Studijní programy

Archeologie pravěku a středověku

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

Vítejte na vizitce bakalářského studijního programu Archeologie pravěku a středověku.
Veškeré informace pro uchazeče o studium najdete níže (po rozkliknutí jednotlivých položek +).
Přihlášku lze v DODATEČNÉM PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ podat do 12. 8. 2024.

Obecné informace o studijním programu
 • forma a typ studia: prezenční bakalářské (To znamená, že do školy budete pravidelně docházet dle rozvrhu, a to standardně 3 roky.) Dálkově, distančně ani online tento program studovat nelze.
 • kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium (to znamená, že tento program můžete studovat jako jediný na naší fakultě nebo jej můžete studovat formou sdruženého studia s dalším studijním programem na FF UK, který to nevylučuje. Přihlášku na každý z programů si musíte podat samostatně a o tom, že budete zvolené programy studovat formou sdruženého studia, informujete studijní referentku až u zápisu ke studiu.)
  • s čím nelze kombinovat: s programy se zaměřením na vzdělávání vyučovanými na FF UK a dále nelze tento program studovat mezifakultně (tj. formou sdruženého studia s programem na jiné fakultě)
 • přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze
 • vstupní znalost cizího jazyka: ANO (na úrovni B1) – součástí ústní části přijímací zkoušky je překlad odborného textu z angličtiny, francouzštiny nebo němčiny dle výběru uchazeče
 • důležité odkazy:
Ústav pro archeologii
Proč studovat u nás
Archeologie se zabývá komplexním poznáním lidské minulosti na základě materiálních pozůstatků. Z toho důvodu spolupracuje s mnoha dalšími vědními obory, s jejichž pomocí objevuje své prameny a snaží se jim porozumět. Studium na Ústavu pro archeologii proto zahrnuje základy oboru jako celku, od paleolitických počátků lidstva až po moderní období, v celé jejich sociální i kulturní diverzitě. Od druhého ročníku má student možnost profilace v několika hlavních směrech archeologického poznání, a to formou volitelných přednášek a modulů. Přirozenou součástí studia je také osvojení způsobů prezentace dosažených výsledků.
Mimo přednášek, seminářů a cvičení studium zahrnuje rovněž intenzivní terénní a laboratorní praxe, zahraniční exkurzi a experimentální praktika. Talentovaní studenti mají možnost se zapojit do řešení široké škály výzkumných projektů v Česku i v zahraničí, od výzkumu sídlišť paleolitických lovců a sběračů, pravěkých pohřebišť, raně středověkých hradišť nebo zaniklých středověkých vsí, až po výzkum historického přírodního prostředí či experimentování s pravěkými technologiemi.
Výuku zajišťují interní pracovníci Ústavu pro archeologii a dále přední odborníci z Archeologického ústavu Akademie věd, Národního památkového ústavu a dalších institucí. Významnou roli ve studiu i výzkumu má spolupráce se zahraničními univerzitními pracovišti, kde studenti mohou absolvovat část svého studia. Jedinečnou praxi nabízí i možnost zapojení do provozu mezinárodního ArchaeoCentra Čechy-Bavorsko.
Ústav pro archeologii FF UK navazuje na tradici jednoho z předních evropských pracovišť a intenzivně se podílí na tvorbě mezinárodního intelektuálního klimatu a výměně informací. Samozřejmostí je mezinárodní badatelská spolupráce, stejně jako interdisciplinární badatelské kontakty s mnoha dalšími humanitními i přírodovědnými obory, jako kulturní antropologií, historií, paleobiologií nebo environmentálními dějinami.

Prezentace Studia pravěké a středověké archeologie na webu ÚPA.

Zajímavosti ze světa Archeologie pravěku a středověku

Čím více lidí přede mnou stojí, tím lépe!

Projekt Ústavu pro archeologii FF UK získal cenu Zlatý mamut za nejlepší výsledky v popularizaci archeologie

Pokud nějaký obor žije, proměňuje se, říká prof. Klápště, letošní držitel výzkumné podpory Donatio Universitatis Carolinae


Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech
ROK PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJÍMANÝCH PŘIHLÁŠENÝCH PŘIJATÝCH MINIMÁLNÍ POČET BODŮ NUTNÝ PRO PŘIJETÍ ZAPSANÝCH KE STUDIU
2024/25 30
2023/24 30 27 16 51 11
2022/23 30 55 28 51 23
2021/22 30 22 22 bez přijímací zkoušky 17
2020/21 30 25 25 bez přijímací zkoušky 18
2019/20 30 23 9 50 10
2018/19 20 31 12 50 11
2017/18 20 33 14 52 11
2016/17 20 47 21 51 18
2015/16 20 22 12 52 11

Minimální počet bodů nutný pro přijetí znamená, kolik bodů získal v daném roce poslední přijatý uchazeč (tj. všichni, kteří získali bodů méně, se umístili „pod čarou“). Je-li přijatých více, než stanovuje předpokládaný počet přijímaných, pak stejného počtu bodů dosáhlo více uchazečů na posledním místě. Bodová hranice je tímto definitivní, nikam se neposouvá, a to ani v případě, že někteří přijatí uchazeči do studia nenastoupí.
V počtech přihlášených a přijatých nejsou zahrnuty počty přihlášených a přijatých uchazečů z Dodatečného přijímacího řízení v září.

