Přijímací řízení

Anglistika – amerikanistika

PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2021/22 BYLY ZMĚNĚNY!

AKTUÁLNÍ PODMÍNKY NALEZNETE   ZDE

Obecné informace o studijním programu

 • forma a typ studia: prezenční bakalářské (To znamená, že do školy budete pravidelně docházet dle rozvrhu, a to standardně 3 roky.)
 • kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského studia na Filozofické fakultě UK, které to nevylučují (To znamená, že můžete Anglistiku – amerikanistiku studovat jako jediný program na naší fakultě nebo si k němu přibrat další program, který nemá v podmínkách výslovně uvedeno, že jej nelze s ničím kombinovat, případně má předepsanou množinu kombinovatelných programů – to se typicky týká učitelských programů. To znamená, že tento program nelze kombinovat s žádným z učitelských programů. Dále tento program nelze „sdružit“ se studijním programem vyučovaným na jiné fakultě. Budete-li chtít tento program studovat formou sdruženého studia, musíte si na každý studijní program podat samostatnou přihlášku na FF UK!)
 • přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze
 • vstupní znalost jazyka: minimálně B1 dle SERR (certifikát není vyžadován a není k němu ani přihlíženo)
 • další informace naleznete na webových stránkách nebo na sociálních sítích:
   

  Ústav anglického jazyka a didaktiky Ústav anglofonních literatur a kultur
 • Obecné podmínky a základní dokumenty o přijímacím řízení naleznete ZDE.
 • Podrobné informace k přijímacímu řízení na bakalářské studijní programy naleznete ZDE.
 • Termíny přijímacích zkoušek naleznete ZDE.

Proč studovat u nás

Cílem programu je vybavit studenty širokým základem v oblasti anglického jazyka a literatury, historie a kultury anglicky mluvícího světa a také jim poskytnout příležitosti k rozvíjení jejich zájmů v konkrétních oblastech. Za tímto účelem jsou navrženy základní kurzy, které mají studenty vést v hlavních obdobích anglické a americké literatury, významných otázkách britské a americké kultury a historie a rozvíjet základní dovednosti v literární interpretaci, akademickém psaní, výzkumu a prezentacích.
Výuka probíhá ve smíšeném formátu, od velkých přednášek po malé skupinové semináře, které usnadňují diskusi, pečlivé čtení konkrétních textů a individuální pozornost instruktora, pokud je to potřeba.

Co a jak se u nás studuje, si můžete prohlédnout ve Studijním plánu.

Zajímavosti ze světa Anglistiky – amerikanistiky

Skotská ambasáda by se v Praze hodila

Do češtiny překládá díla skotské gaelské literatury. Za svou práci získala Petra Johana Poncarová Cenu Josefa Hlávky

Mezinárodní uznání může zpětně povzbudit Iry, aby si svého historického jazyka více vážili, říká o důležitosti překladu oceněný Radvan Markus

Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech

ROK PPP* PŘIHLÁŠENÝCH PŘIJATÝCH
2021/22 95
2020/21 95 242 95
2019/20 100 397 100
2018/19 90 352 91
2017/18 90 414 94
2016/17 90 483 91
2015/16 90 420 94

*/ PPP = předpokládaný počet přijímaných
V počtech přihlášených a přijatých nejsou zahrnuty počty přihlášených a přijatých uchazečů z Dodatečného přijímacího řízení v září.

Přijímací zkouška a jak se na ni připravit

 • přijímací zkouška: jednokolová (písemná)
 • popis přijímací zkoušky:
  PÍSEMNÁ ZKOUŠKA

  (doba trvání: 120 minut)

  • kulturně-literární test (max. 20 bodů)
  • porozumění populárně naučnému textu (max. 20 bodů)
  • lingvistický test (max. 20 bodů)
  • gramaticko-lexikální doplňovací test (max. 20 bodů)
  • esej na literární téma (max. 20 bodů)

Písemná zkouška je totožná s písemnou zkouškou na studijní program Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání. Uchazeč, který se hlásí na oba programy, píše test pouze jednou a výsledek se mu započítává pro oba programy.

