Studijní programy

Východoevropská studia

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

Vítejte na vizitce bakalářského studijního programu Východoevropská studia.
Veškeré informace pro uchazeče o studium najdete níže (po rozkliknutí jednotlivých položek +).
Přihlášku lze v DODATEČNÉM PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ podat do 12. 8. 2024.

Obecné informace o studijním programu
 • specializace: Ruština, Ukrajinština
  volba specializace: předběžně u přijímací zkoušky, závazně při zápisu do studia (lze zvolit jen jednu specializaci)
 • forma a typ studia: prezenční bakalářské (To znamená, že do školy budete pravidelně docházet dle rozvrhu, a to standardně 3 roky.)
 • kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium (to znamená, že tento program můžete studovat jako jediný na naší fakultě nebo jej můžete studovat formou sdruženého studia s dalším studijním programem na FF UK, který to nevylučuje. Přihlášku na každý z programů si musíte podat samostatně a o tom, že budete zvolené programy studovat formou sdruženého studia, informujete studijní referentku až u zápisu ke studiu.)
  • s čím nelze kombinovat: s programy se zaměřením na vzdělávání vyučovanými na FF UK a dále nelze tento program studovat mezifakultně (tj. formou sdruženého studia s programem na jiné fakultě)
 • přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze
 • vstupní znalost jazyka: znalost ruštiny/ukrajinštiny se nevyžaduje
 • důležité odkazy:
Ústav východoevropských studií
Proč studovat u nás
Program Východoevropská studia je v bakalářském stupni koncipován jako tříleté samostatné a sdružené studium se zvoleným areálovým jazykem A (ruština, ukrajinština) a s odborným zaměřením na geografický a geopolitický prostor, kulturní i společenský vývoj východní Evropy. Program je profilován jako filologické studium v pojetí „Cizí jazyky, kultura živého jazyka a areálová studia“, tedy jako integrované studium, jehož přirozenými složkami jsou jazyk, literatura, historie a kulturně-společenský areálový kontext. Student si na začátku studia volí jeden jazyk z nabídky dvou areálových jazyků A: ruština, ukrajinština. Povinný studijní oborový základ je rozvíjen doporučenými oborovými volitelnými předměty, které rozšiřují vybranou specializaci (jazykovou a areálovou) v rámci studovaného programu, a zároveň poskytují studentům možnost komparativního studia. Souhrn získaných vědomostí ve spojení s jazykovou kompetencí se studentům stává informační základnou pro snadnou orientaci v civilizačním dědictví areálu východní Evropy. Cílem studijního programu je připravit odborníky s takovou jazykovou kompetencí, která jim umožní porozumět a analyzovat průběh a význam historického i současného kulturního a společensko-politického vývoje regionu východní Evropy.

Program Východoevropská studia zájemcům nabízí

 • možnost zvolit si jeden ze dvou profilových jazyků – ruština, ukrajinština s výstupní znalostí B2
 • všestranné studium kultury a dějin východní Evropy

Program Východoevropských studií zahrnuje především:

 • rozvoj praktických jazykových dovedností doplněných o teoretickou znalost gramatické struktury
 • studium politického, sociálního a duchovního vývoje východní Evropy od středověku po současnost
 • poznávání ruské a ukrajinské literatury v jejich proměnách a vzájemných souvislostech

… a dále:

 • pestrou škálu specializačních kurzů s individuálním přístupem ke studentům a prostorem pro diskuzi o zajímavých dílčích otázkách
 • širokou nabídku zahraničních stáží, přinášejících nejen jazykovou praxi, ale i inspirativní přímý kontakt se studovanou zemí a také neopakovatelnou životní zkušenost
Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech
ROK PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJÍMANÝCH PŘIHLÁŠENÝCH PŘIJATÝCH MINIMÁLNÍ POČET BODŮ NUTNÝ PRO PŘIJETÍ ZAPSANÝCH KE STUDIU
2024/25 35
2023/24 35 31 8 51 7
2022/23 35 42 18 51 18
2021/22 35 33 12 51 10
2020/21 35 19 6 51 5
2019/20 35 34 9 51 9
2018/19 35 33 13 52 13
2017/18 35 37 8 53 5
2016/17 35 57 16 51 10
2015/16 20 66 15 51 14

Minimální počet bodů nutný pro přijetí znamená, kolik bodů získal v daném roce poslední přijatý uchazeč (tj. všichni, kteří získali bodů méně, se umístili „pod čarou“). Je-li přijatých více, než stanovuje předpokládaný počet přijímaných, pak stejného počtu bodů dosáhlo více uchazečů na posledním místě. Bodová hranice je tímto definitivní, nikam se neposouvá, a to ani v případě, že někteří přijatí uchazeči do studia nenastoupí.

