Studijní programy

Blízkovýchodní studia

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

Vítejte na vizitce bakalářského studijního programu Blízkovýchodní studia.
Veškeré informace pro uchazeče o studium najdete níže (po rozkliknutí jednotlivých položek +).
Přihlášku lze podat do 28. února!

Obecné informace o studijním programu
 • specializace: Arabistika, Íránistika, Turkologie (Všechny specializace se nemusí otevírat každoročně!)
  V akademickém roce 2023/24 se otevírají specializace Arabistika a Turkologie (realizace konkrétní specializace je podmíněna dostatečným počtem přijatých zájemců o daný jazyk)
  volba specializace: předběžně v přihlášce, závazně při zápisu do studia (lze zvolit jen jednu specializaci)
 • forma a typ studia: prezenční bakalářské (To znamená, že do školy budete pravidelně docházet dle rozvrhu, a to standardně 3 roky.)
 • kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium (to znamená, že tento program můžete studovat jako jediný na naší fakultě nebo jej můžete studovat formou sdruženého studia s dalším studijním programem na FF UK, který to nevylučuje. Přihlášku na každý z programů si musíte podat samostatně a o tom, že budete zvolené programy studovat formou sdruženého studia, informujete studijní referentku až u zápisu ke studiu.)
  • s čím nelze kombinovat: s programy se zaměřením na vzdělávání vyučovanými na FF UK a dále nelze tento program studovat mezifakultně (tj. formou sdruženého studia s programem na jiné fakultě)
 • přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze
 • vstupní znalost jazyka: znalost arabštiny/perštiny/turečtiny se nevyžaduje; uchazeč v rámci přijímací zkoušky prokáže znalost angličtiny na úrovni B1
 • důležité odkazy:
Katedra Blízkého východu
Proč studovat u nás
Blízkovýchodní studia jsou koncipována jako areálová studia se silným podílem jazykové výuky. Uvádějí studenta do dějin i současnosti kultur oblasti, která zahrnuje nejen Blízký východ jako takový, ale také s ním související, i když nikoli identickou oblast severní Afriky. Jakožto areálová studia jsou programem interdisciplinárním, zakotveným v historických vědách a ve filologii jazyků oblasti.
Studenti absolvují společné předměty, zabývající se dějinami, politikou, náboženstvím a literaturami zemí Blízkého východu a severní Afriky. Vzhledem ke kumulativnímu charakteru studovaných kultur a významu, který pro jejich pochopení hraje znalost náboženských a obecněji kulturních tradic, je nutným východiskem programu podrobné studium dějin oblasti. Současně je však program orientován na moderní a soudobou problematiku, jíž se věnuje v metodologicky diverzifikovaných kurzech.
Širší metodologické zázemí a prohloubení obecného humanitního vzdělání zajišťuje také skupina PVP, v jejímž rámci musí student absolvovat vybrané předměty rozšířeného společného základu na FF UK. Student vybírá tři z pěti předmětů, které přímo souvisejí se zaměřením programu (Historiografická metodologie, Metodologie sociálního výzkumu, Lingvistická a filologická metodologie, Literární metodologie, Terénní výzkum).
Ačkoli je program koncipován jako areálová studia, ve své koncepci neopomíjí translokální charakter kultur, které jsou jeho předmětem. V historických kurzech si všímá dějin vztahů těchto kultur k civilizaci evropského západu (např. islámská kultura na Iberském poloostrově, koncept „orientalismu“ aj.), zatímco v kurzech zaměřených na moderní dobu a současnost neponechává stranou ani otázky politických vztahů a přítomnosti reprezentantů studovaných kultur mimo daný areál (např. kurs Islám v Evropě).
Program se skládá z popsaných společných kurzů a ze specializací. Zvolená specializace dává studentovi pevné zázemí v jednom z hlavních jazyků oblasti (arabština, perština, turečtina). V rámci povinně volitelných předmětů si pak student může dále prohlubovat své znalosti kultury a dějin příslušné podoblasti nad rámec obecnějších povinných předmětů, může si ale také naopak rozšiřovat svoji odbornost teoretičtějšími předměty nebo předměty týkajících se oblasti specializace.
Společný základ plného i sdruženého studijního plánu poskytuje studentovi také úvod do druhého jazyka oblasti (zvolený druhý jazyk nesmí být identický s jazykem zvolené specializace). Ve dvouoborové variantě se student učí povinně pouze jazyk zvolené specializace.
V plném studijním plánu ponechává program studentovi mírně vyšší vůli ve volitelných předmětech, a to z toho důvodu, aby měl student možnost vykročit během studia do širšího prostředí fakulty a univerzity a jeho humanitní vzdělání bylo pokud možno komplexní.
Specializace Arabistika, Íránistika a Turkologie jsou primárně definovány jazykově. V rámci každé z nich se student učí jednomu z hlavních jazyků oblasti. Jazykové kurzy jsou v každé specializaci doplněny o kurzy, které rozšiřují znalosti studenta o kulturní kontext daného jazyka (literatura, myšlení, dějiny oblasti). Student tak v rámci kurzů, jež jsou všem specializacím společné, získává obecnější znalosti o celé oblasti, v rámci specializace si pak pro zvolenou jazykovou oblast osvojuje znalosti pokročilejší.

