Studijní programy

Italianistika

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

Vítejte na vizitce navazujícího magisterského studijního programu Italianistika.
Veškeré informace pro uchazeče o studium najdete níže (po rozkliknutí jednotlivých položek +).
Přihlášku lze podat do 31. března!

Obecné informace o studijním programu
 • forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
 • kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium (to znamená, že tento program můžete studovat jako jediný na naší fakultě nebo jej můžete studovat formou sdruženého studia s dalším studijním programem na FF UK. Přihlášku na každý z programů si musíte podat samostatně a o tom, že budete zvolené programy studovat formou sdruženého studia, informujete studijní referentku až u zápisu ke studiu.)
  • s čím nelze kombinovat: s učitelskými programy vyučovanými na FF UK a dále nelze tento program studovat mezifakultně (tj. formou sdruženého studia s programem na jiné fakultě)
 • přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze
 • požadavky studia programu: Požaduje se znalost italského jazyka, italské lingvistiky a italské literatury na úrovni bakalářské zkoušky; předpokládá se rovněž rámcový přehled o italské historii a italských kulturních dějinách.
 • důležité odkazy:
Ústav románských studií
Proč studovat u nás
Obor Italianistika se na FF UK v Praze vyvíjel od 90. let 19. století v rámci katedry románských literatur, po roce 1945 pak v rámci autonomního oddělení katedry (nyní Ústavu) románských studií. Je to jasně vyprofilovaný obor s dlouhou tradicí (J. Vrchlický, F. X. Šalda, J. Bukáček, S. Hamplová aj.). V průběhu své existence přispěl význačnou měrou k lepšímu poznání italské kultury v českém prostředí a k analýze česko-italských vztahů. V současné době se zástupci oboru účastní řady domácích a mezinárodních konferencí, přednášejí na zahraničních univerzitách, publikují monografické příspěvky k problematice italské literární historie a italské lingvistiky, podílejí se na kolektivních pracích a publikují v domácích i zahraničních časopisech. Aktivita oboru je oceňována i ze strany Italské republiky (např. Řád Ordine al Merito della Repubblica italiana udělený prof. Jiřímu Pelánovi).
Těžištěm oboru je studium moderní filologie, a to ve vztahu k italskému jazyku a k italské literatuře.
Studium italského jazyka a literatury tak umožňuje poznání a praktickou aplikaci základů literární vědy a jazykovědy i vhled do italské kulturní oblasti jako součásti evropské civilizace.
Studium italské literatury má dvě stránky: odborné porozumění italské literatuře jako konkrétnímu příkladu literatur západní kultury, založené na znalosti literární teorie a práci se sekundární literaturou; a zároveň aplikace nabyté znalosti v práci redakční a překladové. Pro další praktické uplatnění v kulturních institucích, domácích i mezinárodních, je v seminářích kultivován ústní a písemný projev v češtině i v italštině. Širší teoretický a kontextový záběr pěstuje schopnost vidět souvislosti a samostatně myslet.
V lingvistice se zároveň se studiem jazykového systému italštiny a aplikace obecné jazykovědy klade velký důraz na rozvoj a zdokonalení praktických jazykových dovedností. Studium italštiny předpokládá při přijetí na fakultu základní znalost jazyka cca na úrovni A2, prakticky zaměřené jazykové kurzy jsou cíleny na dosažení solidní jazykové kompetence odpovídající úrovni C1.
Obor zajišťuje mobilitu studentů, usiluje o aspoň semestrální pobyt každého studenta na některé zahraniční univerzitě v průběhu bakalářského a navazujícího magisterského studia.
Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech
ROK PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJÍMANÝCH PŘIHLÁŠENÝCH PŘIJATÝCH MINIMÁLNÍ POČET BODŮ NUTNÝ PRO PŘIJETÍ ZAPSANÝCH KE STUDIU
2024/25 15
2023/24 15 9 6 55 4
2022/23 15 14 8 65 7
2021/22 15 9 9 bez přijímací zkoušky 8
2020/21 15 7 7 bez přijímací zkoušky 4
2019/20 15 7 5 66 4
2018/19 15 10 3 60 3
2017/18 15 12 8 65 7
2016/17 15 11 6 55 4
2015/16 20 19 10 60 6

Minimální počet bodů nutný pro přijetí znamená, kolik bodů získal v daném roce poslední přijatý uchazeč (tj. všichni, kteří získali bodů méně, se umístili „pod čarou“). Je-li přijatých více, než stanovuje předpokládaný počet přijímaných, pak stejného počtu bodů dosáhlo více uchazečů na posledním místě. Bodová hranice je tímto definitivní, nikam se neposouvá, a to ani v případě, že někteří přijatí uchazeči do studia nenastoupí.