Přijímací zkouška a jak se na ni připravit

ÚSTNÍ ZKOUŠKA

 1. prokázání základního přehledu v oblasti obecné jazykovědy (max. 34 bodů)
 2. prokázání základní orientace v dějinách a současné společensko-politické situaci východní Evropy (max. 33 bodů)
 3. prokázání základní orientace v literaturách východní Evropy (max. 33 bodů)

Při rozhodování mějte na paměti, že pro přijetí do bakalářského studia není nutná znalost areálových jazyků. Pro zájemce o studium ruštiny v rámci bakalářského studia se vstupní jazykovou znalostí realizujeme paralelní skupinu pro pokročilé.

Další požadavky ke zkoušce:

Seznam přečtené beletrie a odborné literatury (předkládá se k nahlédnutí u přijímací zkoušky).


Bodové hodnocení přijímací zkoušky

U přijímací zkoušky můžete získat maximálně 100 bodů. Pokud získáte 50 bodů a více, máte šanci na přijetí, je však potřeba, abyste se umístili v předpokládaném počtu přijímaných pro tento program. Souhrnné výsledky přijímacích zkoušek pro porovnání, kolik bodů průměrně stačí pro přijetí u tohoto studijního programu, najdete v záložce Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech.


Užitečné odkazy:

Uplatnění absolventů v zaměstnání a návazném studiu
Absolventi se mohou uplatnit například v těchto oblastech:

 • jako překladatelé literárních i neliterárních textů ze zvoleného areálového jazyka do češtiny (a naopak) pro potřeby státních a soukromých subjektů,
 • jako tlumočníci ve státní a v soukromé sféře,
 • ve státních institucích a v nevládních organizacích vyvíjejících zahraničněpolitické a další (oborové, kulturní, ekonomické) aktivity v regionu východní Evropy,
 • jako specialisté na východoevropský region ve sdělovacích prostředcích,
 • jako korespondenti, odborní a jazykoví redaktoři v médiích a nakladatelstvích,
 • ve státních a v soukromých subjektech poskytujících informační podporu pro firmy vstupující na regionální trhy (Rusko, státy Střední Asie, Kavkaz, Bělorusko, Ukrajina, Pobaltí),
 • jako analytici ruskojazyčných médií ve státních institucích a v nevládních organizacích,
 • jako marketingoví pracovníci v nadnárodních společnostech působících na postsovětském prostoru,
 • jako delegáti či programoví koordinátoři v cestovních kancelářích zaměřených na východní Evropu.
Jak si podat přihlášku ke studiu
Přihlášky ke studiu na FF UK můžete podávat jedině elektronicky prostřednictvím Studentského informačního systému (SIS)!

Před podáním přihlášky ke studiu budete vyzvání k přihlášení:

 • V případě, že jste aktivním studentem/studentkou kterékoli fakulty UK, k přihlášení použijte přidělený studentský login. Ekvivalentem loginu je také osobní číslo, které je uvedeno na průkazu studenta/studentky (pod fotografií). Pokud máte problém s heslem – navštivte stránku Centrální autentizační služby CAS, kde můžete získat nové heslo.
 • V případě, že jste si již v minulosti přihlášku na jakoukoli fakultu UK podával/a, byť jste se nestal/a studentem/studentkou, použijte stejné údaje jako při podání předešlé přihlášky (e-mail a heslo).
 • V případě, že jste nový uchazeč / nová uchazečka o studium, na žádné fakultě UK jste nikdy nestudoval/a, ani jste v minulosti nepodal/a přihlášku ke studiu (byť neúspěšně), budete před založením přihlášky vyzván/a k registraci. Registrace se provádí vyplněním registračního e-mailu (nedoporučujeme k tomuto účelu používat školní nebo pracovní e-maily, ke kterým po absolvování školy nebo ukončení zaměstnaneckého poměru ztratíte přístup!). Na tento e-mail vám bude následně odeslána zpráva s aktivním odkazem, který vás zavede na stránku, kde budete vyzván/a k vyplnění hesla. Tento registrační e-mail a heslo je třeba používat během celého přijímacího řízení, protože jen pod tímto přihlášením uvidíte všechny své přihlášky, pozvánky ke zkouškám a výsledky.

Pokud máte již vyplněnou přihlášku a znovu se přihlásíte, v pravém horním rohu formuláře naleznete své jméno a po kliknutí na tlačítko „Moje přihlášky“ uvidíte přehled dosud podaných přihlášek ke studiu.

Nezakládejte, prosím, novou přihlášku pod jinou e-mailovou adresou, komplikujete tím identifikaci nejen systému, ale i pracovníkům Referátu přijímacího řízení. Nemůžete-li se ke svému již založenému účtu přihlášky znovu přihlásit, kontaktujte nás na e-mailu prijimacky@ff.cuni.cz, rádi vám pomůžeme proces přihlášení obnovit.

Podávat přihlášku z mobilního zařízení nedoporučujeme!


Texty uvedené na této stránce jsou pouze informačního charakteru. Závazné podmínky přijímacího řízení se mohou v průběhu roku měnit např. z důvodu pandemie. Přihlášení uchazeči jsou o změnách podmínek vždy informování e-mailem, veřejně dostupné aktuální podmínky jsou k dispozici na webové stránce Základní dokumenty o přijímacím řízení.