Studijní programy

Řecká a latinská studia: Novořecký jazyk a literatura

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

Vítejte na vizitce bakalářského studijního programu Řecká a latinská studia: Novořecký jazyk a literatura.
Veškeré informace pro uchazeče o studium najdete níže (po rozkliknutí jednotlivých položek +).
Přihlášku lze v DODATEČNÉM PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ podat do 12. 8. 2024.
Řecká a latinská studia: Novořecký jazyk a literatura je povinně sdružený program, proto je nutné podat si do kombinace ještě druhou přihlášku na další studijní program otevřený v DODATEČNÉM PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ!
S programy otevřenými v běžném přijímacím řízení Novořecký jazyk a literaturu kombinovat NELZE!

Obecné informace o studijním programu
 • forma a typ studia: prezenční bakalářské (To znamená, že do školy budete pravidelně docházet dle rozvrhu, a to standardně 3 roky.)
 • kombinovatelnost: pouze sdružené studium (to znamená, že k tomu, abyste mohli tento program studovat, musíte si podat další samostatnou přihlášku na nejméně jeden další kombinovatelný studijní program na FF UK! Studovat Novořecký jazyk a literaturu samostatně nelze. O tom, které programy budete studovat formou sdruženého studia, informujete studijní referentku až u zápisu ke studiu.)
  • s čím nelze kombinovat: s programy se zaměřením na vzdělávání vyučovanými na FF UK a dále nelze tento program studovat mezifakultně (tj. formou sdruženého studia s programem na jiné fakultě)
   „Řecká a latinská studia: Novořecký jazyk a literatura“ nelze kombinovat s programem „Řecká a latinská studia (ostatní specializace)“!
  • upozornění: Když vás zajímá novořečtina, máte dvě možnosti:
   1. Pokud chcete novořečtinu kombinovat se starořečtinou, podejte si přihlášku na „Řecká a latinská studia (ostatní specializace)“ (při zápisu si zvolíte samostatné studium a na konci 1. ročníku si pak zvolíte kombinaci starořečtiny a novořečtiny, tj. řeckou filologii).
    S jinými specializacemi Řeckých a latinských studií novořečtinu kombinovat nemůžete.
   2. Pokud chcete novořečtinu kombinovat s jiným programem („sdružené studium“), musíte si podat přihlášku ke studijnímu programu „Řecká a latinská studia – novořecký jazyk a literatura“ a být přijati aspoň na jeden další kombinovatelný program z nabídky FF UK.
 • přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze
 • vstupní znalost jazyka: znalost novořečtiny se nevyžaduje, k přijímacímu řízení je však třeba zvládnout novořeckou abecedu
 • důležité odkazy:
Ústav řeckých a latinských studií
Proč studovat u nás
Novořecký jazyk je přímým pokračovatelem klasické řečtiny, novozákonní a byzantské koiné; je oficiálním jazykem dvou členských zemí EU (Řecka a Kypru). Je také jazykem nositelů Nobelovy ceny za literaturu – Jiorgose Seferise a Odyssea Elytise, a světově uznávaných autorů, jako je Nikos Kazantzakis a Konstantinos Kavafis. Novořecký jazyk má nezanedbatelné množství mluvčích: téměř 11 milionů v Řecku a na Kypru, dalších cca 8 milionů tvoří řecká diaspora či Řekové činní v zahraničí.
V průběhu tříletého bakalářského studia získají studenti nejen spolehlivou znalost novořeckého jazyka (odpovídající stupni B2 podle standardů Evropského referenčního rámce pro jazyky), ale i rozsáhlý soubor základních znalostí z oblasti novořeckých reálií, historie a literatury. Mimo to studenti absolvují kurz starořečtiny a získají přehled o základech antické a byzantské kultury, aby byli schopni porozumět kulturním a jazykovým historickým souvislostem. Cílem programu je připravit odborníky se schopností analyticky hodnotit aktuální dění v Řecku na pozadí společenskohistorického vývoje řeckého státu a zasadit je tak do širšího společenskovědního rámce. Zvládnutí jazyka, novořecké literatury a historie je chápáno jako základní podmínka teoretické a metodologické přípravy studentů na navazující magisterské studium Novořecké filologie.

Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech
ROK PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJÍMANÝCH PŘIHLÁŠENÝCH PŘIJATÝCH MINIMÁLNÍ POČET BODŮ NUTNÝ PRO PŘIJETÍ ZAPSANÝCH KE STUDIU
2024/25 15
2023/24 15 12 3 71 3
2022/23 15 17 5 64 5
2021/22 15 12 8 bez přijímací zkoušky 5
2020/21 15 10 7 bez přijímací zkoušky 3
2019/20 15 13 4 61 4
2018/19 22 16 7 57 7
2017/18 22 7 2 54 1
2016/17 22 18 9 53 8
2015/16 30 10 3 51 2

Minimální počet bodů nutný pro přijetí znamená, kolik bodů získal v daném roce poslední přijatý uchazeč (tj. všichni, kteří získali bodů méně, se umístili „pod čarou“). Je-li přijatých více, než stanovuje předpokládaný počet přijímaných, pak stejného počtu bodů dosáhlo více uchazečů na posledním místě. Bodová hranice je tímto definitivní, nikam se neposouvá, a to ani v případě, že někteří přijatí uchazeči do studia nenastoupí.
U povinně sdružených programů hraje velkou roli i skutečnost, zda si uchazeč podal další přihlášku na kombinovatelný program a zda byl na tento program přijat. Uchazeči, kteří nemají další program do kombinace, nemohou být přijati ke studiu povinně sdruženého programu, a to ani v případě, kdyby dosáhli maximálního bodového výsledku.