Přijímací zkouška a jak se na ni připravit

ÚSTNÍ ZKOUŠKA

 1. italská literatura – znalost dějin italské literatury v rozsahu požadavků k bakalářské zkoušce z programu italianistika (max. 35 bodů)
 2. teoretická znalost italského jazyka – fonologie, morfologie a syntax současné italštiny v rozsahu požadavků k bakalářské zkoušce z programu italianistika (max. 35 bodů)
 3. praktická znalost italského jazyka – rozhovor na obecné téma z italských dějin, italského umění či italských reálií (max. 30 bodů)

Požaduje se znalost italského jazyka, italské lingvistiky a italské literatury na úrovni bakalářské zkoušky; předpokládá se rovněž rámcový přehled o italské historii a italských kulturních dějinách.

Další požadavky ke zkoušce:

U přijímací zkoušky se odevzdává:

 • seznam četby obsahující 50 děl italské beletrie (alespoň 20 děl přečtených v originále) – na seznamu uchazeč uvede své jméno a příjmení

U přijímací zkoušky se předkládá k nahlédnutí:

 • výtisk bakalářské práce nebo její reprezentativní části,
 • výpis absolvovaných předmětů předchozího či aktuálního studia či diplom získaný v předchozím studiu,
 • strukturovaný profesní životopis.

Bodové hodnocení přijímací zkoušky

U přijímací zkoušky můžete získat maximálně 100 bodů. Pokud získáte 50 bodů a více, máte šanci na přijetí, je však potřeba, abyste se umístili v předpokládaném počtu přijímaných pro tento program. Souhrnné výsledky přijímacích zkoušek pro porovnání, kolik bodů průměrně stačí pro přijetí u tohoto studijního programu, najdete v záložce Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech.

Uplatnění absolventů v zaměstnání a návazném studiu
Absolvent má výbornou znalost běžné italštiny (úroveň C2) a odborné italštiny humanitních oborů, ucelené znalosti lingvistických disciplín aplikovaných na italský jazyk, literární teorie a literárních a kulturních dějin Itálie i vhled do evropských kulturních souvislostí. Má předpoklady k doktorskému studiu a k vědecké práci v oboru. Může se uplatnit v profesích jako překladatel, nakladatelský redaktor, pracovník ve sdělovacích prostředcích, diplomatických službách, státní správě, mezinárodních institucích, podnikatelské sféře či v humanitárních organizacích.
Jak si podat přihlášku ke studiu
Přihlášky ke studiu na FF UK můžete podávat jedině elektronicky prostřednictvím Studentského informačního systému (SIS)!

Před podáním přihlášky ke studiu budete vyzvání k přihlášení:

 • V případě, že jste aktivním studentem/studentkou kterékoli fakulty UK, k přihlášení použijte přidělený studentský login. Ekvivalentem loginu je také osobní číslo, které je uvedeno na průkazu studenta/studentky (pod fotografií). Pokud máte problém s heslem – navštivte stránku Centrální autentizační služby CAS, kde můžete získat nové heslo.
 • V případě, že jste si již v minulosti přihlášku na jakoukoli fakultu UK podával/a, byť jste se nestal/a studentem/studentkou, použijte stejné údaje jako při podání předešlé přihlášky (e-mail a heslo).
 • V případě, že jste nový uchazeč / nová uchazečka o studium, na žádné fakultě UK jste nikdy nestudoval/a, ani jste v minulosti nepodal/a přihlášku ke studiu (byť neúspěšně), budete před založením přihlášky vyzván/a k registraci. Registrace se provádí vyplněním registračního e-mailu (nedoporučujeme k tomuto účelu používat školní nebo pracovní e-maily, ke kterým po absolvování školy nebo ukončení zaměstnaneckého poměru ztratíte přístup!). Na tento e-mail vám bude následně odeslána zpráva s aktivním odkazem, který vás zavede na stránku, kde budete vyzván/a k vyplnění hesla. Tento registrační e-mail a heslo je třeba používat během celého přijímacího řízení, protože jen pod tímto přihlášením uvidíte všechny své přihlášky, pozvánky ke zkouškám a výsledky.

Pokud máte již vyplněnou přihlášku a znovu se přihlásíte, v pravém horním rohu formuláře naleznete své jméno a po kliknutí na tlačítko „Moje přihlášky“ uvidíte přehled dosud podaných přihlášek ke studiu.

Nezakládejte, prosím, novou přihlášku pod jinou e-mailovou adresou, komplikujete tím identifikaci nejen systému, ale i pracovníkům Referátu přijímacího řízení. Nemůžete-li se ke svému již založenému účtu přihlášky znovu přihlásit, kontaktujte nás na e-mailu prijimacky@ff.cuni.cz, rádi vám pomůžeme proces přihlášení obnovit.

Podávat přihlášku z mobilního zařízení nedoporučujeme!


Texty uvedené na této stránce jsou pouze informačního charakteru. Závazné podmínky přijímacího řízení se mohou v průběhu roku měnit např. z důvodu pandemie. Přihlášení uchazeči jsou o změnách podmínek vždy informování e-mailem, veřejně dostupné aktuální podmínky jsou k dispozici na webové stránce Základní dokumenty o přijímacím řízení.