Přijímací zkouška testuje porozumění populárně-naučnému textu, znalosti anglického jazykového systému a lexika, základních mluvnických pojmů a jejich aplikace na text, aktivní znalost praktického jazyka a schopnost samostatného analytického, kritického myšlení a stylisticky nápaditého vyjadřování o složitější tématice (esej na literární téma). Jsou testovány také znalosti literárně-teoretické a obecné společenskovědní terminologie, literatur a kulturních dějin anglicky mluvících zemí.
Není požadován žádný jazykový certifikát.

Seznam doporučené literatury: Seznam literatury naleznete na webu ÚAJD.
Modelové přijímací testy: Modelový test je k dispozici na webu ÚAJD.
Kurz pro uchazeče: Všem, kteří mají zájem o studium angličtiny, je určen kurz Anglistika nanečisto.

Uplatnění absolventů v zaměstnání a návazném studiu

Absolvent má dokonalou znalost běžné angličtiny a historických, politických i kulturních reálií anglicky mluvících zemí (s důrazem na Velkou Británii a USA), spolehlivou znalost odborné angličtiny ve filologických oborech a kvalitní znalost základů těchto disciplín: lingvistika angličtiny (úvod do jazykovědy, fonologie a fonetika, morfologie, syntax, dějiny anglického jazyka), literární teorie, dějiny anglické a americké literatury. Má široké uplatnění tam, kde potřebují vysokoškolsky vzdělané pracovníky s kvalitní znalostí angličtiny, dějin a kultury anglicky mluvících zemí. Student zvládl jazyk na úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce.

Přihláška ke studiu

Přihlášky ke studiu na FF UK můžete podávat jedině elektronicky prostřednictvím Studentského informačního systému (SIS)!

Před podáním přihlášky ke studiu budete vyzvání k přihlášení:

 • V případě, že jste aktivním studentem/studentkou UK, k přihlášení použijte přidělený studentský login. Ekvivalentem loginu je také osobní číslo, které je uvedeno na průkazu studenta/studentky (pod fotografií). Pokud máte problém s heslem – navštivte stránku CAS, kde můžete získat nové heslo a případně se dozvědět více informací o Centrální autentizační službě (CAS).
 • V případě, že jste nový uchazeč/ka o studium, na UK jste nikdy nestudoval/a, ani jste v minulosti nepodal/a přihlášku ke studiu (byť neúspěšně), budete před založením přihlášky vyzván/a k registraci. Registrace se provádí vyplněním registračního e-mailu. Na tento e-mail vám bude následně odeslána zpráva s aktivním odkazem, který vás zavede na stránku, kde budete vyzván/a k vyplnění hesla. Tento registrační e-mail a heslo je třeba používat během celého přijímacího řízení, protože jen pod tímto přihlášením uvidíte všechny své přihlášky. (Tyto údaje však není možné použít k přihlášení do jiných modulů SIS).

Pokud máte již vyplněnou přihlášku a znovu se přihlásíte, v pravém horním rohu formuláře naleznete své jméno a po kliknutí na tlačítko „Moje přihlášky“ uvidíte přehled dosud podaných přihlášek ke studiu.

Nezakládejte, prosím, novou přihlášku pod jinou e-mailovou adresou, komplikujete tím identifikaci nejen systému, ale i pracovníkům Oddělení přijímacího řízení. Nemůžete-li se ke svému již založenému účtu přihlášky znovu přihlásit, kontaktujte nás na e-mailu prijimacky@ff.cuni.cz, rádi vám pomůžeme proces přihlášení obnovit.

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU
Narazíte-li v procesu podávání přihlášky na jakékoli komplikace, řešení hledejte ve FAQ.