Přijímací řízení

Sociologie

PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2021/22 BYLY ZMĚNĚNY!

AKTUÁLNÍ PODMÍNKY NALEZNETE   ZDE

Obecné informace o studijním programu

 • specializace: Sociologie, Socioekonomická studia
 • forma a typ studia: prezenční bakalářské (o znamená, že do školy budete pravidelně docházet dle rozvrhu, a to standardně 3 roky.)
 • kombinovatelnost:
  • Sociologie: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského studia na Filozofické fakultě UK, které to nevylučují (To znamená, že můžete Sociologii studovat jako jediný program na naší fakultě, nebo si k němu přibrat další program, který nemá v podmínkách výslovně uvedeno, že jej nelze s ničím kombinovat, případně má předepsanou množinu kombinovatelných programů – to se typicky týká učitelských programů. To znamená, že tento program nelze kombinovat s žádným z učitelských programů. Dále tento program nelze „sdružit“ se studijním programem vyučovaným na jiné fakultě. Budete-li chtít tento program studovat formou sdruženého studia, musíte si na každý studijní program podat samostatnou přihlášku na FF UK!)
  • Socioekonomická studia: pouze samostatné studium; nelze kombinovat s jiným programem
 • přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze
 • požadavky studia: studium programu předpokládá motivaci k samostudiu odborných sociologických textů, schopnost porozumění cizojazyčnému textu, analytické myšlení pro práci s kvantitativními daty, formulační a stylistické dovednosti, schopnost tvořivého a kritického myšlení, studium programu Sociologie je náročné na zrak, studenti pracují s velkým množstvím odborných textů
 • další informace naleznete na webových stránkách a sociálních sítích:
     

  Katedra sociologie
 • Obecné podmínky a základní dokumenty o přijímacím řízení naleznete ZDE.
 • Podrobné informace k přijímacímu řízení na bakalářské studijní programy naleznete ZDE.
 • Termíny přijímacích zkoušek naleznete ZDE.

Proč studovat u nás

Existuje nespočet témat, kterými se spolu s námi během studia můžete zabývat. Někteří z nás se věnují kriminalitě, veřejnému mínění a paměti, internetu, politice, analýze sociálních sítí, životnímu prostředí, managementu a organizacím a na socioekonomických studiích i finanční analýze či metodám oceňování. Společně se studenty vytváříme velmi pestrý kolektiv a inspirativní prostředí, ve kterém si snadno najdete svou vlastní cestu, zájmy, zaměření a také potřebnou podporu.
Obrovskou předností sociologie, kromě toho, že je sama nesmírně zajímavá, je, že je skvělý parťák do spolupráce s jinými obory. A to zdaleka ne jen s jinými společenskými vědami, ale čím dál více i s obory přírodovědnými a technickými. Řada těchto oborů totiž zkoumá jevy, jejichž nedílnou součástí jsou lidé, a nebo třeba vyvíjí prostředky, s nimiž ve finále pracují opět lidé.
Katedra sociologie FFUK se orientuje převážně na projekty vědecké povahy, a to včetně účasti na mezinárodním výzkumu. Pracoviště tak může studentům nabídnout spoluúčast na řešení jednotlivých projektů. Studenti se také mohou stát řešiteli vlastních projektů v rámci interních grantů FFUK.

Co a jak se u nás studuje, si můžete prohlédnout ve Studijním plánu.

Zajímavosti ze světa Sociologie

Při vývoji modelů pro šíření viru myslíme i na to, že lidské chování se mění z týdne na týden

Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech

ROK PPP* PŘIHLÁŠENÝCH PŘIJATÝCH
2021/22 50
2020/21 50 132 50
2019/20 50 138 52
2018/19 45 142 57
2017/18 35 137 44
2016/17 35 136 40
2015/16 32 80 31

*/ PPP = předpokládaný počet přijímaných
V počtech přihlášených a přijatých nejsou zahrnuty počty přihlášených a přijatých uchazečů z Dodatečného přijímacího řízení v září.

Přijímací zkouška a jak se na ni připravit

 • přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní)
 • popis přijímací zkoušky:
  • 1. kolo – PÍSEMNÁ ČÁST

   (doba trvání: 120 minut)

   • test obecných studijních předpokladů (max. 15 bodů)
    Uchazeči, kteří se hlásí na více programů či dvouspecializací, u kterých přijímací zkouška zahrnuje test obecných studijních předpokladů, píší test pouze jednou a výsledek se jim započítává pro všechny programy a dvouspecializace.
   • test všeobecného historického a kulturního přehledu, základů sociologie a dalších společenských věd (max. 20 bodů)
   • písemná úvaha nad zadaným tématem, porozumění textu (max. 15 bodů)
  • 2. kolo – ÚSTNÍ ČÁST
   • motivace ke studiu: očekávání od studia, představa o budoucím uplatnění, případně dosavadní zkušenosti relevantní pro studium oboru (max. 10 bodů)
   • schopnost diskutovat nad předloženým seznamem vlastní četby (max. 20 bodů)
   • schopnost diskuse o společenském tématu vybraném komisí (max. 20 bodů)

