Studijní programy

Český jazyk – specializační studium

Vítejte na vizitce navazujícího magisterského studijního programu Český jazyk – specializační studium.
Veškeré informace pro uchazeče o studium najdete níže (po rozkliknutí jednotlivých položek +).
Od akademického roku 2023/24 se tento studijní program již neotevírá!
Tento studijní program byl obsahově nahrazen programem Empirická a komparativní lingvistika

Obecné informace o studijním programu
 • forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
 • kombinovatelnost: pouze sdružené studium (to znamená, že k tomu, abyste mohli tento program studovat, musíte si podat další samostatnou přihlášku na nejméně jeden další kombinovatelný studijní program na FF UK! Studovat Český jazyk – specializační studium samostatně nelze. O tom, které programy budete studovat formou sdruženého studia, informujete studijní referentku až u zápisu ke studiu.)
  • s čím nelze kombinovat: s programy se zaměřením na vzdělávání vyučovanými na FF UK a dále nelze tento program studovat mezifakultně (tj. formou sdruženého studia s programem na jiné fakultě)
   Nelze kombinovat s programy Český jazyk a literatura a Empirická a komparativní lingvistika
 • přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze
 • důležité odkazy:
Ústav českého jazyka a teorie komunikace
Proč studovat u nás
Studium v Ústavu českého jazyka a teorie komunikace se od studia na dalších pracovištích v ČR liší především důslednou péčí o vysokou kvalitu absolventů. Studium klade důraz především na seminářovou výuku, přičemž semináře tvoří menší skupinky studentů, a učitel má tedy prostor na to, aby se jim více věnoval. Zároveň se studenty snažíme zapojovat do výzkumných projektů a dalších aktivit spojených s oborem. Dobří studenti tak mohou již během studia získat cenné pracovní zkušenosti a zároveň si přivydělávat formou stipendií. V pozdějších fázích studia bývají naši studenti pravidelně úspěšní v získávání grantů na podporu začínajících badatelů (jak na FF UK, tak v rámci UK). Spolupracujeme rovněž s Ústavem pro jazyk český AV ČR, Ústavem Českého národního korpusu FF UK a s Ústavem formální a aplikované lingvistiky MFF UK, kde naši studenti v průběhu studia nacházejí jednak praxi, jednak možnost přivýdělku a řada z nich zde později získá stálý úvazek. Z důrazu na vysokou kvalitu studia vyplývá i vysoká uplatnitelnost našich absolventů. Nacházejí uplatnění jak ve sféře výzkumné, tak v praxi, a to například jako redaktoři či editoři v nakladatelstvích, překladatelé, učitelé (jak rodilých, tak nerodilých mluvčích), novináři, tiskoví mluvčí apod.

Ústav českého jazyka a teorie komunikace rovněž nabízí mnoho možností zahraničních pobytů studentů, a to na všech třech stupních studia. V současné době má v programu Erasmus+ uzavřeny smlouvy na studijní pobyty s řadou univerzit a k dispozici nabízíme za akademický rok celkem 31 jednosemestrálních pobytů (např. v Berlíně, Sheffieldu, Udine, Vídni, Lipsku, Krakově, Lundu aj.). Kromě studijních pobytů náš ústav rozvíjí praktické stáže Erasmus+, u nichž nabízí ročně studentům učitelství celkem 47 pobytů v délce trvání dva až pět měsíců, a to jak na univerzitách (např. ve Valladolidu, Santiagu de Compostela, Postupimi aj.), tak na neuniverzitních institucích (v Londýně, Manchesteru, Paříži, Bruselu atd.), které jsou nejčastěji součástí sítě Českých škol bez hranic. V současnosti se rozbíhá spolupráce s Českými centry zřizovanými Ministerstvem zahraničních věcí ČR.

Studenti Ústavu českého jazyka a teorie komunikace se účastní také nejrůznějších mimostudijních aktivit, například České lingvistické olympiády (jazykovědná soutěž s možností postoupit do Mezinárodní lingvistické olympiády). Každý rok se navíc koná výjezdní studentský workshop Žďárek, na kterém si studenti vzájemně představují svou práci a dostávají k ní zpětnou vazbu od pedagogů.

Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech
ROK PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJÍMANÝCH PŘIHLÁŠENÝCH PŘIJATÝCH MINIMÁLNÍ POČET BODŮ NUTNÝ PRO PŘIJETÍ ZAPSANÝCH KE STUDIU
2022/23 20 7 6 bez přijímací zkoušky 3
2021/22 20 11 8 bez přijímací zkoušky 2
2020/21 20 18 15 bez přijímací zkoušky 9
2019/20 20 11 6 52 3
2018/19 20 7 4 52 3
2017/18 20 22 11 52 8
2016/17 20 51 13 55 9
2015/16 20 26 4 65 4

Minimální počet bodů nutný pro přijetí znamená, kolik bodů získal v daném roce poslední přijatý uchazeč (tj. všichni, kteří získali bodů méně, se umístili „pod čarou“). Je-li přijatých více, než stanovuje předpokládaný počet přijímaných, pak stejného počtu bodů dosáhlo více uchazečů na posledním místě. Bodová hranice je tímto definitivní, nikam se neposouvá, a to ani v případě, že někteří přijatí uchazeči do studia nenastoupí.
U povinně sdružených programů hraje velkou roli i skutečnost, zda si uchazeč podal další přihlášku na kombinovatelný program a zda byl na tento program přijat. Uchazeči, kteří nemají další program do kombinace, nemohou být přijati ke studiu povinně sdruženého programu, a to ani v případě, kdyby dosáhli maximálního bodového výsledku.

Přijímací zkouška a jak se na ni připravit

ÚSTNÍ ZKOUŠKA

 1. motivace a orientace v oboru – s přihlédnutím k seznamu prostudované odborné literatury a přehledu dosavadní odborné činnosti (max. 20 bodů)
 2. diskuse nad lingvistickým textem – diskuse nad jedním českým lingvistickým textem ze dvou, které si uchazeč vybere ze seznamu povinné literatury (viz níže) (max. 40 bodů)
 3. diskuse o vybraném jazykovém jevu nebo lingvistickém problému – vychází ze seznamu prostudované odborné literatury (max. 40 bodů)

Další požadavky ke zkoušce:

Seznam prostudované odborné literatury z českého jazyka a lingvistiky, včetně dvou lingvistických textů vybraných ze seznamu povinné literatury, a přehled dosavadní odborné činnosti uchazeče (pracovní zkušenosti v oboru, publikační činnost, spolupráce na grantových projektech, účast v odborných soutěžích apod.) se předkládají k nahlédnutí přijímací komisi v den konání přijímací zkoušky.

Seznam povinné literatury:

 • BAYEROVÁ-NERLICHOVÁ, Lenka (2004): Jazykový úzus vs. postoj k jazyku v Čechách: výsledky empirického a sociolingvistického výzkumu v západních Čechách a v Praze. Slovo a slovesnost, 65, s. 164–193.
 • CVRČEK, Václav (2010): Korpusový pohled na postavení číslovek v systému slovních druhů. Bohemica Olomucensia 2 – Philologica Iuvenilia, s. 104–109.
 • VESELÝ, Luboš (2018): Slibuju, že už nechybuju? Je sloveso chybovat obouvidové? Naše řeč, 101, s. 60–85.
 • FRIEDOVÁ, Mirjam (2011): Vztažné věty s nesklonným co. In F. Štícha (ed.): Kapitoly z české gramatiky. Praha: Academia, s. 1126–1143.
 • HANSEN, Björn – NEKULA, Marek – BANÁŠOVÁ, Monika (2011): Nová konstrukce „Karla Gotta nemusím“ v češtině a slovenštině: případ lexikalizace, pragmatikalizace nebo začínající degramatikalizace? Slovo a slovesnost, 72, s. 243–267.
 • PERISSUTTI, ANNA MARIA (2008): Lokativní diateze v češtině v rámci konstrukční gramatiky. In: Vladimír P. Polách (ed.): Jazykové interakce a jazykové rozhraní a strategie „cutting edge“. Olomouc: Univerzita Palackého, s. 211–218.

Bodové hodnocení přijímací zkoušky

U přijímací zkoušky můžete získat maximálně 100 bodů. Pokud získáte 50 bodů a více, máte šanci na přijetí, je však potřeba, abyste se umístili v předpokládaném počtu přijímaných pro tento program.
Abyste mohli být přijati na povinně sdružený program, musíte navíc uspět v přijímacích zkouškách na alespoň jeden další kombinovatelný program.
Souhrnné výsledky přijímacích zkoušek pro porovnání, kolik bodů průměrně stačí pro přijetí u tohoto studijního programu, najdete v záložce Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech.

