Přijímací řízení

Sociologie

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

Vítejte na vizitce bakalářského studijního programu Sociologie.
Veškeré informace pro uchazeče o studium najdete níže (po rozkliknutí jednotlivých položek +).
Přihlášku lze podat do 28. února!

Obecné informace o studijním programu
 • specializace: Sociologie, Socioekonomická studia
 • forma a typ studia: prezenční bakalářské (o znamená, že do školy budete pravidelně docházet dle rozvrhu, a to standardně 3 roky.)
 • kombinovatelnost:
  • Sociologie: samostatné a sdružené studium (to znamená, že tento program můžete studovat jako jediný na naší fakultě nebo jej můžete studovat formou sdruženého studia s dalším studijním programem na FF UK, který to nevylučuje. Přihlášku na každý z programů si musíte podat samostatně a o tom, že budete zvolené programy studovat formou sdruženého studia, informujete studijní referentku až u zápisu ke studiu.)
   • s čím nelze kombinovat: s programy se zaměřením na vzdělávání vyučovanými na FF UK a dále nelze tento program studovat mezifakultně (tj. formou sdruženého studia s programem na jiné fakultě)
  • Socioekonomická studia: pouze samostatné studium; nelze kombinovat s jiným programem
 • přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze
 • požadavky studia: Studium programu předpokládá motivaci ke studiu odborných sociologických textů, schopnost porozumění cizojazyčnému textu, analytické myšlení pro práci s daty, formulační a stylistické dovednosti, schopnost tvořivého a kritického myšlení. Studium je náročné na zrak, vyžaduje schopnost vizuální práce s datovými, tabulkovými a grafickými materiály.
 • důležité odkazy:
Katedra sociologie
Proč studovat u nás
Existuje nespočet témat, kterými se spolu s námi během studia můžete zabývat. Někteří z nás se věnují kriminalitě, veřejnému mínění a paměti, internetu, politice, analýze sociálních sítí, životnímu prostředí, managementu a organizacím a na socioekonomických studiích i finanční analýze či metodám oceňování. Společně se studenty vytváříme velmi pestrý kolektiv a inspirativní prostředí, ve kterém si snadno najdete svou vlastní cestu, zájmy, zaměření a také potřebnou podporu.
Obrovskou předností sociologie, kromě toho, že je sama nesmírně zajímavá, je, že je skvělý parťák do spolupráce s jinými obory. A to zdaleka ne jen s jinými společenskými vědami, ale čím dál více i s obory přírodovědnými a technickými. Řada těchto oborů totiž zkoumá jevy, jejichž nedílnou součástí jsou lidé, a nebo třeba vyvíjí prostředky, s nimiž ve finále pracují opět lidé.
Katedra sociologie FFUK se orientuje převážně na projekty vědecké povahy, a to včetně účasti na mezinárodním výzkumu. Pracoviště tak může studentům nabídnout spoluúčast na řešení jednotlivých projektů. Studenti se také mohou stát řešiteli vlastních projektů v rámci interních grantů FFUK.

Zajímavosti ze světa Sociologie

Při vývoji modelů pro šíření viru myslíme i na to, že lidské chování se mění z týdne na týden


Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech
ROK PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJÍMANÝCH PŘIHLÁŠENÝCH PŘIJATÝCH MINIMÁLNÍ POČET BODŮ NUTNÝ PRO PŘIJETÍ ZAPSANÝCH KE STUDIU
2022/23 50
2021/22 50 111 50 57 38
2020/21 50 132 50 66 45
2019/20 50 138 52 60 46
2018/19 45 142 57 70 45
2017/18 35 137 44 67 32
2016/17 35 136 40 66 25
2015/16 32 80 31 69 24

Minimální počet bodů nutný pro přijetí znamená, kolik bodů získal v daném roce poslední přijatý uchazeč (tj. všichni, kteří získali bodů méně, se umístili „pod čarou“). Je-li přijatých více, než stanovuje předpokládaný počet přijímaných, pak stejného počtu bodů dosáhlo více uchazečů na posledním místě. Bodová hranice je tímto definitivní, nikam se neposouvá, a to ani v případě, že někteří přijatí uchazeči do studia nenastoupí.

Přijímací zkouška a jak se na ni připravit
přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní)

1. kolo – PÍSEMNÁ ČÁST

(doba trvání: 120 minut)

 1. test obecných studijních předpokladů (max. 15 bodů)
  Uchazeči, kteří se hlásí na více programů či dvouspecializací, u kterých přijímací zkouška zahrnuje test obecných studijních předpokladů, píší test pouze jednou a výsledek se jim započítává pro všechny programy a dvouspecializace.
 2. test všeobecného historického a kulturního přehledu, základů sociologie a dalších společenských věd (max. 20 bodů)
 3. písemná úvaha nad zadaným tématem, porozumění textu (max. 15 bodů)

2. kolo – ÚSTNÍ ČÁST

 1. motivace ke studiu: očekávání od studia, představa o budoucím uplatnění, případně dosavadní zkušenosti relevantní pro studium oboru (max. 10 bodů)
 2. schopnost diskutovat nad předloženým seznamem vlastní četby (max. 20 bodů)
 3. schopnost diskuse o společenském tématu vybraném komisí (max. 20 bodů)

Další požadavky ke zkoušce:

U ústní části uchazeč předkládá k nahlédnutí seznam vlastní četby obsahující odbornou a sociologicky relevantní literaturu.


