Studijní programy

Anglistika – amerikanistika

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

Vítejte na vizitce bakalářského studijního programu Anglistika – amerikanistika.
Veškeré informace pro uchazeče o studium najdete níže (po rozkliknutí jednotlivých položek +).
Přihlášku lze podat do 29. února!

Obecné informace o studijním programu
 • forma a typ studia: prezenční bakalářské (To znamená, že do školy budete pravidelně docházet dle rozvrhu, a to standardně 3 roky.) Dálkově, distančně ani online tento program studovat nelze.
 • kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium (to znamená, že tento program můžete studovat jako jediný na naší fakultě nebo jej můžete studovat formou sdruženého studia s dalším studijním programem na FF UK, který to nevylučuje. Přihlášku na každý z programů si musíte podat samostatně a o tom, že budete zvolené programy studovat formou sdruženého studia, informujete studijní referentku až u zápisu ke studiu.)
  • s čím nelze kombinovat: s programy se zaměřením na vzdělávání vyučovanými na FF UK a dále nelze tento program studovat mezifakultně (tj. formou sdruženého studia s programem na jiné fakultě)
 • přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze
 • vstupní znalost jazyka: angličtina na úrovni minimálně B2 dle SERR (certifikát není vyžadován a není k němu ani přihlíženo)
 • důležité odkazy:
Ústav anglického jazyka a didaktiky Ústav anglofonních literatur a kultur
Proč studovat u nás
Cílem programu je vybavit studenty širokým základem v oblasti anglického jazyka a literatury, historie a kultury anglicky mluvícího světa a také jim poskytnout příležitosti k rozvíjení jejich zájmů v konkrétních oblastech. Za tímto účelem jsou navrženy základní kurzy, které mají studenty vést v hlavních obdobích anglické a americké literatury, významných otázkách britské a americké kultury a historie a rozvíjet základní dovednosti v literární interpretaci, akademickém psaní, výzkumu a prezentacích.
Výuka probíhá ve smíšeném formátu, od velkých přednášek po malé skupinové semináře, které usnadňují diskusi, pečlivé čtení konkrétních textů a individuální pozornost instruktora, pokud je to potřeba.

Zajímavosti ze světa Anglistiky – amerikanistiky

Skotská ambasáda by se v Praze hodila

Do češtiny překládá díla skotské gaelské literatury. Za svou práci získala Petra Johana Poncarová Cenu Josefa Hlávky

Mezinárodní uznání může zpětně povzbudit Iry, aby si svého historického jazyka více vážili, říká o důležitosti překladu oceněný Radvan Markus

Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech
ROK PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJÍMANÝCH PŘIHLÁŠENÝCH PŘIJATÝCH MINIMÁLNÍ POČET BODŮ NUTNÝ PRO PŘIJETÍ ZAPSANÝCH KE STUDIU
2024/25 90
2023/24 95 560 95 74 65
2022/23 95 530 101 73 75
2021/22 95 502 99 63 72
2020/21 95 242 95 61 67
2019/20 100 397 100 70 85
2018/19 90 352 91 68 76
2017/18 90 414 94 64 72
2016/17 90 483 91 73 70
2015/16 90 420 94 68 78

Minimální počet bodů nutný pro přijetí znamená, kolik bodů získal v daném roce poslední přijatý uchazeč (tj. všichni, kteří získali bodů méně, se umístili „pod čarou“). Je-li přijatých více, než stanovuje předpokládaný počet přijímaných, pak stejného počtu bodů dosáhlo více uchazečů na posledním místě. Bodová hranice je tímto definitivní, nikam se neposouvá, a to ani v případě, že někteří přijatí uchazeči do studia nenastoupí.

Přijímací zkouška a jak se na ni připravit

PÍSEMNÁ ZKOUŠKA

(doba trvání: 120 minut)

 1. kulturně-literární test (max. 20 bodů)
 2. porozumění populárně naučnému textu (max. 20 bodů)
 3. lingvistický test (max. 20 bodů)
 4. gramaticko-lexikální doplňovací test (max. 20 bodů)
 5. esej na literární téma v rozsahu 250–300 slov (max. 20 bodů)

Písemná zkouška je totožná s písemnou zkouškou na studijní program Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání. Uchazeč, který se hlásí na oba programy, píše test pouze jednou a výsledek se mu započítává pro oba programy.
Přijímací zkouška testuje porozumění populárně-naučnému textu, znalosti anglického jazykového systému a lexika, základních mluvnických pojmů a jejich aplikace na text, aktivní znalost praktického jazyka a schopnost samostatného analytického, kritického myšlení a stylisticky nápaditého vyjadřování o složitější tématice (esej na literární téma). Jsou testovány také znalosti literárně-teoretické a obecné společenskovědní terminologie, literatur a kulturních dějin anglicky mluvících zemí. Požadovaná jazyková úroveň je minimálně B2 podle SERR.
Není požadován žádný jazykový certifikát. Žádné jazykové zkoušky, diplomy ani certifikáty nejsou u přijímací zkoušky zohledněny.