Uplatnění absolventů v zaměstnání a návazném studiu
Absolvent navazujícího magisterského studijního programu Český jazyk – specializační studium má prohloubené vzdělání v lingvistické bohemistice, v jehož rámci se specializuje na určité jazykovědné disciplíny, a jeho velkou konkurenční výhodou je propojení této specializace se znalostmi a dovednostmi z druhého studovaného programu. Absolvent je schopen samostatného vědeckého přístupu k jazykovědné problematice, a je tak připraven pro odborné profese – jako vědecký pracovník v akademických ústavech a na vysokoškolských pracovištích. Najde uplatnění rovněž na pozicích, v nichž je klíčovým požadavkem výborný písemný a mluvený projev v českém jazyce a schopnost kultivované komunikace, tj. například na pozicích tiskových mluvčích, v tiskových odděleních a odděleních propagace, v reklamě a marketingu, ve veřejnoprávních médiích apod. Může se rovněž uplatnit jako lektor českého jazyka na bohemistických pracovištích zahraničních univerzit a jako učitel češtiny v krajanských komunitách v zahraničí. Absolvent se může též ucházet o doktorské studium v programech Český jazyk, Obecná lingvistika, Didaktika konkrétního jazyka a programech blízkých.
Jak si podat přihlášku ke studiu
Přihlášky ke studiu na FF UK můžete podávat jedině elektronicky prostřednictvím Studentského informačního systému (SIS)!

Před podáním přihlášky ke studiu budete vyzvání k přihlášení:

 • V případě, že jste aktivním studentem/studentkou kterékoli fakulty UK, k přihlášení použijte přidělený studentský login. Ekvivalentem loginu je také osobní číslo, které je uvedeno na průkazu studenta/studentky (pod fotografií). Pokud máte problém s heslem – navštivte stránku Centrální autentizační služby CAS, kde můžete získat nové heslo.
 • V případě, že jste si již v minulosti přihlášku na jakoukoli fakultu UK podával/a, byť jste se nestal/a studentem/studentkou, použijte stejné údaje jako při podání předešlé přihlášky (e-mail a heslo).
 • V případě, že jste nový uchazeč / nová uchazečka o studium, na žádné fakultě UK jste nikdy nestudoval/a, ani jste v minulosti nepodal/a přihlášku ke studiu (byť neúspěšně), budete před založením přihlášky vyzván/a k registraci. Registrace se provádí vyplněním registračního e-mailu (nedoporučujeme k tomuto účelu používat školní nebo pracovní e-maily, ke kterým po absolvování školy nebo ukončení zaměstnaneckého poměru ztratíte přístup!). Na tento e-mail vám bude následně odeslána zpráva s aktivním odkazem, který vás zavede na stránku, kde budete vyzván/a k vyplnění hesla. Tento registrační e-mail a heslo je třeba používat během celého přijímacího řízení, protože jen pod tímto přihlášením uvidíte všechny své přihlášky, pozvánky ke zkouškám a výsledky.

Pokud máte již vyplněnou přihlášku a znovu se přihlásíte, v pravém horním rohu formuláře naleznete své jméno a po kliknutí na tlačítko „Moje přihlášky“ uvidíte přehled dosud podaných přihlášek ke studiu.

Nezakládejte, prosím, novou přihlášku pod jinou e-mailovou adresou, komplikujete tím identifikaci nejen systému, ale i pracovníkům Referátu přijímacího řízení. Nemůžete-li se ke svému již založenému účtu přihlášky znovu přihlásit, kontaktujte nás na e-mailu prijimacky@ff.cuni.cz, rádi vám pomůžeme proces přihlášení obnovit.

Podávat přihlášku z mobilního zařízení nedoporučujeme!


Texty uvedené na této stránce jsou pouze informačního charakteru. Závazné podmínky přijímacího řízení se mohou v průběhu roku měnit např. z důvodu pandemie. Přihlášení uchazeči jsou o změnách podmínek vždy informování e-mailem, veřejně dostupné aktuální podmínky jsou k dispozici na webové stránce Základní dokumenty o přijímacím řízení.