Přijímací řízení

Hebraistika a židovská studia

Vítejte na vizitce bakalářského studijního programu Hebraistika a židovská studia.
Veškeré informace pro uchazeče o studium najdete níže (po rozkliknutí jednotlivých položek +).
V akademickém roce 2022/23 se tento studijní program neotevírá!

Obecné informace o studijním programu
 • forma a typ studia: prezenční bakalářské (To znamená, že do školy budete pravidelně docházet dle rozvrhu, a to standardně 3 roky.)
 • kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium (to znamená, že tento program můžete studovat jako jediný na naší fakultě nebo jej můžete studovat formou sdruženého studia s dalším studijním programem na FF UK, který to nevylučuje. Přihlášku na každý z programů si musíte podat samostatně a o tom, že budete zvolené programy studovat formou sdruženého studia, informujete studijní referentku až u zápisu ke studiu.)
  • s čím nelze kombinovat: s programy se zaměřením na vzdělávání vyučovanými na FF UK a dále nelze tento program studovat mezifakultně (tj. formou sdruženého studia s programem na jiné fakultě)
 • přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze
 • vstupní znalost jazyka: znalost hebrejštiny se nevyžaduje; uchazeč v rámci přijímací zkoušky prokáže schopnost práce s odborným textem v anglickém jazyce na úrovni B1
 • důležité odkazy:
Katedra Blízkého východu
Proč studovat u nás
Hebraistika je filologicko-historický obor, jehož počátky na Univerzitě Karlově jdou až do 15. století. Studium židovské kultury se v akademickém výzkumu realizuje v několika variantách, jež se vzájemně překrývají, současně se ale odlišují ve svých důrazech. Německá „judaistika“ se soustřeďuje na starověké kořeny a následně na středověkou židovskou kulturu. Anglosaský koncept „Jewish Studies“ se pokouší o co nejobecnější interdisciplinární přístup. Hebraistika se svým názvem hlásí k nejvýznamnějšímu z židovských jazyků, jejž chápe jako východisko ke studiu židovské kultury ve všech jejích aspektech. Přítomný program má proto dva základní pilíře: jazykový a kulturně-historický. Jazyková složka dává studentovi pevný gramatický základ v klasické (biblické) hebrejštině a současně rozvíjí jeho řečové schopnosti intenzivním kurzem moderní izraelské hebrejštiny. Kulturně-historická složka stručně pojednává starověké kořeny židovské kultury, soustřeďuje se však na období od středověku do doby moderní. Seznamuje studenta se základními historickými, literárními a náboženskými reáliemi a s nejvýznamnějšími akademickými přístupy k jejich studiu. Z hlediska metodologie obor kombinuje filologický přístup, zakotvený v práci s pramennými jazyky, s přístupy kulturní historie. Nejazykové kurzy postihují nejen různé aspekty fungování židovské společnosti (náboženství, společenské uspořádání, ekonomika, literární tvorba) v diachronním pohledu, ale také pojednávají vzájemné vztahy židovské, křesťanské a islámské společnosti v jejich polemických, ale také kolaborativních aspektech.

Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech
ROK PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJÍMANÝCH PŘIHLÁŠENÝCH PŘIJATÝCH MINIMÁLNÍ POČET BODŮ NUTNÝ PRO PŘIJETÍ ZAPSANÝCH KE STUDIU
2022/23
2021/22 25 44 20 60 17
2020/21
2019/20 20 41 20 75 17
2018/19
2017/18 20 21 9 60 9
2016/17
2015/16

Minimální počet bodů nutný pro přijetí znamená, kolik bodů získal v daném roce poslední přijatý uchazeč (tj. všichni, kteří získali bodů méně, se umístili „pod čarou“). Je-li přijatých více, než stanovuje předpokládaný počet přijímaných, pak stejného počtu bodů dosáhlo více uchazečů na posledním místě. Bodová hranice je tímto definitivní, nikam se neposouvá, a to ani v případě, že někteří přijatí uchazeči do studia nenastoupí.