Zajímavosti ze světa Blízkovýchodních studií

Dnem Afriky se představilo nově vzniklé Centrum afrických studií FF UK

Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech
ROK PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJÍMANÝCH PŘIHLÁŠENÝCH PŘIJATÝCH MINIMÁLNÍ POČET BODŮ NUTNÝ PRO PŘIJETÍ ZAPSANÝCH KE STUDIU SPECIALIZACE
2023/24 60 82 Arabistika, Turkologie
2022/23 60 82 50 54 49 Arabistika, Íránistika
2021/22 60 46 27 51 20 Íránistika, Turkologie
2020/21 60 62 34 70 32 Arabistika, Íránistika
2019/20 50 86 48 52 40 Arabistika, Turkologie
2018/19 105 143 62 56 45 Arabistika, Dějiny a kultura islámských zemí, Íránistika
2017/18 105 171 76 55 64 Arabistika, Dějiny a kultura islámských zemí, Turkologie
2016/17 30 108 29 76 28 Dějiny a kultura islámských zemí, Íránistika
2015/16 60 159 27 57 22 Arabistika, Dějiny a kultura islámských zemí, Turkologie

Minimální počet bodů nutný pro přijetí znamená, kolik bodů získal v daném roce poslední přijatý uchazeč (tj. všichni, kteří získali bodů méně, se umístili „pod čarou“). Je-li přijatých více, než stanovuje předpokládaný počet přijímaných, pak stejného počtu bodů dosáhlo více uchazečů na posledním místě. Bodová hranice je tímto definitivní, nikam se neposouvá, a to ani v případě, že někteří přijatí uchazeči do studia nenastoupí.

Přijímací zkouška a jak se na ni připravit

ÚSTNÍ ZKOUŠKA

 1. souvislá prezentace zájmové oblasti a motivace uchazeče/ky ke studiu s reakcí na doplňující otázky komise (max. 10 bodů)

  • přesvědčivá motivace – konkrétně a jasně formulovaná a dostatečně obhájená, odpovídající obsahu studia programu na FF UK: 10–7 bodů
  • částečně přesvědčivá motivace – poměrně konkrétně formulovaná a obhájená, vcelku odpovídající obsahu studia programu na FF UK: 6–3 bodů
  • nepřesvědčivá motivace – vágně vysvětlená a nedostatečně obhájená, neodpovídající obsahu studia programu na FF UK: 2–0 bodů

 2. diskuse nad vybranými publikacemi ze seznamu četby předloženého v tištěné podobě (max. 30 bodů)
 3. reálie Blízkého východu a severní Afriky (kulturní, historické a geografické) (max. 50 bodů)
 4. ověření schopnosti práce s odborným textem v anglickém jazyce, úroveň B1 (max. 10 bodů)

Další požadavky ke zkoušce:

Uchazeč/ka odevzdá (při prezenci u ústní části zkoušky) vlastní seznam prostudované odborné literatury, na seznamu uchazeč/ka uvede své jméno. Komise hodnotí zejména to, zda uchazeč/ka prostudovaným textům skutečně porozuměl/a a jakým způsobem dovede s myšlenkami obsaženými v předložené literatuře dále pracovat. Uchazeč/ka povinně nastuduje min. dva z těchto předepsaných titulů, další tituly může doplnit podle svého zájmu:

 • Armstrongová, Karen: Islám. Praha: Slovart, 2008.
 • Axworthy, Michael: Dějiny Íránu. Říše ducha – od Zarathustry po současnost. Praha: Lidové noviny, 2009.
 • Cook, Michael: Muhammad. Praha: Odeon – Argo, 1994.
 • Gelvin, James L: The Moderen Middle East: A History. Oxford: Oxford University Press, 2016.
 • Hillenbrandová, Carole: Islám: Historie, současnost a perspektivy. Praha: Paseka, 2017.
 • Hourani, Albert: Dějiny arabského světa: od století po současnost. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010.
 • Kreiser, Klaus a Christoph Neumann: Dějiny Turecka. Praha: Lidové noviny, 2010.
 • Malečková, Jitka a Petr Kučera: Z Istanbulu až na konec světa: Osmanské cestopisy z přelomu a století. Praha: Nakladatelství Academia, 2019.
 • Martinez-Gros, Gabriel: Fascinace džihádem: Islamistické běsnění a porážka mírotvorců. Praha: Pulchra, 2017.
 • Said, Edward: Orientalismus: Západní koncepce Orientu. Praha: Paseka, 2008.

