Studijní programy

Filozofie

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

Vítejte na vizitce navazujícího magisterského studijního programu Filozofie.
Veškeré informace pro uchazeče o studium najdete níže (po rozkliknutí jednotlivých položek +).
Přihlášku lze podat do 31. března!

Obecné informace o studijním programu
 • forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
 • kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium (to znamená, že tento program můžete studovat jako jediný na naší fakultě nebo jej můžete studovat formou sdruženého studia s dalším studijním programem na FF UK. Přihlášku na každý z programů si musíte podat samostatně a o tom, že budete zvolené programy studovat formou sdruženého studia, informujete studijní referentku až u zápisu ke studiu.)
  • s čím nelze kombinovat: s učitelskými programy vyučovanými na FF UK a dále nelze tento program studovat mezifakultně (tj. formou sdruženého studia s programem na jiné fakultě)
 • přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze
 • distanční forma přijímací zkoušky: Ze závažných a doložených důvodů lze požádat o distanční formu ústní zkoušky. Žádost o o distanční formu ústní zkoušky musí uchazeč podat prostřednictvím SIS (záložka „Žádosti“) nejpozději dne 22. května.
 • důležité odkazy:
Ústav filosofie a religionistiky
Proč studovat u nás
Každé pochopení určité filosofické koncepce začíná rozborem textu. Studenti si v průběhu studia osvojí práci s filosofickým textem, tj. schopnost rekonstruovat argumentační strukturu textu – nejen česky psaného, ale i cizojazyčného. Tato schopnost tvoří nezbytný základ jakéhokoli dalšího myšlení, neboť na ní se zakládá schopnost pochopení, „rozpletení“ a vlastní formulace problému.
Ovšem analýza a interpretace textu není jediný počátek filosofické práce. Stejně původní a důležité je umění orální argumentace, zkoumání problému v živé diskusi, která je konfrontací různých zkušeností a různých schopností jejich artikulace a analýzy. Rovněž toto umění se v seminářích snažíme pěstovat – text je pak jen eventuální pomůcka diskutujícího, kterou si sám vypracoval, ale kterou může odhodit, pokud se mu podaří artikulovat myšlenku v diskusi lépe.
Tím, co studenti rozvíjejí v diskusích, v seminárních pracích a referátech, není nic jiného než vlastní myšlení. Cestou k němu je získání schopnosti jasně formulovat myšlenky, uvádět dobré argumenty a domýšlet jejich důsledky.
Ovšem tyto dovednosti netvoří samo jádro filosofie. Filosofie souvisí s životními postoji, přesvědčeními o tom, co je dobré a co špatné, o tom, jaké poznání je dostatečně podložené a jaké nikoli. Ten, kdo se rozhodl pro studium filosofie, se rozhodl k postupnému vyjasňování životních postojů a přesvědčení. Filosof se tak zároveň stává možným kritikem, interpretem a komentátorem veřejného života. Jedním z dalších úkolů filosofie je vstupovat do rozhovoru s vědami, zjišťovat, v čem tkví jejich vědeckost a pokoušet se o jinou reflexi o vědě a jejím předmětu, než jakou v rámci své metodologie nabízí věda sama.

Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech
ROK PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJÍMANÝCH PŘIHLÁŠENÝCH PŘIJATÝCH MINIMÁLNÍ POČET BODŮ NUTNÝ PRO PŘIJETÍ ZAPSANÝCH KE STUDIU
2024/25 15
2023/24 15 37 16 75 14
2022/23 15 22 10 50 8
2021/22 15 28 14 55 12
2020/21 15 21 10 50 10
2019/20 15 23 11 50 11
2018/19 20 29 16 50 15
2017/18 20 31 9 50 9
2016/17 20 31 9 50 6
2015/16 20 37 17 50 13

Minimální počet bodů nutný pro přijetí znamená, kolik bodů získal v daném roce poslední přijatý uchazeč (tj. všichni, kteří získali bodů méně, se umístili „pod čarou“). Je-li přijatých více, než stanovuje předpokládaný počet přijímaných, pak stejného počtu bodů dosáhlo více uchazečů na posledním místě. Bodová hranice je tímto definitivní, nikam se neposouvá, a to ani v případě, že někteří přijatí uchazeči do studia nenastoupí.

Přijímací zkouška a jak se na ni připravit

ÚSTNÍ ZKOUŠKA

 1. posouzení odborné připravenosti na základě předem dodaných písemných materiálů a rozpravy nad nimi (max. 60 bodů)
  Dodané materiály budou hodnoceny následovně:

  1. posouzení bakalářské práce, popř. části bakalářské práce či alternativních seminárních prací (max. 30 bodů);
  2. posouzení rozvahy o oborových zájmech a projektu magisterského studia (max. 20 bodů);
  3. posouzení odborné připravenosti uchazečů na základě jejich dosavadního vysokoškolského studia (max. 10 bodů).
 2. otázka ze seznamu prostudované odborné literatury (max. 40 bodů).
  Uchazeč obdrží otázku vycházející z předloženého seznamu prostudované primární filozofické literatury.