Přijímací zkouška a jak se na ni připravit

ÚSTNÍ ZKOUŠKA

 • – seznam prostudované literatury a rozhovor nad ním (max. 30 bodů)
 • – obecný kulturní a historický přehled s důrazem na židovské dějiny a kulturu (max. 60 bodů)
 • – ověření schopnosti práce s odborným textem v anglickém jazyce, úroveň B1 (max. 10 bodů)

Další požadavky ke zkoušce:

u ústní zkoušky se odevzdává podepsaný seznam prostudované literatury


Bodové hodnocení přijímací zkoušky

U přijímací zkoušky můžete získat maximálně 100 bodů. Pokud získáte 50 bodů a více, máte šanci na přijetí, je však potřeba, abyste se umístili v předpokládaném počtu přijímaných pro tento program. Souhrnné výsledky přijímacích zkoušek pro porovnání, kolik bodů průměrně stačí pro přijetí u tohoto studijního programu, najdete v záložce Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech.


Užitečné odkazy:

Uplatnění absolventů v zaměstnání a návazném studiu
Naučíte se psát, číst a hovořit v moderní hebrejštině; získáte základy biblické hebrejštiny; poznáte dějiny Židů v zemi Izraele a v diaspoře; získáte hlubší znalost judaismu; pochopíte geopolitickou situaci oblasti Blízkého východu s důrazem na problematiku Státu Izrael; seznámíte se s osudy Židů v českých zemích; poznáte izraelskou literaturu a film.

Jak si podat přihlášku ke studiu
Přihlášky ke studiu na FF UK můžete podávat jedině elektronicky prostřednictvím Studentského informačního systému (SIS)!

Před podáním přihlášky ke studiu budete vyzvání k přihlášení:

 • V případě, že jste aktivním studentem/studentkou kterékoli fakulty UK, k přihlášení použijte přidělený studentský login. Ekvivalentem loginu je také osobní číslo, které je uvedeno na průkazu studenta/studentky (pod fotografií). Pokud máte problém s heslem – navštivte stránku Centrální autentizační služby CAS, kde můžete získat nové heslo.
 • V případě, že jste si již v minulosti přihlášku na jakoukoli fakultu UK podával/a, byť jste se nestal/a studentem/studentkou, použijte stejné údaje jako při podání předešlé přihlášky (e-mail a heslo).
 • V případě, že jste nový uchazeč / nová uchazečka o studium, na žádné fakultě UK jste nikdy nestudoval/a, ani jste v minulosti nepodal/a přihlášku ke studiu (byť neúspěšně), budete před založením přihlášky vyzván/a k registraci. Registrace se provádí vyplněním registračního e-mailu (nedoporučujeme k tomuto účelu používat školní nebo pracovní e-maily, ke kterým po absolvování školy nebo ukončení zaměstnaneckého poměru ztratíte přístup!). Na tento e-mail vám bude následně odeslána zpráva s aktivním odkazem, který vás zavede na stránku, kde budete vyzván/a k vyplnění hesla. Tento registrační e-mail a heslo je třeba používat během celého přijímacího řízení, protože jen pod tímto přihlášením uvidíte všechny své přihlášky, pozvánky ke zkouškám a výsledky.

Pokud máte již vyplněnou přihlášku a znovu se přihlásíte, v pravém horním rohu formuláře naleznete své jméno a po kliknutí na tlačítko „Moje přihlášky“ uvidíte přehled dosud podaných přihlášek ke studiu.

Nezakládejte, prosím, novou přihlášku pod jinou e-mailovou adresou, komplikujete tím identifikaci nejen systému, ale i pracovníkům Referátu přijímacího řízení. Nemůžete-li se ke svému již založenému účtu přihlášky znovu přihlásit, kontaktujte nás na e-mailu prijimacky@ff.cuni.cz, rádi vám pomůžeme proces přihlášení obnovit.

Podávat přihlášku z mobilního zařízení nedoporučujeme!


Texty uvedené na této stránce jsou pouze informačního charakteru. Závazné podmínky přijímacího řízení se mohou v průběhu roku měnit např. z důvodu pandemie. Přihlášení uchazeči jsou o změnách podmínek vždy informování e-mailem, veřejně dostupné aktuální podmínky jsou k dispozici na webové stránce Základní dokumenty o přijímacím řízení.