Bodové hodnocení přijímací zkoušky

U přijímací zkoušky můžete získat maximálně 100 bodů. Pokud získáte 50 bodů a více, máte šanci na přijetí, je však potřeba, abyste se umístili v předpokládaném počtu přijímaných pro tento program. Souhrnné výsledky přijímacích zkoušek pro porovnání, kolik bodů průměrně stačí pro přijetí u tohoto studijního programu, najdete v záložce Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech.


Užitečné odkazy:

Uplatnění absolventů v zaměstnání a návazném studiu
Absolventi se mohou uplatnit například v těchto oblastech:

 • státní správa a diplomacie (Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Ministerstvo obrany ČR, Ministerstvo vnitra ČR),
 • v médiích jako korespondenti, redaktoři nebo specialisté na Blízký východ,
 • ve státních i jiných institucích jako analytici arabských, perských nebo tureckých médií,
 • ve veřejných výzkumných institucích (v. v. i.) a univerzitních pracovištích jako znalci Blízkého východu,
 • jako překladatelé literárních i neliterárních textů,
 • v cestovních kancelářích zaměřených na Blízký východ jako odborní průvodci, organizátoři, delegáti či programoví koordinátoři,
 • v nadnárodních společnostech a neziskových organizacích působících na Blízkém východě nebo naopak v tamních firmách působících v Evropě.
Jak si podat přihlášku ke studiu
Přihlášky ke studiu na FF UK můžete podávat jedině elektronicky prostřednictvím Studentského informačního systému (SIS)!

Před podáním přihlášky ke studiu budete vyzvání k přihlášení:

 • V případě, že jste aktivním studentem/studentkou kterékoli fakulty UK, k přihlášení použijte přidělený studentský login. Ekvivalentem loginu je také osobní číslo, které je uvedeno na průkazu studenta/studentky (pod fotografií). Pokud máte problém s heslem – navštivte stránku Centrální autentizační služby CAS, kde můžete získat nové heslo.
 • V případě, že jste si již v minulosti přihlášku na jakoukoli fakultu UK podával/a, byť jste se nestal/a studentem/studentkou, použijte stejné údaje jako při podání předešlé přihlášky (e-mail a heslo).
 • V případě, že jste nový uchazeč / nová uchazečka o studium, na žádné fakultě UK jste nikdy nestudoval/a, ani jste v minulosti nepodal/a přihlášku ke studiu (byť neúspěšně), budete před založením přihlášky vyzván/a k registraci. Registrace se provádí vyplněním registračního e-mailu (nedoporučujeme k tomuto účelu používat školní nebo pracovní e-maily, ke kterým po absolvování školy nebo ukončení zaměstnaneckého poměru ztratíte přístup!). Na tento e-mail vám bude následně odeslána zpráva s aktivním odkazem, který vás zavede na stránku, kde budete vyzván/a k vyplnění hesla. Tento registrační e-mail a heslo je třeba používat během celého přijímacího řízení, protože jen pod tímto přihlášením uvidíte všechny své přihlášky, pozvánky ke zkouškám a výsledky.

Pokud máte již vyplněnou přihlášku a znovu se přihlásíte, v pravém horním rohu formuláře naleznete své jméno a po kliknutí na tlačítko „Moje přihlášky“ uvidíte přehled dosud podaných přihlášek ke studiu.

Nezakládejte, prosím, novou přihlášku pod jinou e-mailovou adresou, komplikujete tím identifikaci nejen systému, ale i pracovníkům Referátu přijímacího řízení. Nemůžete-li se ke svému již založenému účtu přihlášky znovu přihlásit, kontaktujte nás na e-mailu prijimacky@ff.cuni.cz, rádi vám pomůžeme proces přihlášení obnovit.

Podávat přihlášku z mobilního zařízení nedoporučujeme!


Texty uvedené na této stránce jsou pouze informačního charakteru. Závazné podmínky přijímacího řízení se mohou v průběhu roku měnit např. z důvodu pandemie. Přihlášení uchazeči jsou o změnách podmínek vždy informování e-mailem, veřejně dostupné aktuální podmínky jsou k dispozici na webové stránce Základní dokumenty o přijímacím řízení.