Přijímací řízení

Anglistika – amerikanistika

Kontakt

Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů

+420 221 619 330, 333

prijimacky@ff.cuni.cz

Obecné informace o studijním programu

POZOR! Pro akademický rok 2020/21 se podmínky přijímacího řízení změnily!
Detailní informace o změněných podmínkách přijímacího řízení pro akademický rok 2020/21 najdete ZDE.

 • forma a typ studia: prezenční bakalářské (To znamená, že budete chodit do školy každý den, a to nejméně 3 roky.)
 • kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi obory bakalářského studia, které to nevylučují.
  To znamená, že si k oboru Anglistika – amerikanistika můžete podat ještě další přihlášku na některý z níže uvedených oborů:

 • Důvodem omezeného počtu kombinací u tohoto oboru je skutečnost, že se ještě otevírá v tzv. „staré akreditaci“, která není kombinovatelná se studijními programy otevíranými již v nové akreditaci.

 • přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze, 2. kolo se promíjí uchazečům, kteří dosáhnou v prvním kole alespoň 38 bodů
 • vstupní znalost jazyka: minimálně B1 dle SERR
 • další informace naleznete na webových stránkách nebo na sociálních sítích:
     

  Ústav anglického jazyka a didaktiky Ústav anglofonních literatur a kultur

   

 • Obecné podmínky a základní dokumenty o přijímacím řízení naleznete ZDE.
 • Termíny přijímacích zkoušek a podrobné informace k přijímacímu řízení na bakalářské studijní programy naleznete ZDE.

Proč studovat u nás

Cílem programu je vybavit studenty širokým základem v oblasti anglického jazyka a literatury, historie a kultury anglicky mluvícího světa a také jim poskytnout příležitosti k rozvíjení jejich zájmů v konkrétních oblastech. Za tímto účelem jsou navrženy základní kurzy, které mají studenty vést v hlavních obdobích anglické a americké literatury, významných otázkách britské a americké kultury a historie a rozvíjet základní dovednosti v literární interpretaci, akademickém psaní, výzkumu a prezentacích.
Výuka probíhá ve smíšeném formátu, od velkých přednášek po malé skupinové semináře, které usnadňují diskusi, pečlivé čtení konkrétních textů a individuální pozornost instruktora, pokud je to potřeba.
Co a jak se u nás studuje, si můžete prohlédnout ve Studijním plánu.

Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech

ROK PPP* PŘIHLÁŠENÝCH PŘIJATÝCH
2020/21 95
2019/20 100 397 100
2018/19 90 352 91
2017/18 90 414 94
2016/17 90 483 91
2015/16 90 420 94

*/ PPP = předpokládaný počet přijímaných
V počtech přihlášených a přijatých nejsou zahrnuty počty přihlášených a přijatých uchazečů z Dodatečného přijímacího řízení v září.

Přijímací zkouška a jak se na ni připravit

 • přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní)
 • popis přijímací zkoušky:
  • 1. kolo – písemná část (doba trvání: 120 minut)
   • kulturně-literární test (max. 10 bodů)
   • porozumění populárně naučnému textu (max. 10 bodů)
   • lingvistický test (max. 10 bodů)
   • gramaticko-lexikální doplňovací test (max. 10 bodů)
   • esej na literární téma (max. 10 bodů)
  • Pro postup k ústní zkoušce je nutné v písemné části získat min. 25 bodů.
   2. kolo se promíjí uchazečům, kteří dosáhnou v prvním kole alespoň 38 bodů.

  • 2. kolo – ústní část
   • motivace ke studiu, zájem o obor (max. 10 bodů)
   • znalost mluvené angličtiny, vyjadřovací schopnosti (max. 20 bodů)
   • četba krásné a odborné literatury (na základě přehledu četby, který uchazeč odevzdá u ústní zkoušky) (max. 20 bodů)

Písemná část přijímací zkoušky je totožná s písemnou částí přijímací zkoušky na studijní program Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání.