Přijímací zkouška a jak se na ni připravit

PÍSEMNÁ ZKOUŠKA

(doba trvání: 90 minut)

 1. vědomostní test z novořeckých dějin a řecké kultury – prověřují se faktické vědomosti uchazeče, které by měly vyplývat z četby a studia odpovídajícím zájmu o obor; otázky vědomostního testu zjišťují zvláště chronologickou orientaci v novořeckých dějinách a základní znalost řeckých reálií, kulturních a politických dějin (s přihlédnutím k období středověku – Byzanci) a aktuálních informací o Řecku, a dále vědomosti z oblasti novořecké literární tvorby (významní autoři, díla, žánry) i základní vědomosti z oblasti recepce antické kultury (max. 65 bodů)
 2. ověření předpokladů k filologickému studiu: test z české gramatiky a stylistiky (max. 30 bodů)
 3. seznam četby (max. 5 bodů)

Znalost novořečtiny se nevyžaduje, k přijímacímu řízení je však třeba zvládnout novořeckou abecedu.

Další požadavky ke zkoušce:

uchazeči si k přijímacímu řízení přinesou seznam přečtené novořecké literatury (v překladu či originále), který přiloží nepodepsaný k písemnému testu


Bodové hodnocení přijímací zkoušky

U přijímací zkoušky můžete získat maximálně 100 bodů. Pokud získáte 50 bodů a více, máte šanci na přijetí, je však potřeba, abyste se umístili v předpokládaném počtu přijímaných pro tento program. Abyste mohli být přijati na povinně sdružený program, musíte navíc uspět v přijímacích zkouškách na alespoň jeden další kombinovatelný program.
Souhrnné výsledky přijímacích zkoušek pro porovnání, kolik bodů průměrně stačí pro přijetí u tohoto studijního programu, najdete v záložce Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech.


Užitečné odkazy:

Uplatnění absolventů v zaměstnání a návazném studiu
Absolventi programu se mohou uplatnit zejména v těchto oblastech:

 • v kulturních, výzkumných či univerzitních pracovištích jako znalci řeckých a kyperských reálií a vůbec Balkánu,
 • jako soudní tlumočníci a/nebo překladatelé literárních i neliterárních textů z/do řečtiny,
 • v nadnárodních společnostech, které se zaměřují na grekofonní klientelu,
 • v řeckých a kyperských společnostech, které vyvíjejí činnost v ČR,
 • v cestovních kancelářích zaměřených na Řecko a Kypr (koordinátoři – delegáti),
 • v diplomatickém sboru a v médiích jako specialisté na Řecko a Kypr.
Jak si podat přihlášku ke studiu
Přihlášky ke studiu na FF UK můžete podávat jedině elektronicky prostřednictvím Studentského informačního systému (SIS)!

Před podáním přihlášky ke studiu budete vyzvání k přihlášení:

 • V případě, že jste aktivním studentem/studentkou kterékoli fakulty UK, k přihlášení použijte přidělený studentský login. Ekvivalentem loginu je také osobní číslo, které je uvedeno na průkazu studenta/studentky (pod fotografií). Pokud máte problém s heslem – navštivte stránku Centrální autentizační služby CAS, kde můžete získat nové heslo.
 • V případě, že jste si již v minulosti přihlášku na jakoukoli fakultu UK podával/a, byť jste se nestal/a studentem/studentkou, použijte stejné údaje jako při podání předešlé přihlášky (e-mail a heslo).
 • V případě, že jste nový uchazeč / nová uchazečka o studium, na žádné fakultě UK jste nikdy nestudoval/a, ani jste v minulosti nepodal/a přihlášku ke studiu (byť neúspěšně), budete před založením přihlášky vyzván/a k registraci. Registrace se provádí vyplněním registračního e-mailu (nedoporučujeme k tomuto účelu používat školní nebo pracovní e-maily, ke kterým po absolvování školy nebo ukončení zaměstnaneckého poměru ztratíte přístup!). Na tento e-mail vám bude následně odeslána zpráva s aktivním odkazem, který vás zavede na stránku, kde budete vyzván/a k vyplnění hesla. Tento registrační e-mail a heslo je třeba používat během celého přijímacího řízení, protože jen pod tímto přihlášením uvidíte všechny své přihlášky, pozvánky ke zkouškám a výsledky.

Pokud máte již vyplněnou přihlášku a znovu se přihlásíte, v pravém horním rohu formuláře naleznete své jméno a po kliknutí na tlačítko „Moje přihlášky“ uvidíte přehled dosud podaných přihlášek ke studiu.

Nezakládejte, prosím, novou přihlášku pod jinou e-mailovou adresou, komplikujete tím identifikaci nejen systému, ale i pracovníkům Referátu přijímacího řízení. Nemůžete-li se ke svému již založenému účtu přihlášky znovu přihlásit, kontaktujte nás na e-mailu prijimacky@ff.cuni.cz, rádi vám pomůžeme proces přihlášení obnovit.

Podávat přihlášku z mobilního zařízení nedoporučujeme!


Texty uvedené na této stránce jsou pouze informačního charakteru. Závazné podmínky přijímacího řízení se mohou v průběhu roku měnit např. z důvodu pandemie. Přihlášení uchazeči jsou o změnách podmínek vždy informování e-mailem, veřejně dostupné aktuální podmínky jsou k dispozici na webové stránce Základní dokumenty o přijímacím řízení.