Bodové hodnocení přijímací zkoušky

U přijímací zkoušky můžete získat maximálně 100 bodů. Pokud získáte 50 bodů a více, máte šanci na přijetí, je však potřeba, abyste se umístili v předpokládaném počtu přijímaných pro tento program. Souhrnné výsledky přijímacích zkoušek pro porovnání, kolik bodů průměrně stačí pro přijetí u tohoto studijního programu, najdete v záložce Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech.


Užitečné odkazy:

Uplatnění absolventů v zaměstnání a návazném studiu
Absolventi se mohou uplatnit například v těchto oblastech:

 • ve státních institucích, soukromých firmách či neziskovém sektoru se zahraniční orientací,
 • v institucích Evropské unie,
 • v diplomacii,
 • v IT oblasti, např. v oblastech zpracování přirozeného jazyka (AI, chatbots, rozpoznávání řeči), syntézy řeči atp.,
 • v aplikované lingvistice např. při práci na slovnících a jazykových korpusech,
 • ve školství jako znalci anglického jazyka a dějin, literatury a kultury anglicky mluvících zemí,
 • jako překladatelé literárních i neliterárních textů z angličtiny a do angličtiny,
 • na redaktorských pozicích v médiích, nakladatelstvích nebo tiskových odděleních,
 • v reklamě (kreativní tvorba v angličtině, pojmenovávání produktů, míst apod.).
Jak si podat přihlášku ke studiu
Přihlášky ke studiu na FF UK můžete podávat jedině elektronicky prostřednictvím Studentského informačního systému (SIS)!

Před podáním přihlášky ke studiu budete vyzvání k přihlášení:

 • V případě, že jste aktivním studentem/studentkou kterékoli fakulty UK, k přihlášení použijte přidělený studentský login. Ekvivalentem loginu je také osobní číslo, které je uvedeno na průkazu studenta/studentky (pod fotografií). Pokud máte problém s heslem – navštivte stránku Centrální autentizační služby CAS, kde můžete získat nové heslo.
 • V případě, že jste si již v minulosti přihlášku na jakoukoli fakultu UK podával/a, byť jste se nestal/a studentem/studentkou, použijte stejné údaje jako při podání předešlé přihlášky (e-mail a heslo).
 • V případě, že jste nový uchazeč / nová uchazečka o studium, na žádné fakultě UK jste nikdy nestudoval/a, ani jste v minulosti nepodal/a přihlášku ke studiu (byť neúspěšně), budete před založením přihlášky vyzván/a k registraci. Registrace se provádí vyplněním registračního e-mailu (nedoporučujeme k tomuto účelu používat školní nebo pracovní e-maily, ke kterým po absolvování školy nebo ukončení zaměstnaneckého poměru ztratíte přístup!). Na tento e-mail vám bude následně odeslána zpráva s aktivním odkazem, který vás zavede na stránku, kde budete vyzván/a k vyplnění hesla. Tento registrační e-mail a heslo je třeba používat během celého přijímacího řízení, protože jen pod tímto přihlášením uvidíte všechny své přihlášky, pozvánky ke zkouškám a výsledky.

Pokud máte již vyplněnou přihlášku a znovu se přihlásíte, v pravém horním rohu formuláře naleznete své jméno a po kliknutí na tlačítko „Moje přihlášky“ uvidíte přehled dosud podaných přihlášek ke studiu.

Nezakládejte, prosím, novou přihlášku pod jinou e-mailovou adresou, komplikujete tím identifikaci nejen systému, ale i pracovníkům Referátu přijímacího řízení. Nemůžete-li se ke svému již založenému účtu přihlášky znovu přihlásit, kontaktujte nás na e-mailu prijimacky@ff.cuni.cz, rádi vám pomůžeme proces přihlášení obnovit.

Podávat přihlášku z mobilního zařízení nedoporučujeme!


Texty uvedené na této stránce jsou pouze informačního charakteru. Závazné podmínky přijímacího řízení se mohou v průběhu roku měnit např. z důvodu pandemie. Přihlášení uchazeči jsou o změnách podmínek vždy informování e-mailem, veřejně dostupné aktuální podmínky jsou k dispozici na webové stránce Základní dokumenty o přijímacím řízení.