Další požadavky ke zkoušce:

Každý uchazeč doručí prostřednictvím informačního systému nejpozději do 30. dubna následující materiály:

Návod, jak nahrát přílohu k přihlášce, najdete ZDE
Vybírejte typ přílohy: 1) Bakalářská práce; 2) Projekt magisterské práce; 3) Přehled studijních výsledků; 4) Seznam publikovaných a nepublikovaných prací uchazeče; 5) Seznam prostudované literatury

Ze závažných a doložených důvodů lze požádat o distanční formu ústní zkoušky prostřednictvím SIS nejpozději do 22. 5. 2024.


Bodové hodnocení přijímací zkoušky

U přijímací zkoušky můžete získat maximálně 100 bodů. Pokud získáte 50 bodů a více, máte šanci na přijetí, je však potřeba, abyste se umístili v předpokládaném počtu přijímaných pro tento program. Souhrnné výsledky přijímacích zkoušek pro porovnání, kolik bodů průměrně stačí pro přijetí u tohoto studijního programu, najdete v záložce Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech.

Uplatnění absolventů v zaměstnání a návazném studiu
Absolvent navazujícího magisterského programu Filozofie má ucelené a detailní vzdělání v oblasti evropské filozofické tradice, počínaje jejím vznikem a formováním v antickém Řecku a konče pluralitou současných přístupů a metod kritického myšlení. Je schopen porozumět nejen konkrétním historickým myšlenkovým proudům, ale také klíčovým nadčasovým otázkám, které leží mimo zorné pole experimentálních a sociálních věd. Závažná témata dnešní doby je schopen reflektovat a interpretovat v kontextu dějin i z hlediska aktuálního myšlení. Na základě svého vzdělání by měl být s to formulovat původní a přínosná stanoviska k filozofickým, kulturním, etickým i politickým problémům otevřené společnosti a umět je v rozhovoru s druhými kriticky promýšlet. Má ucelený přehled o dějinách evropského, resp. euro-amerického myšlení.
Absolvent nachází uplatnění všude tam, kde je třeba osvědčit schopnost kritického myšlení a zjednat si nadhled v rozhodovacích procesech. Může tedy pracovat jako akademický nebo vědecký pracovník s možností dalšího studia na Filozofické fakultě UK v Praze nebo na zahraničních univerzitách, popřípadě v Akademii věd. Mimo univerzitní půdu nachází uplatnění zejména v humanitně zaměřených povoláních (v žurnalistice, v redakčních či lektorských profesích), ve státních a správních strukturách (pracovník ministerstva, zastupitelských úřadů ČR v zahraničí, městských nebo obecních úřadů) i v soukromém sektoru (soukromá tištěná nebo internetová média, konzultant a poradce).
Jak si podat přihlášku ke studiu
Přihlášky ke studiu na FF UK můžete podávat jedině elektronicky prostřednictvím Studentského informačního systému (SIS)!

Před podáním přihlášky ke studiu budete vyzvání k přihlášení:

 • V případě, že jste aktivním studentem/studentkou kterékoli fakulty UK, k přihlášení použijte přidělený studentský login. Ekvivalentem loginu je také osobní číslo, které je uvedeno na průkazu studenta/studentky (pod fotografií). Pokud máte problém s heslem – navštivte stránku Centrální autentizační služby CAS, kde můžete získat nové heslo.
 • V případě, že jste si již v minulosti přihlášku na jakoukoli fakultu UK podával/a, byť jste se nestal/a studentem/studentkou, použijte stejné údaje jako při podání předešlé přihlášky (e-mail a heslo).
 • V případě, že jste nový uchazeč / nová uchazečka o studium, na žádné fakultě UK jste nikdy nestudoval/a, ani jste v minulosti nepodal/a přihlášku ke studiu (byť neúspěšně), budete před založením přihlášky vyzván/a k registraci. Registrace se provádí vyplněním registračního e-mailu (nedoporučujeme k tomuto účelu používat školní nebo pracovní e-maily, ke kterým po absolvování školy nebo ukončení zaměstnaneckého poměru ztratíte přístup!). Na tento e-mail vám bude následně odeslána zpráva s aktivním odkazem, který vás zavede na stránku, kde budete vyzván/a k vyplnění hesla. Tento registrační e-mail a heslo je třeba používat během celého přijímacího řízení, protože jen pod tímto přihlášením uvidíte všechny své přihlášky, pozvánky ke zkouškám a výsledky.

Pokud máte již vyplněnou přihlášku a znovu se přihlásíte, v pravém horním rohu formuláře naleznete své jméno a po kliknutí na tlačítko „Moje přihlášky“ uvidíte přehled dosud podaných přihlášek ke studiu.

Nezakládejte, prosím, novou přihlášku pod jinou e-mailovou adresou, komplikujete tím identifikaci nejen systému, ale i pracovníkům Referátu přijímacího řízení. Nemůžete-li se ke svému již založenému účtu přihlášky znovu přihlásit, kontaktujte nás na e-mailu prijimacky@ff.cuni.cz, rádi vám pomůžeme proces přihlášení obnovit.

Podávat přihlášku z mobilního zařízení nedoporučujeme!


Texty uvedené na této stránce jsou pouze informačního charakteru. Závazné podmínky přijímacího řízení se mohou v průběhu roku měnit např. z důvodu pandemie. Přihlášení uchazeči jsou o změnách podmínek vždy informování e-mailem, veřejně dostupné aktuální podmínky jsou k dispozici na webové stránce Základní dokumenty o přijímacím řízení.