Bodové hodnocení přijímací zkoušky

V každém kole dvoukolové přijímací zkoušky lze získat maximálně 50 bodů (celkem lze tedy získat maximálně 100 bodů).
Do 2. kola dvoukolové přijímací zkoušky postupuje uchazeč, který v 1. kole získal 25 bodů a více.
Přijat ke studiu může být uchazeč, který u přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných.
Souhrnné výsledky přijímacích zkoušek pro porovnání, kolik bodů průměrně stačí pro přijetí u tohoto studijního programu, najdete v záložce Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech.


Užitečné odkazy:

Uplatnění absolventů v zaměstnání a návazném studiu
Absolvent studijního programu Sociologie je kvalifikovaný pro týmovou práci na výzkumných a organizačních úkolech zaměřených na společenské analýzy, dokáže plnit a vyhodnocovat základní výzkumné a metodické úkoly, může vykonávat řídicí činnosti na nižších stupních řízení. Uplatnění nachází v soukromých organizacích, ve státní správě i v neziskovém sektoru na pozicích, které vyžadují schopnost porozumění společenským jevům a procesům a schopnost práce s informacemi a daty. Uplatnění nachází na nižších a středních pozicích např. ve výzkumných organizacích nejrůznějšího druhu, na úsecích organizačního nebo personálního rozvoje v rámci firem, úřadů, a dalších organizací, v analytických odděleních medií i v jejich redakční práci, v analytických a rozvojových odděleních organizací státní správy a samosprávy, v neziskovém sektoru i soukromých firmách.
Uplatnění absolventa ve specializaci Socioekonomických studií je navíc na místech, na kterých vzniká poptávka po evaluaci sociálně-ekonomických intervencí. Ve veřejném sektoru je to především oblast dotačních orgánů, řízení statní správy a samosprávy, projektového řízení veřejných institucí atp. V komerční sféře je možné se s absolventy setkat v poradenských firmách se zaměřením na restrukturalizace, hodnocení investičních projektů, dotační poradenství apod.
V obou specializacích nachází absolvent uplatnění například na těchto profesních pozicích: sociolog, manažer či vedoucí pracovník, datový analytik, personalista, projektový vedoucí. Komplexní příprava základů sociologické metodologie a teorie poskytuje vynikající výchozí pozici pro navazující magisterský stupeň studia a další budování vědecké či pedagogické kariéry v oboru sociologie.

Jak si podat přihlášku ke studiu
Přihlášky ke studiu na FF UK můžete podávat jedině elektronicky prostřednictvím Studentského informačního systému (SIS)!

Před podáním přihlášky ke studiu budete vyzvání k přihlášení:

 • V případě, že jste aktivním studentem/studentkou kterékoli fakulty UK, k přihlášení použijte přidělený studentský login. Ekvivalentem loginu je také osobní číslo, které je uvedeno na průkazu studenta/studentky (pod fotografií). Pokud máte problém s heslem – navštivte stránku Centrální autentizační služby CAS, kde můžete získat nové heslo.
 • V případě, že jste si již v minulosti přihlášku na jakoukoli fakultu UK podával/a, byť jste se nestal/a studentem/studentkou, použijte stejné údaje jako při podání předešlé přihlášky (e-mail a heslo).
 • V případě, že jste nový uchazeč / nová uchazečka o studium, na žádné fakultě UK jste nikdy nestudoval/a, ani jste v minulosti nepodal/a přihlášku ke studiu (byť neúspěšně), budete před založením přihlášky vyzván/a k registraci. Registrace se provádí vyplněním registračního e-mailu (nedoporučujeme k tomuto účelu používat školní nebo pracovní e-maily, ke kterým po absolvování školy nebo ukončení zaměstnaneckého poměru ztratíte přístup!). Na tento e-mail vám bude následně odeslána zpráva s aktivním odkazem, který vás zavede na stránku, kde budete vyzván/a k vyplnění hesla. Tento registrační e-mail a heslo je třeba používat během celého přijímacího řízení, protože jen pod tímto přihlášením uvidíte všechny své přihlášky, pozvánky ke zkouškám a výsledky.

Pokud máte již vyplněnou přihlášku a znovu se přihlásíte, v pravém horním rohu formuláře naleznete své jméno a po kliknutí na tlačítko „Moje přihlášky“ uvidíte přehled dosud podaných přihlášek ke studiu.

Nezakládejte, prosím, novou přihlášku pod jinou e-mailovou adresou, komplikujete tím identifikaci nejen systému, ale i pracovníkům Referátu přijímacího řízení. Nemůžete-li se ke svému již založenému účtu přihlášky znovu přihlásit, kontaktujte nás na e-mailu prijimacky@ff.cuni.cz, rádi vám pomůžeme proces přihlášení obnovit.

Podávat přihlášku z mobilního zařízení nedoporučujeme!


Texty uvedené na této stránce jsou pouze informačního charakteru. Závazné podmínky přijímacího řízení se mohou v průběhu roku měnit např. z důvodu pandemie. Přihlášení uchazeči jsou o změnách podmínek vždy informování e-mailem, veřejně dostupné aktuální podmínky jsou k dispozici na webové stránce Základní dokumenty o přijímacím řízení.