Přijímací řízení

Archeologie pravěku a středověku

Kontakt

Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů

prijimacky@ff.cuni.cz

Obecné informace o studijním programu

 • forma a typ studia: prezenční bakalářské (To znamená, že do školy budete pravidelně docházet dle rozvrhu, a to standardně 3 roky.)
 • kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského studia na Filozofické fakultě UK, které to nevylučují (To znamená, že můžete Archeologii pravěku a středověku studovat jako jediný program na naší fakultě nebo si k němu přibrat další program, který nemá v podmínkách výslovně uvedeno, že jej nelze s ničím kombinovat, případně má předepsanou množinu kombinovatelných programů – to se typicky týká učitelských programů. To znamená, že tento program nelze kombinovat s žádným z učitelských programů. Dále tento program nelze „sdružit“ se studijním programem vyučovaným na jiné fakultě. Budete-li chtít tento program studovat formou sdruženého studia, musíte si na každý studijní program podat samostatnou přihlášku na FF UK!)
 • přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze
 • vstupní znalost cizího jazyka: ANO (B1) – součástí ústní části přijímací zkoušky je překlad odborného textu z angličtiny, francouzštiny nebo němčiny dle výběru uchazeče
 • další informace naleznete na webových stránkách nebo na sociálních sítích:
   

  Ústav pro archeologii
 • Obecné podmínky a základní dokumenty o přijímacím řízení naleznete ZDE.
 • Podrobné informace k přijímacímu řízení na bakalářské studijní programy naleznete ZDE.
 • Termíny přijímacích zkoušek naleznete ZDE.

Proč studovat u nás

Archeologie se zabývá komplexním poznáním lidské minulosti na základě materiálních pozůstatků. Z toho důvodu spolupracuje s mnoha dalšími vědními obory, s jejichž pomocí objevuje své prameny a snaží se jim porozumět. Studium na Ústavu pro archeologii proto zahrnuje základy oboru jako celku, od paleolitických počátků lidstva až po moderní období, v celé jejich sociální i kulturní diverzitě. Od druhého ročníku má student možnost profilace v několika hlavních směrech archeologického poznání, a to formou volitelných přednášek a modulů. Přirozenou součástí studia je také osvojení způsobů prezentace dosažených výsledků.
Mimo přednášek, seminářů a cvičení studium zahrnuje rovněž intenzivní terénní a laboratorní praxe, zahraniční exkurzi a experimentální praktika. Talentovaní studenti mají možnost se zapojit do řešení široké škály výzkumných projektů v Česku i v zahraničí, od výzkumu sídlišť paleolitických lovců a sběračů, pravěkých pohřebišť, raně středověkých hradišť nebo zaniklých středověkých vsí, až po výzkum historického přírodního prostředí či experimentování s pravěkými technologiemi.
Výuku zajišťují interní pracovníci Ústavu pro archeologii a dále přední odborníci z Archeologického ústavu Akademie věd, Národního památkového ústavu a dalších institucí. Významnou roli ve studiu i výzkumu má spolupráce se zahraničními univerzitními pracovišti, kde studenti mohou absolvovat část svého studia. Jedinečnou praxi nabízí i možnost zapojení do provozu mezinárodního ArchaeoCentra Čechy-Bavorsko.
Ústav pro archeologii FF UK navazuje na tradici jednoho z předních evropských pracovišť a intenzivně se podílí na tvorbě mezinárodního intelektuálního klimatu a výměně informací. Samozřejmostí je mezinárodní badatelská spolupráce, stejně jako interdisciplinární badatelské kontakty s mnoha dalšími humanitními i přírodovědnými obory, jako kulturní antropologií, historií, paleobiologií nebo environmentálními dějinami.

Prezentace Studia pravěké a středověké archeologie na webu ÚPA.

Co a jak se u nás studuje, si můžete prohlédnout ve Studijním plánu.

Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech

ROK PPP* PŘIHLÁŠENÝCH PŘIJATÝCH
2021/22 30
2020/21 30 25 25
2019/20 30 23 9
2018/19 20 31 12
2017/18 20 33 14
2016/17 20 47 21
2015/16 20 22 12

*/ PPP = předpokládaný počet přijímaných
V počtech přihlášených a přijatých nejsou zahrnuty počty přihlášených a přijatých uchazečů z Dodatečného přijímacího řízení v září.

