  • ověření schopnosti práce s odborným textem v anglickém jazyce, úroveň B1 (max. 10 bodů)

Další požadavky ke zkoušce: u ústní zkoušky se odevzdává podepsaný seznam prostudované literatury
Seznam doporučené literatury: Seznam literatury je k dispozici na webu KBV.
Kurz pro uchazeče: Informace o přípravném kurzu naleznete na webu KBV.

Uplatnění absolventů v zaměstnání a návazném studiu

Naučíte se psát, číst a hovořit v jazyce specializace; základy dalšího jazyka oblasti (u samostatného studia); poznáte dějiny Blízkého východu a severní Afriky; porozumíte kulturám studované oblasti; získáte hlubší znalosti náboženských systémů oblasti; budete umět kriticky přemýšlet o současné problematice oblasti a jejím vztahu k Evropě.

Přihláška ke studiu

Přihlášky ke studiu na FF UK můžete podávat jedině elektronicky prostřednictvím Studentského informačního systému (SIS)!

Před podáním přihlášky ke studiu budete vyzvání k přihlášení:

 • V případě, že jste aktivním studentem/studentkou UK, k přihlášení použijte přidělený studentský login. Ekvivalentem loginu je také osobní číslo, které je uvedeno na průkazu studenta/studentky (pod fotografií). Pokud máte problém s heslem – navštivte stránku CAS, kde můžete získat nové heslo a případně se dozvědět více informací o Centrální autentizační službě (CAS).
 • V případě, že jste nový uchazeč/ka o studium, na UK jste nikdy nestudoval/a, ani jste v minulosti nepodal/a přihlášku ke studiu (byť neúspěšně), budete před založením přihlášky vyzván/a k registraci. Registrace se provádí vyplněním registračního e-mailu. Na tento e-mail vám bude následně odeslána zpráva s aktivním odkazem, který vás zavede na stránku, kde budete vyzván/a k vyplnění hesla. Tento registrační e-mail a heslo je třeba používat během celého přijímacího řízení, protože jen pod tímto přihlášením uvidíte všechny své přihlášky. (Tyto údaje však není možné použít k přihlášení do jiných modulů SIS).

Pokud máte již vyplněnou přihlášku a znovu se přihlásíte, v pravém horním rohu formuláře naleznete své jméno a po kliknutí na tlačítko „Moje přihlášky“ uvidíte přehled dosud podaných přihlášek ke studiu.

Nezakládejte, prosím, novou přihlášku pod jinou e-mailovou adresou, komplikujete tím identifikaci nejen systému, ale i pracovníkům Oddělení přijímacího řízení. Nemůžete-li se ke svému již založenému účtu přihlášky znovu přihlásit, kontaktujte nás na e-mailu prijimacky@ff.cuni.cz, rádi vám pomůžeme proces přihlášení obnovit.

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU
Narazíte-li v procesu podávání přihlášky na jakékoli komplikace, řešení hledejte ve FAQ.