Přijímací zkouška testuje porozumění populárně-naučnému textu, znalosti anglického jazykového systému a lexika, základních mluvnických pojmů a jejich aplikace na text, aktivní znalost praktického jazyka a schopnost samostatného analytického, kritického myšlení a stylisticky nápaditého vyjadřování o složitější tématice (esej na literární téma). Jsou testovány také znalosti literárněteoretické a obecné společenskovědní terminologie, literatur a kulturních dějin anglicky mluvících zemí. Dále zkouška ověřuje znalost mluvené angličtiny – posuzována je výslovnost, gramatika a vyjadřovací schopnosti v jazyce, tj. schopnost formulovat myšlenky, reagovat na podněty v hovoru apod. Na základě seznamu četby, který uchazeč u zkoušky odevzdá komisi, je posuzována základní znalost literatury anglicky mluvících zemí, rozsah a hloubka čtenářských zájmů, znalost kulturněhistorického kontextu, základních literárněvědných a jazykovědných pojmů a fakt. Hodnocena je také motivace ke studiu (informovanost o náplni studia zvoleného oboru, zájem o konkrétní oblasti studia – literární, kulturně-historické nebo jazykovědné, obecná představa o profesním uplatnění).

Další požadavky ke zkoušce:

 • povinně: Při pohovoru je nutno předložit seznam četby děl anglicky píšících autorů (eventuelně odborné literatury o jazyce, písemnictví, dějinách anglicky mluvících zemí) v překladu a originálu. Do seznamu je možno zařadit i nekanonická či oddechová díla; ta by ovšem neměla převažovat. Obvyklá délka seznamu se pohybuje kolem 20 titulů.
 • není požadován žádný jazykový certifikát

Seznam doporučené literatury: Seznam literatury naleznete na webu ÚAJD.
Modelové přijímací testy: Modelový test je k dispozici na webu ÚAJD.
Kurz pro uchazeče: Všem, kteří mají zájem o studium angličtiny, je určen kurz Anglistika nanečisto.

Uplatnění absolventů v zaměstnání a návazném studiu

Absolvent má dokonalou znalost běžné angličtiny a historických, politických i kulturních reálií anglicky mluvících zemí (s důrazem na Velkou Británii a USA), spolehlivou znalost odborné angličtiny ve filologických oborech a kvalitní znalost základů těchto disciplín: lingvistika angličtiny (úvod do jazykovědy, fonologie a fonetika, morfologie, syntax, dějiny anglického jazyka), literární teorie, dějiny anglické a americké literatury. Má široké uplatnění tam, kde potřebují vysokoškolsky vzdělané pracovníky s kvalitní znalostí angličtiny, dějin a kultury anglicky mluvících zemí. Student zvládl jazyk na úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce.


Přihláška ke studiu

Přihlášky ke studiu na FF UK můžete podávat jedině elektronicky prostřednictvím Studentského informačního systému (SIS)!

Před podáním přihlášky ke studiu budete vyzvání k přihlášení:

 • V případě, že jste aktivním studentem/studentkou UK, k přihlášení použijte přidělený studentský login. Ekvivalentem loginu je také osobní číslo, které je uvedeno na průkazu studenta/studentky (pod fotografií). Pokud máte problém s heslem – navštivte stránku CAS, kde můžete získat nové heslo a případně se dozvědět více informací o Centrální autentizační službě (CAS).
 • V případě, že jste nový uchazeč/ka o studium, na UK jste nikdy nestudoval/a, ani jste v minulosti nepodal/a přihlášku ke studiu (byť neúspěšně), budete před založením přihlášky vyzván/a k registraci. Registrace se provádí vyplněním registračního e-mailu. Na tento e-mail vám bude následně odeslána zpráva s aktivním odkazem, který vás zavede na stránku, kde budete vyzván/a k vyplnění hesla. Tento registrační e-mail a heslo je třeba používat během celého přijímacího řízení, protože jen pod tímto přihlášením uvidíte všechny své přihlášky. (Tyto údaje však není možné použít k přihlášení do jiných modulů SIS).

Pokud máte již vyplněnou přihlášku a znovu se přihlásíte, v pravém horním rohu formuláře naleznete své jméno a po kliknutí na tlačítko „Moje přihlášky“ uvidíte přehled dosud podaných přihlášek ke studiu.

Nezakládejte, prosím, novou přihlášku pod jinou e-mailovou adresou, komplikujete tím identifikaci nejen systému, ale i pracovníkům Oddělení přijímacího řízení. Nemůžete-li se ke svému již založenému účtu přihlášky znovu přihlásit, kontaktujte nás na e-mailu prijimacky@ff.cuni.cz, rádi vám pomůžeme proces přihlášení obnovit.

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU
Narazíte-li v procesu podávání přihlášky na jakékoli komplikace, řešení hledejte ve FAQ.