Přijímací zkouška a jak se na ni připravit

 • přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní)
 • popis přijímací zkoušky:
  • 1. kolo – PÍSEMNÁ ČÁST

   (doba trvání: 60 minut)

   • esej na jedno ze stanovených témat z archeologie pravěku a středověku (max. 20 bodů)
   • vědomostní test – otázky vztahující se k problematice archeologie (max. 30 bodů)
  • 2. kolo – ÚSTNÍ ČÁST
   • motivace ke studiu, obecný kulturní a historický přehled (max. 20 bodů)
   • rozhovor k odborné tematice na základě předloženého seznamu literatury z oboru archeologie (max. 20 bodů)
   • prověření jazykových znalostí (max. 10 bodů)
 • Uchazeč u přijímací zkoušky prokáže zájem o obor doložený studiem literatury, orientačními znalostmi některých archeologických lokalit, významných nálezů a specializovaných muzejních expozic apod. Dále prokáže znalost cizího jazyka na úrovni B1 (překlad odborného textu z angličtiny, francouzštiny nebo němčiny dle výběru uchazeče).

Další požadavky ke zkoušce: předkládají se k nahlédnutí u ústní části přijímací zkoušky

 • Stručné CV
 • Seznam odborné literatury se vztahem k oboru
 • Všechny doklady vztahující se k případné praxi na archeologickém výzkumu
 • Odborné středoškolské práce s tématy se vztahem k oboru

Seznam doporučené literatury: Seznam literatury je k dispozici na webu ÚPA.
Modelové přijímací testy: Modelové testy naleznete na webu ÚPA.
Kurz pro uchazeče: Nekoná se.

Uplatnění absolventů v zaměstnání a návazném studiu

Absolvent získá teoretické znalosti a praktické dovednosti nezbytné pro úspěšné uplatnění v archeologických profesích, ve výzkumných institucích, v péči o národní kulturní dědictví a v adekvátních odvětvích státní a regionální správy, v kulturní, společenské i mediální sféře. Pro talentované zájemce jsou zároveň zajištěny všechny předpoklady pro pokračování v navazujícím magisterském studiu, a to i na předních evropských univerzitách.

Přihláška ke studiu

Přihlášky ke studiu na FF UK můžete podávat jedině elektronicky prostřednictvím Studentského informačního systému (SIS)!

Před podáním přihlášky ke studiu budete vyzvání k přihlášení:

 • V případě, že jste aktivním studentem/studentkou UK, k přihlášení použijte přidělený studentský login. Ekvivalentem loginu je také osobní číslo, které je uvedeno na průkazu studenta/studentky (pod fotografií). Pokud máte problém s heslem – navštivte stránku CAS, kde můžete získat nové heslo a případně se dozvědět více informací o Centrální autentizační službě (CAS).
 • V případě, že jste nový uchazeč/ka o studium, na UK jste nikdy nestudoval/a, ani jste v minulosti nepodal/a přihlášku ke studiu (byť neúspěšně), budete před založením přihlášky vyzván/a k registraci. Registrace se provádí vyplněním registračního e-mailu. Na tento e-mail vám bude následně odeslána zpráva s aktivním odkazem, který vás zavede na stránku, kde budete vyzván/a k vyplnění hesla. Tento registrační e-mail a heslo je třeba používat během celého přijímacího řízení, protože jen pod tímto přihlášením uvidíte všechny své přihlášky. (Tyto údaje však není možné použít k přihlášení do jiných modulů SIS).

Pokud máte již vyplněnou přihlášku a znovu se přihlásíte, v pravém horním rohu formuláře naleznete své jméno a po kliknutí na tlačítko „Moje přihlášky“ uvidíte přehled dosud podaných přihlášek ke studiu.

Nezakládejte, prosím, novou přihlášku pod jinou e-mailovou adresou, komplikujete tím identifikaci nejen systému, ale i pracovníkům Oddělení přijímacího řízení. Nemůžete-li se ke svému již založenému účtu přihlášky znovu přihlásit, kontaktujte nás na e-mailu prijimacky@ff.cuni.cz, rádi vám pomůžeme proces přihlášení obnovit.

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU
Narazíte-li v procesu podávání přihlášky na jakékoli komplikace, řešení hledejte ve FAQ.