Další požadavky ke zkoušce: u ústní části uchazeč předkládá k nahlédnutí seznam vlastní četby obsahující odbornou a sociologicky relevantní literaturu
Seznam doporučené literatury: Seznam literatury je k dispozici na webu pro uchazeče.
Modelové testy: Vzorové testy písemné části zkoušky naleznete na webu pro uchazeče.
Kurz pro uchazeče: Informace o kurzu budou zveřejněny na webu pro uchazeče.

Uplatnění absolventů v zaměstnání a návazném studiu

Absolvent studijního programu Sociologie je kvalifikovaný pro týmovou práci na výzkumných a organizačních úkolech zaměřených na společenské analýzy, dokáže plnit a vyhodnocovat základní výzkumné a metodické úkoly, může vykonávat řídicí činnosti na nižších stupních řízení. Uplatnění nachází v soukromých organizacích, ve státní správě i v neziskovém sektoru na pozicích, které vyžadují schopnost porozumění společenským jevům a procesům a schopnost práce s informacemi a daty. Uplatnění nachází na nižších a středních pozicích např. ve výzkumných organizacích nejrůznějšího druhu, na úsecích organizačního nebo personálního rozvoje v rámci firem, úřadů, a dalších organizací, v analytických odděleních medií i v jejich redakční práci, v analytických a rozvojových odděleních organizací státní správy a samosprávy, v neziskovém sektoru i soukromých firmách.
Uplatnění absolventa ve specializaci Socioekonomických studií je navíc na místech, na kterých vzniká poptávka po evaluaci sociálně-ekonomických intervencí. Ve veřejném sektoru je to především oblast dotačních orgánů, řízení statní správy a samosprávy, projektového řízení veřejných institucí atp. V komerční sféře je možné se s absolventy setkat v poradenských firmách se zaměřením na restrukturalizace, hodnocení investičních projektů, dotační poradenství apod.
V obou specializacích nachází absolvent uplatnění například na těchto profesních pozicích: sociolog, manažer či vedoucí pracovník, datový analytik, personalista, projektový vedoucí. Komplexní příprava základů sociologické metodologie a teorie poskytuje vynikající výchozí pozici pro navazující magisterský stupeň studia a další budování vědecké či pedagogické kariéry v oboru sociologie.

Přihláška ke studiu

Přihlášky ke studiu na FF UK můžete podávat jedině elektronicky prostřednictvím Studentského informačního systému (SIS)!

Před podáním přihlášky ke studiu budete vyzvání k přihlášení:

 • V případě, že jste aktivním studentem/studentkou UK, k přihlášení použijte přidělený studentský login. Ekvivalentem loginu je také osobní číslo, které je uvedeno na průkazu studenta/studentky (pod fotografií). Pokud máte problém s heslem – navštivte stránku CAS, kde můžete získat nové heslo a případně se dozvědět více informací o Centrální autentizační službě (CAS).
 • V případě, že jste nový uchazeč/ka o studium, na UK jste nikdy nestudoval/a, ani jste v minulosti nepodal/a přihlášku ke studiu (byť neúspěšně), budete před založením přihlášky vyzván/a k registraci. Registrace se provádí vyplněním registračního e-mailu. Na tento e-mail vám bude následně odeslána zpráva s aktivním odkazem, který vás zavede na stránku, kde budete vyzván/a k vyplnění hesla. Tento registrační e-mail a heslo je třeba používat během celého přijímacího řízení, protože jen pod tímto přihlášením uvidíte všechny své přihlášky. (Tyto údaje však není možné použít k přihlášení do jiných modulů SIS).

Pokud máte již vyplněnou přihlášku a znovu se přihlásíte, v pravém horním rohu formuláře naleznete své jméno a po kliknutí na tlačítko „Moje přihlášky“ uvidíte přehled dosud podaných přihlášek ke studiu.

Nezakládejte, prosím, novou přihlášku pod jinou e-mailovou adresou, komplikujete tím identifikaci nejen systému, ale i pracovníkům Oddělení přijímacího řízení. Nemůžete-li se ke svému již založenému účtu přihlášky znovu přihlásit, kontaktujte nás na e-mailu prijimacky@ff.cuni.cz, rádi vám pomůžeme proces přihlášení obnovit.

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

Narazíte-li v procesu podávání přihlášky na jakékoli komplikace, řešení hledejte ve FAQ.