Přijímací zkouška a jak se na ni připravit
přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní)

1. kolo – PÍSEMNÁ ČÁST

(doba trvání: 60 minut)

 1. esej na jedno ze stanovených témat z archeologie pravěku a středověku (max. 20 bodů)
 2. vědomostní test – otázky vztahující se k problematice archeologie (max. 30 bodů)

2. kolo – ÚSTNÍ ČÁST

 1. motivace ke studiu, obecný kulturní a historický přehled (max. 20 bodů)
 2. rozhovor k odborné tematice na základě předloženého seznamu literatury z oboru archeologie (max. 20 bodů)
 3. prověření jazykových znalostí (max. 10 bodů)

Uchazeč u přijímací zkoušky prokáže zájem o obor doložený studiem literatury, orientačními znalostmi některých archeologických lokalit, významných nálezů a specializovaných muzejních expozic apod. Dále prokáže znalost cizího jazyka na úrovni B1 (překlad odborného textu z angličtiny, francouzštiny nebo němčiny dle výběru uchazeče).

Další požadavky ke zkoušce:

předkládají se k nahlédnutí u ústní části přijímací zkoušky

 • stručné CV
 • seznam odborné literatury se vztahem k oboru
 • všechny doklady vztahující se k případné praxi na archeologickém výzkumu
 • odborné středoškolské práce s tématy se vztahem k oboru

Bodové hodnocení přijímací zkoušky

V každém kole dvoukolové přijímací zkoušky lze získat maximálně 50 bodů (celkem lze tedy získat maximálně 100 bodů).
Do 2. kola dvoukolové přijímací zkoušky postupuje uchazeč, který v 1. kole získal 25 bodů a více.
Přijat ke studiu může být uchazeč, který u přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných.
Souhrnné výsledky přijímacích zkoušek pro porovnání, kolik bodů průměrně stačí pro přijetí u tohoto studijního programu, najdete v záložce Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech.


Užitečné odkazy:

Uplatnění absolventů v zaměstnání a návazném studiu
Absolventi studijního programu se uplatňují zvláště:

 • ve sférách týkajících se obecně národního kulturního dědictví, péče o movité i nemovité památky, kulturní krajinu, renovaci a restaurování památek,
 • na pozicích archeologických pracovníků, kurátorů sbírek, dokumentátorů, referentů kulturních a památkových odborů, kulturních pracovníků, lektorů, publicistů a redaktorů, zpracovatelů a analytiků dat v prostředí ArcGIS,
 • jako členové výzkumných týmů (s předpokladem dalšího vzdělávání),
 • v širokém spektru státních, krajských i místních institucí, od výzkumných pracovišť a ústavů památkové péče, přes muzea, galerie, po orgány státní správy,
 • ve sféře turismu a edukativních aktivit, soukromých i veřejných,
 • v soukromých firmách provádějících záchranné archeologické výzkumy.
Jak si podat přihlášku ke studiu
Přihlášky ke studiu na FF UK můžete podávat jedině elektronicky prostřednictvím Studentského informačního systému (SIS)!

Před podáním přihlášky ke studiu budete vyzvání k přihlášení:

 • V případě, že jste aktivním studentem/studentkou kterékoli fakulty UK, k přihlášení použijte přidělený studentský login. Ekvivalentem loginu je také osobní číslo, které je uvedeno na průkazu studenta/studentky (pod fotografií). Pokud máte problém s heslem – navštivte stránku Centrální autentizační služby CAS, kde můžete získat nové heslo.
 • V případě, že jste si již v minulosti přihlášku na jakoukoli fakultu UK podával/a, byť jste se nestal/a studentem/studentkou, použijte stejné údaje jako při podání předešlé přihlášky (e-mail a heslo).
 • V případě, že jste nový uchazeč / nová uchazečka o studium, na žádné fakultě UK jste nikdy nestudoval/a, ani jste v minulosti nepodal/a přihlášku ke studiu (byť neúspěšně), budete před založením přihlášky vyzván/a k registraci. Registrace se provádí vyplněním registračního e-mailu (nedoporučujeme k tomuto účelu používat školní nebo pracovní e-maily, ke kterým po absolvování školy nebo ukončení zaměstnaneckého poměru ztratíte přístup!). Na tento e-mail vám bude následně odeslána zpráva s aktivním odkazem, který vás zavede na stránku, kde budete vyzván/a k vyplnění hesla. Tento registrační e-mail a heslo je třeba používat během celého přijímacího řízení, protože jen pod tímto přihlášením uvidíte všechny své přihlášky, pozvánky ke zkouškám a výsledky.

Pokud máte již vyplněnou přihlášku a znovu se přihlásíte, v pravém horním rohu formuláře naleznete své jméno a po kliknutí na tlačítko „Moje přihlášky“ uvidíte přehled dosud podaných přihlášek ke studiu.

Nezakládejte, prosím, novou přihlášku pod jinou e-mailovou adresou, komplikujete tím identifikaci nejen systému, ale i pracovníkům Referátu přijímacího řízení. Nemůžete-li se ke svému již založenému účtu přihlášky znovu přihlásit, kontaktujte nás na e-mailu prijimacky@ff.cuni.cz, rádi vám pomůžeme proces přihlášení obnovit.

Podávat přihlášku z mobilního zařízení nedoporučujeme!


Texty uvedené na této stránce jsou pouze informačního charakteru. Závazné podmínky přijímacího řízení se mohou v průběhu roku měnit např. z důvodu pandemie. Přihlášení uchazeči jsou o změnách podmínek vždy informování e-mailem, veřejně dostupné aktuální podmínky jsou k dispozici na webové stránce Základní dokumenty o přijímacím řízení.